slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thánh Ca 670 Kính Khen Ngài PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thánh Ca 670 Kính Khen Ngài

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Thánh Ca 670 Kính Khen Ngài - PowerPoint PPT Presentation

amelie
232 Views
Download Presentation

Thánh Ca 670 Kính Khen Ngài

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ThánhCa 670 KínhKhenNgài

  2. 1. Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy. Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Jêsus đến.

  3. Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết; Chúa dâng mình, tuôn huyết hồng thế tôi và bạn.

  4. Kính khen Ngài đà chuộc mua chính tôi, Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong;

  5. Kính khen Ngài, mọi tội xưa thứ tha, Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

  6. 2. Kìa Jêsus đến bỏ ngôi cao sang từ trời.Dâng thân hy sinh và Chúa vui chịu chết.

  7. Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế; Kính yêu Ngài, luôn mến Ngài, chúc tán đời đời.

  8. Kính khen Ngài đà chuộc mua chính tôi, Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong;

  9. Kính khen Ngài, mọi tội xưa thứ tha, Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.