spedbarnsteamet barne og ungdomspsykiatrisk avdeling drammen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spedbarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Drammen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spedbarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Drammen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Spedbarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Drammen - PowerPoint PPT Presentation


 • 387 Views
 • Uploaded on

Spedbarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Drammen. v/ teamleder klinisk pedagog Sidsel Haug Presentasjon småbarnsdagar Førde den 29 september - 06. Spedbarnsteamet et av tre team ved poliklinikken. 2 geografiske team jobber med barn og unge fra 4 -18 år

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Spedbarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Drammen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spedbarnsteamet barne og ungdomspsykiatrisk avdeling drammen

Spedbarnsteamet Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Drammen

v/ teamleder klinisk pedagog Sidsel Haug

Presentasjon småbarnsdagar Førde den 29 september - 06.

spedbarnsteamet et av tre team ved poliklinikken
Spedbarnsteamet et av tre team ved poliklinikken

2 geografiske team jobber med barn og unge fra 4 -18 år

1 spedbarnsteam jobber med gravide og familier med sped- og

småbarn fra 0 til 4 år

Spedbarnsteamet dekker 5 kommuner

Barnebefolkning på 30.000

Barneavdelingen, barselavdeling og nyfødt intensivavdeling

ved Sykehuset Buskerud.

hvorfor spedbarnsteam
Hvorfor spedbarnsteam?
 • Tilbudet til de minste barna er lite utviklet i Norge
 • 2003 fikk 0,4 % av barn under 4 år hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien
 • Undersøkelser viser at minst 4 -7 % av barna fra 3 – 10 år er behandlingstrengende.

(Borgen 1994, Nørvik 1999, Mathisen 2004).

vi nsket vektlegge
Vi ønsket å vektlegge:
 • Et samarbeide med 1.linjen for å skape et helhetlig tilbud for sped - og småbarn og deres familier
 • Flytte grenser mellom hva som håndteres i kommunene og i spesialisthelsetjenesten
 • I samarbeide med helsestasjonene øke kompetansen til å identifisere familier der sped- og småbarn utsettes for forhold som forstyrrer barnets utvikling
sentrale f ringer
Sentrale føringer:
 • Regjeringens strategiplan for barn- og unges psykiske helse (2003) sier at overfor barn og unge som av ulike grunner utvikler psykiske problemer, må målsettingen være:
  • Fanges opp lokalt og på et tidlig tidspunkt få individuelt tilrettelagt hjelp
  • Hjelpeapparatet koordineres
  • Hjelpen gis ut fra den enkeltes forutsetning og på en respektfull måte overfor foreldre og pårørende
  • Hjelpen er basert på eksisterende kunnskap om hva som befordrer utvikling og mestring
tar ikke imot
Tar ikke imot:
 • Mødre med rusproblemer før gjennomgått avrusning
 • Mødre som er innlagt til behandling for postpartum psykoser eller alvorlig depresjon
 • Utredning av omsorgsevnen hos foreldre etter barnevernsloven
hvem peker seg ut
Hvem peker seg ut:
 • Barn som lever i omgivelser med psykososiale risikofaktorer som:

. Svært unge, umodne foreldre

  • Rusmisbrukende foreldre
  • Foreldre med psykiske eller alvorlige somatiske lidelser
  • Vold i nære relasjoner
  • Familier med svake sosiale nettverk
  • Sosialt utstøtte familier
barn med kt biomedisinsk risiko
Barn med økt biomedisinsk risiko:
 • Kjennetegnes av store reguleringsproblemer og samspillsvansker som kan relateres til forhold ved barnet som:
  • ADHD
  • Autisme
  • Aspergers syndrom
  • Premature
  • Ruseksponerte barn
gravide
Gravide:
 • Problemer i forhold til det å bli foreldre
 • Parforhold
 • Følelser som uteblir eller blir for sterke
 • Negative tanker
 • Fødselen
 • Barnets helse
 • Å bli isolert
 • Ikke strekke til
 • Relasjoner til egne foreldre
behandlingsbehov
Behandlingsbehov:
 • Familier som har behov for hjelp med samspillet mellom foreldre og barn
 • Vanskene kan ha bakgrunn i forhold ved barnet
 • Eller i forhold til foreldrene
 • Skal være såpass alvorlig at det hemmer tilknytningsprosessen og barnets psykososiale utvikling i vesentlig grad.
erfaringer fra arbeidet i 2005
Erfaringer fra arbeidet i 2005:
 • 150 henviste familier
 • 10 % gravide
 • 30% under 1 år
 • 27 % mellom 1 og 2 år
 • Resterende mellom 2 og 4 år
 • 30 % var av utenlandsk opprinnelse
henvisende innstans
Henvisende innstans:
 • 75 % helsestasjoner
 • 10 % Sykehuset Buskerud
 • 8 % barnevern
 • 7 % voksenpsykiatri
henvisningsgrunn hos barnet
Henvisningsgrunn hos barnet
 • Uro, reguleringsvansker og konsentrasjonsvansker
 • Vanskelig å roe og trøste
 • Forsinket utvikling
 • Spise - og søvnproblemer
 • Tristhet, skyhet, gråter mye
 • Hodedunking, selvskading
 • Alvorlige tilknytningsforstyrrelser
 • Alvorlige kontakt- og kommunikasjonsforstyrrelser
henvisningsgrunn hos foreldrene milj et
Henvisningsgrunn hos foreldrene/ miljøet
 • Alvorlige psykiske eller psykososiale problemer hos foreldrene som innvirker på samspillet med barnet
 • Depresjon
 • Fødselspsykose
 • Traumatiske opplevelser
 • Sosialisolasjon
 • Ubearbeidet tap og sorgreaksjon
 • Angst og store sosiale problemer
 • Store parkonflikter
behandlingstilbudet
Behandlingstilbudet
 • Fokus på samspill og tilknytning
 • Familiebehandling
 • Gruppebehandling
 • Individuelle samtaler
 • Parsamtaler
 • Hjemme hos familien
 • Kriseintervensjon
 • Nettverksarbeide
 • Utadrettet virksomhet til 1. linjen
 • Årlige seminarer for samarbeidspartnere i 1 og 2 linjen
utredningsverkt y
Utredningsverktøy
 • ASQ Ages and Stages Questionnaires
 • ASEBA fra 1,5 til 5 år
 • Motorisk-Perceptuel Utvikling fra 0 til 7 år
 • Reynell språktest fra 2 år
 • Care index
 • The Parent- Child Relationel Assessment (ERA)
forts
Forts.
 • Symptomsjekkliste for sped- og småbarn av DeGangi og Poisson
 • Bayley Scales of Infant Development
 • Test Of Sensory Functions in Infants (TSFI)
 • DC- 03 Et diagnostisk klassifiseringssystem
 • En diagnostiserer ikke barnet, men en tilstand
samarbeide eksternt
Samarbeide eksternt
 • Helsestasjoner og kommunale jordmødre
 • Snu fokus fra vekt og vekst til å fokusere på psykososial utvikling
 • Kontinuitet og struktur
 • Samarbeidsformene tilpasset kommunenes organisering
 • Tilgjengelighet
 • Bygge gode relasjoner
andre samarbeidspartnere
Andre samarbeidspartnere
 • Barneverntjenesten
 • Voksenpsykiatrien
 • Barneavdelingen ved Sykehuset Buskerud
 • Føde- og barselavdelingen og nyfødtintensiv avdeling
 • Habilitering
behandling i gruppe
Behandling i gruppe
 • Mor / barn grupper
 • Far / barn grupper
 • Flerfamiliegrupper
milj integrert behandling nettverksarbeide
Miljøintegrert behandling/ nettverksarbeide
 • Fokus på barnet
 • Relasjonen
 • Familie og nettverk og samhandlingen mellom disse nivåene
 • Hele tiden se dette i forhold til hva barnet strever med