justbeenpaid jbp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JustBeenPaid - JBP PowerPoint Presentation
Download Presentation
JustBeenPaid - JBP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

JustBeenPaid - JBP - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

JustBeenPaid - JBP. Business that will definitely change your life. Ano ang JustBeenPaid - JBP. Ang JBP ay program sa Internet (ONLINE) kung saan ang bawat kasali ay maaring kumita. KIKITA NG HALOS WALA KANG GINAGAWA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JustBeenPaid - JBP' - amber-trujillo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
justbeenpaid jbp

JustBeenPaid - JBP

Business that will definitely change your life.

ano ang justbeenpaid jbp
AnoangJustBeenPaid- JBP

Ang JBP ay program sa Internet (ONLINE) kung saanangbawatkasali ay maaringkumita.

KIKITA NG HALOS WALA KANG GINAGAWA

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

paano ako kikita sa justbeenpaid
PaanoakokikitasaJustBeenPaid

Dalawalamangangparaanparakumita

1. KumitaGamitangSarilimongPerasaprogramang

JSS TRIPLER and JSS or MATRIX

2. Kumitasataongmairerefermo

JBP REFERALS’ COMMISSION

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

paano ako kikita sa aking pera
PaanoakokikitasaakingPera

JSS TRIPLER

 • IsipinmonaangJSS TRIPLER POSITION ay isangNABUBUKSANnaALKANSYA.

MakakabilikangAlkansyasahalagang $10.00 Bawatisa

Arawarawsi JBP ay maghuhulogsaAlkansyamong a. ) $0.20 Monday – Friday

b. ) $0.15 Saturday and Sunday

$0.20

$0.15

$0.20

$0.20

$0.20

$0.20

$0.15

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

slide5

Pagsapitngika 81 naarawngpagbilimongAlkansya, si JBP ay hindinamaghuhulogngPerasadito. Angiyongalkansyaay HIHINTO nasapagkita (expired position).

MulasapagbilimongAlkansyasahalagang $10 pagkataposng81 Days, ito ay magkakaroonnangLamanna $15. Angiyongginastosna$10 ay naging $15.

In 81 Days

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

ang iyong alkansya
AngiyongAlkansya
 • DahilangiyongAlkansya ay NABUBUKSAN, MaarimongkuninangLamannitokahitanongaraw/oraskahithindi pa natataposang 81 Days.

HALIMBAWA

 • BumilikangayongarawngAlkansyasahalagang $10.
 • Kinabukasan Ay lalagyannani JBP ng $0.20 iyon so magkakaroonnaiyonngLaman.
 • MataposLagyanni JBP ngLamanangalkansyamo ay maarimongkuninanglamannito.

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

mas maraming a lkansya mas maganda
Mas MaramingAlkansya mas maganda.

Dahilangalkansyamokikitalamangng $15 saloobng 81 days maarikangbumiling mas maramingalkansya

Halimbawa: 10 Alkansya

Arawarawlalagyanni JBP angbawatalkansyamong $0.20

10 Alkansya X $0.20 = $2.00 (Kikitainmoarawaraw - $1.50 sa Saturday and Sunday) saloobng 81 araw.

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

gusto ko kumita ng malaki
Gusto koKumitangMalaki
 • KauntilangbaangmabibilimongAlkansya? Huwagkamagalalakasiang JBP ay may solusyonjan.

COMPOUNDING

Arawaraw ay kumikitaangatingalkansya at kapagangalkansyanatin ay nagkaroonnang $10 maarimonanamanitogamitinpambili.

HALIMBAWA

2 Alkansyaangiyongbinili($20)

Arawaraw ay kikitaitong $0.40

Pagangalkansyamo ay may lamanna $10 maarimoitogamitinPambiliulit

$0.20

$0.20

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

slide9

Ngayonikaw ay may 3 alkansyana

Arawaraw ay kikitanaitong $0.60

PagNagkaroonkang $10 ulitmaarika pa ulitbumili

Ngayon ay may 4 Alkansyakana

Arawaraw ay kikitananamanitong $0.80

Kung iyongnapapansinLumalakiangiyong DAILY EARNINGS itoangtinatawagna COMPOUNDING . Napapaikot at napapalakimoangiyongmaliitnapuhunan.

$0.20

$0.20

$0.20

$0.20

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

triplehin na natin ang pera mo
TriplehinnanatinangPeramo

TandaannasaLoobng 81 Days ay hihintonasapagkitaangiyongAlkansya.

Pero Ito angMagandasa JBP hindidoonnatataposangiyongpagkita….

BawatApatnaAlkansya(yungwalanglaman) naiyongMaiipon ay kukuninni JBP at papalitannyaitong JSS POSITION or MATRIX. (TandaannaangAlkansyakanina ay JSS TRIPLER POSITION ibaitosa JSS POSITION or MATRIX)

Anoangsilbing MATRIX naito?

Bawat MATRIX naiyongmakukuha ay kikitaitong$60 kapag nag CYCLE (mamayaipapaliwanagang CYCLE).

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

paano naman na triple ang aking pera
Paanonamanna Triple angakingPera?

BUY 4 Alkansya = $40

Babalikannatin kung paanokumikitasa JSS TRIPLER (angalkansya)

BawatAlkansya ay nagkakahalagang $10

Ito ay kikitapagkalipasng 81 days ng $15

Magkakaroonkalamangng Matrix kapagmayroonkangApatnaAlkansya (expired = di nakumikita)

Para sa 4 naAlkansya ay gagastoskang $40

Sa 81 days ito ay kikitang $60

Pagkataposng 81 days AngApatnaAlkansya ay kukuninni JBP at Papalitanng 1 MATRIX

Ang Matrix ay kikitang $60 kapagito ay nagCYCLE

GINASTOS molang ay $40

$60 + $60 = $120

EARN

$15

+

$15

+

$60

$15

+

$15

Bonus Matrix from 4 Expired Tripler

$60

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

cycle ng matrix
CYCLE ng MATRIX
 • Isipinnaang MATRIX ay isang TRIANGLE

Pagnagkaroonkang MATRIX ikaw ay magkakaroonngisang TRIANGLE naikawangnasa TAAS/Tuktok.

Ang MATRIX ay kikitalamangpagnapuno mu naang TRIANGLE ($60) itonaangtinatawagna CYCLE.

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

slide13

Ikawangnasataasng Matrix mo.

 • Para mag CYCLE ang Matrix kailanganmunamalagyanang 1, sunodang 2 hanggangsa 6.
 • Hindi mokailanganngReferalsdahilang JBP angmaglalagayditorandomly.
 • Kapagnapunonaang MATRIX kikitanaitong $60.
 • Hindi katuladng JSS TRIPLER, ang JSS ay hindiaraw – arawkumikita. Pagito ay nagCYCLEnahindinaitokikitamuli.
 • MaaringikawrinangmapuntasaSarilimong Matrix (upline matrix)

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

referal commissions
Referal Commissions

MuladitoGagamitinnanatinangJSS TRIPLER Position kapalitngAlkansya.

 • BawatMaisasalimosa JBP at bibiling JSS Tripler Position ay kikitakang 10% o $1 (UNLIMITED)

HALIMBAWA

 • NaisalimoangiyongNanaysa JBP
 • Bumilisyang 10 JSS Tripler Position ikaw ay mayroong 10$ na COMMISSIONS.
 • Habangbumibilisyang Position ikaw ay nagkakaroonng commissions kahitito ay galing pa sakanyangsarilingkinita or compounded earnings.

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

second level referals
Second Level Referals
 • Nang sumaliangiyongNanay, naiinggitangiyongtatay at sumalirinkayNanay. Ito angtinatawagna 2nd level Referals mo.
 • 2nd Level Referalsbawatbibilhinnilang Position magkakaroonkangunilimited 5% commissions or $0.50 every positions. AGAIN UNLIMITED COMMISSION
 • Hanggang LEVEL 2 langpoang commission meaning angmaisasalingtataymo ay di kana kikita.

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

slide16

Bukodsa Commissions sa JSS Tripler Position. Ikawrin ay magkakaroonng Commission saBawatmagcycylena Matrix ngiyongDownlines

    • A. Sa First Level - $5.00
    • B. Se Second Level - $2.50
 • SobrangDaminanitongkikitainmoewankonalangpagbumagsakkapasa JBP. SabingaNila “Even LOSERS win in JBP”.

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

slide17
SCAM
 • Malamangangpumapasoksaiyongisipanito ay SCAM

Patunayna Hindi SCAM ang JBP

 • Ang JBP ay nasa pang 230 sawww.alexa.com
 • I am challenging you to search some proof nahindinabayaranng JBP. Dahillahat ay nababayaranng JBP. Maraminagsasabina SCAM peroniisawalangnakapatunay.
 • ISANG CLICK PA AT MAKIKITA MO ANG ILANG PATUNAY NA ANG JBP AY TUNAY

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

my payment proof
MY PAYMENT PROOF

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

proof from other members
PROOF FROM OTHER MEMBERS

www.JSSteamASENSO.blogspot.com www.facebook.com/ahorvidalla

join now
JOIN NOW
 • Sumalingayon at makatanggapng $10 Loan mulasa JBP paramatulungan kayo magsimula.
 • CONTACT:
 • www.facebook.com/ahorvidalla
 • Allen Joseph Horvidalla – 09209696143
 • Visit www.JSSteamASENSO.blogspot.com

“ Kung gusto mong UMASENSO, JBP angsagotsaproblemamo”I LOVE JBP - ajsweetlover