EpisodiAPR – Mistä on kysymys? - PowerPoint PPT Presentation

episodiapr mist on kysymys n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EpisodiAPR – Mistä on kysymys? PowerPoint Presentation
Download Presentation
EpisodiAPR – Mistä on kysymys?

play fullscreen
1 / 28
EpisodiAPR – Mistä on kysymys?
142 Views
Download Presentation
amayeta-johnson
Download Presentation

EpisodiAPR – Mistä on kysymys?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EpisodiAPR– Mistä on kysymys? Outi Elonheimo APR-käyttäjäseminaari 8.5.2007

 2. Sisältö • Mitä episodi tarkoittaa? • Episodihierarkia • Miten episodit on rakennettu? • Mitä episodin nimi kertoo? • Miten episoditietoja luetaan?

 3. Episodi ? • episodi5 välikohtaus, sivutapahtuma, -kohtaus, välivaihe. Pieni rakkausepisodi. (Suomen kielen perussanakirja) • Sairaanhoidossa on kuitenkin totuttu käyttämään tiettyyn sairauteen liittyvän hoitojakson tai hoitoprosessin synonyymina.

 4. Toimintaprosessin kuvaus TERVEYDENHUOLLON TUOTE (vrt. eAPR) • Hoitokokonaisuus (hoitoprosessi), joka koostuu useista eri työntekijöiden toiminnoista ja joka kohdistuu potilaan tietyn sairauden tai sairauksien hoitoon (Käynti tai muu suorite ei ole tuote!) • Tuotteen voimavarojen käyttö ilmaistaan siihen kohdistuvien toimintojen (toimenpiteiden) kustannuspainojen summana

 5. Esimerkiksi APR-tuote:verenpainepotilas Epäily kohonneesta verenpaineesta Kotimittaus Paine ei laske Ensikäynti sairaanhoitajalla Seurantakäynti sairaanhoitajalla 1 kk Seurantakäynti lääkärin vo:lla Ensikäynti lääkärin vo:lla 3 kk Seurantakäynti sairaanhoitajalla Käynnit ja niillä tehdyt toiminnot = välisuoritteita

 6. Terveydenhuollon tuote • Vakiintunut palveluprosessi – tuotelinja • Tuote: hoidettu potilas (ongelma) • Diagnoosi • Tutkimus, hoito, hoiva ja kuntoutus (toimenpiteet, toiminnot) • Toimenpiteiden suorittamiseen tarvittavat panokset

 7. AVOHOIDON POTILASRYHMITYS APR IKÄ JA SUKUPUOLI KONTAKTITYYPPI JA LUONNE TOIMINNOT** Avohoidon toiminto-luokitus (ATL): • Lääkärin vast.otto • SH vast.otto • Neuvola • Koulu- ja opisk.th • Kuntoutus • Mielenterveysyksikkö • Työterveydenhuolto KÄYNNIN SYY Avohoidon sairausluokitus (ASL)* • 39 luokkaa *voidaan kääntää ICPC:stä ja ICD-10:stä ** toiminnoille annettu kustannuspainot  mahdollistaa potilasaineksen vakioinnin ja case mix -vertailun

 8. EpisodiAPR • Muodostaa perusterveydenhuollon avovastaanoton tuotteet • 75 eAPR ryhmää • Pääsairaudet jaettu ”puhtaisiin episodeihin” ja niihin, joissa on liitännäissairauksia ja komplisoivia sairauksia • Kuvaa nimeämäänsä hoitoprosessiin liittyvää voimavarojen käyttöä • yhden potilaalla keskimääräinen resurssien käyttö (eAPRpaino) • Terveyskeskuksen ko. potilasepisodien hoitamiseen käytetyt resurssit yhteensä

 9. Episodihierarkia • Potilaskontakteista kirjataan x kpl ASL:ia ja y kpl ATL:ia • pAPR yhdistää sairauden ja siihen liittyvät toimenpiteet • Yhdellä potilaskontaktilla syntyy ASL:n verran pAPR:ia • Potilaalla voi olla useita samoja pAPR:ia (eri kontakteista)  toimintakäytäntöjen kuvaus yksittäisissä potilaskontakteissa

 10. Episodihierarkia • eAPR yhdistää potilasjoukossa ilmenneet kliinisesti yhteen liittyvät ASL:t useista eri käynneistä • Potilaalla voi olla vain kerran sama eAPR • Potilaalla voi olla useita eri eAPR:iä • Resurssien käyttö lasketaan ko. ASL:ien kanssa yhteen liittyvien ATL:ien summana (voidaan myös kuvata pAPR:inä ja niiden resurssien käytön summana)  hoitokäytäntöjen kuvaus koko hoitoprosessissa

 11. Episodihierarkia

 12. Miten episodiAPR on rakennettu? 1 • Aineistona Lohjan ja Vihdin tk:ten potilaskontaktit 11/05-05/06 • Episodiryhmittelyyn vaikuttavat muuttujat: ASL (käynnin syyt / sairaudet) ja ATL (toiminnot) • Paritus (ASL-ASL) • Kunkin sairausryhmän potilaiden muut sairaudet kartoitettu • Tarkasteluun otettu ne muut ASL:t, joita on ollut yli 10%:lla tarkasteltavan sairausryhmän kontakteista • Asiantuntijatyönä poistettu järjestämistavoista johtuvat yhteenliittymät, jäljelle jääneet kliinisesti relevantteja yhteenliittymiä • Samalla määritetty, kumpi on nk. perussairaus (jos toinen sairaus liittyy perussairauteen se ei voi parittua toisin päin)

 13. Miten episodiAPR on rakennettu? 2 2. Perussairauksien lisäsairaudet • Jokaiselle sairausryhmälle em. pareista listattu nk. lisäsairaudet • Lisäsairaudet ovat joko pääsairauden komplikaatioita tai muuten kliinisesti relevantteja liitännäissairauksia • Lisäsairauksista osa on vahvoja  voivat aloittaa myös oman episodin • Tällöin kuitenkaan entinen perussairaus ei voi olla uuden episodin lisäsairaus • Osa lisäsairauksista heikkoja  ilmenevät vain perussairauden lisäsairautena (niiden resurssien käyttö näkyy vain osana perussairauden LK-episodia) Koska sama ASL voi kuulua useampaan eri episodiin, episodien resurssienkäyttöä ei saa laskea yhteen! Kuitenkin on pidetty toiminnan kuvaamisen kannalta tärkeänä, että voidaan osoittaa vahvojen lisäsairauksien voivan muodostaa myös itsenäisiä episodeja (vrt. pth:n potilaiden monipuolisuus).

 14. Esimerkkejä perussairauksien lisäsairauksista PerussairausLisäsairaudet E060 Aivoverenkiertohäiriö E060K Aivoverenkiertohäiriö, LK Depressio Dementia ja vanhuudenheikkous Ääreisverenkierron sairaudet E390 Allergiaoireet E390K Allergiaoireet, LK Ihosairaus Korva-, nenä- ja kurkkutauti Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriö Krooninen keuhkosairaus Mahavaivat Muu tauti tai sairaus

 15. Miten episodiAPR on rakennettu? 3 3. eAPR-ryhmiä 75 kpl • Nimetty perussairauden mukaan • Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta puhtaita yhden perussairauden episodeja tai LK-episodeja • Jatkokehitysvaiheessa jako resurssien käytön poikkeamien mukaan 4. Episodi rajataan yhden kalenterivuoden mittaiseksi (tk-aineiston raportoinnissa) • Episodinmuodostussääntö ei katso aikaleimoja vaan ASL:ien kliinistä yhteenliittymistä

 16. Esimerkki episodimuodostuksesta Raskauteen ja sen komplikaatioihin liittyvät episodit (Lohjan ja Vihdin aineistossa)

 17. Raskauskontakteihin liittyvät pAPR:t

 18. Raskauteen liittyvät episodiAPR:t Lohjan ja Vihdin potilailla

 19. Episodipainot • Episodien kontaktien aikana tehtyjen toimintojen (nimettyjen ASL:ien pAPR:iin liittyvät ATL:t) keskimääräiset kustannuspainot lasketaan yhteen  episodipaino • eAPRpaino kuvaa yhden episodin resurssien kulutusta • Valtakunnallinen eAPRpaino kuvaa yhden episodin keskimääräistä resurssienkäyttöä koko aineistossa • eAPRpainosumma kuvaa terveyskeskuksen kokonaisresurssien kulutusta ko. episodin potilaiden hoitamiseksi

 20. Kustannuspainojen muodostuminen ATL+ATL+ATL pAPR1 + ATL+ATL+ATL+ATL pAPR1 eAPR + ATL+ATL pAPR2

 21. Miten episoditietoja luetaan? • Terveyskeskusten episodit • Terveyskeskuksessa tehtävien hoitoprosessien kuvaus • Resurssien käyttö yksittäisen potilaan hoitamiseksi ja koko potilasryhmän hoitamiseksi • Voidaan vertailla koko potilasryhmän hoitokäytäntöeroja terveyskeskusten välillä • Huom. Ei resurssien laskemista yhteen • Yksittäisen potilaan hoitokäytäntöjen kuvaus (tarvitaan APR-tietojärjestelmää) • pAPR, ATL, kustannuspainot, käynnit/episodi

 22. Terveyskeskuksen episodit

 23. Episodien kuvaus, 15 suurinta episodiAPR:ää Lohjan ja Vihdin tk:ssa 11/05-05/06

 24. Episodin resurssien käyttö

 25. Episodin resurssien käyttö