Inglismaa õppereisist - PowerPoint PPT Presentation

inglismaa ppereisist n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inglismaa õppereisist PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inglismaa õppereisist

play fullscreen
1 / 20
Inglismaa õppereisist
323 Views
Download Presentation
amato
Download Presentation

Inglismaa õppereisist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inglismaa õppereisist Katrin Uudeküll 19. jaanuar 2011 Tamsalus

 2. Rural RegenerationLancashire Study Tour September 6th – 9th 2006

 3. Õppimine • Meil on loodud piirkondlikud tegevusgrupid • Meie oleme piirkonna arendusprotsessi algfaasis, inglastel aga läbitud 7-8 (+4) aasta töö • Annab ettekujutuse, mida tegevusgruppide tegevusest oodata

 4. Peamised sammud piirkonna arendamiseks • Andmete-faktide kogumine ja süstematiseerimine, et saada olemasolevast olukorrast mitmekülgne ülevaade • Kursi valimine – mida tahetakse saavutada • Strateegilise tegevusplaani väljatöötamine • Protsessi käivitamine • Konkreetsed tegevused

 5. 1. samm • Uurimistöö plaani koostamine– mis on töö eesmärk, vastust otsivad küsimused, milliseid näitajaid uurida, milline on uurimuse ülesehitus • Piirkonna kohta olemasolevate uurimuste ja andmete kokkukogumine ning süsteemse ülevaate koostamine – kasutada vastavate ekspertide abi!

 6. ... järg 1. samm • Analüüsida uuritava piirkonna rolli küla, valla, piirkonna, maakonna, riigi tasemel • Uurimuse tulemuste tutvustamine sihtgrupile lihtsas ja arusaadavas keeles – joonised, tabelid!

 7. Näide: • Küsimus – millised töökohad ja kuhu suunata? • Näitajad, mida uurida vastuse saamiseks: • elanike oskused ja haridustase • üksikettevõtjate tase • töölkäimise trajektoorid • eluasemete hinnad ning vabade pindade olemasolu

 8. Veel küsimusi.... • Mis tüüpi inimesed, millises piirkonnas elavad • kes töötavad kohapeal, kes mujal • kellel suuremad sissetulekud, kellel väiksemad • oskuste tase, haridus, ametialad

 9. 2. samm • Kursi valimine – mida tahetakse saavutada VAJADUSED JA VÕIMALUSED • Senine praktika – tegevused vastavalt rahastusprogrammide poolt väljapakutule! • Tulevikusuund – enne strateegia ja sellele vastavalt valitakse rahastusallikad! • Inglaste kogemus – ei tohi olla saadavast rahast pimestatud, muidu on pärast probleeme rohkem!

 10. ... järg 2. samm • Teisisõnu – tuleb valida sobivad rahastusprogrammid, mitte väevõimuga suruda läbi poolsobivaid • KOOSTÖÖS ERINEVATE HUVIGRUPPIDEGA VALIDA KINDEL KURSS EHK LEPPIDA KOKKU PIIRKONNA PRIORITEEDID NING JÄRGIDA VALITUD KURSSI EESMÄRGI SAAVUTAMISENI! • Huvide ühtlustamise protsess on aeganõudev ja vaevarikas!

 11. Lancashirest... Lancashire on keskendunud kõrgelt tasustatud töökohtade maaletoomisele! Võimalustest lähtuvad prioriteedid: • Majandustegevuse mitmekesistamine • Väikeettevõtted – kõrgelt tasustatud töökohad Vajadustest lähtuvad prioriteedid: • Turism – vabaaja sisustamine • Teenindus - toetab ettevõtlust ja igapäeva elu

 12. Kui on töötatud välja põhjalik strateegia, siis... • Rahval võib oma eriarvamus olla, aga kui strateegial on tugev analüütiline tagapõhi, siis on võimalik ühel organisatsioonil määrata, mida rahval vaja on!!!

 13. 3. samm • Strateegilise tegevuse käivitamine läbi koostöö – sihtgrupid, partnerid • Avaldada strateegia parajalt õhukese, lihtsa ja arusaadava raamatuna • See annab võimalikud suunised piirkonna ettevõtetele ning potentsiaalsetele investoritele

 14. ... järg 3. samm • Loob koostöövõrgustiku ettevõtete, mittetulundusühingute, omavalitsuste vahel • Konsulteerib ettevõtteid ning aitab paberimajanduses • Koordineerib piirkonna tegevusi, et soovitud investeeringud ei kattuks

 15. ... järg 3. samm • Info kogumine ettevõtetelt ja organisatsioonidelt – millega tegelevad, millest huvitatud, mida võimelised pakkuma strateegia elluviimiseks • Katusorganisatsioon otsib ise koostöökontakte ja teeb ettevõtetele pakkumisi, et saavutada strateegia elluviimiseks vajalike tegevuste läbimine • Näiteks: piirkonnal on vaja “asja-teenust” x raha eest, misjärel ettevõte vaatab, kas on võimeline või mida tal on veel vaja, et olla võimeline

 16. 4. samm • Konkreetsed tegevused Katusorganisatsioon jaotab raha üksikutele ettevõtetele-organisatsioonidele, kes aitavad laias plaanis valitud strateegiat ellu viia – sarnane PRIA rollile Enne raha eraldamist on oluline kindlaks määrata ettevõtete võimekus ülesande täitmiseks Pidev kontroll tegevuse käigus Tagasiside – kuivõrd valitud strateegia vastab tegelikkusele, vajadusel vastavad kohendused strateegiasse

 17. Edu saavutamise saladused • Barjääride julge ületamine • Selgelt sõnastatud eesmärgid • Majanduslike, keskkonnaalaste ning sotsiaalsete eesmärkide ühendamine • Efektiivne “kõik on võimalik” suhtumisega tugimeeskonna olemasolu • Paindlikkus

 18. Strateegia, strateegia, strateegia! • Strateegia annab tuge kogu piirkonnale ning alust edasisteks investeeringuteks • Strateegia annab tuge läbirääkimisteks rahastuse otsimisel

 19. Kuidas edasi? • Külaliikumine Kodukant on algatamas uue strateegia väljatöötamist 2011. aastal? • Piirkondlikud tegevusgrupid on mõnda aega tegutsenud, millal seisab ees strateegiate uuendamine? • Mida saaksime koos teha?

 20. Aitäh tähelepanu eest! Küsimused ja arutelu....