1 / 9

Dotychczasowe odkrycia

Dotychczasowe odkrycia. Paulina Kranik Toruń 2012. AD. Zaburzenia organizacji sieci zarówno na poziomie regionalnym jak i globalnym Najbardziej rozbudowana sieć połączeń w płacie ciemieniowym – jednocześnie najbardziej osłabiona

amaris
Download Presentation

Dotychczasowe odkrycia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dotychczasowe odkrycia Paulina KranikToruń 2012

  2. AD • Zaburzenia organizacji sieci zarówno na poziomie regionalnym jak i globalnym • Najbardziej rozbudowana sieć połączeń w płacie ciemieniowym – jednocześnie najbardziej osłabiona • Brak komunikacji między różnymi obszarami funkcjonalnymi odzwierciedla zaburzenia poznawcze w AD Demencja jako funkcjonalne zaburzenia sieci

  3. AD

  4. Schizofrenia • Zaburzenia łączności w górnej części płata skroniowego • Zmniejszona grubość kory w tylnej części kory obręczy (Brodman 23/31)

  5. Autyzm • Zmniejszenie łączności funkcjonalnej (functionalconnectivity) między pdzedklinkiem , a przyśrodkową korą przedczołową • Słabe połączenia międzypółkulowe

  6. Epilepsja U pacjętów z chroniczną epilepsją i znacznymi zaburzenia poznawczymi stwierdza się mniejszą ilość połączeń oraz większą długość neuronów niż u osób zdrowych lub o nieznacznych zaburzeniach poznawczych

  7. Dysleksja • Słabsza łączność w brzusznej korze wzrokowej (obszar odpowiadający za rozpoznawanie liter)

  8. The Connectome Project aims to map 1,200 brains

  9. Bibliografia • DisruptedmodularbraindynamicsreflectcognitivedysfunctionAlzheimer’sdisease. W de Haan, W M van der Flier, T Koene, L L Smits, P Scheltens, C J Stam.Neuroimage. 2011 Nov30;: 22154957 • Disrupted white matter connectivity is associated with reduced cortical thickness in the cingulate cortex in schizophreni. Kathrin Koch, C Christoph Schultz, Gerd Wagner, Claudia Schachtzabel, Jürgen R Reichenbach, Heinrich Sauer, Ralf G M Schlösser. Cortex. 2012 Feb 9;:   22402338  • Brains of toddlers with autism out of sync, MeganScudellari • Abnormal functional connectivity of default mode sub-networks in autism spectrum disorder patients.Assaf M, Jagannathan K, Calhoun VD, Miller L, Stevens MC, Sahl R, O'Boyle JG, Schultz RT, Pearlson GD. Neuroimage. 2010 Oct 15;53(1):247-56 • White Matter Network Abnormalities Are Associated with Cognitive Decline in Chronic Epilepsy. Maarten J Vaessen, Jacobus F A Jansen, Marielle C G Vlooswijk, Paul A M Hofman, H J Marian Majoie, Albert P Aldenkamp, Walter H Backes . Cereb Cortex. 2011 Oct 29;:   22038907 

More Related