1 / 7

PSICHOLOGINIS NUSITEIKIMAS DALINYJE: KAIP JĮ SUKURTI IR IŠLAIKYTI LK SOP patirtis

PSICHOLOGINIS NUSITEIKIMAS DALINYJE: KAIP JĮ SUKURTI IR IŠLAIKYTI LK SOP patirtis. SOP štabo viršininkas p lk. M. Jatautas Vilnius 2013-02-01. 15 metų teorijos ir praktikos. SOP specifika kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų kontekste.

amadis
Download Presentation

PSICHOLOGINIS NUSITEIKIMAS DALINYJE: KAIP JĮ SUKURTI IR IŠLAIKYTI LK SOP patirtis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PSICHOLOGINIS NUSITEIKIMAS DALINYJE: KAIP JĮ SUKURTI IR IŠLAIKYTILK SOP patirtis SOP štabo viršininkasplk. M. Jatautas Vilnius 2013-02-01

  2. 15 metų teorijos ir praktikos

  3. SOP specifika kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų kontekste. • Faktoriai, įtakojantys psichologinio nusiteikimo formavimą SOP. • SOP formavimo principai: Savanoriškumas, Atranka, Spec. parengimas.

  4. Būtinos sąlygos teigiamam psichologiniam nusiteikimui formuoti:

  5. 1. PAGARBA (žmogui, žinioms, kompetencijai,...); 2. PASITIKĖJIMAS kariu; 3. ĮVERTINIMAS (pastangų, įdėto laiko,...); 4. Informavimas ir atvirumas (karjera, vadų planai,...); 5. Teisingas užduoties suformulavimas; 6. Orientavimas į rezultatą; 7. Domėjimasis kariu ir už dalinio ribų (šeimos svarba); 8. Stereotipų vengimas (viskas keičiasi ir tobulėja;) 9. Asmeninė atsakomybė ir pareiga (jausti kolegų nuotaikas, pasikeitimus, ...); 10. Kūrybiškumo lavinimas; 11. Pozityvumo, optimizmo ir geranoriškumo skatinimas; 12. Vadų deklaracijų ir veiksmų atitikimas bei asmeninis pavyzdys; 13. Nuolatinis motyvacijos skatinimas!

  6. Kiekvienas karys turi jaustis svarbus savo indėliu į teigiamo dalinio psichologinio nusiteikimo formavimą.

  7. ?

More Related