rozw j spo eczno gospodarczy rynek pa stwo spo ecze stwo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZWÓJ SPO?ECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PA?STWO, SPO?ECZE?STWO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZWÓJ SPO?ECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PA?STWO, SPO?ECZE?STWO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ROZWÓJ SPO?ECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PA?STWO, SPO?ECZE?STWO - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO. dr Barbara Przywara. Wykład III. Społeczeństwo agrarne Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne) Społeczeństwo informacyjne. Trzy typy społeczeństw. Trzy siły napędowe. Ekonomiczne Polityczne Technologiczne .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROZWÓJ SPO?ECZNO-GOSPODARCZY. RYNEK, PA?STWO, SPO?ECZE?STWO' - amable


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozw j spo eczno gospodarczy rynek pa stwo spo ecze stwo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY.RYNEK, PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO

dr Barbara Przywara

Wykład III

trzy typy spo ecze stw
Społeczeństwo agrarne

Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne)

Społeczeństwo informacyjne

Trzy typy społeczeństw
trzy si y nap dowe
Trzy siły napędowe

Ekonomiczne

Polityczne

Technologiczne

rozw j spo eczno gospodarczy og lny model modrenizacji
Rozwój społeczno-gospodarczy. Ogólny model modrenizacji

Źródło: W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2001, s.98

cztery uj cia spo ecze stwa i rozwoju
Cztery ujęcia społeczeństwa i rozwoju

Funkcjonalne

Elitystyczne

Marksistowskie

instytucjonalny

uj cie funkcjonalne
Ujęcie funkcjonalne

lata 50. i 60. XX w.

Rozwój  ewolucyjny proces strukturalnego zróżnicowania: przechodzenie od tradycyjnych struktur do złożonego społeczeństwa opartego na trzech instytucjach:

demokracji liberalnej

wolnym rynku

społeczeństwie obywatelskim

Bariery rozwoju: tradycyjne wartości i struktury społeczne

analiza nela j smelsera
Analiza Nela J. Smelsera

Różnicowanie strukturalne

Integracja

Zaburzenia społeczne

Ad 2) podziałowi pracy towarzyszy wzrost mechanizmów koordynacji i umacniania spójności przez prawo, partie polityczne, aparat państwa, agencje pracy socjalnej, związki zawodowe, instytucje oszczędzania, itp.

Ad 1)

Technologia: od prostych technik do zastosowań nauki

Rolnictwo: od rol. Nastawionego na wyżywienie do produkcji na sprzedaż

Przemysł i gospodarka: od energii ludzi i zwierząt do prod. maszynowej etc.

Ad 3) załamania porządku społecznego o napięcia społeczne

uj cie elitystyczne
Ujęcie elitystyczne

Uprzemysłowienie jest warunkiem modernizacji. Uprzemysłowieniem zajmują się elity – różne w różnych kręgach kulturowych.

Elitom na ogół udaje się pozyskać przyzwolenie społeczne.

Elity kontrolują działalność gospodarczą, a tym samym mają największy wpływ na procesy rządzenia.

elity uprzemys owienia i ich strategie typologia c kerra j dunlopa f h harbisona ch a myersa
Elity uprzemysłowienia i ich strategie (typologia C. Kerra, J. Dunlopa, F. H. Harbisona, Ch. A. Myersa)

Źródło: Kerr C. i in. za: Morawski W., ibidem, s. 105

uj cie marksistowskie i neomarksistowskie
Ujęcie marksistowskie i neomarksistowskie

Cechuje je całościowe ujmowanie powiązań gospodarki i technologii, polityki i społeczeństwa = materializm historyczny.

Postęp technologiczny i baza ekonomiczna pełni determinującą rolę w stosunku do polityki, struktury społecznej i świadomości społecznej.

Leninizm-stalinizm zakładał możliwość rewolucji pod kierunkiem partii bolszewickiej w kraju zacofanym, zaś uprzemysłowienia miało dokonać państwo partyjne.

uj cie instytucjonalne
Ujęcie instytucjonalne

M. Weber – narodziny i rozwój kapitalizmu (rola religii, państwa, biurokracji) => teoria racjonalnego działania społecznego

Cechą społeczeństw uprzemysłowionych jest biurokracja

cechy biurokracji wg webera typ idealny
Cechy biurokracji wg Webera (typ idealny):

urzędnicy na każdym poziomie organizacji działają wg skodyfikowanych reguł postępowania - wszystkie sposoby postępowania są określane przez normy prawne i przepisy;

biurokracje mają strukturę hierarchiczną – przypominają piramidę, na której szczycie znajdują się stanowiska najwyższej władzy; przepisy regulują sposób zwierzchnictwa i zakres podporządkowania;

wszystkie stosunki mają charakter bezosobowy (są stosunkami między stanowiskami, a nie osobami);

urzędnicy są profesjonalistami – zajmują stanowiska adekwatnie do swoich kwalifikacji i awansują zgodnie z ustalonymi regułami;

urzędnicy pracują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują stałe wynagrodzenie;

urzędnicy są pracownikami najemnymi – nie są właścicielami żadnej części organizacji; sfera zawodowa jest ściśle oddzielona od sfery prywatnej;

komunikacja odbywa się w formie pisemnej, poprzez przepływ dokumentów określoną przepisami drogą służbową;

gromadzona dokumentacja ma charakter pisemny

gospodarka jako czynnik rozwoju
Gospodarka jako czynnik rozwoju

Industrializacja wymaga „wielkiego pchnięcia” inwestycyjnego, które jest możliwe tylko dzięki państwu (P. Rosenstein-Rodan)

Źródło nędzy tkwi w małej ilości kapitałów lub dochodów ludności (R. Nurske)

Źródło nędzy tkwi w braku przedsiębiorczości i dobrego zarządzania (A. O. Hirschman)

Źródło wzrostu gospodarczego to wzrost popytu dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych - zwiększone dochody powodują zwiększoną produkcję i podaż (J. M. Keynes)

polityka pa stwo jako czynnik rozwoju
Polityka (państwo) jako czynnik rozwoju

Koncepcja optymistycznych modernizatorów politycznych

Koncepcja budowania państwa i porządku politycznego jako warunku rozwoju społeczno-gospodarczego

ad spo eczny a systemy gospodarcze
Ład społeczny a systemy gospodarcze

Koncepcja ładu społecznego Stanisława Ossowskiego:

Ład „przedstawień zbiorowych” (oparty na konformizmach społecznych o tradycyjnych wzorcach)

Ład policentryczny (równowaga jest osiągana dzięki interakcji i respektowaniu norm współżycia)

Ład monocentryczny (oparty na dużej centralizacji decyzji i przymusie)

Ład porozumień (oparty na porozumieniu społecznym)

Oddziaływanie społeczeństwa na gospodarkę w skali makro uzależnione jest od ładu społecznego.

ad monocentryczny
Ład monocentryczny

Silna centralizacja władzy

Daleko idąca polityzacja sfery ekonomicznej wynikająca z podporządkowania gospodarki polityce

Stosowanie środków przymusu i nakazu

Hierarchiczna struktura gospodarki – dominacja sektora państwowego i przewaga przemysłu ciężkiego

Podporządkowanie sektora rynkowego i konsumpcji interesom sektora przemysłowego

Silna polityzacja przedsiębiorstw

Polaryzacja społeczeństwa

Kanalizacja konfliktu

ad policentryczny
Ład policentryczny

Wielość ośrodków władzy

Funkcjonowanie w różnych ośrodkach władzy elit konkurencyjnych i legalne istnienie kontrelit

Zróżnicowana, wielowymiarowa struktura społeczna

Wielość i zróżnicowanie konfliktów społecznych, a zwłaszcza oddzielenie konfliktów politycznych od ekonomicznych

Istnienie wielu grup interesu

wizje porz dku spo ecznego t hobbesa i a smitha
Wizje porządku społecznego T. Hobbesa i A. Smitha

T. Hobbes

Państwo absolutne to najlepszy sposób na unikniecie anarchii, którą przynosi współzawodnictwo między ludźmi

A. Smith

Podstawą wolnego rynku jest wymiana między egoistycznymi jednostkami

ad porozumie spo ecznych postulaty
Ład porozumień społecznych - postulaty

Decentralizacja i dekoncentracja władzy w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym

Maksymalne oddzielnie polityki od gospodarki

Egalitaryzacja gospodarki i społeczeństwa (szanse gospodarcze dla wielu, przewaga klas średnich)

Zróżnicowanie i otwartość elit

Spontaniczność