osporavanje maj instva i o instva n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA - PowerPoint PPT Presentation

ama
379 Views
Download Presentation

OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA • Majčinstvo i očinstvo upisano temeljem presumpcija ili priznanja moguće je osporavati u sudskom postupku. • Razlog-uspostavljanje pravnog i stvarnog stanja. • Nije dopušteno: • osporavati majčinstvo,očinstvo utvrđeno sudskim putem, • majčinstvo,očinstvo nakon djetetove smrti, • u slučaju posvojenja

 2. Obiteljski zakon – odredbe o osporavanju djetetovog porijekla 1. Osporavanje majčinstva 2. Osporavanje očinstva • 2.1. bračnog očinstva i • 2.2. izvanbračnog očinstva 3. Osporavanje majčinstva i očinstva djeteta začetog uz medicinsku pomoć

 3. 1. Osporavanje majčinstva • Rijetkost, uvijek se traži pravni interes • Npr. zamjena djece u rodilištu ili rađanje pod tuđim imenom, tuđom zdravstvenom iskaznicom • Pravo na tužbu: • Dijete • Žena koja je upisana u maticu rođenih kao majka djeteta • Žena koja nije upisana kao majka, ali sebe smatra majkom

 4. 1.1. Pravo djeteta na osporavanje • Dijete ima pravo do 25. g. osporavati svoje porijeklo. • Dijete - u smislu krvnosrodničkog odnosa, a ne isključivo osoba do 18. godine života • Pitanje zastupanja djeteta: • A Kad je dijete maloljetno (do 18g) • B Punoljetno dijete nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb (18g-25g) • C Dijete – potpuno lišeno poslovne sposobnosti (18g-25g) • D Dijete djelomice lišeno poslovne sposobnosti (18g-25g)

 5. A maloljetno dijete • Imenuje se posebni skrbnik uvijek – ex offo, kolizijski skrbnik (poseban skrbnik), jer su interesi djeteta u suprotnosti s interesima majke. • Pravomoćnom odlukom o osporavanju majčinstva smatra se osporenim i očinstvo: • majčina muža ili • muškarca čije je očinstvo utvrđeno priznanjem.

 6. B punoljetno dijete nad kojim roditelji imaju roditeljsku skrb • Status jednak statusu maloljetnog djeteta. • Dijete – osoba od 18. do 25. godine • Poseban skrbnik ex offo zastupa dijete

 7. C dijete-osoba lišena poslovne sposobnosti • B = C, ali dijete pod B nikada nije steklo poslovnu sposobnost (npr. dijete s težim oblikom autizma), dok je dijete pod C s 18 g steklo poslovnu sposobnost, ali je naknadno lišeno poslovne sposobnosti (npr. ovisnik o narkoticima) • O djetetu pod C ne skrbi roditelj, nego skrbnik. • Css procjenjuje hoće li skrbnik u ime štićenika osporavati majčinstvo, • Css daje prethodno odobrenje za podnošenje tužbe radi osporavanja

 8. D osobe djelomice lišene poslovne sposobnosti u pogledu stvari koje se tiću osobnog stanja • Status jednak kao i pod c, dakle skrbniku je potrebno prethodno odobrenje css za podnošenje tužbe.

 9. 1.2. Pravo žene koja je upisana u MR kao majka • Rokovi za pokretanje postupak, tj. za podnošenje tužbe: • 6 mjeseci od saznanja za činjenicu koja isključuje njezino majčinstvo (subjektivni rok) • 7 godina djetetova života (objektivni rok)

 10. 1.3. Pravo na osporavanje druge žene (koja nije upisana kao majka) • Prvo na tužbu samo ako istovremeno traži da se utvrdi njezino majčinstvo - dvostruki tužbeni zahtjev: • Osporava se majčinstavo ženi A (koja je upisana kao majka u MR) • Utvrđuje se mačkinstvo ženi B (druga žena) • Rokovi: • 6 mjeseci od dana saznanja (subjektivni rok), • 7 godina djetetova života (objektivni)

 11. Dodatno - Pravo osoba s pravnim interesom na nastavak postupka za osporavanje • Situacija osporavanja majčinstva nakon smrti upisane majke, koja je za života otpočela sudski postupak osporavanja svog majčinstva. • Rok 6 mjeseci od smrti žene i 1 mjesec od pravomoćnosti odluke o nasljeđivanju.

 12. Sudski postupak – pravila postupka pred sudom • Situacija kada žena koja sebe smatra majkom osporava majčinstvo ženi koja je upisana kao majka u MR. • Čl. 77. st. 3. “...sud će, prije nego započne raspravljati i odlučivati o zahtjevu radi osporavanja majčinstva odrediti, na trošak tužiteljice, izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem sukladno postignućima suvremene medicinske znanosti radi utvrđivanja majčinstva tužiteljice.”

 13. Sudski postupak • 1. utvrđivanje majčinstva ženi koja se smatra majkom (ako tužiteljica nije majka tada se odbijaju oba tužbena zahtjeva) • Ako se utvrdi da je tužiteljica majka tada: • 2. osporavanje ženi upisanoj kao majka.

 14. 2. OSPORAVANJE OČINSTVA • 2.1.Osporavanje bračnog očinstva • 2.2.Osporavanje izvanbračnog očinstva • Osporavanje – samo u sudskom postupku • Kako je otac upisan u MKR? • A)presumpcija • B)priznanje

 15. 2.1. Osporavanje bračnog očinstva • Načelo istine i prava djeteta da sazna podrijetlo • Načelo zaštite bračnog statusa djeteta • Tko ima pravo na tužbu? • 1. muž majke • 2. majka • 3. dijete

 16. 1. Muž majke • Kako je otac upisan? • Pravni razlozi za osporavanje • Moralni razlozi za osporavanje • Ako je poslovno nesposoban, tužbu podnosi skrbnik. • Odobrenje css za podnošenje tužbe

 17. Rokovi za tužbu • Subjektivni rok – 6 mjeseci od saznanja • Objektivni rok – do 7 godine djeteta • Ako je muž majke umre nakon što je pokrenuo post. – osobe s pravnim interesom ga mogu nastaviti. • 6 mjeseci od smrti; 1 mj. od pravomoć. odluke o nasljeđivanju

 18. 2. Majka djeteta – rokovi za tužbu • Objektivni rok- 6 mjeseci od rođenja djeteta. • (jer ona zna od začeća tko je otac) • Ako je poslovno nesposobna – skrbnik- odobrenje css – rok od 6 mjeseci je prekratak.

 19. 3. Dijete • Rok - do 25 godine. • Dok je dijete maloljetno – kolizijski skrbnik (skrbnik za poseban slučaj) – odobrenje css za podnošenje tužbe.

 20. Posebne odredbe • Ako majka u roku od 300 dana od prestanka braka sklopi novi brak… • Otac je muž iz aktualnog braka. • Pravo na osporavanje imaju: • Muž majke, majka i dijete.

 21. 2.2. Osporavanje izvanbračnog očinstva • Ako je očinstvo utvrđeno priznanjem, a ne i sudskom odlukom. • Majka nema pravo osporavati. • Ako dijete umre, nije dopušteno osporavanje.

 22. Tko ima pravo na tužbu? • Pravo na tužbu imaju: • 1. dijete • 2. muškarac koji je priznao • 3. muškarac koji sebe smatra ocem

 23. 1. Dijete • Rok do 25 godine života. • Maloljetno dijete zastupa kolizijski skrbnik (skrbnik za poseban slučaj) • Tuženici: otac i majka (ona je dala pristanak) • Punoljetno dijete, lišeno posl. sposobn. zastupa skrbnik – odobrenje css

 24. 2. Muškarac koji je priznao očinstvo • Subjektivni rok – 6 mjeseci od saznanja za činjenicu koja isključuje očinstvo • Objektivni rok- do 7 godine djeteta • Činjenice o kojima ovisi saznanje: • krvne grupe, nesposobnost za oplodnju, saznanje za intimne odnose majke s drugim muškarcem

 25. 3. Muškarac koji sebe smatra ocem • Može osporavati, ako traži utvrđivanje svog očinstva • Objektivni rok – godinu dana od upisa priznanja • U postupku mogu sudjelovati 4 stranke: • Dijete, majka, muškarac koje se osporava i muškarac koji osporava + skrbnik za poseban slučaj

 26. Učinak presude: • Deklaratoran, ex tunc – retroaktivan, • Prestaje pravni odnos u pogledu jednog(tuženika) i stvara se u pogledu drugog muškarca (tužitelja).