Je v skum ml de e akt rom v ml de n ckej politike
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Je výskum mládeže aktérom v mládežníckej politike? . Prof.L.Macháček,CERYS KP FF UCM v Trnave SPS-sekcia práce s doktorandami vo výskume mládeže IUVENTA 23.05.2007. konferencie ministrov mládeže Rady Európy Konferencie zástupcov mládeže s účasťou expertov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Je v skum ml de e akt rom v ml de n ckej politike

Je výskum mládeže aktérom vmládežníckej politike?

Prof.L.Macháček,CERYS KP FF UCM v Trnave

SPS-sekcia práce s doktorandami vo výskume mládeže

IUVENTA 23.05.2007


Eur pska politika ml de e

 • konferencie ministrov mládeže Rady Európy

 • Konferencie zástupcov mládeže s účasťou expertov

 • prieskumy národných politík mládeže v členských štátoch EÚ

 • www.youthknowledge.org

Európska politika mládeže


Z ver prieskumnej akcie eur pskej komisie v 25 krajin ch eur py brussels 14 5 2004

 • mnohé krajiny EU nemajú dostatočné informácie o mládeži a rozhodnutia, ktoré sa prijímajú sa uskutočňujú v podmienkach slabého poznania a porozumenia osobitostiam mladej generácie.

záver prieskumnej akcie Európskej komisie v 25 krajinách Európy (Brussels, 14. 5. 2004)


Z ver prieskumnej akcie eur pskej komisie v 25 krajin ch eur py brussels 14 5 20041

záver prieskumnej akcie Európskej komisie v 25 krajinách Európy (Brussels, 14. 5. 2004)


Z ver prieskumnej akcie eur pskej komisie v 25 krajin ch eur py brussels 14 5 20042

záver prieskumnej akcie Európskej komisie v 25 krajinách Európy (Brussels, 14. 5. 2004)


Azzopardiho team expertov

 • Komunita výskumníkov ale nie sú na Slovensku by mala byť zaangažovaná oveľa zjavnejším a konkrétnejším spôsobom.

 • Ich prínos k politike mládeže postavenej na faktoch má podstatný význam v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Azzopardiho team expertov


Nezodpovedan ot zky

 • Ako je organizovaný výskum mládež ale nie sú e na Slovensku?

 • Aké možnostimá v súčasnosti na zverejňovanie svojich výsledkov?

 • Tvorí výskum mládeže základ pre formuláciu mládežníckej politiky?

 • Využívajú ministerstvá a subjekty občianskej spoločnosti výstupy výskumu?

Nezodpovedané otázky?


3 s be n opatrenia

 • Najprv sme začali riešiť problém ale nie sú dostupnosti informácií z výskumu mládeže.

 • Následne sme museli prekonávať tradičné disciplinárne, ale aj aktuálne inštitucionálne prekážky spolupráce výskumných skupín.

 • Urobili sme prvé kroky budovania novej európskej siete výskumu mládeže v našom stredouropskom priestore.

3 - súbežné opatrenia


Www vyskummladeze sk

www.vyskummladeze.sk


Slovensk spolo nos pre v skum ml de e

 • V ” znik vedeckej spoločnosti združujúcej výskumníkov z rozličných vedných odborov(2006).

 • (Slovak Youth Research Society http/:www.syrs.org)

Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže


Www youthandgeneration org

 • P ” rvadimenzia-stredoeurópska

 • (Bratislava 2005)CENYR projekt krajín (SL,A,CZ,HU a SK) sperspektívou regionálnej spolupráce.

 • Druhá dimenzia-sociologická

 • (Smolenice 2007) bola ESA konferencia s perspektívou európskej spolupráce.

www.youthandgeneration.org


Www vyskummladeze sk1

 • Vedieme ” dialóg s odborom mládeže MS SR,s RMS (R SVS)

 • Chceme im pomáhať kreovať nové projekty práce s mládežou.

www.vyskummladeze.sk


Www vyskummladeze sk2

www.vyskummladeze.sk


Antol gia tudijn ch textov

Antológia študijných textov


Pr ru n slovn k sociol gie ml de e a v chovy

 • Elektronická verzia prinesla slovenské ekvivalenty anglických (i nemeckých) definícií a výkladov kľúčových pojmov využívaných v dôležitých európskych dokumentoch, čo umožní mladým lídrom kompetentne komunikovať v priestore Európskej únie

Príručný slovník sociológie mládeže a výchovy


Spr va o ml de n ckych t mach v magistersk ch pr cach v sr 2003 2006

 • správa prinesla informáciu o vedecko-výskumných aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy 

 • využitie týchto prác ako projekty práce s mládežou alebo projekty individuálnej dobrovoľníckej práce

Správa o „mládežníckych témach“ v magisterských prácach v SR(2003-2006)


Spr va o ml de n ckych t mach v magistersk ch a doktorandsk ch pr cach v sr 2003 2006

 • Prvý informačný zdroj aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy 

 • pracovníci, ktorí majú výsledky v oblasti vedecko- výskumnej činnosti.

 • Prehľad o publikačnej činnosti za daný školský rok, ktorý je verejne dostupný na webovskej stránke konkrétnej univerzity, fakulty alebo katedry.

Správa o „mládežníckych témach“ v magisterských a doktorandských prácach v SR (2003-2006)


T my diplomov ch pr c tudentov

 • Druhý informačný zdroj: aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy 

 • Témy vyberá učiteľ a tým súčasne preberá na seba zodpovednosť a dôležitú úlohu vedenia študenta pri práci na danej téme.

 • Každá katedra umožňuje a vyžaduje od svojich pracovíkov, aby v stanovenom termíne vypísali názvy výskumných tém a umožnili študentom ich výber.

Témy diplomových prác študentov


Katedra andragogiky a katedra soci lnej pr ce ff pu v pre ove posledn aktualiz cia 20 11 2006

 • PhDr. Vladimír Paukovič, CSc. - témy obsadené aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy 

 • Témy bakalárskych prác SP (2. ročník)1. Dlhodobá nezamestnanosť ako faktor sociálnej exklúzie.2. Vplyv rodinného prostredia na hodnotový systém a vzory správania mládeže. 3. Delikvencia mladistvých a systémové nástroje jej prevencie.4. Mladé rodiny postihnuté nezamestnanosťou.

 • Témy diplomových prác (4. ročník)1. Rómovia, príčiny ich sociálnej exklúzie a možnosti integrácie do slovenskej spoločnosti 2. Chudoba, jej príčiny a prejavy v podmienkach SR. Pokus o analýzu javu.3. Životný štýl vysokoškolákov a jeho determinanty.4. Nezamestnaná mládež a faktory ohrozujúce jej integráciu do spoločnosti.5. Mládeže s delikventnými formami správania a možnosti resocializácie.

Katedra andragogiky a Katedra sociálnej práce FF PU v PrešovePosledná aktualizácia: 20. 11. 2006


Kvalifika n pr ce tudentov

 • Tretí informačný zdroj aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy 

 • bibliografické informácie ústredných knižníc fakúlt alebo univerzít, z ktorých niektoré v minulom roku 2006 začali elektronicky spracovávať všetky kvalifikačné práce.

 • V spolupráci s ústrednou knižnicou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave sme vyhľadali a spracovali magisterské práce, ktoré sa venujúproblematike mládeže za roky 2003 až 2006.

 • Bibliografický záznam informuje o téme, autorovi, školiteľovi, dostupnosti diplomovej práce.

Kvalifikačné práce študentov


Tudentsk f rum doktorandov

 • Štvrtý informačný zdroj aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy 

 • Zborníky referátov doktorandských prác (doc.A.Wiegerová).

 • Uskutočnilo sa 9 ročníkov študentského fóra (november 2006). projekt vedeckého profilovania mladých adeptov formou ústneho i písomného prezentovania a obhajoby prvých ucelenejších výsledkov ich vedeckej práce.

 • Śtandardná štruktúra: anotácia, kľučové pojmy, teoretické východiska témy, ciele a metodológia výskumu, výsledky, diskusia,závery,literatúra,meno školiteľa.

Študentské fórum doktorandov


Z ver 1

 • Dominujú tradičné témy (nezamestnanosť, aktivitách najmladších adeptov spoločenských vied na Slovensku (od roku 2000 po rok 2006), charakterizuje témy ich prác a výskumné metódy aktivity mládeže vo voľnom čase,rozličné formy závislosti mládeže a ich prevencia, sexualita a príprava na manželstvo a rodičovstvo)

 • Mládež je spoločenský problém a objekt výchovného pôsobenia.

Záver 1


Z ver 2

 • Jednotlivci na univerzitách prinášajú občas svoje vlastné témy(participácia,informatizácia,subkultúry,dobrovoľníctvo).

 • Nepripravenosť školiteľov pripustiť ako kvalifikačné práce doposiaľ neetablované výskumné témy.

 • Mládež je zdroj spoločenského rozvoja a subjekt svojho formovania

Záver 2


Sport fans as a modern actor in the civil society

Sport fans as a modern actor in the civil society vlastné témy(participácia,informatizácia,subkultúry,dobrovoľníctvo).

Dominik Antonowicz

Nicolaus Copernicus University


International student migration causes and consequences at a micro and macro level

 • Patrycja vlastné témy(participácia,informatizácia,subkultúry,dobrovoľníctvo).MatuszProtasiewicz, PhD

 • Institute of International Studies

 • University of Wrocław (Poland)

 • p.matusz@poczta.fm

 • Youth, Globalization and Migration – Local Diversity in Transition

 • Mid-way conference in the European Sociological Association’s (ESA) Research Network 'Youth & Generation' in cooperation with Section of Youth, Slovak Sociological Society by Slovak Academy of Sciences and Slovak Youth Research Society

 • Smolenice Castle, Slovakia, 19-22 January, 2007

International Student Migration – Causes and Consequences at a micro and macro level.


To travel geographical mobility and feelings of personal well being amongst portuguese youth

 • David Cairns vlastné témy(participácia,informatizácia,subkultúry,dobrovoľníctvo).

 • dccairns@ics.ul.ptInstitute of Social SciencesUniversity of Lisbon

 • This paper presents the results of recent empirical research conducted with young people in Lisbon on past and present experiences of travel and future mobility orientations. Following a brief summary of the research context, analysis has been made of the data gathered, focusing upon a number of key areas relating to past and present travel experiences. Specific questions examined include the relationship between travel and personal well-being and whether or not past and present travel has an impact upon the direction of future life orientations. What is revealed is that while there is no significant relationship between personal well-being and travel, those who have enjoyed a higher degree of travel, particularly in the past 12 months, may be more predisposed towards orientating their future life trajectories outside Portugal.

To Travel! Geographical Mobility and Feelings of Personal Well-Being amongst Portuguese Youth


Friendship as a social support network for young people case of saint petersburg students migrants

 • Anna S. vlastné témy(participácia,informatizácia,subkultúry,dobrovoľníctvo).Kovaleva

 • PhD in Sociology, Researcher, lecturer

 • St. Petersburg State University of Economics and Finance and the European University at St. Petersburg

 • E-mail: annks@yandex.ru, annks@eu.spb.ru

 • This paper is dedicated to revelation of the main principles of friendship’s maintaining in case of friends’ room-sharing (by one gender, without sexual connotation).

 • Friendship is considered as interpersonal interrelation between people. These relations are started and broken off voluntary. Moreover, the sphere of friendship is defined, first of all, not by material things of certain quantity and character, but by “common affairs” and “common special things” of non-material and social character.

Friendship as a social support network for young people: case of Saint-Petersburg students’ migrants”


Je v skum ml de e akt rom v ml de n ckej politike

Odporúčanie SYRS 1


Je v skum ml de e akt rom v ml de n ckej politike

 • Odporúčanie SYRS 2 aktívna úloha subjektov štátnej politiky mládeže a subjektov práce s mládežou

 • Problematické je to,že tieto prvotiny sa nestávajú súčasťou vedeckého diskursu,

 • ale aj diskusií o ich využití v programoch skvalitnenia systému práce s mládežou.

 • Takúto špecializovanú príležitosť- pravideľný seminár s pracovným názvom Práca s mládežou v zrkadle výskumu mládeže, môže iniciovať odbor mládeže MŠ SR(IUVENTA,SPS).