Mo nosti erp n finan n ch prost edk z rop nuts ii jihoz pad v r mci v zvy zam en na ipr op 3 1
Download
1 / 54

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1. 17. výzva pro předkládání projektů. Datum vyhlášení 17. výzvy: - 27.7.2011 Datum zahájení příjmu projektových žádostí: - 27.7.2011 Ukončení příjmu projektových žádostí:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo nosti erp n finan n ch prost edk z rop nuts ii jihoz pad v r mci v zvy zam en na ipr op 3 1
Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1


17 v zva pro p edkl d n projekt
17. výzva pro předkládání projektů Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

 • Datum vyhlášení 17. výzvy:

 • - 27.7.2011

 • Datum zahájení příjmu projektových žádostí:

 • - 27.7.2011

 • Ukončení příjmu projektových žádostí:

 • - 30.9.2011 do 12h

 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ:

 • - přelom leden/únor 2012

 • Datum ukončení fyzické realizace projektu:

 • - 30.6.2013

www.rr-jihozapad.cz


Alokace 17 v zvy dle podporovan ch aktivit
Alokace 17. výzvy dle podporovaných aktivit Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

www.rr-jihozapad.cz


Zam en kola v zvy
Zaměření kola výzvy Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

 • 4 vymezené turistické lokality regionu NUTS II Jihozápad:

 • Kralovicko a Bezdružicko – ORP Kralovice, ORP Nýřany, ORP Stříbro

 • Český les – ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn, ORP Tachov, ORP Stříbro

 • Blatensko – ORP Nepomuk, ORP Blatná, ORP Písek, ORP Strakonice

 • -Česko-rakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor – ORP Dačice, ORP Jindřichův Hradec, ORP Kaplice, ORP Trhové Sviny, ORP Třeboň

www.rr-jihozapad.cz


Podporovan aktivity
Podporované aktivity Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

- Rekonstrukce a výstavba sportovně-rekreační vybavenosti – víceúčelová hřiště, sportovní areály, poznávací a zábavní prostory a parky, koupaliště, sjezdovky, golfová hřiště s důrazem na zlepšení turistické nabídky v případě špatného počasí (sportovně-rekreační vybavenost nezahrnuje ubytovací kapacity!!!)

- Ekologicky šetrné formy turistiky – cykloturistika, pěší turistika, vodácká turistika, venkovská turistika, hipostezky

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Vod ck turistika
Vodácká turistika Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

- Přístaviště, kotviště, vaziště, sociální zařízení, doplňková sportovně-rekreační infrastruktura

Aktivity týkající se vodácké turistiky je možné realizovat na níže uvedených nejatraktivnějších vodních tocích regionu Jihozápad:

Berounka

Otava

Lužnice

Nežárka

Vltava

Vodácká turistika nezahrnuje ubytovací kapacity, vodní toky nezahrnují vodní nádrže na nich umístěné

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Cykloturistika
Cykloturistika Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

-Postupné budování páteřních koridorů – dálkových cyklotras, které propojují území se sousedními kraji a státy – Vltavská cyklostezka, Otavská cyklostezka, Česko – rakouská příhraniční cyklostezka, cyklotrasa č. 32 Greenways Praha – Wien, cyklotrasa č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg, cyklotrasa č. 37 Panevropská cyklotrasa, cyklotrasa č. 36 Magistrála Český les, cyklotrasa č. 33Šumavská magistrála

Výstavba místních a regionálníchcyklostezek a budování specifických produktů pro terénní turistiku, tzv. singltrack s převažujícím místem realizace v definovaných oblastech a obcích = alespoň 70% podíl z celkového úseku musí být veden v rámci katastrálního území definovaných obcí.

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Cykloturistika1
Cykloturistika Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

V souvislosti s touto aktivitou lze podpořit i tzv. doprovodnou infrastrukturu – odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, značení.

Singltrack (stezka pro horská kola) = cesta o šířce do 1,8m s přírodním povrchem, nesmí nikdy stoupat víc než polovinu sklonu spádnice a úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon více než 15%.

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Opr vn n adatel
Oprávnění žadatelé Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

 • Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

 • Dobrovolné svazky obcípodle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Oprávnění žadatelé Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 3/2002 Sb., č. 227/1997 Sb.

 • Malé a střední podniky podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, subjekty podnikající minimálně 2 roky

 • Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f až 20i občanského zákoníku s tím, že podnikají minimálně 2 roky

www.rr-jihozapad.cz


Velikost projektu

Minimální Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1 přípustná výše celkových způsobilých výdajů:

Sportovně-rekreační vybavenost: 2.000.000,- Kč

Ekologicky šetrné formy turistiky – 1.000.000,- Kč

Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt není stanovena.

Velikost projektu

www.rr-jihozapad.cz


Ve ejn podpora

Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto 4 podmínek, které musí být naplněny současně:

Podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů

Udělení podpory zvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby

Podpora narušuje nebohrozí narušením hospodářské soutěže

Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy

Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající

vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de

minimis.

Veřejná podpora

www.rr-jihozapad.cz


Region ln investi n podpora rip

Jsou způsobilé pouze společenství. investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny

Uznatelné aktivity: založení nového či rozšíření stávajícího objektu žadatele (novostavba, přístavba, přestavba, modernizace), změna užívání stávajícího objektu.

V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby, např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu, apod.

Regionální investiční podpora „RIP“

www.rr-jihozapad.cz


De minimis

Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES.

Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout 200.000 EUR (100.000 EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období.

Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory.

Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 24,479 Kč/1 EUR

De minimis

www.rr-jihozapad.cz


V e dotace v z vislosti na druhu adatele v p pad e projekt nezakl d vp
Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě, že projekt nezakládá VP

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


V e dotace v z vislosti na druhu adatele v p pad p edlo en projektu v re imu rip
Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě předložení projektu v režimu „RIP“

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


V e dotace v z vislosti na druhu adatele v p pad p edlo en projektu v re imu de minimis
Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě předložení projektu v režimu de minimis

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Etapizace projektu
Etapizace projektu předložení projektu v režimu de minimis

Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně.

Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek.

Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na 2.000.000,- Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři.

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Zp sobil v daje

Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad.

Způsobilé výdaje musejí být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

- hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu

- účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu

efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné účetními doklady – správně zaúčtované, podložené objednávkou či smlouvou.

Způsobilé výdaje

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje výhradně

Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek:

1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu

2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR

Postup při veřejných zakázkách

Žadatel je povinen řídit se:

Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Závaznými postupy pro zadávání zakázek mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek


Zp sobil v daje1

Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimude minimis:

Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 1. 1. 2007.

Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimuRIP:

Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od data přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti.

Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu,který je zveřejněn na stránkáchwww.rr-jihozapad.cz

Způsobilé výdaje

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

pořízení pozemků realizované v režimu, celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt

pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce

pořízení staveb formou nákupu, cena stavby může být započtena maximálně do výše 15% celkových způsobilých výdajů na projekt

odstranění staveb

Hlavní způsobilé výdaje

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

technická zařízení realizované v režimu(např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb CR (např. informační technologie), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

Hlavní způsobilé výdaje

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

pořízení nehmotného majetku realizované v režimu– nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, jejichž vstupní cena je vyšší než 60.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

pořízení samostatných movitých věcí, popř. souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

náklady na úpravu veřejných prostranství

výdaje na přípravu projektové žádosti, projektovou dokumentaci stavby, odborné a znalecké posudky, studie v souvislosti s přípravou dokumentace k žádosti, zpracování žádosti a výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do 5 % celkových způsobilých výdajů – pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!!

Hlavní způsobilé výdaje

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Hlavní způsobilé výdaje realizované v režimu

 • služby:

 • výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad

 • výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem)

 • výdaje na odborné a znalecké posudky (součást výdajů na přípravu projektové žádosti) – max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do 300 000,- Kč

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

výkup budov určených k demolici realizované v režimu

služby:

-výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství

-výdaje na účetnictví vztahující se k projektu

výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor- max. 3 % z celkových způsobilých výdajů na skutečně provedené stavební práce

osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu uvedených v žádosti o dotaci)

Poznámka: Metodické oznámení číslo 12, revize č. 3

Vedlejší způsobilé výdaje(max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu)

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Nezpůsobilé výdaje realizované v režimu

opravy budov a komunikací

leasing

odpisy

úroky

režijní náklady (zejména na nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu)

věcné příspěvky

nákup použitého zařízení

drobný hmotný majetek

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Nezpůsobilé výdaje realizované v režimu

služby pokud je projekt realizován v režimu RIP

stavební práce svépomocí

náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% CZV

Supervizní řízení projektu zajišťované externím subjektem (dohled nad obsahovým, ekonomickým či technickým souladem) – Metodické oznámení č. 12, revize č. 3

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese:

www.rr-jihozapad.cz

www.euzadost.cz

www.eu-zadost.cz

Projektová žádost

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

doklad o právní subjektivitě dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: – dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ, zřizovací listina, výpis z OR ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, živnostenské oprávnění

!!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotace

!!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na www.rr-jihozapad.cz.

Povinné přílohy žádosti

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese:

– výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele

doklad o prokázání vlastnických vztahů– výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KN, jiné právo

posouzení vlivu projektu na životní prostředí

– stanoviska EIA a NATURA 2000

územní rozhodnutí s nabytou právní mocí– jednotlivé formy dokumentů vymezeny v PPŽ

Povinné přílohy žádosti

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí včetně rozpočtu

podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu– závazná osnova dle výše CZV projektu

doklad o finančním krytí projektu, respektive minimálně prvních dvou etap v případě etapizace projektu – Usnesení zastupitelstva, závazný úvěrový příslib

Povinné přílohy žádosti

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Specifické povinné přílohy územnímu rozhodnutí včetně rozpočtu

 • podrobný rozpočet projektu(s uvedením jednotek a jednotkových cen) stavba + soubory samostatných movitých věcí. Jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven.

 • osvědčení o registraci DPH – pouze v případě plátců DPH

 • soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – IPRM mohou v rámci ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis. obyvatel, dílčí projekty jsou vymezeny v seznamu, který je veden městem Plzeň – v této výzvě nerelevantní

 • čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na www.rr-jihozapad.cz

  Usnesení zastupitelstva o preferencích kraje ohledně projektu - předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle – bodové zvýhodnění v rámci věcného hodnocení projektů

www.rr-jihozapad.cz


P lohy p edkl dan nejd le p ed podpisem smlouvy o poskytnut dotace

stavební povolení územnímu rozhodnutí včetně rozpočtus nabytím právní moci a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu stavby

aktuální doklad ofinančním krytíprojektu – úvěrová smlouva

smlouva o vedeníúčtu/podúčtužadatele

doklad o prokázánívlastnických vztahův případě doložení tzv. jiného práva – nutno doložit již smlouvu platnou a účinnou, MO č. 20

Tyto přílohy je žadatel povinen předložit v případě doporučení k financování

25 pracovních dní od schválení usnesení o výběru projektů VRR!

Přílohy předkládané nejdéle před podpisemSmlouvy o poskytnutí dotace

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

Územní odbor implementace programu Plzeň

Oddělení administrace žádostí

Poděbradova 2842/1

301 00 Plzeň

Místo a způsob doručení žádosti

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:www.rr-jihozapad.cz

Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii.

Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce.

Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7.

Místo a způsob doručení žádosti

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Administrativní postupy v rámci ROP žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

NUTS II Jihozápad

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

1. Vyhlášení Výzvy (27.7.2011) žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

2. Předkládání Žádostí o podporu

(27.7.2011 – 30.9.2011 do 12.00 hod.)

3. Hodnocení projektů

při

zasedání

Výboru RR

4. Schválení seznamu projektů

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

5. Analýza rizik, kontrola žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP)

6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce)

7. Předložení průběžné monitorovací zprávy

Pravidlo n+3

pro období

2007-2010,

Pravidlo n+2

pro období

2011-2013

8. Ukončení realizace projektu/etapy

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

dle Smlouvy žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu

10. Administrativní kontrola Žádosti o platbu a fyzická kontrola v místě realizace projektu

11. Převod finančních prostředků na účet příjemce

12. Monitorovací zprávy v době

udržitelnosti projektu

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

 • Hodnocení projektů žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

I. stupeň hodnocení žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

 • a) Hodnocení formálních náležitostí projektu

 • Možné důvody pro vyzývání žadatelů:

 • Žádost není řádně vyplněna – tzn. nejsou vyplněny všechny předepsané údaje

 • Nejsou doloženy všechny povinné přílohy vč. stanoveného počtu

 • Žádost a přílohy, u kterých je to vyžadováno, nejsou řádně podepsány statutárním zástupcem žadatele, případně jím pověřeným zástupcem, není doložena plná moc pověřenému zástupci.

 • Nedoložení nebo neúplné doložení příloh, které se týkají hodnocení finančního zdraví žadatele (daňová přiznání za poslední dvě účetní období)

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

 • Nedoložení stanovisek EIA, NATURA 2000 žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

 • Nedoložení projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu

 • Chybějící podpis statutárního zástupce v Benefitové žádosti nebo na položkovém rozpočtu

 • Nedostatečné prokázání vlastnických vztahů

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

 • b) Hodnocení přijatelnosti projektů žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

 • Možné důvody pro vyřazení projektu:

 • Projekt není v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad nebo v souladu s oprávněnými aktivitami definovanými v PPŽ

 • Projekt se nevztahuje pouze na jednu oblast podpory

 • Projekt nemá hlavní dopad na území definovaném v PPŽ

 • Projekt je v rozporu s legislativou ČR a EU, zejména např. v oblasti zadávání veřejných zakázek a pravidel veřejné podpory (výjimka u RIP a režimu de minimis)

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

 • Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce uvedenou v PPŽ

 • Datum ukončení fyzické realizace projektu překračuje datum uvedený v příslušné výzvě, fyzická realizace projektu je zahájena ve lhůtě delší než 6 měsíců od podpisu Smlouvy(harmonogram administrace viz dále)

 • Výše celkových způsobilých výdajů projektu je nižší než minimální výše celkových způsobilých výdajů uvedená v příslušné výzvě

 • Požadovaný příspěvek přesahuje procentuální výši příspěvku z celkových způsobilých výdajů na projekt uvedenou v příslušné výzvě

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů etapy je nižší než 2 mil. Kč

 • Struktura způsobilých výdajů porušuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů stanovené v PPŽ

 • Zvolené indikátory projektu nejsou v souladu s cíli projektu

www.rr-jihozapad.cz
17 v zva pro p edkl d n projekt

II. stupeň hodnocení uvedenou v PPŽVěcné hodnocení projektu

 • Systém čtyř kategorií kritérií:

 • Předkladatel (10%) – finanční zdraví žadatele, kompetence a zkušenosti, formální zpracování projektu

 • Kvalita projektu (40%) – realizovatelnost projektu, kvalita zpracování, udržitelnost, řízení rizik

 • Význam projektu (40%) - naplňování závazných indikátorů programu, soulad projektu s rozvojovými dokumenty

 • Horizontální kritéria (10%) - životní prostředí, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

III. stupeň hodnocení uvedenou v PPŽHodnocení rizik

1.1

 • Tento stupeň hodnocení se týká pouze projektů doporučených k financování.

 • Hodnocení rizik proběhne do 10 pracovních dnů a fyzická kontrola ex – ante do 25 dnů od schválení Usnesení o výběru projektů ve VRR.

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

1. Příručka pro žadatele uvedenou v PPŽ

2. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ

3. Metodické pokyny řídícího orgánu:

Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

Informace pro žadatele

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

4.Metodick uvedenou v PPŽá oznámení

5.Soubor výběrových kritérií

6.Pravidla pro publicitu

7.Příručka Benefit7

8.Řešení problematiky veřejné podporyvRegionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad

9.Studie IPRÚhttp://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad

10. www.rr-jihozapad.cz

11. E-mailové, telefonické a osobní konzultace s referenty OAP

Informace pro žadatele

www.rr-jihozapad.cz


17 v zva pro p edkl d n projekt

Kontakty pro konzultace uvedenou v PPŽ

www.rr-jihozapad.cz


Ing jitka dobrovsk
Ing. Jitka Dobrovská uvedenou v PPŽ