Finlandssvensk framtid hur ser den ut
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Updated On :

Finlandssvensk framtid – hur ser den ut? . Ida Asplund Språkförsvarets seminarium 26 november 2009, Stockholm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finlandssvensk framtid hur ser den ut l.jpg

Finlandssvensk framtid – hur ser den ut?

Ida Asplund

Språkförsvarets seminarium

26 november 2009, Stockholm

”Mumindalen har blivit finskspråkig. Kanske är det bara en kommersiell anpassning till den stora mängden finskspråkiga besökare. Eller så är det ett rejält politiskt budskap: svenskan är inte något vi värnar om. Som svensk måste man ju säga att det känns lite sorgligt om svenskan försvinner helt och hållet i Finland, och med den de svenskspråkiga lokaltidningarna och den litet större tidningen Hufvudstadsbladet. Det är ingen omöjlig tanke. En finlandssvensk journalist som vi träffade på resan berättade om sin militant svenskpratande bror som då och då åkte på stryk eller i alla fall hot om det just på grund av att han insisterade på att alltid tala svenska. Hon berättade också att många unga finlandssvenskar blandar svenska och finska huller om buller. Och att de knappt kan säga en hel mening på bara svenska. Det är ju inte bara ett språk som dör med finlandssvenskans allt snabbare upplösning. Det är också en gammaldags högborgerlig och traditionstyngd livsstil som försvinner.”

(Marie Söderqvist, Expressen den 9 augusti 2006)


Finlandssvenskarnas riksf rbund i sverige fris l.jpg
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

 • centralorganisationen för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar som vill främja finlandssvensk kultur och finlandssvenskarnas intressen i Sverige och Finland

 • grundades 1969, 16 medlemsföreningar från Umeå till Malmö

 • www.fris.nu


Finlandssvenskar i sverige l.jpg
Finlandssvenskar i Sverige

 • Antal oklart, troligen >100 000

 • Finlandssvenskar saknar fortfarande juridiskt erkännande som grupp i Sverige och utgör ingen nationell minoritet i Sverige.

 • FRIS har genom remissförfarande förordat att finlandssvenskarna ska erkännas som nationell minoritet.

 • FRIS utreder för närvarande förutsättningarna för en framtida status som nationell minoritet för finlandssvenskarna i Sverige.


Finlandssvenskar i finland l.jpg
Finlandssvenskar i Finland

 • Årsskiftet 2007–2008: 5 300 484 invånare; 4 836 183 finskspråkiga (91,2 %) och 289 596 svenskspråkiga (5,5%).

 • OBS! Finlandssvenskarna är i mycket hög utsträckning bosatta i tvåspråkiga eller svenskspråkiga kommuner.

 • Lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)

  Ett representationsorgan för finlandssvenskarna som i praktiken bedriver verksamhet på

  samma sätt som en förening. Utövar inte offentlig makt och utför inte offentliga

  förvaltningsuppgifter. Syfte: att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter,

  utveckla dess kultur och samhälleliga förhållanden och främja svenska språkets ställning i

  Finland.


Spr kliga r ttigheter och skydd mot diskriminering i grundlagen 731 1999 l.jpg
Språkliga rättigheter och skydd mot diskriminering i grundlagen (731/1999)

 • 2 kap. 17 § GL, rätt till egetspråkochkultur

  Finlandsnationalspråkärfinskaochsvenska. Varsochensrättatthosdomstolochandra

  myndigheteriegensakanvändasittegetspråk, antingenfinskaellersvenska, samtattfå

  expeditionerpådettaspråkskalltryggasgenom lag. Detallmännaskalltillgodoselandets

  finskspråkigaochsvenskspråkigabefolkningskulturellaochsamhälleligabehovenligtlika

  grunder.

 • 122.1 § GL, den administrativaindelningen

  Närförvaltningenorganiserasskall en indelningisinsemellanförenligaområden

  eftersträvassåatt den finsk- ochsvenskspråkigabefolkningensmöjligheteratterhålla

  tjänsterpådetegnaspråkettillgodosesenligtlikagrunder.

 • Oklart om 122 § är avsedd att trygga 2 kap. 17 § GL. Den nya GL frångår den traditionellasträvanefterenspråkigaförvaltningsområden. Territorialprincipenharförsvagats – service förindividenochhållbarterritoriellindelningbetonas. Statlig regional- ochlokalförvaltningskahelstföljalandskapensgränser, men Grundlagsutskottetharanförtattspråkligaförhållanden ”kanvaraettsådantsärskiltskälsomberättigarfrånavstegfråniochför sig förenligaområden” (GrUB 10/1998 rd s 33)

 • 6 § GL, jämlikhet

  Alla är lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder,

  ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan

  orsak som gäller hans eller hennes person.


Hur f rverkligas grundlagens stadganden exempel l.jpg
Hur förverkligas grundlagens stadganden? Exempel: grundlagen (731/1999)

 • Språklagen (423/2003)

  Syftet är att trygga envars rätt att använda finska eller svenska hos domstolar och andra

  myndigheter utan att den enskilde behöver begära det (2 §). Territorial- och

  individualprincipen kombineras. Statliga och kommunala myndigheter omfattas samt vissa

  privata rättssubjekt. Saknar sanktioner och särskilt övervakningsorgan. Klagomål riktas till

  riksdagens ombudsmän.

 • Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003)

  Fastställer språkkrav för statliga och kommunala myndigheter, riksdagens ämbetsverk och

  Presidentkansliet och delvis inom högre utbildning. Tvåspråkiga myndigheter om

  högskoleexamen krävs för behörighet: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i

  majoritetsspråket inom ämbetsdistriktet och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det

  andra språket. Vid enspråkiga myndigheter i sammanhanget: nöjaktig förmåga att förstå

  minoritetsspråket.

 • Särskilda bestämmelser gäller domares språkkunskaper

 • Lagen om likabehandling (21/2004)

 • Lagar gällande utbildning, bibliotek, arbetsrätt, sjukvård, värnplikt m.m.


Spr k och f rvaltning l.jpg
Språk och förvaltning grundlagen (731/1999)

 • Registrering av modersmål: svenska eller finska

  (4.1 § 4 p. befolkningsdatalagen (507/1993))

 • Kommuner kan vara en- eller tvåspråkiga med svenska eller finska som majoritetsspråk

  (5 § språklagen (423/2002). Tvåspråkig: > 8 % eller minst 3 000 personer. Enspråkig om minoriteten minskar till under 6 %. Vid särskilda skäl kan statsrådet besluta om kvarstående tvåspråkighet under följande decennium)

 • År 2009: 332 kommuner på fastlandet, varav 34 tvåspråkiga och 3 svenskspråkiga. Därtill 16 svenskspråkiga kommuner på Åland. 1/3 av befolkningen bor i tvåspråkiga kommuner.

 • Ämbetsdistrikts och självstyrelseområdens språk avgörs av statsrådet vart tionde år. Detta gäller även exempelvis kommuner, län, landskap, härader, åklagar- och utsökningsväsendet, lokal polis, domstolar, tulldistrikt m.m.

  (Språkindelningsförordningen 1174/2002 gäller under åren 2003-2012)

  Kommunernas språkliga status avgör de landsomfattande ämbetsdistriktens och

  självstyrelseområdenas, länens och landskapens språk.


Internationellt erk nnande och skydd l.jpg
Internationellt erkännande och skydd grundlagen (731/1999)

 • Svenskan omfattas av det skydd som följer av Europeisk stadga för landsdels och minoritetsspråk

 • Finlandssvenskarna erkänns enligt Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter som en de facto nationell minoritet

 • Artikel 27 och 26 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

  Art. 27: I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.

  Art. 26: Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

 • Artikel 14 i Europakonventionen samt protokoll 12


Slide9 l.jpg
Hur får vi kunskap om hur de språkliga rättigheterna efterlevs och finlandssvenskarnas situation? Exempel:

 • JO:s och JK:s beslut

 • Statsrådets berättelse till riksdagen om tillämpningen av språklagstiftningen

 • Minoritetsombudsmannens beslut och årliga verksamhetsberättelse

 • Utredningar och rekommendationer enligt internationella traktater (exempelvis FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Europarådets traktater ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter och Europeisk stadga för landsdels- och minoritetsspråk)


Ett par aktuella f r ndringar l.jpg
Ett par aktuella förändringar efterlevs och finlandssvenskarnas situation? Exempel:

 • Statsrådets strukturprojekt för en reform av kommun- och servicestrukturen 2005. Den ”möjliggörande” ramlag som styr genomförandet av projektet trädde i kraft i februari 2007 och gäller till utgången av 2012. Kommunsammanslagningar pågår. Fallet Sibbo. Kommunalt självstyre?

 • Vid årsskiftet ritas kartan om då nya regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler grundas och länen avskaffas (Åland undantaget). Fallet Karleby.


Finlandssvenska framg ngsfaktorer l.jpg
Finlandssvenska framgångsfaktorer efterlevs och finlandssvenskarnas situation? Exempel:

Samarbete med och stöd av Sverige

Positiv särbehandling

Främjande

Icke-statliga organisa-tioner

Utbildning

Åland

Information och lobbying

Folktingets mandat

Internationellt samarbete

Funktionella och territoriella garantier

Svensk förvaltning

Makthierarkier inom Svenskfinland

Diskriminering och hatbrott

Juridisk kompetens

Rättsutveckling


Slide12 l.jpg

 • ” Vi gnäller inte då vi bara vill ha efterlevs och finlandssvenskarnas situation? Exempel:samma rättigheter som de finsktalande medborgarna i detta land! Båda språkgrupperna bör respektera varandra och sätta sej in den andra språkgruppens situtation och livsbetingelser. Vi har rätt att kräva service på svenska inom rättsvården och social-och hälsovården och i övrigt inför myndigheter.GrL o SpråkL.”

 • ”Gör svenskan attraktiv och sluta gnälla. En minoritet på ca 5% kan naturligtvis inte vänta sig 100% service på det egna språket.Om gnället fortsätter, kan grundlagen lätt ändras. Respektera också finska språket och erkänn att svenskan är viktig, men är mycket begränsat. Var realistiska och sköt språkdebatten pragmatisk och lämna bort separatistiska idéer.”

 • ”När vi får svensk service så ska vi också visa att vi uppskattar det. Vi ska naturligtvis inte driva på svenskan in absurdum. När det gäller myndigheter, då ska vi hålla hårt på vår rätt att tala svenska. Men om en människa inte förstår ska vi inte fortsätta, det är onödigt att reta upp folk. Men i vård och omsorg ska vi kräva svenska.”


Slide13 l.jpg