spot ebitel a jeho pr vn ochrana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
alvin-sears

SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová SPOTŘEBITELA JEHO PRÁVNÍ OCHRANA

 2. PRÁVO NA OCHRANU SPOTŘEBITELE • zaměřuje se na vztahy, které vznikají mezi podnikateli na straně jedné (prodejci, výrobci, poskytovatelé služeb) a soukromými osobami jako konečnými odběrateli (zákazníky) na straně druhé • právo dává slabší skupině – spotřebitelům – jistá práva, kterých se spotřebitelé nemohou vzdát • právo dává silnější skupině – podnikatelům – řadu zákazů a příkazů, jak se mají ve vztahu ke spotřebiteli chovat • § 55/1 ObčZ: Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

 3. PRAMENY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník • zejm. § 51a a následující (spotřebitelské smlouvy, smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku, zakázaná smluvní ujednání, informace poskytované spotřebiteli při uzavření smlouvy, právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy atd.) • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele • definice řady pojmů spotřebitelského práva, povinností podnikatelů při prodeji výrobků a poskytování služeb, popis klamavé a agresivní obchodní praktiky, definice úkolů orgánů veřejné moci atd. • další zákony • č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku • č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků • č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru • č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky • č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon • č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci • č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

 4. POJEM SPOTŘEBITELE • koncový uživatel služby nebo výrobku • každá fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo která odebírá nějaké služby, a to za jiným účelem, než je podnikání s takovými výrobky nebo službami • spotřebitel při odebírání služeb nebo koupi výrobků nesmí jednat v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti

 5. KOMU JE ULOŽENA POVINNOST DBÁT OCHRANY SPOTŘEBITELE • podnikatelé, kteří spotřebiteli nebo pro spotřebitele • zhotovují výrobky (výrobci); • prodávají výrobky - vlastní nebo cizí (prodejci, dodavatelé); • poskytují služby (poskytovatelé služeb)

 6. SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVYA JEJICH ZVLÁŠTNOSTI • spotřebitelské smlouvy nejsou zvláštní typy smluv • spotřebitelský charakter smluv je dán povahou smluvních stran a povahou zájmů, které se smlouvami ošetřují • smluvní strany mají omezenou smluvní volnost - zákon spotřebiteli přiznává minimální práva a minimální ochranu • v nejasnostech platí výklad, který je výhodnější pro spotřebitele

 7. HLAVNÍ TYPY SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV • neexistuje uzavřený seznam smluv, které by byly vždy a za všech okolností smlouvami spotřebitelskými • některé typy smluv jsou v praxi pravidelně spotřebitelské: smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě osob, smlouva o nájmu, cestovní smlouva a řada dalších • v praxi mohou vznikat nové „typy“ smluv spotřebitelského charakteru

 8. CO NESMÍ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY OBSAHOVAT • spotřebitelské smlouvy nesmí v zájmu ochrany spotřebitele obsahovat nepřípustná smluvní ujednání • § 56 občanského zákoníku • obecná klauzule • spotřebitelské smlouvy nesmí obsahovat ujednání, která v rozporu s dobrou vírou spotřebitele zakládají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. • typické příklady • podnikatel zcela vyloučí nebo omezí práva spotřebitele z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu; • podnikatel může odstoupit od smlouvy kdykoliv a spotřebitel ne; • kdy podnikatel může jednostranně zvyšovat cenu zboží nebo služby, a spotřebitel v takovém případě nemůže od smlouvy odstoupit

 9. JE SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN BEZMEZNĚ? • ochrana spotřebitele není neomezená a spotřebitel stejně jako kdokoliv jiný odpovídá za vlastní nedůslednost a neobezřetnost • spotřebitel nemůže rezignovat na zodpovědnost vlastního jednání, zodpovědnost přípravy a zodpovědnost při realizaci smlouvy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

 10. SMLOUVY UZAVÍRANÉ NA DÁLKU • distanční smlouvy • smluvní strany nejsou fyzicky přítomny na jednom místě a smlouva se uzavírá tzv. prostředky komunikace na dálku (internet, telefon, elektronická pošta, běžná listovní pošta, odeslání objednávkového listu z katalogu…) • podnikatel je povinen poskytnout spotřebiteli řadu informací • významné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

 11. SMLOUVY UZAVÍRANÉ MIMO PROVOZNÍ PROSTORY PODNIKATELE A PODOMNÍ PRODEJ • podomní prodeje, prodejní akce, předváděcí akce, zájezdy spojené s předváděním a koupí zboží apod. • prodejní technika, agresivní a sugestivní jednání, vychvalování produktu, tíseň spotřebitele, nemožnost v klidu si zboží prohlédnout a porovnat atd. • zvláštní ochrana - možnost odstoupení od smlouvy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

 12. ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE (1) • právo na vystavení potvrzení o odběru zboží nebo služby • právo na písemné potvrzení objednávky • právo na plnění značné informační povinnosti podnikatele JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

 13. ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE (2)REKLAMACE • podnikatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně • v prodejně vždy musí být osoba, která je pověřena vyřizováním reklamací, a to po celou pracovní dobu • spotřebitel má právo na potvrzení o reklamaci • konkrétní rady: viz výklad JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

 14. JAKÉ ORGÁNY MOHOU SPOTŘEBITELI POMOCI? • Česká obchodní inspekce • řada specializovaných kontrolních orgánů inspekčního rázu - (hygiena, veterina, inspekce potravin…) • občanské organizace a jejich aktivity JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

 15. DĚKUJI ZA POZORNOST.Čas na diskusi.Příští téma: Od žaloby k exekuci.