1 / 20

שיטת החילוץ של גאוס

שיטת החילוץ של גאוס. לפתרון מערכת משואות לינאריות הילה מושיוב. המטרה : לעבור ממערכת המשוואות הנתונה למערכת שקולה שהפיתרון שלה מיידי. הדרך: ע"י ביצוע פעולות אלמנטריות שיביאו למערכת שקולה בה כל נעלם יופיע במשוואה אחת בלבד. פעולות אלמנטריות. החלפת מקומן של שתי משוואות במערכת זו בזו

alton
Download Presentation

שיטת החילוץ של גאוס

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. שיטת החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משואות לינאריות הילה מושיוב

 2. המטרה : לעבור ממערכת המשוואות הנתונה למערכת שקולה שהפיתרון שלה מיידי. • הדרך: ע"י ביצוע פעולות אלמנטריות שיביאו למערכת שקולה בה כל נעלם יופיע במשוואה אחת בלבד.

 3. פעולות אלמנטריות • החלפת מקומן של שתי משוואות במערכת זו בזו • החלפת אחת המשוואות של המערכת בכפולה של אותה משוואה בסקלר שונה מאפס • הוספת כפולה של משוואה אחת למשוואה אחרת של המערכת

 4. משואה אחת עם נעלם אחד 6 = 2 + X4

 5. שתי משואות עם שני נעלמים 0 = Y2 + X 3 = Y + X2 ככל שיש יותר משתנים כך נחוצה דרך יותר שיטתית לפתרון.

 6. מערכת משוואות

 7. המטרה: לאפס את המקדם של X במשוואה השנייה • נוסיף 2- פעמים המשוואה הראשונה למשוואה השניה:

 8. המטרה: לאפס את המקדם של X במשוואה השלישית • נוסיף 3- פעמים המשוואה הראשונה למשוואה השלישית:

 9. ביטלנו את X בכל המשוואות פרט לראשונה:

 10. המטרה: המקדם של Y במשוואה השנייה יהיה 1 • נכפול את המשואה השנייה ב 1/3-

 11. המטרה: לאפס את המקדם של Y במשוואה הראשונה • נוסיף 2- פעמים המשוואה השנייה למשוואה הראשונה:

 12. המטרה: לאפס את המקדם של Y במשוואה השלישית • נוסיף 5 פעמים המשוואה השנייה למשוואה השלישית:

 13. המטרה: המקדם של Z במשוואה השלישית יהיה 1 • נכפול את המשואה השלישית ב 1/3-

 14. המטרה: לאפס את המקדם של Z במשוואה הראשונה • נוסיף 1- פעמים המשוואה השלישית למשוואה הראשונה:

 15. המטרה: לאפס את המקדם של Z במשוואות הראשונה והשניה • נוסיף 1- פעמים המשוואה השלישית למשוואה הראשונה והשניה:

 16. ניתן להציג את המקדמים של מערכת המשוואות כמטריצת מקדמים A • הפעולות שביצענו יצרו מטריצת יחידה

 17. ניתן להציג את המקדמים החופשיים של המשוואות כווקטור עמודה B • ואת הפתרון של המשוואות כוקטור X • פתרון המשוואות יתקבל ע"י

 18. מטריצת היחידה • מטריצת יחידה מסומנת בעזרת האות I • מטריצת היחידה משמשת כאיבר נטרלי ביחס לכפל מטריצות כפי שהמספר אחד משמש כאיבר נטרלי ביחס לכפל סקלרים: • מטריצה הופכית למטריצה A מסומנת: • לא לכל מטריצה יש הופכית. • מטריצה הפיכה נקראת רגולרית. • מטריצה לא הפיכה נקראת סינגולרית.

 19. נחזור למערכת המשוואות הלינאריות. • נכפול את שני הצדדים ב - • ונקבל • במטלאב מסמנים זאת:

 20. דרך נוספת לפתרון היא באמצעות הפונקציה rref יוצרים מטריצת מקדמים ומוסיפים לה, בעמודה נוספת, את וקטור המקדמים החופשיים ומפעילים עליה את הפונקציה rref

More Related