Situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām - PowerPoint PPT Presentation

situ cija attiec b uz jaunaj m psihoakt vaj m viel m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām PowerPoint Presentation
Download Presentation
Situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām

play fullscreen
1 / 12
Situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām
167 Views
Download Presentation
alpha
Download Presentation

Situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām Veselības ministrija 2014. gada 5.marts

 2. Tiesiskais regulējums 2013.gadā: • Likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” noteikts, kas ir jauna psihoaktīva viela. • Vielu aizlieguma veidošana pēc ģenēriskās sistēmas principa (MK noteikumu Nr.847 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem” 1.pielikumā iekļautas septiņpadsmitjauno psihoaktīvo vielu ķīmisko grupu pamatformulas un vielu apraksti).

 3. Pagaidu aizlieguma sistēma (I) 2013.gada 14.novembrī: • Stājās spēkā grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, ieviešot pagaidu aizlieguma sistēmu. • Sistēma paredz ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu aizliegt vai ierobežot apriti uz 12 mēnešiem tādai jaunai psihoaktīvai vielai, par kuru ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par minēto vielu.

 4. Pagaidu aizlieguma sistēma (II) No 2013.gada 14.novembra līdz šim brīdim pagaidu aizliegums piemērots 8 vielām: • 2013.gada 14.novembrī: 5F-AKB48 • 2013.gada 17.decembrī: AB-FUBINACA AKB48 5F-PB-22 AM-2201 indazolkarboksamīda analogs 25I-NBOMe • 2014.gada 27.februārī: AB-PINACA 5F-AB-PINACA

 5. Jauno psihoaktīvo vielu Riska novērtējums (I) Saņemts ziņojums no Valsts policijas par apritē esošu jaunu vielu SPKC operatīvi pakļauj vielu pagaidu aizliegumam Viela kontrolei netiek pakļauta Priekšlikuma sagatavošana par JPV iekļaušanu kontrolējamo vielu sarakstā Tiek veikts riska novērtējums

 6. Sabiedrības informēšana un izglītošana (i) Līdz šim paveiktais: • Pašvaldību līmenī • Izstrādātas Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā (apstiprinātas ar VM 2011.gada 29.decembra rīkojumu Nr.243). • 2013.gadā izveidots Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls, 85 pašvaldības deleģējušas kontaktpersonas veselības veicināšanas jautājumos sadarbībai ar SPKC. • Izglītības iestādēs • Uzsākta Veselību veicinošo skolu tīkla atjaunošana Latvijā. • Ar Veselības ministrijas finansiālu atbalstu biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” īstenojusi interaktīvus izglītojošus pasākumus jauniešiem par atkarību vielu (t.sk. narkotiku) negatīvo ietekmi uz veselību. • Ar 2015./2016. mācību gadu tiks ieviests: • obligāts veselības izglītības modulis profesionālajās izglītības iestādēs; • precizēti un pilnveidoti vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu programmu paraugi, papildinot tos ar veselības izglītības tēmām.

 7. Sabiedrības informēšana un izglītošana (II) • Sagatavots informatīvs materiāls par sintētiskajiem kanabinoīdiem. • Sagatavots informatīvs materiāls “Narkotiku lietošana izklaides vietās 2012.gadā. Pētījuma rezultāti”.

 8. Plānotie pasākumi sabiedrības informēšanā un izglītošanā 2014.gadā • Izglītojoši pasākumi 7.–9. klašu skolēniem (realizē NVO pēc SPKC iepirkuma). • Izglītojošs seminārs skolotājiem par jaunajām psihoaktīvajām vielām. • Ikgadējā konference par situāciju narkotiku un narkomānijas izplatības jomā, akcentējot jauno psihoaktīvo vielu problēmu. • Ārstniecības iestāžu profesionāļu, kas pievienojušies Agrīnās brīdināšanas sistēmas tīklam, apmācība par jaunajām psihoaktīvajām vielām. • Aktuālā informācija par narkotiskajām un psihotropajām vielām tiks publicēta elektroniskajā žurnālā AIPAP un būs pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

 9. Priekšlikums Grozījumiem krimināllikumā • Priekšlikums paredz ieviest kriminālatbildību par pagaidu aizliegumā esošas jaunas psihoaktīvas vielas realizāciju vai izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu realizācijas nolūkā. • 2014.gada 27.februārī atbalstīts Saeimas Juridiskajā komisijā 2.lasījumā. • Iekļauts Saeimas 2014.gada 6.marta sēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 10. Ieteikumi tālākai rīcībai • Tirdzniecības ierobežojumi – deleģēt pašvaldībām lielāku rīcības brīvību attiecībā uz mazumtirdzniecības kontroli. • Tiesiskais regulējums, kas ļautu pēc iespējas īsā laikā iekļaut jaunās psihoaktīvās vielas kontrolējamo vielu sarakstā. • Sabiedrības izglītošanas aktivitātes un jauniešu prasmju attīstīšana, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un atteikšanos no atkarību izraisošo vielu, t.sk., jaunu psihoaktīvu vielu lietošanas.

 11. Jaunas psihoaktīvās vielas iepakojums Sastāvdaļas, kas tiek norādītas uz iepakojuma, neatspoguļo augu maisījuma reālo sastāvu. Vīraka (+/-0,5 g). Sastāvs: Mulleinleaf lapas. Vīraka. Lietot saskaņā ar instrukciju. Produkts nav paredzēts lietošanā cilvēkiem. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Ražots: Ķīnā. Izplatītājs: SIA “AROMA S”. Reģ.Nr.40103695255 Lomonosova iela 1k-8, Rīga, LV-1019.

 12. Paldies!