1 / 54

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC). PRINSIP ASAL PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL BIG IDEA 1 – MEMASTIKAN PEMBELAJARAN MURID (ENSURING STUDENT’S LEARN) BIG IDEA 2 – BUDAYA KOLABORATIF (A CULTURE OF COLLABORATION) BIG IDEA 3 – FOKUS KEPADA PENCAPAIAN

alpha
Download Presentation

PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

 2. PRINSIP ASAL PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL BIG IDEA 1 – MEMASTIKAN PEMBELAJARAN MURID (ENSURING STUDENT’S LEARN) BIG IDEA 2 – BUDAYA KOLABORATIF (A CULTURE OF COLLABORATION) BIG IDEA 3 – FOKUS KEPADA PENCAPAIAN (A FOCUS ON RESULTS)

 3. PLC 2012

 4. PLC 2012

 5. PLC 2012

 6. KEPIMPINAN PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

 7. AMALAN TERBAIK AMALAN TERBAIK AMALAN TERBAIK AMALAN TERBAIK

 8. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

 9. KerangkaKepimpinanInstruksional (Hallinger & Murphy, 1985) Mendefinisikan Misi Sekolah Mengurus Program Instruksional Membentuk Iklim Sekolah yang Positif Merangka Matlamat Sekolah yang Jelas Memantau Kemajuan Murid Menyelia dan Menilai Pengajaran Melindungi Masa Pengajaran Mempromosi Pembangunan Profesional Mengekalkan Visibiliti yang Tinggi Menjelaskan Matlamat Sekolah Menyelaras Kurikulum MenetapkanStandard Akademik yang Tinggi Memberi Insentif utk Belajar Memberi Insentif kpd Guru

 10. MEMIMPIN DAN MENGURUS PERUBAHAN PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

 11. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memimpinstafdanpasukandenganberkesandalammembudayakan PLC Menerokakepentinganmembudayakan PLC di sekolah

 12. AKTIVITI 4 : Six Thinking Hats TOOLKIT 2.2 Biru : Tindakan jangka masa pendek/ sederhana/ panjang bahawa sekolah perlu berusaha ke arah yang dihajatkan Putih : Apakah maklumat yang masih diperlukan? Merah : Apakah perasaan anda tentang perubahan ini? Kuning : Apakah perkara yang terbaik tentang idea? Hijau : Apakah cara yang kreatif yang boleh anda fikirkan untuk membantu melaksanakan perubahan ini dengan baik? Hitam : Apakah cabaran yang terbesar?

 13. mo LANGKAH 2 Wujudkan Pasukan Pemandu LANGKAH 1 Mewujudkan Keperluan Mendesak untuk Berubah LANGKAH 4 Komunikasikan Perubahan agar Diterima oleh Warga Sekolah LANGKAH 3 Bina Visi dan Strategi Perubahan LANGKAH 5 Mengupayakan Orang Lain untuk Bertindak LANGKAH 6 Meraikan Kejayaan Awal LANGKAH 7 Melestari & Memantau Perubahan LANGKAH 8 Membudayakan Perubahan

 14. PERANAN DAN KEMAHIRAN KEPIMPINAN

 15. REFLEKSI 1 2 3 4 5 6 7

 16. LESSON STUDY

 17. Quotes of Lesson Study Effective Lesson Study can have an impact on teachers’ daily practice, because it offers teachers ways to think about planning lessons and to look at students’ thinking and learning. (Yoshida, 2005)

 18. PerananPakarRujuk (Knowledgeable Others) dalam Lesson Study

 19. Kumpulan Lesson Study (Jepun) Guru Sekolah PentadbirSekolah Jawatankuasa Lesson Study PakarRujuk (Knowledgeable Others/Outside Advisor)

 20. Peranan Knowledgeable Others 3 perananutama (Lesson Study Research Group) • Memberiperspektif yang berbezaberhubungdengankerja (lesson) yang telahdilakukanolehkumpulan Lesson Study • Memberimaklumatmengenaiisikandungan, idea barudanreforms • Berkongsimaklumatkumpulan Lesson Study yang lain

 21. Komuniti Pembelajaran Profesional PLC: Peer CoachingPLC Team

 22. Pasca-koferensi Pemerhatian Pra-konferensi MODEL PEER-COACHING

 23. Kaedah Dan PendekatanPengajaran • Pembelajaran berasaskan permasalahan. • Kreativiti dan Inovasi • Cooperatif Learning • Dll.

 24. MODEL 1 GURU MENGAJAR MODEL PENGAJARAN

 25. MODEL 2 COACH SEBAGAI GURU MENGAJAR MODEL PENGAJARAN

 26. MODEL 3 co leading/ co teaching / pengajaranberpasangan

 27. WATCH A CARTOON CLIP

 28. Contoh-contohsoalan yang ditanyaselepaspenyeliaan proses PdP. S1 Apakah perasaan anda terhadap p&p pada hari ini? S2 Pada pendapat anda adakah objektif tercapai? S3 Bagaimana anda tahu ianya tercapai? S4 Apa yang anda boleh buat secara berbeza? S5 Pada pendapat nada apakah kekuatan anda dalam p&p hari ini? S6 Apa yang perlu anda perbaiki lagi? S7 Di mana anda memerlukan bantuan? S8 Apakah strategi tambahan atau alternatif yang anda boleh gunakan? S9 Mengapa anda bertindak sedemikan dalam situasi tersebut?

 29. Ciri-ciripositif coach Bermotivasitinggi Pengurusanberkesan Komunikasi Keputusantepatdancekap Memahamitugas Ada ilmudankemahiran.

 30. 10 Perkaradisukaicoachee • SediamembantudanBertimbangrasa • MemudahkanKomunikasibaik • PandaiambilhatidanJujur • Kemas • Berilmu • Ramah danbersikapMenghormati • BermanismukadanBeradapsopan • Cekap • Bertanggungjawab • Amanah

 31. Perkongsian Guru TEACHERSharing Sessions

 32. O B J E K T I F • Menyatakanpelbagaistrategi- strategiperkongsian guru • Menyatakanfaedah-faedahperkongsian guru • Mengetahuikepentinganperkongsian guru terutama di tempatkerja

 33. SESI PERKONGSIAN GURU D E F I N I S I Sekumpulan guru bertemusecarakerapuntukberkongsiamalanpengajaranterbaik

 34. FaedahPerkongsian Guru • Teachers professional/personal growth towards becoming better teachers • KeyakinanDiri (Self esteem) • Motivasi (Motivation) • MengoptimumkanSumber (Maximising resources) • Time saving • LebihBerkesandalamaspekpedagogi, pendekatan, kaedahdanteknikPdPdanPengurusanBilikDarjah • Meningkatkankualitipengajaran (Improve teacher quality)

 35. APA PANDANGAN TUAN-PUAN?

 36. KomunitiPembelajaranProfesionalPLC:VIDEO CRITIQUE PLC Team

 37. DEFINISI ‘CRITIQUE’ • Membuatanalisasecarakritis ( critical analysis) tentangsesuatusubjek, situasi, karyasasteraatauseni.

 38. ‘OBJEKTIF VIDEO CRITIQUE’ 1. Menjanapemikirankearahpenilaiankendiri. 2. Menyemaiamalan dialog berkaitanPdPdalambilikdarjahmelaluianalisis yang tepat. 3. Mengenalpastiruanguntukperkembanganprofesional

 39. PELAKSANAAN

 40. BIDANG UNTUK PERKEMBANGAN PROFESIONAL

 41. BIDANG UNTUK PERKEMBANGAN PROFESIONAL

 42. PROTOKOL ‘VIDEO CRITIQUE’ • Mengelakkankecamanperibadi. • Memberifokuskepadaaspekprofesional yang perludiperbaiki. • Memberipenekanankepada idea-idea ataukaedah yang bolehditeladani. • Mencadangkanruanguntukdibuatpenambahbaikan.

 43. PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY LEARNING WALKS JELAJAH PEMBELAJARAN Plc team

 44. DEFINISI Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan menggunakan protokol dan fokus yang spesifik. Walking through the school observing other teachers and classrooms in action with a specific focus and a protocol.

 45. TUJUAN PEMERHATIAN LEARNING WALKS Mengumpulkanbahan-bahanbuktiaksi/aktivitipembelajaran(learning in action) yang diperhatikan di dalambilikdarjah. Membuatperbincanganberdasarkanbahanbuktipemerhatian. Belajardaripadaamalan-amalanpengajarandanpembelajaran yang berkesan yang bolehdipraktikkanuntukdirisendiridan guru lain. (best practices)

 46. ALIRAN SESI LEARNING WALKS

More Related