1 / 31

TARTI ALETLERİ

TARTI ALETLERİ. FATİH DEMİR SAN. ve TEK. UZM. YRD. Ocak 2013, Antalya. SUNUM PLANI. Tartı Aletleri Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT ) Onaylanmış Kuruluşlar ve Referans Dokümanlar Dinamik Aks Kantarları. TARTI ALETLERİ.

alohilani
Download Presentation

TARTI ALETLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TARTI ALETLERİ FATİH DEMİR SAN. ve TEK. UZM. YRD. Ocak 2013, Antalya

 2. SUNUM PLANI • Tartı Aletleri • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) • Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Onaylanmış Kuruluşlar ve Referans Dokümanlar • Dinamik Aks Kantarları

 3. TARTI ALETLERİ • Tartı aletleri kullanım özelliklerine göre 2 gruba ayrılır • OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİYükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatör müdahalesini gerektiren tartı aleti • OTOMATİK TARTI ALETLERİYükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatör müdahalesini gerektirmeyen tartı aleti

 4. TARTI ALETLERİ

 5. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) 17.04.2002 tarihli ve 24729 sayılı R.G.’ de yayımlanarak 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik daha sonra revize edilerek 09.03.2007 tarihinde yeniden yayımlanmıştır.

 6. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği • Kapsam • Ticari işlemler için kütle tespiti, • Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti, • Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti, • Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti, • Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti, • Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti.

 7. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği • Temel Gerekler: • MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen işlemler için kullanılan tartı aletleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’deki gerekleri yerine getirmelidir. • EK – 1 : Kütle birimleri, Doğruluk sınıfları, Taksimat aralıkları, Doğruluk, Tasarım ve yapı

 8. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği • Uygunluk değerlendirmesi • MADDE 8 – (1) Tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’deki koşullara uygunluğu, başvuru sahibi tarafından seçilecek aşağıdaki işlemlerden birisiyle belgelendirilir. • a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)’nin 1 inci maddesinde bahsedilen AT tip incelemesi ve 2 nci maddesinde bahsedilen AT tipe uygunluk beyanı veya 3 üncü maddesinde belirtilen AT doğrulaması. Ancak, bünyesinde elektronik tertibat bulundurmayan ve yükü dengelemek için yük tartım tertibatında yay kullanılmayan tartı aletleri için AT tip incelemesi zorunlu değildir.

 9. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği • Uygunluk değerlendirmesiMADDE 8 – (1) … • b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)’nin 4 üncü maddesinde bahsedilen AT birim doğrulaması veya yukarıdaki işlemlerle ilgili kayıt belge ve yazışmaları Türkçe olarak veya onaylanmış kuruluşun kabul ettiği bir lisanda hazırlanır ve yapılır.

 10. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Kuyumcu ve Eczacı Terazileri Market Terazileri Barkotlu Teraziler

 11. Araç Kantarı (Yüksek Çekerli Baskül)

 12. ÖRNEKİŞARETLEMELER (2009/23/AT) A- Yeşil ‘M’ B- CE İşareti C- Sınıfı (III. Sınıf) D- Onaylanmış Kuruluş numarası

 13. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) 07/08/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. • Kapsam • MADDE 1 – (2) Bu Yönetmelik;…, …, otomatik tartı aletleri (MI-006), … ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin cihaza özgü eklerinde tanımlanan ölçüm fonksiyonu olan cihazları ve sistemleri kapsar.

 14. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Otomatik kütle belirleme terazisiÖnceden bir araya getirilmiş ayrık yüklerin (örneğin hazır ambalajlı paketler) ya da parçalardan oluşan malzeme yüklerinin tek tek kütlelerini belirleyen otomatik tartı aletidir. • Otomatik gravimetrik dolum terazisi Dökme üründen, sabit kütle olarak farz edilen ürünü önceden belirlenmiş kaplara dolduran otomatik tartı aletidir.

 15. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Kesintili toplayıcı Dökme bir ürünün kütlesini ayrık yüklere bölerek tespit eden otomatik tartı aletidir. • Sürekli toplayıcı Dökme bir ürünün kütlesini, ürünü sistematik olarak bölmeden ve konveyör bandın hareketi kesilmeden, bir konveyör bant üzerinde sürekli olarak ölçen otomatik tartı aletidir. • Ray kantarı (Demiryolu ağırlık köprüsü) Demiryolu araçlarını taşımaya yarayan raylar da dahil olmak üzere bir yük algılayıcısına sahip otomatik tartı aletidir.

 16. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Temel gerekler • MADDE 6 – (1) Bir ölçü aleti, EK-1’de yer alan temel gerekler ve ilgili ölçü aletine özgü ekte yer alan gerekleri karşılamak zorundadır. • (2) Bakanlık, ölçü aletinin doğru kullanımı için ihtiyaç duyulması halinde EK-1’de veya ilgili ölçü aletine özgü eklerde atıfta bulunulan bilgiyi Türkçe isteyebilir. • (3) Bir ölçü aletinin temel gereklere uygunluğu 9 uncu maddeye göre değerlendirilir.

 17. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Temel gerekler • EK-1: İzin verilebilir hata, Tekrarlanabilirlik, Ayrım ve hassasiyet, Dayanıklılık, Bozulmaya karşı koruma, Ölçü aleti üzerinde bulunması gereken bilgiler, Sonuçların gösterilmesi vb.

 18. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Uygunluk değerlendirmesi • MADDE 9 – (1) Bir ölçü aletinin temel gereklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi, imalatçının ölçü aletine özgü ekte listelenen uygunluk değerlendirmesi prosedürleri arasından seçeceği birinin uygulanması ile yerine getirilir. İmalatçı gerektiğinde ölçü aletleri ya da ölçü aletleri grupları için 10 uncu maddede belirlenen teknik dokümantasyonu sağlamak zorundadır. • (2) Prosedürler ile ilgili uygunluk değerlendirme modülleri EK-A ile EK-H1 arasında tanımlanmıştır. • (3) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıt ve yazışmalar, Türkçe veya uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yürüten onaylanmış kuruluşun seçeceği bir üye ülkenin resmi dilinde yapılır.

 19. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Ek MI-006 Otomatik Tartı Aletleri • Özel Gerekler, Bölüm I, 4.Uygunluk değerlendirmesi • Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve imalatçının seçebileceği uygunluk değerlendirme prosedürleri; • Mekanik sistemler için: • B + D veya B + E veya B + F veya D1 veya F1 veya G veya H1. • Elektromekanik otomatik tartı aletleri için: • B + D veya B + E veya B + F veya G veya H1. • Elektronik sistemler veya yazılım içeren sistemler için: • B + D veya B + F veya G veya H1.

 20. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Uygunluk işareti • MADDE 7 – (1) Bir ölçü aletinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin tamamına uygunluğu, 16 ncı maddede belirtilen "CE" işareti ve ona ek olarak metroloji işaretinin aletin üzerindeki varlığı ile gösterilir. • (2) "CE" işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aletine imalatçı tarafından ya da onun sorumluluğu altında iliştirilir. Bu işaretler gerektiğinde imalat sürecinde iliştirilebilir.

 21. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Uygunluk işareti • MADDE 7 – … • (3) Bir ölçü aleti üzerine, "CE" işareti ve ek metroloji işaretinin anlamı ve/veya şekli konusunda üçüncü tarafları yanıltacak işaretlerin iliştirilmesi yasaktır. Bir ölçü aleti üzerine, "CE" işareti ve ek metroloji işaretinin görünürlüğü ve okunabilirliği engellenmeyecek şekilde başka bir işaret iliştirilebilir.

 22. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) • Uygunluk işareti • MADDE 7 – … • (4) (Değişik:RG-6/5/2010-27573) Ölçü aletinin, "CE" işaretinin iliştirilmesini gerektiren bu Yönetmelik dışında, AB direktiflerini uyumlaştıran başka yönetmelikler kapsamındaki tedbirlere de tabi olması durumunda, işaret söz konusu ölçü aletinin diğer yönetmelik gereklerine de uygun olduğunu gösterir. Bu durumda, ölçü aletinin beraberinde verilen doküman, uyarı ve talimatlarda, söz konusu yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanması ile ilgili referanslara veya Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan direktiflerin referanslarına yer verilir.

 23. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) KÜTLE BELİRLEME TERAZİSİ RAY KANTARI SÜREKLİ TOPLAYICI ÖRNEK İŞARETLEME KESİNTİLİ TOPLAYICI GRAVİMETRİK DOLUM TERAZİSİ

 24. Onaylanmış Kuruluşlar • Yeni yaklaşım mevzuatları kapsamındaki ürünlerin Test, muayene ve/veya belgelendirme işlemleri yetkili kuruluş tarafından uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından seçilerek görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşlarcayapılır

 25. Onaylanmış Kuruluşlar (NANDO)

 26. Uyumlaştırılmış standartlar ve norm dokümanlar • Bir ölçü aletinin Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde referans numarası yayımlanan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına yada norm dokümanlara uygun olması halinde EK-1’de ve ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gereklere uygun olduğunu kabul edilir.

 27. Uyumlaştırılmış standartlar ve norm dokümanlar

 28. DİNAMİK AKS KANTARLARI • Dinamik Aks Kantarları, hareket halindeki taşıtların kütlelerini tespit etmek için kullanılır. • Dinamik Aks Kantarları, uyumlaştırılmış bir teknik düzenlemesi olmadığı için Ulusal Tip Onayına tabidir. • Bu tartı aletlerine, Uygunluk Değerlendirme prosedürleri tamamlandıktan sonra Bakanlığımızca Ulusal Tip Onay Belgesi verilmektedir. (Norm doküman: OIML R134)

 29. DİNAMİK AKS KANTARLARI Dinamik Aks Kantarları (Hareket Halindeki Karayolu Araçlarının Tartımları için Otomatik Tartı Aletleri)

 30. DİNAMİK AKS KANTARLARI Bakanlığımızca verilmiş Ulusal Tip Onay Belgesi

 31. TEŞEKKÜR EDERİZ…

More Related