Kryogenn kapaliny
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Kryogenní kapaliny. KFY/FNTEP Bc. Roman Witasek. Přehled kryokapalin. vzduch kyslík (Liquid oxygen LO 2 nebo LOX) dusík (LN 2 ) argon (LAr) krypton (LKr) xenon (LXe) neon (LNe) vodík (LH 2 ) helium (LHe). Složení suchého vzduchu. Složení atmosféry v závislosti na výšce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kryogenn kapaliny

Kryogenní kapaliny

KFY/FNTEP

Bc. Roman Witasek


P ehled kryokapalin
Přehled kryokapalin

 • vzduch

 • kyslík (Liquid oxygen LO2 nebo LOX)

 • dusík (LN2)

 • argon (LAr)

 • krypton (LKr)

 • xenon (LXe)

 • neon (LNe)

 • vodík (LH2)

 • helium (LHe)

Kapaln vzduch bezpe nostn p edpisy a v hody
Kapalný vzduch – bezpečnostní předpisy a výhody

 • bezpečnostní předpisy platné pro LO2

 • ekonomické výhody (odpadá rektifikace)


Kysl k vlastnosti
Kyslík- vlastnosti

 • 2. hlavní složka atmosféry (≈ 21 % obj.)

 • 16O (99,76 %), 17O (4.10-4 %), 18O (2.10-3 %)

 • Tv (90,19 K), Tk ( 154,75 K), pk (4,98 MPa)

 • ρt.v.= 1140 kg.m-3

  legenda:

  Tv…teplota varu za normálního tlaku

  Tk/pk…kritická/ý teplota/tlak

  ρt.v…hustota LO2 při teplotě varu


Kysl k lo 2 zaj mav vlastnosti
Kyslík (LO2) – zajímavé vlastnosti

 • polymer O4 – modravé zbarvení LO2

 • silně paramagnetická kapalina (χm = 1,003)

  - separace LO2 od O2 v beztížném stavu

  - podle změn χmlze měřit koncentraci O2

  ve směsi diamagnetických plynů

  legenda:

  χm…magnetická susceptibilita při bodu varu


Kysl k lo 2 reaktivita bezpe nostn p edpisy
Kyslík (LO2) –reaktivita, bezpečnostní předpisy

 • oxidující, podporuje hoření

 • přísné bezpečnostní předpisy,

  „ kyslíková čistota ”(„LOX clean”)

  - zabránit styku s org. l. (oleje, tuky, asfalt) – nebezpečí exploze!!!

  - další nevhodné materiály – Al, Ti, ocel

 • nepříznivé účinky na zdraví člověka:

  - kontakt s LO2 způsobuje těžké omrzliny a vážné poškození očí


Materi ly vhodn pro pr ci s kapaln m kysl kem
Materiály vhodné pro práci s kapalným kyslíkem

 • materiály z mědi, mosazi (Cu+Sn),

  bronzu (Cu+Zn), monelu (Ni+Cu), čistého azbestu

 • nádoby před použitím opískovány, omývány kyselinou a detergentem, oplachovány demineralizovanou vodou


Vznik kapaln ho kysl ku p i pr ci s jin mi kryokapalinami
Vznik kapalného kyslíku při práci s jinými kryokapalinami

 • LO2 resp. kapalina s vysokým obsahem O2 může vznikat kondenzací vzduchu na tepelně neizolovaných trubicích, jimiž prochází odpařované He nebo LN2


V roba lo 2
Výroba LO2

 • frakční destilace zkapalněného vzduchu (99 %)

  -O2 je méně těkavější (90,19 K) než N2 (77,3 K),

  tedy jeho koncentrace v parách nad vroucím

  kapalným vzduchem je nižší, naopak se jím

  postupně obohacuje fáze kapalná

  - LO2 se získává z horní nízkotlaké kolony, kam

  přichází ve formě par ze spodní vysokotlaké

  kolony (viz. schéma na snímku 14)

 • (elektrolýza vody – 1%)


Kapaln dus k ln 2
Kapalný dusík (LN2)

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 804 kg.m-3

 • Tv (77,3 K), Tk (126,1 K), pk (3,4 MPa)

 • Δ Hvýp = 199 kJ.kg-1

  legenda:

  Δ Hvýp…výparné teplo


V roba ln 2
Výroba LN2

 • destilace zkapalněného vzduchu

  - N2je těkavější než O2, získává

  se jako destilát


Srovn n ln 2 s lo 2 z hlediska bezpe nosti
Srovnání LN2 s LO2 z hlediska bezpečnosti

 • LN2 není klasifikován z hlediska vzniku výbuchu na rozdíl od LO2 jako látka nebezpečná (zákon č. 356/2003 Sb. – zákon o chemických látkách a chem. přípravcích)

 • kontrola znečištění LN2 (max. 2.10-3 % O2)

  - jaderné reaktory (vznik nebezpečné směsi O3

  a NOx ozářením)

 • nepříznivé účinky na zdraví člověka:

  - při vyšších koncentracích působí dusivě, potřísnění

  může způsobit omrzliny


Vyu it ln 2 v laborato ch
Využití LN2v laboratořích

 • tepelný štít mezi nechlazenými stěnami na pokojové teplotě a částmi na nižší teplotě (např. na teplotě LHe)

 • v laboratoři texturních parametrů – např. adsorpce plynu na vhodném sorbentu v aparatuře ponořené v LN2


Argon vlastnosti
Argon - vlastnosti

 • inertní a netoxický plyn

  LAr:

 • v kap. stavu jen v úzkém rozmezí několika K

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 1390 kg.m-3

 • Tv (87,27 K), Tk (150,8 K), pk (4,83 MPa)

 • Δ Hvýp = 160 kJ.kg-1


Lar aplikace v hody
LAr – aplikace, výhody

 • hlavně svařování (ochranná atmosféra)

 • výroba neželezných kovů

 • elektronika

 • poměrně snadno získáván destilací zkapalněného vzduchu (1 % obj.)


Krypton vlastnosti
Krypton - vlastnosti

 • bezbarvý plyn, téměř inertní

  LKr:

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 2413 kg.m-3

 • Tv (121,3 K), Tk (210 K), pk (5,4 MPa)


Krypton vyu it
Krypton - využití

 • plynný v elektronickém průmyslu (kryptonky)

  - velká Ar (83,8) snižuje vypařování a tep.

  ztráty vláken – vyšší teploty, větší svítivost

 • plynová encefalografie

 • detekce netěsností – radioaktivní 85Kr


Xenon vlastnosti
Xenon- vlastnosti

 • inertní, netoxický, bezbarvý plyn

 • ze složek vzduchu nejtěžší a nejvzácněji zastoupen

  LXe:

 • ρt.v.= 2987 kg.m-3

 • Tv (164 K), Tk (289,7 K), pk (5,83 MPa)


Xenon aplikace
Xenon - aplikace

 • žárovky automobilů

 • plazmové obrazovky TV

 • moderní narkotizační plyn

  - možnost přesného řízení doby uspání

  - bez nežádoucích vedlejších účinků


Kryogenn kapaliny
Neon

 • inertní, netoxický plyn

  LNe:

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 1206 kg.m-3

 • Tv (27,1 K), Tk (44,4 K), pk (2,6 MPa)

 • Δ Hvýp = 86 kJ.kg-1


Neon aplikace
Neon - aplikace

 • velmi používaná kryokapalina pro mechanické zkoušky vlastností materiálů

 • chlazení infrasnímačů


Vod k vlastnosti izotopy
Vodík – vlastnosti, izotopy

 • bezbarvý, nejlehčí plyn (Mr = 2,01588)

 • přísné bezpečnostní předpisy při práci s H2 a LH2

  -výbušná směs (4-77 % obj. H2 ve vzduchu)

 • deuterium - 0,0156 % - molekuly HD, (D2)

 • tritium - radioaktivní,

  - emise částic β- (t1/2 =12,35 let)


Vod k izotopy
Vodík - izotopy

legenda:

Ttb…teplota trojného bodu


Orthovod k paravod k
Orthovodík, paravodík

 • 2 formy molekul H2 lišících se orientací jaderného spinu

 • orthovodík – spiny stejného směru (paralelní)

  - výsledný jaderný spin je 1 (1/2 +1/2)

 • paravodík – spiny opačného směru (antiparalelní)

  - výsledný jaderný spin je 0


Sm s ortho a paravod ku
Směs ortho- a paravodíku

 • každé teplotě odpovídá jiné rovnovážné složení směsi ortho- a paravodíku

 • za nízkých teplot převažuje paravodík (nižší energie) ,,0 K (100 % para-)”

  - 20 K (99,79 % para-)- směs e-H2

  - 77 K srovnatelné množství obou forem

 • normální vodík (n-H2) = směs 75 % ortho- a 25 % paravodíku za běžné teploty

 • při n. b.v.(20,28 K) – pomalá spontánní konverze LH2 (ortho- → para-)


Helium
Helium

 • 1868 (Lockyer) – objev ve slunečním spektru (Helios – Slunce)

 • vzácný, nejobtížněji zkapalnitelný plyn

 • zdrojem je zemní plyn

  LHe: (normální kapalné 4He)

 • bezbarvá kapalina, ρt.v.= 125 kg.m-3

 • Tv (4,215 K), Tk (5,20 K), pk (0,226 MPa)

 • Δ Hvýp = 23,5 kJ.kg-1, n=1,02 (těžko pozorovatelná)


Helium izotopy
Helium - izotopy

4He – nejčetnější

 • plynná fáze je od tuhé fáze oddělena širokou oblastí kapalného stavu – He I (normální) a He II (supratekuté), kapalná fáze je protažena až k 0 K a tuhá fáze může existovat při tlaku nad 2,5 MPa

  3He – vzácný, získává se při jaderné reakci:

 • L3He – nejnižší známý bod varu (3,2 K)

 • 1972 – experiment. potvrzena supratekutost (2,6 mK)

 • užití v aparaturách pro dosahování teplot pod 1 K