slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grund- karta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Grund- karta - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Grund- karta. Välkomna till föreningens femte årsmöte !. 1 . Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Fastställande av dagordning 3. Justering av röstlängd Mötets stadgeenliga utlysande Val av två justerare vilka också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grund- karta' - allistair-alford


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5

1 . Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • 2. Fastställande av dagordning
 • 3. Justering av röstlängd
 • Mötets stadgeenliga utlysande
 • Val av två justerare vilka också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare
 • 6. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redogörelse
 • 7. Revisorernas berättelse
 • 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, budget jämte disposition av uppkommen förlust/vinst
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Fastställande av årsavgift
 • 11. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt ev. övriga funktionärer
 • 12. Styrelsens förslag till stadgeändring
 • 13. Val av styrelseordförande
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • 15. Val av revisorer jämte suppleanter
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Årsmötets eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen
 • 18. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Avslutning
slide6

Verksamhetsberättelse för 2010

Föreningen Nenningesund bildades under 2006. Föreningen Nenningesund arbetar ideellt för att öppna den historiska vattenvägen som gör Rådmansö till en ö igen.

Sundet ska gå i sin forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun, mellan Höggarnsfjärden (Hattsundet) i väster och Prästfjärden (Åkeröfjärden) i öster, och innebär en skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund.

Det skulle också främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde.

Målet är att inviga sundet under våren 2013.

Nu pågår förberedelserna inför en prövning i Miljödomstolen och arbete med att hitta olika vägar till att finansiera projektet – bland annat via EU-medel.

slide7

Verksamhetsberättelse för 2010

För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida på Internet, nenningesund.se.På hemsidan läggs föreningens styrelseprotokoll ut löpande men även annan information går att nå via hemsidan. Hemsidan har under verksamhetsåret gjorts om och uppdaterats.

Föreningen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten.

Föreningen har under verksamhetsåret utvecklat samarbetet samarbetspartner i Estland. Esterna driver egna projekt, bland annat ett som går ut på att utveckla Rågöarna utanför Paldiski. Delar av styrelsen har lagt ner mycket tid och stort engagemang i denna del. Vid två tillfällen har styrelseledamöter varit i Tallin och diskuterat samarbetsformerna inför en ny gemensam EU-ansökan. Föreningen har även en åländsk samarbetspartner. Samarbetspartner är en viktig del för att kunna ansöka om medel ur EU-programmen.

slide8

Verksamhetsberättelse för 2010

Föreningen har vidare föredragit projektet för en delegation inom kommunen med kommunalrådet Kjell Jansson i spetsen. Kommunen har beslutat bevilja föreningen ett bidrag om ca. 232.000 kr.

För närvarande pågår sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen. En första del av miljörapporten har sammanställts och ligger ute på hemsidan.

Föreningen har medverkat på Rådmansödagen och tagit fram en uppskattad broschyr. Föreningen har hållit informationsmöte för berörda markägare (23/1), informerat Nenninge vägförening/samfällighetsförening, träffat avtal med markägare och börjat föra dialog kring tänka platser för uppläggning av muddermassor.

Antalet betalande medlemmar 2010 var ca 265 st. (en ökning med ca 32 procent sedan 2009)

slide9

En förutsättning för att Nenningesund ska bli verklighet är att miljön sammantaget inte försämras. För att säkerställa detta har föreningen anlitat företaget Naturvatten för att göra en så kallad miljökonsekvens-beskrivning, MKB, som finns att läsa på hemsidan.

slide11

Resultatrapport 2010

Intäkter

Medlemsavgifter 32 700,00 kr

Kommunala bidrag 232 337,50 kr

Övriga bidrag 2 100,00 kr

Ränteintäker 11,98 kr

Kostnader

Projektkostnader 4 965,00 kr

Reklamtrycksaker 8 125,00 kr

Hemsida 1 210,00 kr

Porto 175,00 kr

Bankkostnader 706,00 kr

Resultat + 251.968,48 kr

slide12

Budget för 2011

Intäkter:

Avgifter 275 medlemmar á 200 kr 55 000 kr

Kostnader:

Annonsering NT – 500 kr

Utskick, tryck, porton m.m. – 10 000 kr

Flottans män lokalhyra – 3 000 kr

Hemsida – 3 000 kr

Naturvatten AB, sammanställning av MKB – 62 500 kr

Rådmansödagen – 1 500 kr

Pg och bg – 1 000 kr

Övriga kostnader – 3 500 kr

Oförutsedda utgifter 5 000 kr

Summa kostnader: 90 000 kr

slide13

Styrelsen 2010

OrdförandeMats Dahlström, (vald 2009 på 2 år)

Ledamöter (2 år) Gunnar Fagerberg (vald 2009 på 2 år) Jan Mosander, sekr. (vald 2009 på 2 år) Staffan Persson (vald 2009 på 1 år) Håkan Widmark (vald 2009 på 1 år)

Ann Axelsson (vald 2009 på 1 år)

Birger Winbladh (vald 2009 på 2 år)

Suppleanter (1 år)Titti WinbladhOlle ZetterbergAnn Bogren-Mattsson

Anneli Björck Nilsson

Anders Börjegård

Revisorer (1 år)Nils ErikssonSvante Jansson

Revisorssuppleant (1 år)Kerstin Dahlström

Valberedning

Christina Söderman (sammankallande)Bo Erik Lind

Mikael Andersson

styrelsens f rslag till ndring av stadgarna

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår en stadgeändring så att antalet ordinarie styrelseledamöter ska bestå av minst fem (5) (ingen ändring) och högst nio (9) (ändring från nuvarande 7)

Fler impulser och fler kompetenser behövs