slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O`zbekiston Xalq ta’limi vazirligi Navoiy shahar xalq ta‘limi Bosh boshqarmasi PowerPoint Presentation
Download Presentation
O`zbekiston Xalq ta’limi vazirligi Navoiy shahar xalq ta‘limi Bosh boshqarmasi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

O`zbekiston Xalq ta’limi vazirligi Navoiy shahar xalq ta‘limi Bosh boshqarmasi - PowerPoint PPT Presentation


 • 753 Views
 • Uploaded on

O`zbekiston Xalq ta’limi vazirligi Navoiy shahar xalq ta‘limi Bosh boshqarmasi Navoiy shahar xalq ta’limi bo`limi 8-umumiy o`rta ta’lim maktabining ona tili va adabiyot o`qituvchisi Karimov Mirabbosning 6-sinf ona tili fanidan o`tkazgan bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Navoiy-2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O`zbekiston Xalq ta’limi vazirligi Navoiy shahar xalq ta‘limi Bosh boshqarmasi' - allegra-yates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

O`zbekistonXalqta’limivazirligi

Navoiyshaharxalqta‘limi Bosh boshqarmasi

Navoiyshaharxalqta’limibo`limi

8-umumiy o`rtata’limmaktabining

onatilivaadabiyoto`qituvchisi

KarimovMirabbosning

6-sinf onatilifanidan

o`tkazganbirsoatlik

ochiqdarsishlanmasi

Navoiy-2012

slide2

Fe’lningshaxs-son shakllari

  • Mavzu:
 • Sinf: 6 “T”
 • Vaqti:40 daqiqa
 • 2012-yil 18-yanvar
slide3

Darsningmaqsadi:

 • Ta’limiy:O`quvchilargashaxs-son shakllaribo`yichabilimberish.
 • Tarbiyaviy:O`quvchilardatabiatgamuhabbatuyg`otish.
 • Rivojlantiruvchi: O`quvchilarningog`zakivayozmanutqinio`stirish
slide4

Darsturi: amaliyvanazariy

 • Darsuslubi: Aralash (suhbat, ma’ruza, savol-javob, bahs-munozara, musobaqa, )
 • Darsningjihozlanishi: tarqatmamateriallar,slayd, darslik
 • Darsusuli: Yozmamatnlar, chizmalarasosida
slide5

I. Tashkiliyqism:

a) sinfikkiguruhgabo`lingan

b) salomlashish:

s) navbatchihisoboti:

d) kun yangiliklari:

e) darsdavomidao`quvchilarkartochkalarbilanbaholanibboriladi

Darsshiori:

Ko`ngilmaxzaniningqulfitil,

Vaulmaxzanningkalitinso`zbil.

slide6

II. Asosiyqism:

 • 1. O`tganmavzuniso`rash:
 • Bundao`quvchilardanfe’lmavzusibo`yichao`tilganlaryuzasidanquyidagiatamalarniizohlabberadilar:
 • 1-guruh 2-guruh

NisbatSifatdosh

HarakatnomiKo`makchife’l

Qo`shmafe’lO`tganzamon

HozirgizamonXabarmayli

Buyruq-istakmayliShartmayli

slide7

O`tilganamavzularnimustahkamlashuchunquyidagife’llarniqo`shimchalargaajratibizohlaydilar:O`tilganamavzularnimustahkamlashuchunquyidagife’llarniqo`shimchalargaajratibizohlaydilar:

 • 1-guruh 2-guruh

eslattiramangapirgansan

yashayapmansochgandim

bilmayqolasano`yladim

o`ynayapmanyugurib-yelardi

kelayotiro`qibchiqyapman

slide8

Yangimavzubayoni:

 • Tuslovchi qo`shimchalar 2 xil shaklda bo`ladi: -m, -ng, -k,

-ingiz shakli va –man, -san, -miz, -siz shakli.

 • -sa va –di shakllari-m, -ng, -k, -ingiz qo`shimchalaribilantuslanadi.

Birlik Ko`plik

I shaxs: bordim, borsam bordik, borsak

II shaxs: bording, borsang bordingiz, borsangiz

III shaxs: bordi, borsa bordilar, borsalar

 • -ib, -gan, -ar, -yap, -moqchi,-yotib, -yotir kabi shakllar

–man, san, -miz, -siz shakli bilan tuslanadi.

Birlik Ko`plik

I shaxs: boribman boribmiz

II shaxs: boribsan boribsiz

III shaxs: boribdi boribdilar

ushbu shaklda fe l tuslang
Ushbushakldafe’ltuslang:
 • BirliksondaKo‘pliksonda
 • I sh. fe’l + zamon + man, + m fe’l + zamon + miz,+k
 • II sh. fe’l + zamon + san, + ngfe’l + zamon + siz,+ ngiz
 • III sh. fe’l + zamon + ti, - fe’l + zamon + ti,+ lar
mavzuni mustahkamlash uchun mashqlar bajaramiz
Mavzunimustahkamlashuchunmashqlarbajaramiz.
 • 1-topshiriqdagi so`zlarningtoqlarinibirinchiguruh, juftlariniikkinchiguruhqismlargaajratibizohlaydilar.
mashqlarni gul o yini tarzida bajaramiz 247 mashq
Mashqlarni“Gul” o`yinitarzidabajaramiz: 247-mashq.
 • Berilganfe’llargashaxs-son shakllariqaysivaqtda–m, -ngshaklida, qaysivaqtda–man, -san shaklidaqo`shilishinitushuntiradilar
248 mashq
248-mashq.
 • Fe’lasoslarigaqavsichidagishaxs-son qo`shimchalaridanmosiniqo`yibko`chiringvaularniizohlang.
249 mashq
249-mashq.
 • Fe’llarnitarkibiyqismlargaajrating. Shaxs-son qo`shimchalariningasosgaqo`shilishigadiqqatqiling.
 • Yur+ing+lar
mavzuni mustahkamlash
Mavzunimustahkamlash:

1. Shaxs-son qo`shimchalaridebnimagaaytiladi?

2. I va II shaxsnibildiruvchishaxs-son qo`shimchalariqaysilar?

3. III shaxsdashaxs-son qo`shimchalariqandayifodalanadi?

4. Shaxs-son qo`shimchalarife’llargaqandayshakllardaqo`shiladi?

uyga vazifa
Uygavazifa:
 • 250-mashq. “Men kamtarman” deganodamnikamtarekandebo`ylamang. (AsqadMuxtor) Shumavzudahikoyatuzing. Fe’llardagishaxs-son qo`shimchalariniizohlang.