LES NOVES TECNOLOGIES I ELS NOSTRES FILLS - PowerPoint PPT Presentation

les noves tecnologies i els nostres fills n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LES NOVES TECNOLOGIES I ELS NOSTRES FILLS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LES NOVES TECNOLOGIES I ELS NOSTRES FILLS

play fullscreen
1 / 10
LES NOVES TECNOLOGIES I ELS NOSTRES FILLS
125 Views
Download Presentation
allegra-whitaker
Download Presentation

LES NOVES TECNOLOGIES I ELS NOSTRES FILLS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LES NOVES TECNOLOGIES I ELS NOSTRES FILLS Taller de participació per a mares i pares IES Marratxí. Desembre 2012 Francisca Muñoz-Ramos Ripoll. B-338

  2. INTRODUCCIÓ • NO HI HA RECEPTES. • El més important és mantenir el diàleg.

  3. La societat actual s’estableix en un món canviant. • Internet, el mòbil i els vídeo jocs ocupen un espai important en el procés de socialització dels joves. • La tecnologia en si mateixa no és addictiva.

  4. CONSIDERACIONS PRÈVIES. • L’Organització Mundial de la Salut (OMS) senyala que una de cada quatre persones pateix trastorns de conducta relacionats amb les noves addicions. • L’addicció a les TIC no es recull al DSM-V com a patologia. Encara hi ha un debat obert a nivell científic, però podem parlar de desajustament del comportament.

  5. Griffiths (1997) entén les addiccions tecnològiques com: • Aquelles que involucren la interacció home-màquina. • Les divideix entre: • Passives (com la televisió) • Actives (Internet, mòbil y videojocs)

  6. PODEM PARLAR D’ADDICCIÓ: • En tots aquells casos en què l’afició interfereix en la vida diària. • Quan es practica aquesta afició per no passar-ho malament, en lloc de per passar-ho be.

  7. SENYALSD’ALERTA • Pèrdua de temps d’estudi, tant si hi ha bons o mals resultats acadèmics. • Deteriorament o menor dedicació a les relacions interpersonals i a altres activitats d’oci. • Increment de les conductes que impliquen agressivitat. • Sofrir ansietat, irritabilitat, inclús malestar físic en cas de no poder utilitzar l’objecte de l’addicció.

  8. DIFERÈNCIES ENTRE DROGODEPENDÈNCIES I ADDICCIONS TECNOLÒGIQUES. • La diferència fonamental és que es tracta de una conducta que en sí mateixa no es nociva. • No provoca el greu deteriorament orgànic de les drogodependències.

  9. COM PODEM PROTEGIR-LOS • Proporcionar informació clara i suficient sobre beneficis i riscos. • Controlar l’ús establint límits clars i mantenir-los. • Fer un ús adequat del temps lliure en família (És important dedicar temps a no fer res o a descansar).

  10. MANTENIR: • El diàleg: Establir moments de trobada tranquils per donar les nostres opinions i escoltar als nostres fills. • La confiança mútua: Que puguin acudir a nosaltres en cas de problemes.