slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Staroslověnské písemnictví PowerPoint Presentation
Download Presentation
Staroslověnské písemnictví

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Staroslověnské písemnictví - PowerPoint PPT Presentation

allegra-obrien
163 Views
Download Presentation

Staroslověnské písemnictví

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum: 20. 12. 2012

 2. Staroslověnské písemnictví

 3. Konstantin a Metoděj • 862- poselství velkomoravského knížete Rastislava k byzantskému císaři Michalu III. • žádost o vyslání církevní misie na Moravu • 863-příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, věrozvěstové a bratři ze Soluně • Konstantin (827-869)- profesor filozofie a teologie, před smrtí přijal jméno Cyril • Metoděj (813-885)-úředník, později arcibiskup

 4. Konstantin a Metoděj s sebou přinesli staroslověnské překlady náboženských textů (části bible a bohoslužebných textů) • staroslověnština-slovanský jazyk, který vznikl z makedonského nářečí • hlaholice-slovanské písmo vytvořené Konstantinem, jehož základem byla upravená řecká abeceda • z hlaholice vznikla cyrilice, která se stala základem azbuky

 5. hlaholice cyrilice

 6. Staroslověnské literární památky vzniklé na území Velké Moravy (9. století) • Proglas-veršovaná předmluva k překladu evangelia, autorem Konstantin • Život Konstantinův-vypravuje o mládí, studiích a misijní činnosti Konstantina, obsahuje filozofické rozpravy, vyznívá jako obrana slovanského jazyka • Život Metodějův-napsán těsně po smrti arcibiskupa Metoděje, popisuje jeho působení na Velké Moravě, autory jsou Metodějovi žáci • obě díla označujeme jako moravsko-panonské legendy

 7. Paterik (Knihy otců)-vyprávění o mniších • Zákon sudnyjljudem-právnický spis psaný pro laiky • Nomokánon-církevní předpisy určené kněžím

 8. Život Metodějův Stalo se v ty dny, že Rastislav, kníže slovanské, se Svatoplukem vypravili poselství z Moravy k císaři Michalovi, pravíce toto: „Jsme Bohu díky zdrávi. Přišlo k nám mnoho učitelů křesťanských z Vlach, z Řecka a z Němec, rozličně nás učíce. My Slované jsme však lid prostý a nemáme, kdo by nás vyučil pravdě a rozumně nám ji vyložil. Nuže tedy, pane, pošli takového muže, který nás uvede ve všelikou spravedlnost.“ Převedeno do nové češtiny

 9. Staroslověnské písemnictví mimo území Velké Moravy • Po Metodějově smrti byli jeho žáci vyhnáni na Kyjevskou Rus, do přemyslovských Čech a na Balkán • Kyjevské listy (10. století) • První staroslověnská legenda o sv. Václavu (polovina 10. století) • Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu (konec 10. století)

 10. První staroslověnská legenda o sv. Václavu Kdykoli se někde slavilo posvěcení chrámu, jezdíval Václav do všech chrámů. I vešel do hradu Boleslavova v neděli na svátek Kosmy a Damiana. Když vyslechl mši, chystal se vrátit domů do Prahy. Ale Boleslav jej zadržel s podlým úmyslem a řekl mu: Proč odcházíš, bratře? Vždyť máme i zdravý nápoj. On tedy neodřekl bratru, ale vsedl na koně a zahájil hru se svou družinou na hradě Boleslavově. Převedeno do nové češtiny

 11. Slovanská vzdělanost v českých zemích • Sázavský klášter-středisko staroslověnské literatury a zároveň poslední útočiště staroslověnské kultury • opat Prokop-šířil slovanskou vzdělanost • na konci 11. století byla staroslověnská kultura zakázána papežem Řehořem VII. • v Čechách povolena pouze latinská vzdělanost

 12. Zdroj literatury BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366-3. Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864-4814-2.

 13. Zdroj obrázků Zdroj obrázků: Svatí Cyril a Metoděj. Obraz polského malíře Jana Matejky z roku 1885. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj Ikona zobrazující sv. Cyrila a Metoděje. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj

 14. Zdroj obrázků Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Cyrilice-900.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyrilice Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Hlaholice-nazev.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlaholice