biologia kom rki wyk ad 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biologia komórki. Wykład 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biologia komórki. Wykład 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Biologia komórki. Wykład 4 - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

Biologia komórki. Wykład 4. Cykl komórkowy i jego regulacja. Modyfikacja, oraz sortowanie białek, formy przechowywania oraz dystrybucja białek w komórce. Cykl komórkowy. Cykl komórkowy jest serią zdarzeń, które zachodzą w dzielącej się komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Biologia komórki. Wykład 4


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biologia kom rki wyk ad 4
Biologia komórki. Wykład 4
  • Cykl komórkowy i jego regulacja.
  • Modyfikacja, oraz sortowanie białek, formy przechowywania oraz dystrybucja białek w komórce.
cykl kom rkowy
Cykl komórkowy

Cykl komórkowy jest serią zdarzeń, które zachodzą w dzielącej się komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.

Ogólnie zdarzenia te można podzielić na:

interfazę w trakcie której komórka wzrasta gromadząc składniki odżywcze niezbędne do podziału materiału genetycznego (DNA) oraz

mitozę - podczas której komórka dzieli się na 2 komórki potomne.

etapy cyklu kom rkowego
Etapy cyklu komórkowego

Diagram nie odzwierciedla stosunków czasu trwania poszczególnych faz.

slide4

Kontrola cyklu komórkowego

Poprawny przebieg cyklu komórkowego w komórce jest zapewniany przez złożony układ kontroli

Białka biorące udział w regulacji cyklu komórkowego to cykliny i kinazy zależne od cyklin

We właściwym czasie układ ten uaktywnia enzymy i inne białka uczestniczące w kolejnych etapach cyklu, a po ich zakończeniu składniki te unieczynnia. W cyklu większości komórek eukariotycznych wyróżnia się 4 stadia - fazy.

Faza G1 - trwa od kilku do kilkunastu godzin, pomiędzy końcem cytokinezy a rozpoczęciem syntezy DNA

Faza S (synthesis) - u ssaków trwa 7 godzin. W ciągu tej fazy odbywa się replikacja DNA oraz synteza histonów.

Faza G2 - trwa od końca syntezy białek aż do początku mitozy. W tej fazie następuje synteza tubuliny - składnika wrzeciona podziałowego.

Następnie rozpoczyna się mitoza która trwa ok 1 godziny. Cykl komórkowy może być zakończony podziałem redukcyjnym - mejozą

cykliny grupa bia ek bior cych udzia w regulacji cyklu proces w zwi zanych z podzia em kom rki
Cykliny - grupa białek biorących udział w regulacji cyklu procesów związanych z podziałem komórki

Przy przechodzeniu komórki przez fazy G1, G2 i S gwałtownie wzrasta poziom cyklin typu d, a, e i w końcu b. Te cykliny łączą się ze swoimi kinazami cyklinozależnymi (cdk) i aktywują je. Istnieją także inhibitory kinaz cyklinozależnych (cdki).

slide6

Regulacja cyklu komórkowego

obejmuje kluczowe dla komórki elementy, w tym wykrywanie uszkodzeń i naprawę materiału genetycznego oraz różne systemy nadzoru zapobiegające niekontrolowanym podziałom komórkowym.

Procesy molekularne, które sterują cyklem komórkowym są uporządkowane i ukierunkowane, co oznacza, że każdy proces następuje w sposób sekwencyjny i niemożliwe jest "odwrócenie”cyklu.

rola cyklin i kinaz zale nych od cyklin

Aktywność cyklin i kinaz zależnych od cyklin (CDKs), determinuje postęp cyklu komórkowego.

Cykliny i CDKs formują razem aktywny heterodimer, przy czym cykliny tworzą jednostkę regulatorową, a CDKs pełnią funkcję katalityczną w obrębie heterodimeru.

Cykliny nie mają żadnej aktywności katalitycznej, zaś CDKs są z kolei nieaktywne przy braku obecności cyklin.

Kinazy zależne od cyklin (CDKs) po związaniu się z cyklinami ulegaja aktywacji i przeprowadzają reakcje fosforylacji białek docelowych, które przez to zostają zaktywowane lub inaktywowane.

Powoduje to skoordynowane wejście komórki w następną fazę cyklu.

Rola cyklin i kinaz zależnych od cyklin
szybko replikacji w fazie s
Szybkość replikacji w fazie S

Bakterie: 50.000 nk/min, tj. 833 nk/s

Drożdże: 3600 nk/min, tj. 60 nk/s

Płazy 500 nk/min, tj. 8nk/s

Ssaki: 2200 nk/min, tj. 37 nk/s

Stosunek szybkości replikacji prokariontów do eukariontów 23:1 do 24:1

siateczka r dplazmatyczna i aparat golgiego
Siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego

1 jądro komórkowe

2 por jądrowy3 szorstka siateczka śródplazmatyczna (Roughendoplasmicreticulum – rER)4 Gładka siateczka śródplazmatyczna(sER)5 rybosom6 białka, które są transportowane przez pęcherzyki transportowe (7)8 aparat Golgiego9 biegun cis aparatu Golgiego10 biegun trans aparat Golgiego11 cysterna aparatu Golgiego

morfologia rybosom w
Morfologia rybosomów

1. Duża podjednostka; 2. Mała podjednostka

slide11

Struktura dużej podjednostki 50S rybosomu. Kolorem niebieskim Struktura dużej jednostki rybosomalnej; na niebiesko zaznaczone są białka, żółtym rRNA, a czerwonym kluczowa dla translacji adenina 2486 (w rRNA) w centrum aktywnym

slide12

Reticulumendoplazmatyczneto wewnątrzkomórkowy system kanałów odizolowanych błonami (membranami) biologicznymi. Tworzy nieregularną sieć cystern, kanalików i pęcherzyków. Reticulumendoplazmatyczne (granularne) – ER-g – charakteryzujące się obecnością licznych rybosomów, osadzonych na jego zewnętrznej powierzchni, rozbudowywana w komórkach szybko rosnących oraz w komórkach w których zachodzi biosynteza białek (np. neurony, komórki nabłonka gruczołowego trzustki).Retikulum gładkie (agranularne) – ER-a – nie związane z rybosomami, stąd jego nazwa – gładkie. Rozwinięte w komórkach syntezujących niebiałkowe produkty organiczne (np. komórki jelita, komórki tkanki tłuszczowej).Jego specjalizacją jest detoksykacja (niszczenie substancji toksycznych).

slide13

Funkcje siateczki śródplazmatycznej:1. synteza białek (szorstkie) i tłuszczów (gładkie),2. uczestnictwo w przemianach węglowodanów3. unieczynnianie toksyn i leków (szczególnie w komórkach wątroby),4. transport wewnątrzkomórkowy (cytoplazma jest w nim rzadsza),5. dzieli cytoplazmę komórki na przedziały (kompartmenty), co pozwala na przeprowadzenie w różnych przedziałach reakcji, które przeszkadzałyby sobie wzajemnie

slide14

Aparat Golgiego

Pęcherzyki transportujące

Sieć trans stanowi stację rozdzielczą i sortująca

slide15

W strukturach Golgiego odbywa się:sortowanie i dojrzewanie białek i lipidówmodyfikacje reszt cukrowych glikoprotein i glipolipidów;synteza polisacharydów oraz mukopolisacharydów (glikozoaminoglikanów, pektyny); Podstawową jednostką strukturalną aparatu Golgiego jest diktiosom. Każdy diktiosom składa się ze stosu podłużnych cystern oraz odpączkowujących pęcherzyków. W obrębie diktiosomu wyróżnia się dwa bieguny:biegun cis (formowania)biegun trans (dojrzewania)Od bieguna cis do bieguna trans wzrasta procentowa zawartość lipidów (cholesterolu). Sieć trans stanowi stację rozdzielczą i sortującą, w której produkty z wnętrza diktiosomu zostają rozdzielone zależnie od przeznaczenia i zapakowane do odpowiedniego typu pęcherzyków transportujących: białka i lipidy do błony komórkowej, enzymy lizosomalne do lizosomów i inne substancje do egzosomów np. hormony peptydowe (GH) wydzielane na drodze egzocytozy, czyli poza komórkę

slide16

Funkcje błon 1. Chronią komórki przed działaniem czynników fizycznych i chemicznych, a także przed wnikaniem obcych organizmów, w szczególności chorobotwórczych.2. Regulują transport wybranych substancji z i do komórki.3. Reagują na bodźce chemiczne, termiczne i mechaniczne.4. Pełnią funkcje enzymatyczne, katalizując różne reakcje metaboliczne.5. Utrzymują równowagę między ciśnieniem osmotycznym wewnątrz i na zewnątrz komórki.6. Są amfipatyczne – zbudowane z apolarnego ogona węglowodorowego oraz polarnej głowy, dzięki czemu lipidy budujące błony układają się w kształt pęcherzyków, bądź w dwuwarstwę.

schemat organizacji bia ek b onowych
Schemat organizacji białek błonowych

1. Białko transmembranowe2. Białko monowarstwy zewnętrznej3. Białko monowarstwy wewnętrznej4. Białko wewnętrzne błonyNiebieskie – białka peryferyjne

Białka błonowe występują m.in. w roli:1. Receptorów - spełniają rolę w kontaktowaniu się komórki ze światem zewnętrznym, endocytozie i innych procesach;2. Białek enzymatycznych oraz 3. Białek uczestniczących w transporcie (kanałów, przenośników, pomp)