entrepriseformer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entrepriseformer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entrepriseformer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Entrepriseformer - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Entrepriseformer. NESOs Formannskole 18 2013- 2014. 4.1. Mål med forelesningen. Gi et innblikk og en forståelse for dagens og fremtidens entrepriseformer Vite hva en entrepriseform er Kjenne de mest vanlige entrepriseformer og kunne tegne en organisasjonsplan for dem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Entrepriseformer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
entrepriseformer

Entrepriseformer

NESOs Formannskole 18

2013- 2014

4.1

m l med forelesningen
Mål med forelesningen
 • Gi et innblikk og en forståelse for dagens og fremtidens entrepriseformer
 • Vite hva en entrepriseform er
 • Kjenne de mest vanlige entrepriseformer og kunne tegne en organisasjonsplan for dem
 • Vite hva som er forskjellen på entrepriseform og kontraktstype
entrepriseformer1
Entrepriseformer

Valg av entrepriseform er et valg av arbeidsfordeling

mellom byggherre og entreprenør.

Valget avhenger av:

 • Byggherrens rammebetingelser- risikotaking- kompetanse- kapasitet- byggherrens ønske om løpende delaktighet og innflytelse
 • Prosjektets størrelse og kompleksitet
 • Markedssituasjonen
slide4

Entrepriseformer

Entreprisekonglomeratet:

arkitekt

VVS

EL

bygg

Byggherre

EL

grunn

bygg

VVS

= rådgiver

transport

sanitær

ventilasjon

= byggherre

= entreprenør

de mest kjente entrepriseformene
De mest kjente entrepriseformene
 • Delt entreprise
 • Delentreprise med administrerende sideentreprenør
 • Hovedentreprise
 • Hovedentreprise med tiltransporterte eller administrerte sideentreprenører
 • Generalentreprise
 • Totalentreprise
nye entrepriseformer
Nye entrepriseformer
 • Samhandlingsmodell - Partnering
 • DBO (design-build-operate) – Totalentreprise med drift/vedlikehold
 • DBFO (design-build-finance-operate
 • OPS (offentlig-privat samarbeid) – Bygging inkl. drift/vedlikehold som offentlig vei frem til overtakelse etter gitt periode (20-25 år)
 • BOOT (build-own-operate-transfer) – Bygging inkl. drift/vedlikehold som privat vei frem til overføring som offentlig vei etter gitt periode
byggherrestyrte delte entrepriser
Byggherrestyrte delte entrepriser

Byggherren forestår prosjekteringen og kontraherer selv alle deltagende entreprenører.

Prosjektmaterialet leveres til entreprenørene som har ansvar for at de beskrevne byggearbeidene leveres i rett tid med kontraktsmessig utførelse.

delt entreprise
Delt entreprise

Delt entreprise er en entrepriseform som er en logisk konsekvens av fagskillet. Den er karakterisert ved at byggherren setter bort arbeidene i de enkelte fag direkte til de respektive håndverkmestre eller entreprenører, en for hvert fag.

Alle entreprenørene står på samme linje, de har samme status, og de har hver sin individuelle avtale (kontrakt) med byggherren.

delentreprise
Delentreprise

med administrerende sideentreprenør

BH

PROSJEKTERING

BYGGELEDELSE

ADM.

SIDEENT.

SIDE-

ENT.

SIDE-

ENT.

LEVER.

cm modell
CM-modell

Dette er en prosjektform hvor byggherren bistås av en profesjonell konsulent - Construction Manager (MC), i alle stadier av byggefasen.

Dette kan sees på som en utvidet form for prosjektledelse av byggherrestyrte delte entrepriser.

construction management
Construction Management

B H

CON MAN

LEVER.

ELEM.

LEVER.

ARBEID

LEVER.

ARBEID

LEVER.

PROSJ.

PROD.

PROSJ.

hovedentreprise
Hovedentreprise

Uten å bryte handverksloven har en kunnet koble sammen flere fag i en avtale mellom byggherren og en entreprenør. Denne entreprenøren må da for egen regning slutte avtale med andre entreprenører for fag han selv ikke er godkjent for iht. PBL.

Dette mønster fremgår av figurene som følger, vi kaller det hovedentreprise, og vi kaller den “overordnede” entreprenøren for hovedentreprenør.

hovedentreprise forts
Hovedentreprise (forts.)

De entreprenørene som hovedentreprenøren engasjerer, kaller vi underentreprenører. Det er altså intet kontrakts-forhold mellom dem og byggherren.

Vi bruker betegnelsen hovedentreprise når bare noen av underentreprisene er samlet slik under en hatt, mens

andre står på linje med hovedentreprenøren og har avtaler direkte med byggherren. Disse kaller vi sideentreprenører, og vi snakker om sideentrepriser.

Det er nokså vanlig at de bygningsmessige arbeidene settes bort på hovedentreprise, mens de tekniske installasjonene settes bort på sideentreprise.

hovedentreprise1
Hovedentreprise

B H

PROSJ.

H-ENTR

S-ENTR

S-ENTR

U-ENTR

U-ENTR

U-ENTR

U-ENTR

hovedentreprise med tiltransporterte eller administrerte sideentrepren rer
Hovedentreprise med tiltransporterte eller administrerte sideentreprenører

Byggherren står for prosjekteringen og entreprenøren er ansvarlig for utførelsen, med administrasjon av andre entrepriser engasjert av byggherren (sideentreprenører).

Byggherren er da ansvarlig for feil og tidsoverskridelser når en sideentreprenør ikke overholder sine plikter.

generalentreprise
Generalentreprise

Byggherren forestår prosjekteringen og leverer prosjektmaterialet til entreprenøren som har ansvar for at alle byggearbeider leveres i rett tid med kontraktsmessig utførelse.

generalentreprise forts
Generalentreprise, forts.

Når prinsippet med hovedentreprise gjennomføres helt ut slik at det dekker alle arbeider inklusive installasjonene, betegner vi formen som general-entreprise. I det mønsteret finnes det bare én entrepre-nør med avtale direkte med byggherren, og vi kaller ham generalentreprenør. Alle andre er under-entreprenører med avtale bare med general-entreprenøren.

totalentreprise
Totalentreprise

De formene som er beskrevet foran, har alle det til felles at bare utførelsen av byggearbeidene inngår i avtalen(e), eventuelt i prisen. Når også prosjekteringener inkludert, får vi en form som vi kaller totalentreprise.

Vi skal merke oss at entrepriseformen er uavhengig av måten avtalene er kommet i stand på (altså kontraheringsformen), om det er etter konkurranse eller direkte forhandlinger for eksempel.

totalentreprise forts
Totalentreprise, forts.

I en totalentreprise får man anvendt entreprenørens kunnskaper og erfaring ved prosjektering. I tillegg har byggherren kun en kontraktspart å forholde seg til uansett om det skyldes prosjektering eller utførelse.

totalentreprise1
Totalentreprise

B H

PROSJ.

T-ENTR

U-ENTR

U-ENTR

U-ENTR

U-ENTR

samhandlingsmodell partnering
”Samhandlingsmodell” - Partnering

Samhandling oppnås når prosjekter organiseres og gjennomføres slik at alle aktører blir gode. Det forutsetter forståelse og respekt for hverandres kompetanse og behov.

Bærende idé

Samhandling mellom ledende rådgivere og ledende entreprenører/leverandører skaper verdier for kunden og hverandre som ingen av dem greier å skape alene.

samhandlingsmodell forts
Samhandlingsmodell, forts.

Samhandling skjer ved at bruker, byggherre, rådgivere, entreprenører og sentrale leverandører samarbeider og er i balanse.

Samhandling kan ved at entreprenøren(e) medvirker i prosjekteringsgruppen fra et tidlig stadium med en biytelse av servicelignende karakter.

Entreprenøren deltar i et forum hvor man er med på å påvirke planlegging, kravspesifikasjon og løsninger.

samhandlingsmodell akt rer og kompetanse
Samhandlingsmodell – Aktører og kompetanse

Bruker: - Funksjonskompetanse

Byggherre: - Prosesskompetanse

- Teknisk og driftsmessig kompetanse

Rådgiver: - Utforming, design, tekniske løsninger - Prosjekteringskompetanse

Entreprenør: - Produksjons- og innkjøpskompetanse

- Styringskompetanse

Leverandør: - Komponent- og systemkompetanse

samhandlingsmodell forts1
Samhandlingsmodell, forts.

Entreprenøren velges ut ifra en rekke kriterier med et poengsystem som vektlegger kompetanse, organisasjon, kvalitetssikring, økonomistyringssystem, gjennomførings-kapasitet, pris på faste ytelser, påslagsprosent, m.m.

Eksempel på kriterier og vekting:

 • Kompetanse og erfaring 20 %
 • Prosjektgjennomføring 20 %
 • Organisasjon og styringssystem 20 %
 • Pris 40 %
samhandlingsmodell forts2
Samhandlingsmodell, forts.

Kontrakt entreprenører

 • Intensjonsavtale om bygging og bistand rådgivning.
  • Basert på anbudsgrunnlag og priser
  • Inkl. avtale bistand rådgivning
  • Incitament på kostnadsreduserende tiltak
  • Kontrakt kan avbestilles om samhandling ikke fungerer eller mål ikke nås (mot å betale for opparbeidet honorar).
samhandlingsmodell forts3
Samhandlingsmodell forts.
 • Rett til å avbryte samarbeidet ved to milepæler:
  • ved avsluttet konseptutviklingsfase
  • ved sluttført detaljplanlegging
 • Byggherren har et særlig ansvar for å få til ønsket utvikling
 • Viktig!
  • Motstridende mål – ”Krig”
  • Felles mål – Samhandling
build own operate and transfer boot
”Build, Own, Operate and Transfer” (BOOT)

Med denne modellen påtar utbygger seg å prosjektere, bygge, eie og operere et bygg.

Eksempel: Sykehjem

Avhengig av politisk vilje til privatisering.

En interessant modell for fremtiden

fasedelt byggeprosjekt
Fasedelt byggeprosjekt

Programmering

Prosjektering

Kontrahering

Produksjon

Faseforskjøvet byggeprosjekt

Kont

Programmering

Prosj.

Prod.

Prosj.

Kont.

Prod.

Prosj.

Kont.

Prod.

slide29

Ansvarlig ved:

Ansvarsområde

Delentrpr.

Hoved-/generalentreprise

Totalentr.

Utførelse

Tid

Økonomi

Koordinering

Biytelser

TegningerBeskrivelseKoord./prosjekteringTekn. løsningerProsjektprisProsjektkoord.

Hver del-entrpr.

Hoved-/generalentr.

Totalentr.

Byggherre

Byggherre

Ansvarsfordeling i byggeprosessen

byggherrens og entrepren rens delaktighet risiko og ansvar ved ulike entrepriseformer
Byggherrens og entreprenørens delaktighet, risiko og ansvar ved ulike entrepriseformer

Økende

BOOT

Totalentreprise

Samarbeidsmodell

Entreprenør

Generalentreprise

Hovedentreprise

CM-modell

Delentrepriser

Minkende

Minkende

Økende

Byggherre

andel mellom de ulike entrepriseformer for antall og verdi
Andel mellom de ulike entrepriseformer for antall og verdi

Totalentreprise

CM

Delt entreprise

Verdi

Generalentreprise

Antall

Hovedentreprise

Egen regi

Totalentreprise brukes på forholdsvis store prosjekter, men ikke de største.

Både generalentreprise og hovedentreprise benyttes stort sett i mindre prosjekter.

Delt entreprise i store prosjekter.

oppsummering entrepriseformer
Oppsummering - Entrepriseformer
 • Risikoen følger oppgavefordelingen - hver av partene har risikoen innenfor sitt arbeidsområde.

Derfor; vær nøye med oppgavefordelingen og grensesnittene.

 • Hver av partene har risikoen for sine egne bidrag enten disse utføres av han selv eller andre (underentreprenører, konsulenter eller andre).
 • Jo mer detaljstyrt prosjektet er fra byggherrens side, jo større risiko har han.
 • Jo større valgfrihet som er overlatt til entreprenøren, jo større risiko har han.
 • Ikke bland entrepriseformer med kontraktstyper.
kontraktstyper
Kontraktstyper
 • Regningsarbeid
 • Enhetspriskontrakt
 • Funksjonskontrakt – Forutsatt at funksjonskravene blir oppfylt, har entreprenøren frihet til å velge arbeidsmetode, materialer, løsninger, etc.
 • Funksjonskontrakt for drift og vedlikehold av vegnett – Består av en funksjonsbeskrivelse, en enhetsprisdel med regulerbare mengder og en regningsarbeidsdel som benyttes til tillegg og endringsarbeider
kontraktstyper forts
Kontraktstyper (forts.)
 • Målpriskontrakt – samarbeidskontrakt med incitamentsordning hvor risiko for gevinst eller tap deles likt mellom partene.Kontraktspris (K) = Fortjeneste (F) + Sluttsum (S) + (Målpris (M) – S)/2
 • Fastpriskontrakt – ikke for forandringer i arbeidets omfang
 • Fikssumkontrakt – inkl. forandringer i arbeidets omfang