slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

2011. Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro navazující magisterské studenty. Studijní pravidla. Studijní a zkušební řád UK Pravidla pro organizaci studia UK FHS Opatření děkana (Harmonogram) Vyhlášky vedoucích modulů. Harmonogram akademického roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2011

Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro navazující magisterské studenty

studijn pravidla
Studijní pravidla
 • Studijní a zkušební řád UK
 • Pravidla pro organizaci studia UK FHS
 • Opatření děkana (Harmonogram)
 • Vyhlášky vedoucích modulů
harmonogram akademick ho roku
Harmonogram akademického roku
 • K dispozici na www.fhs.cuni.cz
 • Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich smlouvat
 • Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS 17. 2. 2012.
studijn pl n
Studijní plán
 • Studijní plán definuje povinnosti, jež musíte splnit proto, abyste úspěšně absolvovali studium a obdrželi diplom.
 • Studijní plán vychází z akreditačního materiálu, připravuje ho garant daného studijního oboru, projednává vědecká rada a vyhlašuje děkan.
 • Plán zejména určuje:
 • Povinné předměty, povinně volitelné předměty, minimum kreditů za povinně volitelné předměty, části státní závěrečné zkoušky
povinn p edm ty pravidla
Povinné předměty - pravidla
 • Neregistrují se vesměs po webu
 • Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány
 • Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím
 • Na zkoušky jsou tři termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant
 • Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na řádné a opravné.
povinn voliteln p edm ty pravidla
Povinně volitelné předměty – pravidla
 • Registrují se po webu
 • V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky
 • Některé lze zapisovat opakovaně
minima kredit za pvp po jednotliv ch oborech
Minima kreditů za PVP po jednotlivých oborech
 • EKS – 30 ECTS
 • GS – 48 ECTS
 • HISO – 12 ECTS
 • OA – 39 ECTS
 • OHSD – 16 ECTS
 • ŘaS – pouze povinné
 • SOS – 3 ECTS
 • SKE – 28 ECTS
 • NFF – 42 ECTS
voliteln p edm ty
Volitelné předměty
 • Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK
 • Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů
 • Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18
 • Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty (tj. ne více jak 6 kreditů za semestr).
podm nky pro absolvov n studia
Podmínky pro absolvování studia
 • Splnit všechny povinné předměty
 • Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty
 • Celkem získat 120 kreditů
 • Potom může student přistoupit k obhajobě diplomové práce a úspěšně ukončit studium
 • SZZK nebo její část má student právo absolvovat ve dvouleté lhůtě. Tato lhůta začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy student splnil předpoklady pro konání SZZK nebo její části.
 • Pokud student v dané lhůtě SZZK nebo její část nesplní, je mu studium ukončeno.
st tn z v re n zkou ka
Státní závěrečná zkouška
 • Poslední částí SZZK je vždy obhajoba. Student se k ní může přihlásit pouze po splnění všech povinností, které se vážou ke studiu.
 • Podmínky pro konání jiné než poslední části SZZK v jednotlivých oborech jsou popsány v Pravidlech pro organizaci studia a ve studijním plánu oboru.
 • Pravidla pro organizaci studia rovněž určují pořadí, podle kterého se student k jednotlivým částem SZZK přihlašuje.
 • Skládá-li se státní zkouška z více částí, stanoví komise výslednou klasifikaci s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí s tím, že klasifikace "neprospěl/a„ je stanovena právě tehdy, je-li alespoň jedna část klasifikována "neprospěl/a"; jsou-li všechny části klasifikovány "výborně", je i výsledná klasifikace stanovena "výborně".
prosp l s vyznamen n
Prospěl s vyznamenání
 • V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou "dobře", výsledná klasifikace je "výborně", prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 (…) student absolvuje s vyznamenáním. (Čl. 7 odst. 11 SaZŘ UK.
 • Prospěchový průměr se určuje tak, že se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.
 • Tj. je třeba skládat zkoušky co nejlépe na první pokus .
rozhodn doby studia
Rozhodné doby studia
 • Standardní doba studia – 2 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit.
 • Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 3 roky; nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím uplynutí povinen platit poplatek (cca 10 000 Kč za semestr), nepočítá se do ní přerušení.
 • Maximální doba studia – 5 let; počítá se na 5*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu.
p eru en studia
Přerušení studia
 • Studium může být i opakovaně přerušeno.
 • Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu.
 • Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti vyhoví;
 • studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru.
 • Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách
poplatky za studium
Poplatky za studium
 • Jsou dány zákonem 111/1998 Sb. o VŠ
 • Vztahují se na všechny studenty veřejných vysokých škol v ČR.
 • Poplatek za dElší studium (cca 10 000,-za načatých 6 měsíců)
 • Poplatek za dAlší (druhé a další) studium (cca 1450,- za načatý rok)
poplatky za studium d e l studium
Poplatky za studium – delší studium
 • Ve vzniku poplatku za delší studium jsou rozhodná neúspěšná studia (zanechaná, ukončená pro neplnění studijních povinností, ukončená kvůli disciplinárnímu řízení apod.)
 • Všechna tato studia se přičítají k aktuálnímu studiu
  • v matrice studií SIMS se každému studentovi, jenž byl ve studiu počínaje 1.1.1999, načítá počet dní, které odstudoval (nepočítá se přerušení). V případě mag. studia je 1095 (3*365) dní studia zdarma, za každý další den platíte: poplatky vyměřuje RUK většinou za každý započatý půlrok, student dostane písemnou výzvu z RUK, není třeba se nijak hlásit.
poplatky za studium d a l studium
Poplatky za studium – další studium
 • Ve vzniku poplatku za další studium jsou rozhodná úspěšná studia (absolvovaná).
 • V každém dalším studiu po absolvování již jednoho studia má student nárok na studium za poplatek za další studium (1450,-) pouze řádnou dobu studia, v prodloužené době („+1“ a dále) již platí poplatek za delší studium (cca 10 000,- za 6 měsíců).
 • Jedinou výjimkou je navazující mgr. Studium
 • Souběžná studia na UK se (v tuto chvíli) nesčítají a ani zanechané souběžné studium nevstupuje do poplatku na dále studovaném studiu. Vstoupí pak ale do jakéhokoliv dalšího studia.
stipendia
Stipendia
 • Poplatky za studium plní tzv. stipendijní fond fakulty, z něhož se vyplácejí studentům stipendia.
 • Druhy stipendií: účelové, prospěchové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK).
 • http://www.ubytovani.cuni.cz/
prosp chov stipendium
Prospěchové stipendium
 • Mají na něj nárok pouze prezenční studenti
 • Vyplácí se zpětně každý rok (výše je cca 18 000 kč) po jednotlivých oborech 10% studentů prezenčního studia, již nepřekračují standardní dobu studia (tj. 2 ročník), neměli v daném roce přerušeno a nepřestoupili v daném roce z jedné formy na druhou, a již dosáhli v daném roce nejlepšího stipendijního průměru:
stipendium se vypl c zp tn
Stipendium se vyplácí zpětně

Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia.

Tedy není to tak, že by se předem vyhlásila pravidla pro příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům.

ukazatel
Ukazatel
 • p - studijní průměr dané studenta
 • n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia
 • m - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i.
 • z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, je v tomto případě z=4.
 • E - počet ECTS kreditů za povinnost i.
skupiny pro ud lov n stipendi
Skupiny pro udělování stipendií
 • Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity, a kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, dělí do skupin podle studijních oborů.
skupiny pro ud lov n stipendi1
Skupiny pro udělování stipendií

dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole studia alespoň minimální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia

Počet studentů

(setříděni dle průměru) studenti, kteří získali normální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia

obor