@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line
Download
Skip this Video
Download Presentation
„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” . PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY. Priorytet VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”' - allan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line
Projekt innowacyjny:

Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia

„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.4 Projekty innowacyjne

slide3
DEFINICJA WARTOŚCI
 • „(...) cecha lub zespół cech właściwy danej osobie lub rzeczy, stanowiący o jej walorach (np. moralnych, artystycznych) cennych dla ludzi, mogący zaspokoić jakieś ich potrzeby; ważność, znaczenie kogoś, czegoś” (Encyklopedia Multimedialna PWN - Słownik Języka Polskiego, 2000)
 • bywa rozpatrywana w dwóch odmiennych znaczeniach:
  • coś może mieć wartość (wartość jako cecha przedmiotu)
  • coś samo w sobie być wartością
slide4
WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

PRACA JAKO WARTOŚĆ

 • Badania Falkowskiej (1997; za: Chmielewski, Skarżyńska, 2001) - 85% Polaków traktowało pracę jako ważną wartość w życiu, a 20% mieszkańców naszego kraju postrzegało pracę wyłącznie przez pryzmat uzyskiwanych w niej dochodów
 • Oznacza to, iż praca stanowi nie tylko narzędzie do zaspokajania potrzeb instrumentalnych, ale pełni ponadto inne funkcje
slide5
WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

„DLACZEGO LUDZIE PRACUJĄ?”

 • Powody:
  • instrumentalne
  • samorealizacji
  • społeczne
  • wewnętrznej przyjemności
slide6
WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

WARTOŚCI ZAWODOWE

Część badaczy definiuje wartości zawodowe w kategorii zainteresowań, część w kategorii potrzeb, a niektórzy w kategorii postaw. Wartości zawodowe są przez wszystkich wiązane z motywacją do pracy i podejmowaniem przez człowieka aktywności w konkretnej dziedzinie.

slide7
KONCEPCJA WARTOŚCI HACKMANA I OLDHAMA- WYMIARY PRACY ZWIĄZANE Z PSYCHOLOGICZNĄ ROLĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 • Poczucie sensowności wykonywanej pracy - praca musi być postrzegana jako mająca znaczenie w kontekście wyznawanego systemu wartości, ważna, warta podjęcia wysiłku
   • Poczucie odpowiedzialności - pracownik musi doświadczać (poprzez podejmowane decyzji czy realizowane zadania) osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy
   • Znajomość rezultatów - pracownik musi znać wyniki swoich działań, aby móc na ich podstawie regulować podejmowany w pracy wysiłek
wymiary modyfikacji stanowisk pracy wed ug hackmana i oldhama 1980
Wymiary modyfikacji stanowisk pracy według Hackmana i  Oldhama (1980)
 • Różnorodność kwalifikacji

liczba czynności, które są wykonywane na danym stanowisku

 • Identyfikowalność zadań

zakres w jakim pracownik wykonuje pracę

 • Znaczenie zadania

odczuwana waga zadania

 • Autonomia

zakres kontroli pracownika nad sposobem wykonywania pracy

 • Sprzężenie zwrotne

zakres w jakim pracownik potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań

slide9
WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – WNIOSEK Z BADAŃ

Zespół Metodyczny postanowił włączyć koncepcję wartości zawodowych do kwestionariusza. W oparciu o przeprowadzone badania (por. Hauk, 2007; Paszkowska-Rogacz, 2003), koncepcje teoretyczne (por. Hackman, Oldham, 1979; za: Kożusznik, 2002) oraz własne przemyślenia do wersji testowej kwestionariusza wybrał 13 właściwości pracy umożliwiających realizację określonych wartości zawodowych

slide10
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

poczucie bycia szanowanym

dobre relacje ze współpracownikamI

dobre stosunki z przełożonymi

szanse rozwoju zawodowego

komfortowe warunki pracy

duża aktywność w pracy

samodzielność w ustalaniu sposobu realizacji zadań

indywidualne ustalanie godzin roboczych

poczucie, że własna praca ma sens

wykorzystywanie w pracy wielu własnych umiejętności

widoczne efekty własnego działania

możliwość korzystania z pomocy współpracowników

jasno określone zadania / jasno sformułowane cele

slide11
WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – SKALA OCEN

Zadaniem osób badanych jest ocena każdej z cech pracy na pięciostopniowej skali, gdzie:

1 - oznacza bardzo niepożądaną właściwość pracy

2 - oznacza raczej niepożądaną właściwość pracy

3 - oznacza neutralną, obojętną właściwość pracy

4 - oznacza raczej ważną właściwość pracy

5 – oznacza bardzo ważną właściwość pracy

warto ci a wzory karier dla kobiet super 1979
WARTOŚCI A WZORY KARIER DLA KOBIET (SUPER, 1979)
 • Stabilna kariera gospodyni domowej- wczesne zawarcie małżeństwa i krótki okres zdobywania doświadczeń zawodowych.
 • Kariera konwencjonalna - podjęcie pracy po ukończeniu szkoły i jej porzucenie po ślubie
 • Kariera stabilnej pracy- koncentracja na życiu zawodowym
 • Kariera dwutorowa- łączenie obowiązków domowych i zawodowych
 • Kariera przerywana- przerwy w pracy zawodowej związane z wychowywaniem dzieci
 • Kariera niestabina- sekwencyjność zmian według wzoru: próba – stabilizacja – próba; kobiety częściej niż mężczyźni w przerwach między okresami zatrudnienia pozostają w domu
 • Kariera wielokrotnych prób - częste zmiany pracy; dotyczy osób niżej wykwalifikowanych
warto ci a wzory karier dla m czyzn super 1979
WARTOŚCI A WZORY KARIER DLA MĘŻCZYZN (SUPER, 1979)
 • Kariera stabilna- rozpoczynanie pracy bezpośrednio po szkole bez okresu próbnego; typowe dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, menedżerów, urzędników
 • Kariera konwencjonalna - tak jak w grupie poprzedniej z istnieniem fazy przygotowawczej prowadzącej do stałej pracy
 • Kariera niestabilna- sekwencyjność zmian według wzoru: próba – stabilizacja – próba; typowa dla osób średnio wykwalifikowanych, urzędników i samozatrudnionych
 • Kariera wielokrotnych prób - częste zmianami pracy; osoby niżej wykwalifikowane
slide15
Podsumowanie

Praca, będąca świadomym aktem jednostki, traktowana jest jako źródło różnych norm i wartości. Wartości zawodowe, obok potrzeb oraz zainteresowań zawodowych człowieka, stanowią motor napędowy rozwoju zawodowego, a także mają wpływ na różnicowanie się aspiracji, celów czy preferencji zawodowych jednostki.

Istotnym więc kryterium wyboru zawodu jest ocena możliwości realizacji wyznawanych wartości zawodowych w miejscu pracy, dokonywana w oparciu o konkretne aspekty pracy. Jednostki, których rozwój zawodowy jest zgodny z preferowanymi przez nie wartościami zawodowymi osiągają nie tylko większe zadowolenie z pracy, ale także wyższą pozycję zawodową aniżeli osoby, których ów rozwój jest niezgodny z hierarchią wartości.

literatura
LITERATURA
 • Hornowska, E., Paluchowski, W. (1993).Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny i wstępne wyniki. W: J. Brzeziński (red.) Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Paszkowska-Rogacz, A. (red. oraz współautor). (2006). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część I, II i III. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • Super, D. (1979). Work importance study. Report of the December, Conference.
 • Weiss, D.J. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, 46.
ad