Download
bulk supplier of talc powder thailand pratibha refractory http pratibharefractory com n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractory PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractory

Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractory

12 Views Download Presentation
Download Presentation

Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractory

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/ OFFICE ADDRESS: 147, ROAD # 9, ASHOK NAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA 313001 PHONE: MOHIT LAKHANI: - +91-9413034047, +91-9352822022 LANDLINE: - +91-294-2413244

  2. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/ Pratibha Refractory is one of the leading manufacturers of Talc (Talcum Powder/Soap Stone Powder) in India. Our product is known for its quality. The Talc we manufacture is available in all the possible varieties suitable for Pharmaceuticals, Paint, Paper, Rubber & Cosmetics industry. Talc is a mineral product which is obtained from mining of Ores. Pratibha Refractory has a Manufacturing capacity that is enough to cater any requirement at any given time.

  3. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/

  4. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/ • Pratibhaวัสดุทนไฟเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของ Talc (ผงแป้ง / สบู่หินผง) ในประเทศอินเดียผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักกันในด้านคุณภาพ แป้งที่เราผลิตมีอยู่ในทุกพันธุ์ที่เป็นไปได้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา, สี, กระดาษ, ยางและเครื่องสำอางแป้งเป็นผลิตภัณฑ์แร่ซึ่งได้มาจากการทำเหมืองแร่วัสดุทนไฟPratibhaมีกำลังการผลิตที่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการได้ตลอดเวลา • Pratibhawạs̄duthnfịpĕnh̄nụ̀ngnıp̄hū̂ p̄hlitchậnnảk̄hxng Talc (p̄hngpæ̂ng/ s̄bū̀ h̄inp̄hng) nıpratheṣ̄ xindeīyp̄hlitp̣hạṇṯh̒ k̄hxngreāpĕnthī̀ rū̂cạkkạnnıd̂ānkhuṇp̣hāphpæ̂ngthī̀ reāp̄hlitmīxyū̀ nıthukphạnṭhu̒ thī̀ pĕnpịdị̂ h̄emāas̄ảh̄rạbxuts̄āh̄krrmyā, s̄ī, kradās̄ʹ, yānglæakherụ̄̀xngs̄ảxāngpæ̂ngpĕnp̄hlitp̣hạṇṯh̒ ræ̀ sụ̀ngdị̂ mācākkārthảh̄emụ̄xngræ̀ wạs̄duthnfịPratibhamīkảlạngkārp̄hlitthī̀ pheīyngphxthī̀ ca rxngrạbkhwāmt̂xngkārdị̂ tlxdwelā

  5. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/ The mission of Pratibha Refractory is to provide to the world, finest quality of talc and related minerals, that together are key components in over 50% of today’s everyday use products, and to do so in the most energy efficient, cost effective and responsible way. Pratibha Refractory is the well known bulk supplier of Talc Powder in Thailand.

  6. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/ P̣hārkick̄hxngwạs̄duthnfịPratibhakhụ̄xkārmxblokthī̀ mīkhuṇp̣hāphdīthī̀s̄udk̄hxngpæ̂ngroytạwlæaræ̀ ṭhātuthī̀ keī̀ywk̄ĥxngsụ̀ngpĕn s̄̀wnprakxbs̄ảkhạỵnıkẁā 50% k̄hxngp̄hlitp̣hạṇṯh̒ pheụ̄̀x kārchı̂ ngānnıchīwitpracảwạnlæa ca thảnıd̂ānphlạngngānthī̀ mīpras̄ithṭhip̣hāphkhûmkh̀ālæamīkhwāmrạbp̄hidchxb. Pratibha Refractory pĕnp̄hū̂ cạdcảh̄ǹāyp̄hngpæ̂ngchnidp̄hngnıpratheṣ̄thịy

  7. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/

  8. Bulk Supplier of Talc Powder Thailand Pratibha Refractoryhttp://pratibharefractory.com/ OFFICE ADDRESS: 147, ROAD # 9, ASHOK NAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA 313001 PHONE: MOHIT LAKHANI: - +91-9413034047, +91-9352822022 LANDLINE: - +91-294-2413244