Parengė: vyr. mok. Ramutė Bekerytė –Pociūnienė Kauno r. Garliavos vid. m-kla - PowerPoint PPT Presentation

k rik ioni kos eimos svarba visuomen s pilieti kumo ugdymui ir jo rai ka x mokyklos abiturientuose n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parengė: vyr. mok. Ramutė Bekerytė –Pociūnienė Kauno r. Garliavos vid. m-kla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parengė: vyr. mok. Ramutė Bekerytė –Pociūnienė Kauno r. Garliavos vid. m-kla

play fullscreen
1 / 13
Parengė: vyr. mok. Ramutė Bekerytė –Pociūnienė Kauno r. Garliavos vid. m-kla
200 Views
Download Presentation
aliza
Download Presentation

Parengė: vyr. mok. Ramutė Bekerytė –Pociūnienė Kauno r. Garliavos vid. m-kla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krikščioniškos šeimos svarba visuomenės pilietiškumo ugdymui ir jo raiška X mokyklos abiturientuose Parengė: vyr. mok. Ramutė Bekerytė –Pociūnienė Kauno r. Garliavos vid. m-kla

 2. Problema Moralinių vertybių nuosmukis visuomenėje ugdo nedarnios šeimos pavyzdį, tai valstybėje formuoja įvairias problemas. Šių problemų augimo tempas reikalauja įtvirtinti krikščioniškos šeimos vaidmenį visuomenės pilietiškumo ugdymui.

 3. Tyrimo tikslas Atskleisti krikščioniškos šeimos svarbą visuomenės pilietiškumo ugdymui ir identifikuoti X mokyklos mokinių ir jų tėvų požiūrį į krikščioniškųjų vertybių bei pilietiškumo svarbą asmens bei visuomenės raidai.

 4. Tiriamieji Tyrime dalyvavo 54 respondentai: 27 moksleiviai (15 berniukų ir 12 mergaičių (17 – 19 m.). 27 jų tėvai (5 vyrai ir 22 moterys, pagal amžių pasiskirstę 35–45 m. (60%) ir 46–55 m. (40%).

 5. Respondentų santykis su religija

 6. Respondentų tikėjimo praktika

 7. Respondentų požiūris į moralines vertybes

 8. Respondentų požiūris į sociomoralines nuostatas (%)

 9. Respondentų pilietiškumo samprata

 10. Išvados • Lietuvos valstybės patvirtintoje Šeimos politikos koncepcijoje šeima apibrėžiama kaip esminis visuomenės gėris, tačiau vykdoma šeimos politika kelia daug klausimų ir diskusijų. O Katalikų Bažnyčios požiūris šiuo klausimu išlieka tradicinis ir nepakitęs. • Krikščioniškasis tikėjimas skatina asmens moralės augimą. • Krikščioniškomis vertybėmis paremtas šeimos gyvenimas ugdo tautos pilietiškumą.

 11. Tyrimo rezultatai • Šeimoje perduodamos vertybės, tikėjimo tradicijos, pilietiškumo samprata. • Šeimų gyvenimas menkai paremtas krikščioniškomis vertybėmis, silpna jaunos kartos moralė. • Socialinis pasyvumas šeimoje persiduoda ir net auga. Jaučiama tendencija tenkinti individualistinius poreikius. • Respondentams trūksta patriotiškumo, pilietinės atsakomybės.

 12. Krikščioniška šeima Tai vienintelis teisingas, paties Kūrėjo įsteigtas šeimos modelis

 13. Ačiū už dėmesį!