naturv rd 7 kap
Download
Skip this Video
Download Presentation
Naturvård (7 kap.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Naturvård (7 kap.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Naturvård (7 kap.). Allemansrätten (7:1) Nationalpark (7:2-3) Statens mark, inte intrång i befintliga rättigheter Naturreservat, kulturreservat (7:4-9)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naturvård (7 kap.)' - alissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naturv rd 7 kap
Naturvård (7 kap.)

Allemansrätten (7:1)

Nationalpark (7:2-3)

Statens mark, inte intrång i befintliga rättigheter

Naturreservat, kulturreservat (7:4-9)

Bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värde-fulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet (jfr. Örskär; RÅ 1996 ref. 40). Inskränk-ningar, tåla intrång, ta mark i anspråk.

Ersättning.

MB och miljöprocess

biotopskyddsomr de 7 kap 11
Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § )

5-8 §§ OmrådesskyddsF (1998:1252)

A-BIOTOPER

bil 1; alléer, småvatten i jordbruksmark, åkerholmar, stenmurar

Skydd direkt!

MB och miljöprocess

biotopskyddsomr de 7 kap 111
Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § )

B-BIOTOPER

 • Bil 2; SVO: brandfält, äldre naturskogsartade skogar, ravinskogar, örtrika sumpskogar, rik- och kalkkärr, ras- eller bergbranter, mark med mycket gamla träd m.m.
 • 7 §; Lst: rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker…naturliga bäckfåror…ras- eller bergbranter…inte SVL
 • Inte verksamhet/åtgärd som kan skada… avgränsning…förklaring (7:11 4 st, jfr 7:24)

MB och miljöprocess

naturv rd 7 kap1
Naturvård (7 kap.)

Naturminne (7:10)

Djur- och växtskyddsområde (7:12)

Vattenskyddsområde (7:21-22)

Natura 2000 (7:27-29b)

MB och miljöprocess

strandskydd 7 kap 13 16
Strandskydd (7 kap. 13-16 §§)
 • 1951 Strandskyddslagen, 1964 NVL,

1974 Generellt strandskydd

 • Skydda friluftslivet och livsmiljön
 • Förbud mot byggnader, anläggningar eller anordningar…som hindrar eller avhåller allmänheten…andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter
 • 100 – 300 meter från strandlinjen

MB och miljöprocess

strandskydd 7 kap 13 161
Strandskydd (7 kap. 13-16 §§)

Dispens om särskilda skäl (7:16)

I praxis; lucktomt, redan ianspråktagen, väg emellan, ointressant för friluftslivet

MB och miljöprocess

intresseavv gning
Intresseavvägning

Intresseprövning (7:25-26)

Mättingemålet; RÅ 1996 ref. 44 (även RÅ 1996 ref. 56)

Stenmuren; RÅ 1997 ref. 59

MÖDs praxis, bl.a. dom 2003-11-25; M 10820-02

MB och miljöprocess

artskydd 8 kap
Artskydd (8 kap.)
 • Fridlysning
 • Förbud mot handel med hotade arter (CITES)
 • Utsättningsbegränsningar

MB och miljöprocess

samr d och skogsbruk
Samråd och skogsbruk

GENERELLA SAMRÅDET (12:6)

arbetsföretag…väsentlig ändring av naturmiljön

Ex: Barrskogsplantering, vägar, master

SKOGSVÅRDSLAGEN

Allmänna hänsynsregler, anmälan-tillstånd, SVO

MB och miljöprocess

milj farlig verksamhet 9 kap 1
Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 §)

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas,

2. användning av mark, byggnader eller an-läggningar …kan medföra olägenhet…genom annat utsläpp…eller genom förorening av mark, luft, vattenområden,

3. användning av mark (osv)…kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

MB och miljöprocess

tillst ndsplikt 9 kap 6
Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)

BEMYNDIGANDET

 • Anlägga och driva A- eller B-verksamhet
 • Släppa ut avloppsvatten
 • Släppa ut eller lägga upp fast avfall (A eller B)
 • Större ändring av ovan

MB och miljöprocess

tillst ndsplikt 9 kap 61
Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)

9:1  9:6  5 § FMH (1998:899) 

BILAGAN; A eller B

Obs: övergångsregeln i FMH p. 2

Ansökan om tillstånd senast 31/12-05

OBS Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

MB och miljöprocess

anm lningsplikt 9 kap 6
Anmälningsplikt (9 kap. 6 §)

9:1  9:6  21 § FMH (1998:899) 

BILAGAN; C

Obs: övergångsregeln i FMH p. 3

Anmälan senast 31/12-04 (2002)

MB och miljöprocess

h lsoskydd 9 kap 3
Hälsoskydd (9 kap. 3 §)

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

(Sanitär olägenhet)

MB och miljöprocess

h lsoskydd 9 kap 31
Hälsoskydd (9 kap. 3 §)

Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp

7 § 2 st. MB  13-16 §§ FMH

Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

MB och miljöprocess

h lsoskydd 9 kap 32
Hälsoskydd (9 kap. 3 §)

- Kommunen kan föreskriva viss till-ståndsplikt (bl.a. för djurhållning och grundvattentäkt)

- Krav på bostäder

- Anmälningsplikt för vissa lokaler

- Kommunala föreskrifter ang. tom-gångskörning, skydd av ytvattentäkter, eldning m.m.

MB och miljöprocess

t kter 12 kap 1 5
Täkter (12 kap. 1-5 §§)

Särskilda kravregler i 12 kap. MB

F (1998:904) om täkter och samråd

Över till 9 kap. (bilagan)

MB och miljöprocess

vattenverksamhet 11 kap 2
Vattenverksamhet(11 kap. 2 §)

- Åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge

- Bortledande av grundvatten

- Infiltration

- Markavvattning

MB och miljöprocess

tillst ndsplikt 11 kap 9
Tillståndsplikt (11 kap. 9 §)

All vattenverksamhet

Undantag; uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas

Särskilda kravregler (11.6-9), bl.a. att verksamheten är samhällsekonomisk motiverad (”båtnad”)

Restvattenlagen (1998:812); rådigheten

Särskild prövning

MB och miljöprocess

markavvattning 11 kap
Markavvattning (11 kap.)

När syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet för visst ändamål; inte skyddsdikning (SVL)

Förbudsområden, dispens (11:14, jfr. bilagan till F (1998:1388) om vattenverksamhet

Lst prövar

MB och miljöprocess

kemiska produkter 14 kap
Kemiska produkter (14 kap.)

Definitioner (14:2-6), bl.a. av kemisk produkt, bekämpningsmedel och hantering

En mängd förordningar; bl.a. FKP (1998:941), FörbudsF (1998:944) och BekämpF (1998:947)

Ingen förprövning!

Föreskrifter från KEMI

MB och miljöprocess

kemiska produkter 14 kap1
Kemiska produkter (14 kap.)

Allmänna försiktighetsmått; 2:3 o 2:6  alla kemikalieregler

Miljö- och hälsoutredning; 2:2  14:7

Produktinfo; 14:8  KIFS

Uppgiftsskyldighet/anmälan (PR); 14:9-10, 23  10-12 §§ FKP (bil)  KIFS

MB och miljöprocess

kemiska produkter 14 kap2
Kemiska produkter (14 kap.)

Förhandsanmälan; 14:11

Tillstånd; 14:12  14-21 §§ FKP

Godkännande av bekämpningsmedel; 14:13-16  BekämpF

Förbud; 14:25  FörbudsF

MB och miljöprocess

avfall 15 kap
Avfall (15 kap.)

Definitioner; avfall och farligt avfall (15:1, jfr. avfallsdir. 75/442 o EGDs praxis)

AvfallsF (2001:1063)

bil. 1; kategorier, bil. 2; EWC, bil. 3; egenskaper, bil. 4; R (återvinning), bil. 5; D (bortskaffande)

MB och miljöprocess

avfall 15 kap1
Avfall (15 kap.)

Hanteringsregler; 15:18-21  19-25 §§ AvfallsF

Tillstånd/anmälan för transport; AvfallsF

Tillstånd för behandling och mellanlagring enligt FMH

DeponeringsF (2001:512)

MB och miljöprocess

avfall 15 kap2
Avfall (15 kap.)

Producentansvar (15:6-7); tidningar, däck, förpackningar, elavfall, bilar m.m.

Kommunal renhållning (15:8-17); mono-pol på hushållsavfall, renhållningsord-ning

Nedskräpning (15:30) och dumpning (15:31)

MB och miljöprocess

genomf randet
Genomförandet
 • Tillämpningsområde (1-2 kap.)
 • Allmänna hänsynsregler + kravregler
 • Instrumenten; vem vill vad?

2:1 När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och…villkor…samt vid tillsyn…är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet…åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.

 • Sanktioner

MB och miljöprocess

tillst nd handl ggningen
Tillstånd/handläggningen
 • Ansökan/MKB upprättas – samråd

Missade samråd, otillräcklig MKB

 • Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras

Bohus Energi

 • Beslutet/domen

Deldomar, prövotidsvillkor, talerättsförbehåll

 • Kungörs/delges

Inte alltid, alla sakägare, delgivning av msa

MB och miljöprocess

milj konsekvensbeskrivning 6 kap
Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap.)
 • Utredningskravet i förvaltningsrätten
 • MKB syftar till att identifiera o beskriva direkta el indirekta effekter på männi-skor/miljö, kulturmiljö, hushållning …samspelet (6:3)
 • Innehållet: Lokalisering, utformning, omfatt-ning…skyddsåtgärder m.m. Alternativutredning, inkl. 0-alternativ…

icke-teknisk sammanfattning (6:7)

 • Demokratisk aspekt (PBL)

MB och miljöprocess

tillst ndet 22 kap 25
Tillståndet (22 kap. 25 §)
 • Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…)
 • Allmänna och särskilda villkor
 • Utredningsfrågor

REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV-NING (17 kap.)

MB och miljöprocess

tillst ndet r ttskraft 24 kap
Tillståndet rättskraft (24 kap.)

…såvitt avser frågor som prövats i domen/ beslutet (24:1) = mynd o sakägare

Även äldre tillstånd enligt annan lag

Återkallelse (24:3)

Omprövning (24:5):

10 år (eller kortare tid enligt EG-rätten),

eller i förtid om…MKN…villkor inte följs… oväntade olägenheter…bättre teknik osv

MB och miljöprocess

tillsynsmyndighetens instrument
Tillsynsmyndighetens instrument

Anmälan; C-verksamheter, andra åtgärder enligt FMH, mindre vattenverksamheter, kommunal anmälningsplikt, samråd

Råd; inte hot

MB och miljöprocess

tillsynsmyndighetens instrument1
Tillsynsmyndighetens instrument
 • Förelägganden

...Som behövs för efterlevnad

...Skyddsåtgärder, reparation, undersökning

...Administrativa; information

...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel)

...Överlåtelse av fastighet eller verksamhet

MB och miljöprocess

tillsynsmyndighetens instrument2
Tillsynsmyndighetens instrument
 • Vite

precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan)

 • Verkställighet och rättelse

Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn - företag)

 • Tillträde
 • (Civilrättsliga instrument)

MB och miljöprocess

tillsynsmyndighetens instrument3
Tillsynsmyndighetens instrument
 • Miljösanktionsavgifter (30 kap.)
 • Åtalsanmälan (26:2)
 • Miljöstraffrätten (29 kap.)

MB och miljöprocess

enk pingsdomen
Enköpingsdomen

Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02

 • Tjänstefel att inte åtalsanmäla och inte besluta om miljösanktionsavgift

MB och miljöprocess

pr vningsorganisationen
Prövningsorganisationen

Länsstyrelsen/MPD (21 st)

B

Kommuner (290 st)

C

MB och miljöprocess

pr vningsorganisationen1
Prövningsorganisationen

Högsta domstolen

pt

Miljööverdomstolen

VAN

pt

Miljödomstolen (5 st)

A

MB och miljöprocess

tillsynsorganisationen 26 kap 3
Tillsynsorganisationen (26 kap. 3)

TillsynsF (1998:900)

Centrala TM: NV, KEMI, SoS, SKS

Naturvård: Lst

Vatten: Lst

Miljöfarlig verksamhet: A-/B-: Lst, C-/U-: Kn (…)

Kemikalier och avfall: Kommun

MB och miljöprocess

initiativr tt
Initiativrätt
 • Verksamheter utan tillstånd

Myndigheter, enskilda

 • Verksamheter med tillstånd

Myndigheter, - - -

MB och miljöprocess

klagor tt
Klagorätt
 • Beslut/dom om verksamhet utan tillstånd

Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12 + praxis ang ”0-beslut”)

 • Beslut/dom om tillstånd

Beslutsmyndigheten (7 a § FPL), kommun/Lst (praxis), enskilda (16:12), organisationer (16:13)

MB och miljöprocess

r ttspraxis
Rättspraxis

Intresse

- MÖD Beslut 2001-06-27; M 3550-00

Störningens art och spridning

- Tåme o Brännö brygga (HD 2004-10-21; T 1002-03 Ö 1976-04)

- Bron över Tofta kanal, Polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme.

Botniabanan; RegR 2004-12-02; 3887-03

Gtb Energi; HD 2004-12-29; Ö 1766-04

MB och miljöprocess

enskild talan 32 kap
Enskild talan (32 kap.)
 • Skadestånd för miljöskada (32:1-11)
 • Förbudstalan (32:12) endast mot verksamheter utan tillstånd; oerhört sällan
 • Grupptalan (32:13-14)

MB och miljöprocess

m nskliga r ttigheter
Mänskliga rättigheter

Europakonventionen (EKMR)

 • Ne bis in idem
 • Oskuldspresumtionen
 • Förbudet mot självangivelse

MB och miljöprocess

m nskliga r ttigheter1
Mänskliga rättigheter

ART.8 EKMR

 • Europadomstolens dom i målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl.

AARHUSKONVENTIONEN

 • Fem metoder: informera, tidigt deltagande, lämna kommentarer (samråd), beaktande av synpunkter
 • samt rätten till domstolsprövning av varje beslut, handling eller underlåtenhet
 • Även regeringsbeslut

MB och miljöprocess

mer om r ttspraxis
Mer om rättspraxis

www.rattsinfo.dom.se

Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD).

www.jandarpo.se

Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003

MB och miljöprocess

ad