senzori n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Senzori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Senzori

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Senzori - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Senzori. Eldina Šišić. Uvod. Senzor je uređaj koji mjeri fizikalnu veličinu(npr.temperaturu, vlažnost zraka,broj obrtaja motora i sl.) i pretvara je u signal pogodniji za dalju obradu,najčešće je to električni signal. Senzor. Adapte r. Displej. Očitavanje rezultata mjerenja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Senzori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
senzori

Senzori

Eldina Šišić

slide2
Uvod
 • Senzor je uređaj koji mjeri fizikalnu veličinu(npr.temperaturu, vlažnost zraka,broj obrtaja motora i sl.) i pretvara je u signal pogodniji za dalju obradu,najčešće je to električni signal.

Senzor

Adapter

Displej

o itavanje rezultata mjerenja
Očitavanje rezultata mjerenja
 • Može da bude digitalno i analogno. Digitalni senzori proizvode digitalni izlaz (0 ili 1) koji može lako komunicirati izravno s računarom. Međutim, analogni senzori daju analogan izlaz koji se prvo moraju digitalizirati.Analogna rješenja se očitavaju na raznim skalama,pomoću kazaljki itd.
klasifikacija prema prirodi mjerene veli ine
Klasifikacija prema prirodi mjerene veličine
 • Toplotni
 • Mehanički
 • Kinematički
 • Geometrijski
 • Radijacijski
 • Vremenski
 • Električni
 • Hemijski
 • Fizikalni
slide7

Klasifikacija senzora prema

principu rada

 • Aktivni pretvarači za svoj rad ne zahtijevaju dovođenje dodatne energije tj. Izlazni signal senzora je nastao na osnovu energije mjerene veličine.
 • Pasivni pretvarači moduliraju energiju nekog vanjskog izvora tj. Potrebno im je dovesti dodatnu energiju.
klasifikacija prema prirodi izlazne veli ine
Klasifikacija prema prirodi izlazne veličine
 • Mehaničkičiji je izlazni signal je sila ili pomak
 • Vremenskičiji je izlazni signal vremenski ili frekventni kod
 • Električničiji se izlazni signali mjerene veličine odražavaju kroz promjenu R, L, C parametara izlaza
slide9

Klasifikacija senzora prema gabaritima

 • Normalni
 • Malogabaritni
 • Minijaturne
magnetno elektri ni senzori
Magnetno električni senzori

 Za pretvaranje neelektrične mjerne veličine u električnu koristi se princip elektromagnetne indukcije.Ovi senzori rade na samouzbudnom principu.

Magnetno električni senzori se dijele na:

 • elektrodinamičke
 • elektromagnetne
piezoelektri ni senzori
Piezoelektrični senzori
 • braća Kiri
 • izvjesni dielektrični materijal monokristalne strukture kada se mehanički napreže razvija električni potencijal
 • djelovanjem sile F kristalna rešetka se deformiše i javlja se piezoelektricitet, čiji napon se mjeri na elektrodama postavljenim na površine kristala
 • U = g pl=d/pl
termoelektri ni senzori
Termoelektrični senzori
 • Mjerenje temperature zasniva se na termoelektričnom efektu.
 • Termopar ili termoelement je najčešće upotrebljavani temperaturni senzor.
induktivni senzori
Induktivni senzori
 • Ova grupa elektromagnetnih senzora radi na principu promjene magnetnog otpora.
 • Najčešće se koriste senzori kod kojih se promjena magnetnog otpora ostvaruje promjenom veličine zračnog zazora ili promjenom magnetne permeabilnosti tj. propustljivosti željeznog jezgra μ.
kapacitivni senzori
Kapacitivni senzori

Postoje razne konstrukcije senzora

 • Senzori sa promjenljivim rastojanjem kondenzatorskih ploča
 • Diferencijalni pretvarač
 • Pretvarači sa obrtnom elektrodom
 • Pretvarač sa ugaonim preklapanjem
 • Pretvarač sa promjenom dielektrikuma
mjerne trake
Mjerne trake
 • Mjerna traka se sastoji od žice savijene nekoliko puta a zatim zalijepljene posebnim ljepilom na njen noseći element koji može biti napravljen od papira, sintetičke mase, metalne folije i slično.
otporni ki termometri
Otpornički termometri
 • Rad ove vrste pretvarača bazira se na činjenici da se električni otpor čistih metala i legura povećava sa povećanjem temperature.
 • Takvi materijali imaju pozitivan temperaturni koeficijent. Veza između otpora i temperature je linearna i može se pokazati izrazom:

R = R [ 1+α(T2 –T1) = R (1+αΔT)