Thân Lúa Miến Tác giả: Mi Trầm - PowerPoint PPT Presentation

alima
th n l a mi n t c gi mi tr m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thân Lúa Miến Tác giả: Mi Trầm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thân Lúa Miến Tác giả: Mi Trầm

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Presentation Description
292 Views
Download Presentation

Thân Lúa Miến Tác giả: Mi Trầm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Thân Lúa MiếnTác giả: Mi Trầm ĐK. Chúa ơi thân con là thân lúa miến (gieo vào lòng đời) gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. …

  2. ĐK:… Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu

  3. 1. Đây thân con đây trí lòng con bao ưu tư vui buồn cuộc sống xin dâng Cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.

  4. ĐK. Chúa ơi thân con là thân lúa miến (gieo vào lòng đời) gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu

  5. 2. Đây tương lai quá khứ đời con bao bâng khuâng với ngàn mộng ước xin dâng Cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.


  6. ĐK. Chúa ơi thân con là thân lúa miến (gieo vào lòng đời) gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu

  7. 3. Đây vinh quang Thánh giá đời con bao công danh đón mời ngày tháng xin dâng Cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.

  8. ĐK. Chúa ơi thân con là thân lúa miến (gieo vào lòng đời) gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu