slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola. Autor : Renáta Kupsová Název materiálu : Ochrana lidských práv Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.220 Datum vytvoření: 6. 11. 2013 Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola' - alika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188

Název projektu: Moderní škola

Autor: Renáta Kupsová

Název materiálu: Ochrana lidských práv

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.220

Datum vytvoření: 6. 11. 2013

Vzdělávací oblast: Občanská výchova

Ročník: druhý – Pečovatelské služby

Název školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

anotace
Anotace
 • Význam ochrany lidských práv v demokratické společnosti – možnosti občanů bránit svá práva, instituce, zabývající se přezkoumáním postupu a rozhodnutí úřadů.
metodick pokyny
Metodické pokyny
 • Materiál lze využít k výkladu nové látky nebo k opakování učiva.
 • Prezentace obsahuje úkoly, které žáci samostatně vypracují do sešitu nebo na samostatný list. Řešení úloh je na posledním snímku prezentace.
 • Pro práci je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.
zdroje
Zdroje
 • Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu.

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va

Http://www.mpsv.cz. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z500_2004.pdf

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaloba

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_soud_pro_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va

Http://www.ochrance.cz. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://www.ochrance.cz/

Http://www.ochrance.cz. [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z:

http://deti.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/

Foto:

Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Babybox_-_venkovn%C3%AD_strana.jpg, dne 6. 11. 2013, autor Kirk

Http://en.wikipedia.org. Dostupné z:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:European_Court_of_Human_Rights_Court_room.jpg, dne 6. 11. 2013, autor File Upload Bot

(Magnus Manske)

Http://www.ochrance.cz. Dostupné z:

http://www.ochrance.cz/fotografie-a-logo/, dne 5. 11. 2013, autor Anna Pecková

ochrana lidsk ch pr v

Ochrana lidských práv

1. Ochrana lidských práv v ČR

2. Ochrana práv u soudu

3. Veřejný ochránce práv

1 ochrana lidsk ch pr v v r
1. Ochrana lidských práv v ČR
 • Demokratická společnost přiznává lidem základní lidská práva – jsou zaručeny Listinou základních práv a svobod.
 • V Listině je napsáno:
 • Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (čl.3, bod 1)
 • Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. (čl. 36)
1 ochrana lidsk ch pr v v r1
1. Ochrana lidských práv v ČR
 • Listina základních práv a svobod zaručuje:

2.

základní práva

3.

politická práva

1.

svobodu a rovnost

4. práva

národnostních menšin

7. právo cizinců

na azyl

6. právo

soudní

a právní ochrany

5. práva

hospodářská, sociální

a kulturní

1 ochrana lidsk ch pr v v r2
1. Ochrana lidských práv v ČR
 • Právo na život.

Obr. 1 – Babybox - v ČR jsou od roku 2005 a zachránily již 90 dětí

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Babybox_-_venkovn%C3%AD_strana.jpg, dne 6. 11. 2013, autor Kirk

1 ochrana lidsk ch pr v v r3
1. Ochrana lidských práv v ČR
 • Na ochranu lidských práv klade naše společnost důraz.
 • Dodržování práv a svobod v praxi není bez problémů. Každý občan má proto znát svá práva a vědět, jak je obhajovat.
 • Občan může svá práva obhajovat:
 • podáním stížnosti,
 • podáním odvolání proti rozhodnutí úřadu,
 • pokojným shromažďováním,
 • peticí,
 • podnětem veřejnému ochránci práv,
 • žalobou u soudu v ČR nebo stížnosti k ústavnímu soudu,
 • žalobou u evropského soudu pro lidská práva.
1 ochrana lidsk ch pr v v r4
1. Ochrana lidských práv v ČR
 • Stížnosti a odvolání upravuje správní řád (500/2004 Sb.).
 • Občan může podat stížnost proti postupu orgánu či chování úředníků, aby chránil svá práva.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Po prošetření musí být vyřízena do 60 dnů. O vyřízení je stěžovatel vyrozuměn.
 • Občan může podat odvolání proti rozhodnutí orgánu.
 • Odvolací lhůta je 15 dnů od oznámení rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Odvolání se podává písemně u správního orgánu, který vydal rozhodnutí, s nímž občan nesouhlasí.
2 ochrana pr v u soudu
2. Ochrana práv u soudu
 • Dosáhne-li spor takového rozsahu, že dohoda není možná, může ten, kdo se cítí poškozen, podat žalobu k soudu.
 • Žaloba je proti konkrétní osobě (osobám).
 • Soud má sjednat nápravu, např. vrátit věc vlastníkovi.
 • Podává se písemně.
 • Žalobce svá tvrzení dokládá důkazy.
 • V žalobě se označují strany soudního řízení:
 • žalobce - podal žalobu,
 • žalovaný - osoba, proti které je žaloba podána.
 • Žalobce i žalovaný mají svého právního zástupce.
2 ochrana pr v u soudu1
2. Ochrana práv u soudu
 • Jaké spory lze řešit u soudu?
 • Například:

rozhodnutí úřadů

nezákonné

rozhodnutí úřadů

nečinnost

úřadů

neoprávněné

propuštění

z práce

rozvod

určení otcovství

omezení svobody projevu

omezení osobní svobody

2 ochrana pr v u soudu2
2. Ochrana práv u soudu
 • Rozhodnutí nezávislých soudů nelze zpochybňovat. Přesto s ním nemusí být občan spokojen.

Co v takovém případě?

 • Občan se může obrátit:
 • na ústavní soud s ústavní stížností (ČR),
 • na evropský soud pro lidská práva se stížností pro porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, r. 1950).
 • Evropský soud neřeší stížnosti proti jednotlivcům nebo soukromým subjektům.
2 ochrana pr v u soudu3
2. Ochrana práv u soudu
 • Ústavní stížnost lze podat proti rozhodnutí, které porušilo základní lidské právo nebo svobodu občana.
 • O stížnosti rozhodne ústavní soud. Pokud bylo právo nebo svoboda porušeno, může napadené rozhodnutí zrušit.
 • Stížnost k evropskému soudu lze podat proti postupu státu (jeho institucí), které porušili práva plynoucí z Úmluvy a české soudy situaci nevyřešili.
 • Stížnost evropskému soudu lze podat i pro diskriminaci občana.
2 ochrana pr v u soudu4
2. Ochrana práv u soudu
 • Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Obr. 2 – Evropský soud pro lidská práva - soudní síň

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:European_Court_of_Human_Rights_Court_room.jpg

dne 6. 11. 2013, autor FileUpload Bot (MagnusManske)

3 ve ejn ochr nce pr v
3. Veřejný ochránce práv
 • Úřad veřejného ochránce byl zřízen zákonem 349/1999 Sb.
 • Veřejný ochránce práv (ombudsman) řeší:
 • ochranu osob před jednáním úřadů a institucí, pokud je jednání úřadů v rozporu s právem nebo když nebyl postup úřadu správný,
 • situace, kdy jsou úřady nečinné,
 • stížnosti na činnost státní správy a uzemní samosprávy,
 • stížnosti na činnost policie, armády, vězeňské služby,
 • stížnosti na činnost zdravotních pojišťoven,
 • stížnosti na činnost soudu a státního zastupitelství (průtahy v řízení, nečinnost soudů, nikoliv proti rozhodnutí soudu).
3 ve ejn ochr nce pr v1
3. Veřejný ochránce práv
 • JUDr. Otakar Motejl, ombudsman v letech 2000 až 2010.
 • JUDr. Pavel Varvařovský, ombudsmanem od r. 2010.

Obr. 3 – JUDr. Pavel Varvařovský

Zdroj: http://www.ochrance.cz/fotografie-a-logo/, dne 5. 11. 2013, autor Anna Pecková

3 ve ejn ochr nce pr v2
3. Veřejný ochránce práv
 • Veřejný ochránce práv nemůže nahrazovat činnost úřadů. Nemůže rušit či měnit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení může požadovat, aby úřady zjednaly nápravu.
 • Od r. 2006 vykonává dohled nad dodržováním práv osob omezených na svobodě – návštěvy azylových zařízení, léčeben, zařízení pro seniory, výchovných ústavů, vězení.
 • Od r. 2009 ochránce pomáhá obětem diskriminace.
 • Ochránce může zahájit šetření i z vlastní iniciativy, například na základě informací z médií.
 • Veřejný ochránce práv
slide19
Úlohy

Zakroužkuj správnou odpověď!

 • 1. Domáhat se práva u nezávislého soudu může/ nemůže každý občan.
 • 2. Proti postupu orgánu či chování úředníků může občan podat stížnost/ odvolání.
 • 3. Žalobu k soudu podává žalobce/ žalovaný.
 • 4. Evropský soud pro lidská práva sídlí ve Štrasburku/ v Bruselu.
 • 5. Omezování práv občana na základě rasy, vyznání, věku či pohlaví nazýváme rovnost/ diskriminace.
 • 6. Veřejný ochránce práv se nazývá ombudsman/ soudce.
e en loh
Řešení úloh

Správné odpovědi:

 • 1. Domáhat se práva u nezávislého soudu může každý občan.
 • 2. Proti postupu orgánu či chování úředníků může občan podat stížnost.
 • 3. Žalobu k soudu podává žalobce.
 • 4. Evropský soud pro lidská práva sídlí ve Štrasburku.
 • 5. Omezování práv občana na základě rasy, vyznání, věku či pohlaví nazýváme diskriminace.
 • 6. Veřejný ochránce práv se nazývá ombudsman.