Download
klasi no uslovljavanje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasično uslovljavanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasično uslovljavanje

Klasično uslovljavanje

305 Views Download Presentation
Download Presentation

Klasično uslovljavanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klasično uslovljavanje Ivan Petrović Pavlov (1849.-1936.)

 2. Klasičnouslovljavanje MEHANIZAM učenja kod kojeg se draž koja prirodno izaziva (BD) neku reakciju (BR) uparuje sa draži koja tu reakciju ne izaziva (ND)- naziva seklasično uslovljavanje. Nakon klasičnog uslovljavanja - draž koja pre nije  izazivala neku reakciju počinje da je izaziva (UR), jednako kao i draž koja tu reakciju prirodno izaziva

 3. Eksperiment sa malim Albertom John B. Watson I R. Raynor, 1920. 11-mesečni dečak Pre uslovljavanja – nije bilo straha od belog pacova, zeca, maske sa kosom, klupka bele vune Uparivati belog pacova sa zvukom gonga

 4. Eksperiment sa malim Albertom

 5. EksperimentsamalimAlbertom 7 uparivanja draži u dve nedelje Snažna reakcija straha na belog pacova Plašio se i belog zeca, maske sa kosom, klupka vune, brade

 6. Klasičnouslovljavanje – I. Pavlov Reklame U školskim situacijama – anksiozne reakcije.  Pr. 1: Učenik je prozvan na tablu da reši neki matematički zadatak. On ne zna da reši zadatak i doživljava pokkudu učitelja i nelagodnost zbog neuspeha pred celim razredom. ... Nakon nekoliko ponavljanja nelagodne situacije, sam matematički zadatak će biti dovoljan da izazove anksioznost.  Pr. 2: ... Uoči testa ili pismenog zadatka dete oseća strah, uzbuđeno je, zabrinuto, znoje mu se dlanovi, boli ga stomak. ... Ukoliko učenici povežu školu (neutralna draž) s toplim i srdačnim ponašanjem nastavnika (bezuslovna draž), školu će doživljavati kao ugodno i sigurno mesto.

 7. Klasičnouslovljavanje – I. Pavlov • Ukolikoseneutralnadražzadajenekolikoputabez uparivanjasasabezuslovnomdraži, uslovnareakcijasetežeusvaja – prviodlazakdetetazubaru ... ukolikodeteidezubaru (ND) prenegoštojepotrebanikakavbolanzahvat (BD), manjajeverovatnoćadaćekasnijabolnaintervencijaizazvatistrahodzubara (UR) • Uprvimispitivanjimaznanja ,decabitrebalodadobijuinformacijuotomeštasudobroiuspešnosavladala, aštabitrebalodanaučebolje, beznegativnihocena. Ukolikosuprvaispitivanjaprošlabezlošihposledica, manjajeverovatnoćadaćekasnijenegativneoceneizazvatistrahodispitivanja.

 8. Klasičnouslovljavanje Generalizacija Generalizacija • Detekojejenaučilodaseplašilekara, pokazivaćestrahiuprisustvudrugihljudikojinosebelemantile (prodavci, frizeri) • Učenikkojijenaučiodasebojipismenogzadatkaizmatematike,možeistestrahovedapokazujeipripismenomizfizikeilihemije. • Akojenastavniknekikomentaručenikapropratioosmehom, učenikćeseverovatnouzdržavatiodkomentarainačasovimadrugihnastavnika. • Detekojeseosećaugodnonavanškolskimaktivnostima, možeprenetisvojpozitivanstavinaškolskunastavu.

 9. KlasičnouslovljavanjeDiskriminacija • Učenikpokazujestrahsamonaispitimaizmatematike, anadrugimispitimanematakvihreakcija, ilidajesvojemišljenjenaostalimčasovimaalineinačasovimaistorije, nakomejebioismejan – učenikuočavarazlikemeđusituacijamaidajerzličiteodgovorenaslične, alineidentičnepodražaje Diskriminacija

 10. KlasičnouslovljavanjeGašenje Gašenje • Strahodispitivanjamožepostepenodanestaneakoučenikkodnekolikouzastopnihtestiranjadoživiuspeh.  • Nastavnikmožedaorganizuje netakmičarskesituacijeukojimazadajemalibrojzadatakazakojejesigurandaćeihučeniksauspehomrešiti. • Naizgledokrutnipostupcinastavnikakojinakonneugodnostitražeoddetetadaponovipostupakkakobishvatilodaaktivnostnijenužnopraćenaneugodnošću.Takavpostupakdovodidogašenjauslovljenogstraha. (pr.: nastavniktražioddevojčicekojajepalasagrede, alisenijepovredila, daponovoprođegredu).

 11. Instrumentalno (operantno) uslovljavanje Burrus F. Skinner (1904.-1990.) Pri operativnom uslovljavanju dolazi do stvaranja veze između ponašanja i posledice tog ponašanja

 12. Instrumentalnouslovljavanje • Osnovnaideja: većinaponašanjasemožeobjasnitiposledicamaidasepažljivomkontrolomposledicamoguoblikovatipoželjniobliciponašanjapojedincaičitavihzajednica. • Posledicekojepovećavajuverovatnoću pojavljivanjanekogponašanjanazivamopotkrepljenjem. • Možemopretpostavitidajenekoučestaloilitrajnoponašanjetakvojerjenanekinačinbilopotkrepljivano (ružnerečikojeizgovarajudeca, )

 13. Instrumentalnouslovljavanje Potkrepljenje – bilo koji događaj koji povećava učestalost ponašanja koje mu je prethodilo Kazna – događaj koji smanjuje  učestalost ponašanja koje mu je predhodilo Primarnopotkrepljenje– zadovoljavanašeosnovnepotrebe (glad, žeđ, potrebuzasnom, toplotom, seksualnepotrebe),

 14. Instrumentalnouslovljavanjeprimarnoisekundarnopotkrepljenje • Sekundarnopotkrepljenje – 1. socijalnopotkrepljenje (osmeh, zagrljaj, pohvala, pažnja),  2. potkrepljivačkeaktivnosti (pristupomiljenimigračkama, zabaviiliigrama),3. simboličkapotkrepljenja(novac, ocene)

 15. Poželjnaaktivnostkaopotkrepljivačzanekumanjepoželjnuaktivnost  • Kadazavršitezadatakusveskamazaradnačasu, možeteuzetičasopissamogstolaipročitatistripoBartuSimpsonu, iliKadarešiteovematematičkezadatkenatabli, možeteusvescidanacrtateneštolepoštostedanasvidelinaputuuškolu, • Starijudecutrebanaučitidasamisebipronađukojaćeimslužitikaopotkrepljenjezaobavljanjemanježeljenogposla, 

 16. Vrstepotkrepljenja: • Vrstepotkrepljenja:1. Pozitivnopotkrepljenje2. Negativnopotkrepljenje3. Kazne 1. Pozitivno - čestosenenamerno potkrepljujuponašanjakojanisupoželjna – učenikkojinijepitan, dovikujenekinetačanaliduhovitodgovornaučiteljevopitanje. Smehdrugihučenikaiučiteljajestepozitivnopotkrepljenjekojeučvršćujetakvoponašanje.

 17. Negativnopotkrepljenje 2. Povećava učestalost nekog ponašanja ukoliko takvo ponašanje uklanja ili smanjuje neku neugodnu draž.  Pr.: ukoliko bežanje sa časova omogućava da se efikasno izbegne test iz fizike, a ne donese neke druge neželjene posledice, učenik će verovatno pobeći i drugi put

 18. Kazne • 3. kazne – a. Kazne zadavanjem neugodnih draži ili aktivnosti (prekor, brisanje table, čišćenje učionice, odlazak kod direktora),  a, šta ako učenici vole ove aktivnosti?  b. Kazne uskraćivanjem – kada učitelj igniriše učenika koji govori, a nije podigao ruku, i rpozove učenika koji se na primeren način javlja za odgovorVAŽNO: pri kažnjavanju se mora voditi računa da se deci ne smeju  uskratiti neki njima nužno potrebni sadržaji (nedopustivo je uskratiti korišćenje školskog odmora jer nisu bili dobri prethodnog časa i sl.)

 19. Primenauškoli • Potkrepljenjemorabitijasnopovezanosaponašanjem. Toznačidaučiteljmorajasnodakažezaštojedetenagrađeno. • Potkrepljivačimorajubitiprimerenoodabrani, injihovavrednostsenetrebaumanjivatibezrazložnomupotrebom (dozvolitiučenicimadasmaiodaberunagradu – izborigrenafizičkom, izbormuzikenalikovnom, isl). • Kadapotkrepljenjetrebakoristiti? Nagrađivanjenezainteresovanihučenika dajedobrerezultate, alinagrađivanjevećzainteresovanihučenika možedaumanjinjihovoangažovanje.

 20. Primenauškoli 4. Kaznekaoštosuopomeneefikasnesuakoihnastavniktihoizričeučeniku, anenaglasdaihčujeceloodeljenje (Opetsamuspeodagaizludimisvisutočuli). Trebaizbegavatisarkazamurečimailitonu.  5. Primedbailiopomenasemoraodnositinaučenikovoponašanje  , anenanjegovuličnost. 6. Domaćizadataknesmedabudekazna  7. Kaznatrebadabudeprimerenaponašanju, anesmedazavisiodtogakolikojeučeniksimpatičanučitelju.

 21. Opservacionoučenje - A. Bandura (I) Modelovanje– promeneuponašanjupojedincakojesurezultatposmatranjaponašanjadrugih. Učenje na osnovu posmatranja nekog ponašanja, -  bez namere da se uči, i -  bez ponavljanja tog ponašanja - Nijesvakoučenjerezultatdirektnogpotkrepljivanjaodgovora. - Ljudi, takođe, učeoponašanjemdrugihitakvoučenjeseodvijaiakooponašajućiodgovorinisudirektnopotkrepljivani.

 22. Opservacionoučenje – A. Bandura • Oponašanjemodelaikadamodelnijeprisutanbićeolakšanakoučenikkoristiverbalnokodiranjekakobiisimboličkisačuvaoponašanjeusvompamćenju. (oponašanoponašanjećesedužezadržatiakojeučenikustanjudagaopišerečima ). • II) Vikarijskoučenje. Učenjeposmatranjemkakosudruginagrađeniilikažnjenizasvojeponašanje.

 23. Eksperiment sa Bobo lutkomAlbert Bandura i saradnici 1961.g. Deca su gledala film u kome odrasle osobe tuku lutku Jedna grupa dece je videla verziju u kojoj je model bio fizički kažnjen, druga grupa verziju u kojoj je bio nagrađen, treća grupa verziju u kojoj nije bilo posledica

 24. Najagresivnije su se ponašali oni koji su gledali film u kojem je model bio nagrađen

 25. Delotvornostmodela Nisusvimodelipodjednakodelotvorni. Uticajnajvišezavisiodpercepcijeonogakojiopaža. Dvafaktora: 1. Opaženasličnost(učenicisusklonijioponašanjuučiteljaistogpola; kadanisusigurnikojejeponašanjeprikladno, sklonijisuoponašatisvojevršnjakenegostarijudecuiodrasle). 2. Opaženakompetentnost(učenicisusklonijidaoponašajumodelkojismatrajukompetentnim, negoonogzakojegmisledajenekompetentan, bezobziranaopaženusličnost).

 26. Opservacionoučenje - A. Bandura ‘’Akoimaneštoštobismoželelidapromenimokoddeteta, najprebismomoralidaistražimoividimodalijetoneštoštobitrebalodapromenimokodsebe.’’K. Jung -Opservacionoučenjesedešavaikadaučitelji/vaspitačitoganisusvesni. -Akonisudoslednipajednogovore, adrugorade, učenicićeoponašatinjihovoponašanje , anereči.  Iakojevažnoštaučiteljigovoreučenicima, jošjevažnijekakoseponašajupremanjima. 

 27. Primenauškoli • Ponašajtesepremaučenicimaonakokakobisteželelidaseioniponašaju- ponašajtesepristojnoisapoštovanjem ,- zahtevajteodučenikadaseodnosesapoštovanjemipremavamaipremadrugimučenicima  - otvorenopokažitesvojuzainteresovanostzačitanjeiučenje • Moledujteučenicimaveštinukojuželitedanauče, zavrememodelovanjarečimaopisujteštaradite  • Koristitevikarijskopotkrepljenje.

 28. Značaj vikarijskog učenja • Teškojedovoljnonaglasitiznačajopservacionogučenja. Učiteljinastojedaprenesuučenicimarazličitaznanja, alićeosimtihznanjaučeniciverovatnoj  jošdužepamtitisvojeučiteljekaoosobeisećaćesenjihovihvrednosti, ciljevaiideala .Akoučiteljiiskrenoželedapomognuučenicimadaserazviju, akosamiceneiuviđajuvrednostučenjaiakopoštujusvojeučenikekaoličnosti – verovatnoćeuticatinanjihiizvangranicarazredaionogaštoseuškoliuči.