spr va eko dan celn mi org ny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správa EKO daní celními orgány PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správa EKO daní celními orgány

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Správa EKO daní celními orgány - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Správa EKO daní celními orgány. Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC. Správce daně. celní úřady. Informace. www.cs.mfcr.cz. Místní příslušnost. Místní příslušnost – řídí se § 4 odst. 1 ZSDP, nejčastěji dle sídla firmy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Správa EKO daní celními orgány' - alijah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr va eko dan celn mi org ny

Správa EKO daní celními orgány

Ing. Naděžda Slavíková

Odbor spotřebních daní GŘC

spr vce dan
Správce daně

celní úřady

Informace

www.cs.mfcr.cz

m stn p slu nost
Místní příslušnost

Místní příslušnost – řídí se § 4 odst. 1 ZSDP, nejčastěji dle sídla firmy

- místní šetření na odběrních místech na dožádání

Místní příslušnost jednotlivých celních úřadů je stanovena přílohou 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb. o celní správě České republiky, v platném znění.

Při změně místní příslušnosti se nevydává nové povolení

p ij m n n vrh
Přijímání návrhů
 • návrhy na vydání příslušných povolení lze podávat již nyní
 • nezávazný vzor návrhů na vydání povolení a další informace jsou zveřejněny a budou doplňovány na webových stránkách celní správy
v zvy k odstran n vad n vrh
Výzvy k odstranění vad návrhů
 • § 21 odst. 8 ZSDP
 • návrh na vydání povolení musí obsahovat náležitosti dle příslušných ustanovení zvláštního zákona.
 • neobsahuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, vydá CÚ výzvu dle § 21 odst. 8 ZSDP, v níž stanoví lhůtu, v níž má navrhovatel chybějící, neúplné náležitosti doplnit.
 • současně poučí o následcích nevyhovění výzvě.
lh ty pro vyd n povolen
Lhůty pro vydání povolení
 • nejsou zvláštním zákonem stanoveny
 • správce daně má v daňovém řízení postupovat bez zbytečných průtahů – ustanovení § 34c ZSDP – ochrana před nečinností.
 • podpůrně Pokyn MF č. D – 308 – pro vydání rozhodnutí v daňovém řízení jsou stanoveny lhůty od 30 dnů do 6 měsíců
  • je zde upraveno i přerušení, stavení lhůt v případě vydání výzvy k doplnění návrhu, shromažďování podkladů apod.
registrace
Registrace
 • Při splnění podmínek pro registraci

– celní úřad provede registraci po nabytí účinnosti zákona obratem

 • Přihlášky k registraci
  • celní úřady
  • webové stránky CS
 • Není podmínkou pro vydání povolení
 • Souvisí s první daňovou povinností
slide10

Informace o plátcích ekologických daní:

 • identifikační údaje o subjektu
 • údaje o typu registrace
 • Informace o typech povolení:
 • typ povolení
 • identifikační údaje
 • datum účinnosti / zániku / zrušení povolení
 • registrační číslo odběrného místa (u daně z elektřiny)
 • typ a výrobní číslo měřícího zařízení, kterým je osazeno
 • odběrné místo (u daně ze zemního plynu)
m en ds povinnost prok zat
Měření – DS povinnost prokázat
 • Měření stanoveným měřidlem dle zákona 505/1990 o metrologii
 • Měření pracovním měřidlem kalibrovaným dle zákona 505/1990 o metrologii
 • Odhad znalce
 • Propočet dle instalovaného příkonu spotřebičů a průměrné doby využití
e lekt ina nezbytn pro v robu a k udr en schopnosti vyr b t elekt inu
Elektřina nezbytná pro výrobu a k udržení schopnosti vyrábět elektřinu
 • výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení § 2 odst. 2 písm. a) bod 29 energetického zákona
 • přečerpávání vody – vodní elektrárna
da ov p izn n
Daňová přiznání
 • celní úřady
 • webové stránky CS

Pozor na lhůty pro dodatečná daňová přiznání

kombinovan v roba elekt iny a tepla
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ELEKTŘINA

PEPO

KVET

TEPLO

PLYN

od daně osvobozeno

v roba tepla
Výroba tepla

PEPO

Bez osvobození

TEPLARNA

PLYN

od daně osvobozen

dr itel povolen k nabyt ep osvobozen ch od dan
Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně

Účel osvobození

70 %

osvobozené

Držitel

povolení

Bez osvobození

EP

30 %

Zdanit 30 %

dr itel povolen k nabyt ep osvobozen ch od dan1
Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně

Účel osvobození

osvobozené

Držitel

povolení

EP

Bez osvobození

Zdaněné EP

méně pravděpodobné

dr itel povolen k nabyt ep osvobozen ch od dan i bez dan
Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně i bez daně

Účel osvobození

EP

Držitel

dvou

povolení

Účel prodej

bez daně

osvobozená

Zdanit

Bez daně

nejistota vypl vaj c z p echodn ch ustanoven mo n e en

od 1.1.2008

Zdaněné EP

Dodavatel

Odběratel

Vrácení daně

Dodatečné daňové přiznání

Předložení povolení

Nejistota vyplývající z přechodných ustanovení – možné řešení

Zdaněné EP

Dodavatel

Dodavatel

Dodatečné daňové přiznání

Dodatečné daňové přiznání

nejistota vypl vaj c z p echodn ch ustanoven mo n e en1
Nejistota vyplývající z přechodných ustanovení – možné řešení

od 1.1.2008 podá návrh do 15.1.2008

Zdaněné EP

Nezdaněné EP

Odběratel

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Nezíská povolení

Vynaložil úsilí ?????

Zdanit

ztr ty p i doprav a skladov n
Ztráty při dopravě a skladování
 • Prokázání skutečných ztrát
 • Posouzení zda jsou obvyklé
z kaz dod n plynu pevn ch paliv elekt iny 16 45 46 47
Zákaz dodání plynu, pevných paliv, elektřiny - § 16 č. 45., 46., 47
 • dodavatel (osoba definovaná v § 2 příslušných částí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů) nesmí na daňovém území dodat energetické komodity fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k jejich nabývání jako osvobozených od daně.
 • dodavatel nesmí na daňovém území dodat energetické komodity bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k jejich nabytí bez daně.
 • v případě porušení zákazu dodání energetických komodit osvobozených od daně, bez daně se právnická nebo podnikající fyzická osoba – dodavatel dopustí jiného správního deliktu, za nějž celní úřad uloží pokutu do 200 000 Kč.
z kaz dod n plynu pevn ch paliv elekt iny 16 45 46 471
Zákaz dodání plynu, pevných paliv, elektřiny - § 16 č. 45., 46., 47
 • při porušení zákazu dodání energetických komodit bez daně, a to opakovaně – celní úřad povolení k nabytí energetické komodity bez daně zruší (§ 15 odst. 2 písm. c)
 • v případě zrušení povolení z důvodu porušování zákazu dodání energetické komodity bez daně nelze témuž navrhovateli povolení po dobu jednoho roku vydat
zru en povolen k nab v n ep osvob od dan s d sledkem nemo nosti pod n nov ho n vrhu
Zrušení povolení k nabývání EP osvob. od daně s důsledkem nemožnosti podání nového návrhu
 • v případě zrušení povolení k nabytí energetických komodit osvobozených od daně z důvodu
  • použití osvobozených energetických komodit k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje a nepřiznání daně odpovídající jinému účelu použití, nebo
  • opakovaného uložení pokuty za spáchání jiného správního deliktu – nevedení evidencí
  • nelze témuž navrhovateli povolení po dobu jednoho roku vydat (§ 10 odst. 2 písm. d)
pod v n dodate n ch da ov ch p izn n
Podávání dodatečných daňových přiznání
 • obecně platí ustanovení § 41 ZSDP
 • DoDap na daň vyšší – plátce daně je povinen předložit DoDaP do konce měsíce následujícího po zjištění, že jeho daňová povinnost za určité zdaňovací období má být vyšší než poslední známá daňová povinnost
 • DoDaP na daňovou povinnost nižší proti poslední známé daňové povinnosti lze platně podat jen tehdy, nejsou-li splněny podmínky pro uplatnění mimořádných opravných prostředků, a do lhůty stanovené § 47 ZSDP, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.
pod v n dodate n ch da ov ch p izn n1
Podávání dodatečných daňových přiznání
 • V případě plátců daně z EP je zvláštním zákonem stanovena kratší lhůta pro možnost podání DoDaP na nižší daňovou povinnost – 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká.

Př. Za zdaňovací období leden měl plátce daně podat (řádné) daňové přiznání do 25. února

Zjistí-li důvody pro podání DoDaP na nižší daňovou povinnost, může je platně podat nejpozději do 25. srpna

odvol n proti vym en dodate n mu vym en dan
Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně
 • zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje v příslušných částech, týkajících se daní z EP plátce daně a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit – kromě dodání EP na daňovém území konečnému spotřebiteli např. spotřebou EP osvobozených od daně k jiným účelům, než na které se osvobození vztahuje
 • plátcem daně se tak může stát i jiná osoba než dodavatel
odvol n proti vym en dodate n mu vym en dan1
Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně
 • zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje v příslušných částech, týkajících se daní z EP plátce
 • všichni plátci daně, jimž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla
 • ve stejné lhůtě – pro podání řádného daňového přiznání – může plátce daně podat tzv. opravné daňové přiznání (§ 41 odst. 3 ZSDP)
odvol n proti vym en dodate n mu vym en dan2
Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně
 • správce daně vyměří daňovou povinnost tzv. konkludentně, bez pochybností - § 46 odst. 5 ZSDP – vyznačí tuto skutečnost na daňovém přiznání
 • po provedení tzv. vytýkacího řízení - § 43 ZSDP – vydá platební výměr
 • proti platebnímu výměru se lze odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení
 • podané odvolání nemá v případě platebního výměru nebo konkludentního vyměření odkladný účinek
 • odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno
odvol n proti vym en dodate n mu vym en dan3
Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně
 • správce daně může řízení doplnit a nemůže-li o odvolání sám rozhodnout
 • nejsou důvody pro zamítnutí dle § 49 odst. 2 ZSDP
 • neshledal důvody ani pro částečné vyhovění odvolání (autoremedura - § 49 odst. 1 ZSDP)
 • postoupí odvolání spolu s výsledky doplněného řízení a předkládací zprávou odvolacímu orgánu k rozhodnutí.
odvol n proti vym en dodate n mu vym en dan4
Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně
 • odvolacím orgánem je celní ředitelství nadřízené celnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 50 odst. 1 ZSDP)
 • dodatečné daňové přiznání lze platně podat až poté, co existuje poslední známá daňová povinnost – tj. částka daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně (§ 41 odst. 1 ZSDP)
 • bylo-li by tedy podáno dodatečné daňové přiznání v době, kdy poslední stanovení daňové povinnosti (konkludentně nebo platebním výměrem) není dosud pravomocné, posoudilo by se jako odvolání