เทคนิคการสร้างคุณภาพ
Download
1 / 41

???????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

เทคนิคการสร้างคุณภาพ. 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร. 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร. ในการจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รักษาความสะอาด เป็นเรื่องที่ ทุกๆหน่วยงาน องค์กร และประเทศทำกันมานาน แต่ เรื่อง 5ส นั้น ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นคนคิด พัฒนาหลักการขึ้นมา ปี1986 หนังสือ 5S เล่มแรกได้จัดพิมพ์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????????????????' - alice-cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร


5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร

 • ในการจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รักษาความสะอาด เป็นเรื่องที่ ทุกๆหน่วยงาน องค์กร และประเทศทำกันมานาน

 • แต่ เรื่อง 5ส นั้น ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นคนคิด พัฒนาหลักการขึ้นมา

 • ปี1986 หนังสือ 5S เล่มแรกได้จัดพิมพ์

 • ประเทศไทยได้มีการเริ่มนำมาใช้โดย บ. เอ็น เอช เค สปริง ประเทศไทย จำกัด และ บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ทำ 5ส

 • ปัจจุบัน 5ส เป็นเทคนิคที่ทำกันแพร่หลายทั่วโลก


ทำไมต้อง 5 ส.

 • 5 ส. เป็นเรื่องเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

 • 5 ส. เป็นรากแก้วและเป็นพื้นฐานของ

 • ระบบคุณภาพ และผลผลิต

 • 5 ส. นำไปสู่เรื่อง ISO TPM TQM


5ส คืออะไร

5 ส คือ การปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในสร้างสรรค์ คุณภาพ


วัตถุประสงค์ ของ 5ส ประกอบด้วย

 • เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสะอาด

 • พัฒนาความคิดของบุคลากรในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 • เสริมสร้างความมั่นคงในการประกันคุณภาพ

 • เสริมสร้างการทำงานที่ดีความมีระเบียบวินัยรักความสะอาด ให้กับบุคลากรทุกคน


ทำไมต้องมี ประกอบด้วย5 ส. ?

 • 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

 • ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สถานที่ทำงานและ

  สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและ

 • จิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น

 • ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บ

  เอกสารที่ซ้ำซ้อนลง

 • ช่วยลดต้นทุนขององค์กร

 • ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

 • สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน

 • สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

 • เป็นพื้นฐานของการก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น TPM, JIT, TQC

  ในหน่วยงานต่อไป


5 ส.ใช้ทั่วโลก ประกอบด้วย

ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ คำแปล

SEIRI สะสาง SCREENED คัดแยก

SEITON สะดวก SYSTEMATIC เป็นระเบียบ

SEISO สะอาด SPOTLESS สะอาด

SEIKETSU สุขลักษณะ STANDAIZATION ถูกสุขลักษณะ

SHITSUKE สร้างนิสัย SELF-DISCIPLINED มีวินัย


สะสาง ประกอบด้วยต้องมั่นใจว่าในสถานที่ทำงาน มีเฉพาะของที่จำเป็นใช้งานเท่านั้น

ความหมาย

การแยกสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็น ออกจาก สิ่งของที่ไม่จำเป็น และขจัดสิ่งของที่ ไม่จำเป็นออกไป

การแยกแยะ สิ่งจำเป็น หรือไม่จำเป็น

สามารถพิจารณาได้จากความถี่ในการใช้งาน

ขั้นตอนการทำ “สะสาง”

 • ขั้นที่ 1

  • สำรวจ กำหนดขอบเขต พื้นที่ ความรับผิดชอบ เพื่อทำการสะสาง โดยพิจารณาว่า “จำเป็น” หรือ “ไม่จำเป็น”

 • ขั้นที่ 2

  • แยกสิ่งของต่างๆ โดยคัดเลือกเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้น และขจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไป

 • ขั้นที่ 3

  • ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ตรวจสอบสิ่งของที่ไม่จำเป็น เพื่อที่จะนำไปขายหรือทิ้งไป


สะสาง ประกอบด้วย ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออกไป

สะสาง

(แยกสิ่งของให้ชัด)

ของที่จำเป็นในการทำงาน ของที่ไม่จำเป็นในการทำงาน

ของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็น

*การแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นฟังดูรู้สึก

ว่าง่าย แต่ปฏิบัติจริงจะค่อนข้างยาก หาที่เก็บ ขาย ทิ้ง

เนื่องจากไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งใดใช้หรือไม่ใช้


สะดวก ประกอบด้วย

หมายถึง : การจัดสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆในที่ทำงาน ให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

สะดวก เป็นเรื่องของนามธรรม ยากที่จะวัดได้ แต่อย่างไรก็ตามสามารถวัดได้จากเวลาที่ใช้ในการค้นหา เป็นตัวกำหนด

วิธีวางหลังจากจัดให้เป็นระเบียบแล้วนับว่าสำคัญมาก ต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพด้วย


ขั้นตอนการทำ “สะดวก” ประกอบด้วย

 • ขั้นที่ 1

  • กำหนดวิธีการจัดเก็บเป็นระเบียบ แบ่งหมวดหมู่ เป็นระบบ

 • ขั้นที่ 2

  • กำหนดที่อยู่สิ่งของให้แน่นอน ชัดเจนมีตาราง ผังแสดงตำแหน่ง

 • ขั้นที่ 3

  • จัดเก็บและกำหนดป้ายชื่อสิ่งของต่างๆ

 • ขั้นที่ 4

  • การนำไปใช้ ต้องนำมาเก็บที่เดิม

 • ขั้นที่ 5

  • รักษาระเบียบ ปรับปรุงจัดวางอยู่เสมอ


สะอาด ประกอบด้วยการทำความสะอาดเป็นการตรวจสอบ

ความหมาย

การทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ทำงาน เพื่อให้ปราศจากฝุ่นละออง และคราบสกปรก โดยทำอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความสกปรก


ขั้นตอนการทำ “สะอาด” ประกอบด้วย

 • ขั้นที่ 1

  • กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ

 • ขั้นที่ 2

  • ศึกษาวิธีการใช้งาน และการทำความสะอาดที่ถูกต้อง

 • ขั้นที่ 3

  • ทำความสะอาดทุกจุดพื้นที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์

 • ขั้นที่ 4

  • ขจัดปัญหาต้นเหตุแห่งความสกปรก และจัดทำเป็นมาตรฐาน

 • ขั้นที่ 5

  • ขยายการทำความสะอาดทั่วทั้งหน่วยงาน


สุขลักษณะ ประกอบด้วย

ความหมาย

การดูแลสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่น่าทำงาน การรักษามาตรฐานที่ดี ของความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในสถานที่ทำงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา และปรับปรุง ให้ดีขึ้น เพื่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย

สุขลักษณะเกิดได้อย่างไร

 • กำหนดให้มีการปฏิบัติกิจกรรม 3ส แรกอย่างเป็นประจำ สม่ำเสมอ

 • กำหนด มาตรฐานหรือ แนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ 3ส แรก

 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อให้เกิดการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง


สร้างนิสัย ประกอบด้วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ความหมาย

สร้างนิสัยในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และฝึกฝนให้พนักงานรู้จักค้นคว้า และ ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทำ “สร้างนิสัย”

 • ขั้นที่ 1

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

 • ขั้นที่ 2

  • ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

 • ขั้นที่ 3

  • จัดประกวดพื้นที่ และมีการให้รางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการทำ “สร้างนิสัย”

 • ขั้นที่ 1

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

 • ขั้นที่ 2

  • ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

 • ขั้นที่ 3

  • จัดประกวดพื้นที่ และมีการให้รางวัล เพื่อสร้างขวัญ

   และกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน


การลดต้นทุนกับกิจกรรม 5 ส

 • กิจกรรม 5 ส. มักจะไม่ได้รับความใส่ใจอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่กิจกรรม 5 ส. นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดการเพิ่มคุณภาพ ส่งมอบสินค้าทันเวลา มีความปลอดภัยในการทำงานแล้ว กิจกรรม 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนในสถานที่ทำงานได้ ดังนี้

 • สะสาง : ช่วยลดต้นทุนโดยขจัดให้เหลือแต่ของที่จำเป็นในการทำงานการสะสางจะทำให้สามารถควบคุมปริมาณของพัสดุได้ง่าย ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการวางของเกะกะรวมถึงลดค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ เวลาและจำนวนคนในการตรวจนับพัสดุระหว่างปี

 • สะดวก : ช่วยลดต้นทุนด้วยการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน คือ การลดเวลาในการค้นหาเครื่องมือ วัสดุ สินค้า ข้อมูล และช่วยลดอุบัติเหตุของพนักงานจากการเก็บและวางสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง

 • สะอาด : ช่วยลดต้นทุนการซ่อมและซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่หมดอายุก่อนกำหนด เพราะการทำความสะอาดถือเป็นพื้นฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • สุขลักษณะ : เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น สุขลักษณะจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องความผิดพลาดต่าง ๆ ได้ และที่สำคัญคือสุขลักษณะจะเป็นการปูพื้นฐานให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน ทำให้ไม่มีการทำงานที่ผิดขั้นตอน

 • สร้างนิสัย : การมีทัศนคติที่ดีของพนักงานในการทำงานการสร้างนิสัยจะทำให้บุคลากรช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมลง


10 ขั้นตอนในการดำเนินงาน 5ส

 • กำหนดนโยบาย

 • จัดตั้งคณะกรรมการ

 • จัดทำแผนดำเนินการ

 • แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

 • เริ่มดำเนินการ ด้วย Big Cleaning Day

 • ปฏิบัติการตามแผน 5ส

 • ตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยสมาชิกภายในพื้นที่เอง

 • คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมิน5ส

 • ตั้งเป็นมาตรฐาน

 • รักษาไว้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น


การบริหารกิจกรรม 5 ส และ 5 ต้อง

 • การเตรียมความพร้อม 5 ส ภายในหน่วยงาน

  • ผู้บริหารระดับต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Commitment)

  • ต้องมีนโยบาย แผนดำเนินงานและปฏิบัติเป็นขั้นตอน

  • ต้องมีคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง

  • ต้องมีตรวจติดตาม มีเกณฑ์การตัดสิน เพื่อที่จะประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ในแต่ละหน่วยงาน

  • สถานที่ บริเวณ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่กลางที่แต่ละหน่วยงานใช้ร่วมกันนั้น ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน


ประโยชน์ที่ได้รับ และ 5 ต้อง

 • พนักงานจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น บรรยากาศและสภาพ แวดล้อมดีขึ้น

 • ความร่วมมือ ร่วมใจ จะถูกสร้างให้เกิดขึ้น พนักงานจะรักหน่วยงานมากขึ้น

 • พนักงานจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน ต่อการเพิ่มผลผลิต และถูกกระตุ้นให้ปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

 • พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ คู่มือความปลอดภัย และคู่มือปฏิบัติงาน ทำให้อุบัติเหตุและความ เสี่ยงต่าง ๆ ลดลง

 • พนักงานจะมีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

 • เป็นการยืดอายุของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เมื่อใช้อย่างระมัดระวัง มีการดูแลรักษาที่ดี และการจัดเก็บอย่างถูกวิธี ในที่ที่เหมาะสม

 • การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบรื่นขึ้น

 • พื้นที่ในสถานที่ทำงานมีระเบียบ โล่ง มีที่ว่าง สะอาด สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ได้ง่ายดาย เห็นได้ชัดเจน

 • การใช้วัสดุคุ้มค่าขึ้น ต้นทุนจะต่ำลง

 • สถานที่ทำงานสะอาด ช่วยให้อัตราของเสียลดลง และเห็นปัญหาเรื่องคุณภาพได้ชัดเจน


TQM และ 5 ต้อง

(Total Quality Management)


การจัดการคุณภาพรวม และ 5 ต้องTotal Quality Management

 • เป็นการจัดการปรับปรุงกิจการใหม่ทั้งหมดภายในองค์การทั้งผลผลิตและกระบวนการผลิต

 • โดยเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า มีลักษณะดังนี้

  • เน้นให้เกิดภาพลักษณ์ของคุณภาพสินค้าหรือบริการ

  • ให้ความสำคัญของลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์การ

  • ใช้ระบบการทำงานเป็นทีม

  • ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

  • เป็นนโยบายและแผนขององค์การ

  • สร้างอุปกรณ์และกระบวนการในการแก้ไขปัญหา

  • มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  • จัดการศึกษาและฝึกอบรมให้บุคคลากรอย่างสม่ำเสมอ


การสร้างความพึงพอใจ และ 5 ต้องแก่ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกโดยลดจำนวน การใช้ทรัพยากรลง

เทคนิคTechnique

เครื่องมือTools

ค่านิยมหลักCore Value

Model by Hellsten & Klefsio, 2000. p. 242

จุดเน้นของ TQM.

1. เน้นความเป็นระบบ คือการเป็นเครือข่าย ของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานด้วยกัน ให้บรรลุเป้าหมาย


Commitment และ 5 ต้อง

Participation

Scientific Knowledge

Model by Logothetis, 1992. p. 4

2. เน้นหลักความจริงในการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ


ลูกค้า และ 5 ต้องCustomer

คุณภาพQuality

นโยบายPolicy

องค์การOR.G

Model by Steve Cohenand Ronald Brand, 1993

3. เน้นที่กระบวนทัศน์ ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Vision) ให้ช่วยเกิดความเป็นเลิศโดยเฉพาะระบบระเบียบ ต้องมุ่งเน้นลูกค้า มุ่งคุณภาพ มุ่งเป้าหมาย


4. และ 5 ต้องเน้นที่การเปลี่ยนแปลง (Brain Lehancy and other, 2000)

4.1 เปลี่ยนแปลงกระบวนการ4.2 เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง4.3 เปลี่ยนแปลงค่านิยม4.4 เปลี่ยนแปลงการจัดสรรอำนาจ


โครงสร้างองค์การแบบ และ 5 ต้องTMQ

โครงสร้างองค์การแบบเดิม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร

ระดับสูง

ผู้บริหารระดับล่าง

และหัวหน้างานขั้นต้น

ผู้บริหาร

ระดับกลาง

ผู้บริหาร

ระดับกลาง

ผู้บริหารระดับล่าง

และหัวหน้างานขั้นต้น

ผู้บริหาร

ระดับสูง

ผู้ปฏิบัติงาน

Model by Melnyk & Denzlen, 1996 . P. 294


กลุ่มกิจกรรม คิวซี และ 5 ต้อง

( Quality Control Circle : QCC )


Quality Control circle และ 5 ต้อง

QCC

QCC คืออะไร

การแก้ไขและปรับปรุงความไม่พอใจของลูกค้าโดยใช้กิจกรรม

กลุ่มย่อยภายในที่ทำงานเดียวกันโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง

ระบบการบริหารงานโดยผลักดันให้บุคคลหน้างานได้พัฒนาตนเอง

หน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการคิดค้นและ

วิเคราะห์สาเหตุที่รากเหง้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของตนเองแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะยาว


ปัจจัยแห่งความสำเร็จของปัจจัยแห่งความสำเร็จของQCC

1. การสร้างแนวความคิดด้านคุณภาพแก่พนักงาน

2. การบริหารงานการแก้ปัญหาโดยผ่านQC story

3. ตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริงโดยอาศัยกลวิธีทางสถิติ

หรืออาศัย 7 QC Tool


ปัญหาคืออะไรปัจจัยแห่งความสำเร็จของ

 • ปัญหาคือช่องว่างระหว่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเทียบกับ

  สถานการณ์ในอุดมคติหรือที่ตั้งเป้าหมายไว้

เป้าหมายหรืออุดมคติ

สภาพปัจจุบัน (Actual)

ปัญหา


แก้ปัญหาแบบธรรมดาปัจจัยแห่งความสำเร็จของ

แก้ปัญหาแบบ QC

ประสบปัญหา

ประสบปัญหา

วิเคราะห์และระบุ

สาเหตุชองปัญหา

ใช้ประสบการณ์สันชาตญาณ

หาทางออก

นำมาตรการตอบโต้ปัญหา

ที่อาการไปปฏิบัติ

นำมาตรการตอบโต้ปัญหา

ที่สาเหตุไปปฏิบัติ

รูปแบบการแก้ไขปัญหา


QC story ปัจจัยแห่งความสำเร็จของคืออะไร

คือกระบวนการทางการแก้ปัญหาหรือทางการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุมีผลโดยการเรียนรู้กระบวนการบริหารโครงการหรือ Plan-Do-Check-Action(P-D-C-A)


ปัจจัยที่สำคัญของ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของQCstory

1. ต้องมีมุมมองปัญหาบนแนวคิดด้านคุณภาพ

2. 7 ขั้นตอนการแก้ปัญหา(P-D-C-A)

3. การใช้เครื่องมือคุณภาพ(7 QC TOOL)


1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการกำหนดหัวข้อปัญหา

2. การสำรวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย

3. การวางแผนแก้ไข

4. การวิเคราะห์สาเหตุ

6. การติดตามผล

7. การทำให้เป็นมาตรฐาน

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC story

Cycle

QC Story

Planวางแผน

5. การกำหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบัติ

Do - ปฏิบัติ

Check - ตรวจสอบ

Act - มาตรฐาน


บทบาท หน้าที่สำหรับการส่งเสริมQCC

 • ระดับปฏิบัติการหน้างาน - เรียนรู้แนวคิดทางด้านควบคุมคุณภาพ

  - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • ระดับการจัดการ - ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา

  - สนับสนุนกิจกรรม QCC

  - ตรวจติดตามการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

 • ผู้บริหารระดับสูง - ทำความเข้าใจแนวคิดด้านคุณภาพแบบ BIG Q

  - ทำความเข้าใจปรัชญาแนวคิด QCC

  - สนับสนุนการให้การศึกษาแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

  - ติดตามผลและวินิจฉัย QCC อย่างต่อเนื่อง


บทบาท หน้าที่สำหรับการส่งเสริมQCC

ผู้บริหารระดับสูง

วินิจฉัย

QCC

ระดับการจัดการ

ที่ปรึกษา

ระดับปฏิบัติการหน้างาน

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


8. วางแผนการกำหนดกิจกรรมเรื่องต่อไป


วงจรการบริหารที่สนับสนุนวงจรการบริหารที่สนับสนุนQCC

ระดับปฏิบัติการหน้างาน

ระดับการจัดการ


ad