1 / 10

در یک کمپین تبلیغاتی چه می گذرد؟

afsharghasemlou.com

aliafshar
Download Presentation

در یک کمپین تبلیغاتی چه می گذرد؟

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. دریک کمپین تبلیغاتی چه می گذرد ؟

  2. تعریف یک کمپین تبلیغاتی کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از اتفاق های نا مرتبط نیست بلکه عبارت از فعالیت های تبلغاتی چند جانبه برنامه ریزی شده ، مداوم و مرتبط با یکدیگر است ، با ((هدف)) مشخص و برای ((مخاطب)) مشخص است . یک کمپین تبلغاتی هدایت شده باید : اهداف تبلیغات را به وضوح بیان کند . بگوید که چه پیامی با چه مخاطبی و در چه دوره ای از زمان و با چه بودجه ای و به منظور چه ارتباطی فرستاده می شود . همه عناصر متشکله برنامه تبلیغات و ارتقاء فروش ( تبلیغات در رسانه ، تبلیغات در محل فروش ، ترویج فروش و..) بودجه مناسب برای اجرای آن مشخص نموده باشد . زمان اجرای آن را معین نماید .

  3. هدف یک کمپین تبلیغاتی Advertising Task کسب سهم بازار حفظ و گسترش سهم بازار تداوم حضور و یادآوری معرفی الگوهای مصرف و عادات جدید ساختن جایگاه متفاوت

  4. جایگاه سازی مصرف کنندگان با انبوهی از انتخاب ها روبرو هستند و برای سهولت آنها را در ذهن خود به دسته های کوچک تری تقسیم می کنند . در زمان نیاز ، این جایگاه نام تجاری است که در اولویت گزینه ها را تعیین می کند و بر تصمیم خرید تاثیر می گذارد . جایگاهی که بوسیله شرکت تبلیغاتی ساخته می شود باید : بیانگر مزیت رقابتی نام باشد . برای مصرف کننده روشن و مشخص باشد ایجاد اغتشاش ذهنی نکند مصرف کننده را ترغیب نماید

  5. مخاطب یک کمپین تبلیغاتیTarget Audience مخاطب یعنی هدف اصلی نبرد شناسایی مخاطب به معنای یافتن نقشه راهنمای یک کمپین . منظور از شناسایی مخاطبین ، تفکیک گروه های : مصرف کننده تاثیر گذار بر انتخاب تصمیم گیرنده خریدار اصلی عاملین فروش جنسیت گروه سنی گروه اجتماعی میزان تحصیلات وضعیت شغل و درآمد و ... * موارد فوق به عهده تیم تحقیقات بازار می باشد .

  6. تحقیات بازار تحقیقات اولیه برای آشنایی با موقعیت کالا و نام کالا که عبارت است از : قیمت ، محل فروش ، انواع محصول ، مزیت های موجود نسبت به کالا رقبا ، وضعیت حضور رقبا در بازار ، شیئه های توزیع و فروش ، مصرف کننده ، تصمیم گیرنده و... تحقیقات تفضیلی به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق تر پس از تعریف اهداف کمپین تبلیغاتی از سوی صاحب کالا ، ممکن است بخش فروش و شرکت تبلغاتی نیاز به اطلاعات دقیق تر راجع به الگوی مصرف ، عادات جامعه و ... داشته باشد که از وظایف موسسه تحقیق بازار است .

  7. بودجه کمپین تبلیغاتیBudget Planning روش اختیاری روش اختصاص درصدی از فروش رقابت سبک 1 تا 2.9 درصد از فروش سالیانه رقابت متوسط 3 تا 7.9 درصد از فروش سالیانه رقابت سنگین 8 تا 13.9 درصد از فروش سالیانه رقابت سنگین دوره ای 14 درصد به بالا روش اختصاص بودجه بر اساس بودجه رقبا روش تخصیص موردی بودجه

  8. زمان یک کمپین تبلیغاتی برنامه ریزی یک کمپین تبلیغاتی ممکن است به چند ماه وقت نیاز داشته باشد که برآورد آن وظیفه شرکت تبلیغاتی است ، اما مسئولیت تعیین زمان آغاز ، و دوره آن بخشی از کمپین تبلیغاتی که با مخاطبین سر وکار دارد ، به عهده صاحب کالاست .

  9. استراتژی کمپین تبلیغاتی تدوین استراتژی بازاریابی به عهده کارفرما است. اما آژانس تبلیغاتی می تواند با کمک این استراتژی یکی از تدابیرر را منجر به گسترش بازار می شود ، انتخاب کند . شرکت تبلیغاتی مسئول تدوین استراتژی کمپین تبلیغات است و قبل از آغاز عملیات اجرائی کمپین ، باید آنرا به تصویب صاحب کالا برساند .

  10. طرح ریزی یک کمپین در این مرحله شرکت تبلیغاتی با استفاده از اطلاعات چهارگانه ی بازارسازی(4P) که از سوب صاحب کالا ارایه شده ، عناصر تشکیل دهنده کمپین تبلیغاتی را انتخاب کرده و آن را برنامه ریزی و بودجه بندی می کند . مهمترین آنها عبارتند از : تبلیغات در رسانه Media Advertising تبلیغات در محل فروش Point Of Sale شرکت در نمایشگاهها Exhibitions حمایت مالی Sponsorship ترویج فروش Promotion بازاریابی مستقیم Direct Marketing پروژه های روابط عمومی Public Relations

More Related