handledningens a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handledningens a-ö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handledningens a-ö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Handledningens a-ö - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Handledningens a-ö. 14.3.2013 Monica Nerdrum, Lärcentret. Lärandemål för denna ”kurs”. Efter denna föreläsning förväntas deltagarna kunna: Hitta svar på frågor om handledning av examensarbeten inom grundutbildningen i examensstadgan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Handledningens a-ö' - algernon-cousin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
handledningens a

Handledningens a-ö

14.3.2013

Monica Nerdrum, Lärcentret

l randem l f r denna kurs
Lärandemål för denna ”kurs”
 • Efter denna föreläsning förväntas deltagarna kunna:
 • Hitta svar på frågor om handledning av examensarbeten
  • inom grundutbildningen i examensstadgan
 • Komma ihåg ”knoppar” som är bra att kunna när man arbetar med avhandlingar och handledning
 • Kunna rutinerna kring
  • Hur handledare och granskare utses
  • Kursbeskrivningar för avhandlingar inom grundutbildningen
  • Rättigheter och skyldigheter för studerande respektive handledare
  • Granskning och bedömning av avhandlingar inom grundutbildningen
  • Avhandlingar för höge och lägre högskoleexamen samt mognadsprov
 • Hitta stödmaterial som finns på webben
 • Hitta litteratur om handledning och för handledare
inneh ll grundutbildningen
Innehåll/grundutbildningen
 • Roller inom handledningsprocessen
 • Handledare och handledning
 • Avhandling för högre högskoleexamen
 • Avhandling för lägre högskoleexamen
 • Mognadsprov
roller inom handledningsprocessen
Roller inom handledningsprocessen
 • Innehåll:
  • Institutionsråd
  • Prefekt
  • Ämnesansvarig
  • Examinator
  • Tentator
  • Handledare
  • Granskare av avhandlingar för lägre högskoleexamen
  • Granskare av avhandlingar för högre högskoleexamen
   • = Sakgranskare (=fackgranskare)
  • Språkgranskare
  • Övervakare (inom teknisk utbildning)
institutionsr d och prefekt
Institutionsråd och prefekt
 • Institutionsråd
  • Beslutar om undervisningsplan och examensbestämmelser
  • Utses genom demokratiska val
  • Professorer, övrig personal och studerande är representerade
  • Väljer prefekt
 • Prefekt
  • Beslutar i utbildnings- och forskningsfrågor som inte ankommer på andra förvaltningsorgan
  • Ska verka för att institutionens utbildnings- och forskningsansvar förverkligas
  • Godkänner avhandlingar för högre högskoleexamen
  • Utser ev. granskare
mnesansvarig examinator tentator
Ämnesansvarig, examinator, tentator
 • Ämnesansvarig
  • Lederochutvecklarundervisningenochforskningen
   • medbeaktande av prefektensochinstitutionsrådetsanvisningar
 • Examinator
  • Finns i varjeläroämnedäromfattningenärminst 25 sp
   • Professorn, professorerna
   • Person medminstdocentkompetens, utses av prorektor för området
  • Uppgifter
   • Övervakadenvetenskapliganivånochattstudiegångenföljergällandeexamensbestämmelser
   • Godkännerkursbeskrivningen för avhandlingar
    • Rekommenderatantalhandledningstimmar (maximumochminimum)
    • Projekthandledning
    • Huravhandlingenbehandlasvidseminarier
   • Utserhandledare + ev. granskare
 • Tentator
  • Denläraresomharansvar för en enskildkurs
handledare och handledning
Handledare och handledning
 • Handledare utses av examinator
  • För varje studerande som arbetar med en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen
  • Bör ha avlagt minst högre högskoleexamen
 • Handledaren
  • Kommer överens med studeranden om arbetsuppgiftens innehåll
  • Stöder under skrivprocessen
  • Förväntas kommentera det sista manuskriptet
   • Studeranden hinner därefter ännu göra ändringar före inlämnandet av färdig avhandling
  • Avslutar sitt uppdrag och bekräftar:
   • Med intyg att plagiatgranskning har gjorts
   • Att arbetet kan genomgå språkgranskning
  • Ansvarar för att mognadsprovet anordnas
granskare och granskning
Granskare och granskning
 • Granskare
  • Person som avlagt minst högre högskoleexamen
   • Utses av examinator eller prefekten
  • En eller två granskare för högre högskoleexamen
  • En granskare för lägre högskoleexamen
  • Handledare kan fungera som granskare
 • Granskning kan utföras
  • Om läroprovet klarat plagiatgranskningen
 • Granskarna för högre högskoleexamen
  • Skriver gemensamt eller enskilt utlåtande
   • Anger om prestationerna utgående från lärandemålen klarat tröskeln för att bli godkända och få betygsförslag
 • Språkgranskning sker genom språkcentrets försorg
  • Person som avklarat de fördjupade studierna i språket
avhandlingar f r h gre h gskoleexamen
Avhandlingar för högre högskoleexamen
 • Innehåll:
  • Bedömning, granskning, godkännande
   • Delgivande av utlåtande
   • Gemensam avhandling
  • Bedömningsskala, -grunder och -kriterier
  • Kungörelse av resultat
   • Begäran om rättelse
  • Handledning
   • Kursbeskrivningen betydelsefull
   • Handledarens uppgifter
  • Språkanvändning och språkgranskning vid ÅA
   • Syfte med språkgranskningen
  • Språkanvändning
   • Svenska
   • Danska, norska
   • Engelska
   • Svenskspråkig sammanfattning
bed mning granskning godk nnande h gre
Bedömning, granskning, godkännande (högre)
 • Bedöms på förslag av en eller flera sakgranskare
  • institutionen beslutar: en eller flera
 • Granskning:
  • Utförs om läroprovet klarat plagiatgranskningen
  • Gemensamt eller skilt för sig skrivet utlåtande
  • Anger om prestationen utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för att bli godkända + betygsförslag
  • Utlåtandet skickas eller ges till skribenten
  • Prefekten godkänner
 • Studerande delges utlåtandena:
  • Till abo.fi-adressen
 • Gemensam avhandling
  • Vars och ens självständiga andel ska framgå och bedömas separat
bed mningsskala grunder kriterier h gre
Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (högre)
 • Skala:
  • Sjugradigskala: laudatur, eximiacum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, nonsine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur
  • Tekniskutbildning: femgradigskala: berömliga, synnerligengoda, goda, synnerligentillfredsställande, tillfredsställande
  • Tekniskutbildning: medutmärkelse
 • Bedömningsgrunder, -kriterier:
  • Vilkagrunderföljerinstitutionerna? = Vika kriterierföljerman + hurbraskamankunnauppfyllakriterierna för de olikavitsorden i bedömningsskalan?
  • En del institutionerharbeslut, t.ex. PF omkriterieroch HF omvitsord
kung rande av resultat beg ran om r ttelse h gre och l gre
Kungörande av resultat, begäran om rättelse (högre och lägre)
 • Resultat
  • Införs i studieprestationsregistret
  • Meddelasomstuderandenber, sombevisligdelgivning
 • Rättelse
  • skriftligenhosinst.rådetinom 14 dagar
 • Räknas
  • fråndentidresultatetkungjorts OCH
  • Studerandehafttillfälleattta del av bedömningenochtillämpningen av bedömningsgrunderna (utlåtandena)
handledning h gre och l gre
Handledning (högre och lägre)
 • Handledaren kommer överens med studeranden:
  • Om arbetsuppgiftens innehåll
  • Stöder i skrivprocessen
 • I kursbeskrivningen anges:
  • Rekommenderat antal handledningstimmar (minimum och maximum) eller projekthandledning
  • Hur avhandlingen behandlas vid seminarier
 • Handledaren
  • förväntas kommentera det sista manuskriptet, så att studeranden ännu kan göra ändringar före inlämnandet
  • Avslutar sitt uppdrag: bekräfta plagiatgranskning
  • Ansvarar för att mognadsprovet anordnas
spr kanv ndning och granskning vid a
Språkanvändning och –granskning vid ÅA
 • Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska
 • Syftet med språkgranskningen:
  • Se till att avhandlingar och mognadsprov uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin
  • Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning hos studeranden
 • Inlämning:
  • Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning
 • Utförande:
  • Sker genom språkcentrets försorg
  • I språkämnena ämnets lärare
spr kanv ndning h gre examen
Språkanvändning (högre examen)
 • Avhandling pro gradu och diplomarbete skrivs på svenska
  • Med handledarens tillstånd = danska eller norska
  • Med handledarens tillstånd = engelska
 • Språkämnena = på resp. språk
  • prefekten kan besluta om svenska
 • Utländska studerande = kan skriva på engelska
 • Svenskspråkig sammanfattning
  • Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska, danska eller norska
  • Gäller inte utländska, icke nordiska som skrivit på engelska
  • Enligt språkcentrets anvisningar:
   • Självständig text, 2-10 s
   • Problemformulering, metodval, resultat
avhandling f r l gre h gskoleexamen kandidatavhandling
Avhandling för lägre högskoleexamen (= kandidatavhandling)
 • Innehåll:
  • Bedömning, granskning, godkännande
  • Bedömningsskala, -grunder, -kriterier
  • Kungörande av resultat och begäran om rättelse
   • se avhandling för högre högskoleexamen
  • Handledning
   • se avhandling för högre högskoleexamen
  • Språkanvändning och språkgranskning
  • Svenskspråkigt sammandrag
   • se avhandling för högre högskoleexamen
bed mning granskning godk nnande l gre
Bedömning, granskning, godkännande (lägre)
 • Bedöms och godkänns av en sakgranskare
 • Godkänns om avhandlingen
  • klarat plagiatgranskningen
  • +mognadsprovet klarat språkgranskningen
 • Godkänns om prestationerna
  • utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för godkänd prestation
 • Sakgranskaren
  • bedömer prestationen och svarar för att resultatet registreras i studieregistret
  • Gemensam avhandling = gemensamt betyg för samtliga författare
bed mningsskala grunder kriterier l gre
Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (lägre)
 • Bedömningsskala:
  • Femgradigskala: A (5) – E (1)
  • Tekniskutbildning: medutmärkelse
 • Bedömningsgrunder:
  • Vilkagrunderföljerinstitutionerna? = vilkakriterierföljerman + hurbraskamanuppfyllakriterierna för de olikavitsorden i bedömningsskalan?
 • Kungörelse av resultatsamtbegäranomrättelse
  • se avhandling för högrehögskoleexamen
 • En del institutionerharbeslut
spr kanv ndning l gre
Språkanvändning (lägre)
 • Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska
 • Avhandlingar för lägre högskoleexamen skrivs på svenska
  • Med examinators tillstånd även danska eller norska
 • Språkämnena = om examinator finner det tillrådligt, kan skrivas på språket ifråga
  • Svenskspråkig sammanfattning om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska
   • Självständig text, 2-10 s
   • Problemformulering, metodval, resultat
 • Utländska studerande = kan skriva på engelska
  • Ingen sammanfattning behövs
 • Alla kandidatavhandlingar språkgranskas
mognadsprov
Mognadsprov
 • Innehåll:
  • Definition på mognadsprov
  • Bedömningsskala, form och innehåll
  • Språkanvändning och språkgranskning
   • Utländska studerande
mognadsprov1
Mognadsprov
 • Utvisar förtrogenhet med ämnesområdet + kunskaper i svenska eller finska
  • Avgör om studeranden har utmärkt eller god förmåga i svenska
  • I vissa fall skrivs mognadsprov både på svenska och finska
 • Både för lägre och högre högskoleexamen
  • Kan ha olika form för lägre och högre
 • Språkgranskas endast en gång
 • Sakgranskas varje gång
bed mning form inneh ll
Bedömning, form, innehåll
 • Bedömningsskala för mognadsprov
  • Godkänt/underkänt
 • Form och innehåll
  • Text av essätyp som omfattar 400-500 ord
  • Skrivs under tentamensliknande förhållande
  • Tre alternativa rubriker som getts av ämnets lärare
  • Rubriken bygger på den huvudtext studeranden skrivit
  • Inga hjälpmedel får användas
 • Språkgranskning
  • Granskas tillsammans med slutarbetet
 • Godkänt mognadsprov
  • Utmärkt förmåga (skolutbildningsspråk svenska)
  • God förmåga (skolutbildningsspråk finska)
spr kanv ndning och granskning
Språkanvändning och -granskning
 • Mognadsprovet för lägre och högre högskoleexamen skrivs på svenska
  • Utländsk, icke nordisk studerande kan skriva på engelska
  • Studerande med skolutbildningsspråk finska får skriva ett mognadsprov även på finska
   • (om personen inte har M eller högre i studentexamen)
 • Mognadsprov språkgranskas tillsammans med avhandlingen + ev. svenskspr. sammanfattning
  • Examensarbetet alltid
  • Svenskspråkig sammanfattning alltid
  • Mognadsprov första gången
speciallitteratur f r handledare
Speciallitteratur för handledare
 • En hylla i ASA-biblioteket är reserverad för litteratur om handledning och för handledare
  • Signum KB Ha i Alma
  • Böckerna får lånas med normal lånetid
  • Särskild utbildning i informationssökning ordnas och då presenteras också denna litteratur närmare
 • Exempel på titlar:
  • Handledning: perspektiv och erfarenheter
  • Kvalitetslärande i högre utbildning
  • Livslångt lärande
  • Portföljen som examinationsform
  • Uusi graduopas
slide25
Guider för studerande

www.abo.fi/student/guider

st d f r avhandlingsarbetet
Stöd för avhandlingsarbetet
 • Exempel på IPL:sstöd för handledare och studenter gällande avhandlingsarbetet
   • Pro gradu-avtal (handledare och skribent)
   • modell för anhållan om etiskt tillstånd
   • blankett för feedback på handledningen
   • avtal om digital publicering av gradun
   • instruktioner för pressinfo om gradun
   • bedömningsblankett
 • Graduvägen - stöd för kand- och graduskribenter
   • http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial
material och l nkar
Materialochlänkar
 • Attarbetasomlärarevid Åbo Akademi (Moodlerum)
  • Här hittar du information om lärarens arbete vid ÅA från undervisningsplanering till utvärdering och det stöd som lärarna erbjuds för sitt arbete
  • https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=169
 • Styrdokumentvid Åbo Akademi
  • Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, instruktion för examinationochbedömning
   • www.abo.fi/personal/stuforf
 • Guiderutgivna av Lärcentret
  • Handledningensa-ö. Handledning av

examensarbeteninomgrundutbildningen

  • Guide för kandidatskribenter
   • www.abo.fi/stodenhet/stodmaterial
terkoppling till starten
Återkoppling till starten
 • Vad var nytt för er?
 • Vad var nyttigast för er?
 • Vad skulle ni ha önskat ytterligare?