การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม
Download
1 / 40

?????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 374 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน โดย งานบริการไตเทียม โรงพยาบาลนครปฐม. หลักคิดสำคัญ ( Core values and Concepts ). Performance. ตัวชี้วัด. Study/Learning. เป้าหมาย วัตถุประสงค์. Do. Act/Improve. มาตรฐาน. Criteria/standard.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????' - alfreda-burt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5829312
การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียมการพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

เรื่อง

แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

โดย

งานบริการไตเทียม

โรงพยาบาลนครปฐม


5829312

หลักคิดสำคัญ การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

( Core values and Concepts)

Performance

ตัวชี้วัด

Study/Learning

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

Do

Act/Improve

มาตรฐาน

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Process

ประเด็นสำคัญ

ความเสี่ยงสำคัญ

ความต้องการสำคัญ

บริบท

Context


5829312
งานไตเทียมการพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

ให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 • ให้บริการล้างไตทางช่องท้อง

 • ให้บริการเปลี่ยนถ่าย Plasmapheresis

 • ให้บริการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ

 • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตและการเลือกวิธีบำบัดทดแทนไต


5829312
หลักการและแนวคิด การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นขบวนการนำเลือดของผู้ป่วยมาดึงเอาของเสียออกจากเลือด โดยผ่านตัวกรองเลือด ตามหลักการวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ต้องอาศัย

 • เครื่องไตเทียม

 • ตัวกรองเลือด

 • น้ำยาฟอกเลือดและระบบน้ำบริสุทธิ์

  การฟอกเลือดนั้น ต้องทำ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ จึงมีความจำเป็นต้องนำตัวกรองมาใช้ซ้ำ


5829312

หลักคิดสำคัญการพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

( Core values and Concepts)

Performance

ตัวชี้วัด

Study/Learning

มาตรฐาน

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

Do

Act/Improve

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Process

ประเด็นสำคัญ

ความเสี่ยงสำคัญ

ความต้องการสำคัญ

บริบท

Context


Criteria standard
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม (Criteria/Standard)

งานไตเทียม ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

และให้บริการแบบองค์รวมโดยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ


5829312

หลักคิดสำคัญการพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

( Core values and Concepts)

Performance

ตัวชี้วัด

Study/Learning

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

Do

Act/Improve

มาตรฐาน

Criteria/standard

Plan/design

Process

ประเด็นสำคัญ

ความเสี่ยงสำคัญ

ความต้องการสำคัญ

บริบท

Context


5829312
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ผู้ป่วยทุรายได้รับการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน


5829312

หลักคิดสำคัญเป้าหมายและวัตถุประสงค์

( Core values and Concepts)

Performance

ตัวชี้วัด

Study/Learning

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

Do

Act/Improve

มาตรฐาน

Criteria/standard

Plan/design

ประเด็นสำคัญ

ความเสี่ยงสำคัญ

ความต้องการสำคัญ

Process

บริบท

Context


5829312
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนั้นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนั้น ต้องทำ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

จึงมีความจำเป็นต้องน้ำตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ้ำ

(REUSE)

เพื่อลดค่าใช้จ่าย


5829312
ประเด็นสำคัญ/ความเสี่ยงสำคัญประเด็นสำคัญ/ความเสี่ยงสำคัญ

การใช้ซ้ำของตัวกรองเลือด 20 ครั้ง/ราย

(ตามมาตรฐานของการใช้ตัวกรองเลือดซ้ำ)

18 คน/วัน


5829312
ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคนความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

Infectious marker ปกติ และผิดปกติ

 • Hepatitis Virus A

 • Hepatitis Virus B

 • Hepatitis Virus C

 • HIV


5829312
ข้อมูลทางสถิติความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

จากการเก็บข้อมูลทางคุณภาพของงานบริการไตเทียมปี

พ.ศ. 2553

อุบัติการณ์การใช้ตัวกรองเลือดผิดคน 1 ครั้ง

ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา


Performance
ตัวชี้วัดความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน( Performance )

 • อัตราการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน เท่ากับ ศูนย์


5829312
วัตถุประสงค์ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

 • เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ตัวกรองเลือดได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อวัดและประเมินผลลัพธ์ของคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด


5829312

หลักคิดสำคัญความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

( Core values and Concepts)

Performance

ตัวชี้วัด

Study/Learning

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

Do

Act/Improve

มาตรฐาน

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

ประเด็นสำคัญ

ความเสี่ยงสำคัญ

ความต้องการสำคัญ

บริบท

Context


5829312
การวางแผนการปฏิบัติ (ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคนplan)

 • จากอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นหลังจากแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวกรองเลือดตัวใหม่ และทิ้งตัวกรองตัวที่ใช้ผิดนั้นไป ได้ตรวจดูผลเลือดของผู้ป่วยทั้ง 2 รายแล้วพบว่าผลเลือดปกติทั้งคู่ ได้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้รับทราบแล้วไม่มีการรักษาเพิ่มเติมแต่อย่างใด และเขียนรายงานอุบัติการณ์ส่งฝ่ายคัดกรองความเสี่ยงของโรงพยาบาลตามขั้นตอนแล้วได้นำข้อมูลนี้มาประชุมในหน่วยงานเพื่อวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกและจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันโดยมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จัดทำแนวทางปฏิบัติเรื่อง “ การจัดเตรียมตัวกรองเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด


5829312
การวางแผนการปฏิบัติ (ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคนplan)

 • จัดทำแนวทางปฏิบัติเรื่อง “ การจัดเตรียมตัวกรองเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด

 • วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

 • - ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง

 • - ป้องกันการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

 • เป้าหมาย - เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 • ขอบเขต - ใช้ในงานบริการไตเทียมโรงพยาบาลนครปฐม

 • วิธีปฏิบัติขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมตัวกรองเพื่อใช้กับผู้ป่วยในแต่ละรอบ

 • 1.1 พยาบาลหัวหน้าเวรระบุเครื่องฟอกเลือดว่าจะใช้กับผู้ป่วยรายใด

 • 1.2 ผู้ช่วยหยิบตัวกรองเลือดของผู้ป่วยรายนั้นๆจากชั้นวางตัวกรองมาไว้ที่เครื่องไตเทียมตามที่ระบุไว้

 • 1.3 พยาบาลเจ้าของไข้ตรวจดูซ้ำอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่โดยตรวจสอบกับ แฟ้ม HD ของผู้ป่วยหากพบว่าผิดพลาดให้จัดเปลี่ยนให้ถูกต้องและเก็บข้อมูลลงในแบบบันทึกความเสี่ยงประจำวันเพื่อรวบรวมไว้ประชุมในหน่วยงานและจัดส่งทีม QA ของโรงพยาบาลต่อไป

 • ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการรับผู้ป่วยมาฟอกเลือด

 • 2.1 เมื่อผู้ป่วยมาถึงให้ระบุตัวผู้ป่วยให้ตรงกับตัวกรองและ chartของผู้ป่วยโดยพยาบาลเจ้าของไข้พร้อมทั้งผู้ป่วยหรือญาติร่วมกันตรวจสอบ กรณีเป็นผู้ป่วยในและไม่มีญาติ ให้ตรวจสอบกับป้ายข้อมือที่ระบุชื่อไว้และchart ของผู้ป่วย


5829312
การวางแผนการปฏิบัติ (ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคนplan)

 • 2.2 พยาบาลเจ้าของไข้เตรียมตัวกรองเลือดเพื่อทำการฟอกเลือดกับผู้ป่วยตามมาตรฐานการเตรียมตัวกรองเลือด (dialyzerpreparation )

 • ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนสิ้นสุดการฟอกเลือด

 • 3.1 เมื่อพยาบาลเจ้าของไข้คืนเลือดกลับสู่ตัวผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้ปลดสายส่งเลือดพร้อมตัวกรองเลือดทั้งชุดใส่ลงในถังรองรับของผู้ป่วยแต่ละราย ( ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของงานไตเทียม ) พร้อมป้ายชื่อผู้ป่วยที่จัดทำไว้ไปที่อ่างล้างตัวกรองแยกตามชนิดตัวกรองติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ

 • 3.2 พยาบาลหรือผู้ช่วยทำการล้างตัวกรองเลือดเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำตามมาตรฐานการล้างตัวกรองเพื่อใช้ซ้ำ ( reprocessing dialyzer )

 • 3.3 จัดเก็บตัวกรองเข้าที่พร้อมแขวนป้ายชื่อที่ระบุตัวผู้ป่วยแต่ละราย

 • 3.4 เมื่อจะนำมาใช้ซ้ำครั้งต่อไปให้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 3 เช่นเดิม


5829312
ขั้นตอนการปฏิบัติ (ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคนdo)

 • - จัดทำป้ายชื่อเพื่อระบุตัวผู้ป่วยโดยผู้ป่วยที่มีผลเลือดปกติ ใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน ส่วนผู้ป่วยผลเลือดมี virus A , B , C ให้เขียนตัวอักษรสีแดง และเขียนระบุ A, B, C ด้วยสีแดงที่ตัวกรองด้วย

 • - ทำชั้นวางตัวกรองเลือดเพี่อแยกชั้นระหว่างตัวกรองติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกัน

 • - ปฏิบัติตามแนวทางที่จัดทำขึ้นทุกรอบ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ


Check
ประเมินผลการปฏิบัติ (ความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคนcheck)

 • - ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานโดยพยาบาลควบคุมคุณภาพและพยาบาลหัวหน้างานไตเทียม

 • - บันทึกอุบัติการณ์ประจำวัน

 • - สรุปผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

 • - รายงานผลต่อคณะกรรมการ QA ของโรงพยาบาลก่อนวันที่ 5 ของเดือน


5829312

หลักคิดสำคัญความเสี่ยงในการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

( Core values and Concepts)

Performance

ตัวชี้วัด

Study/Learning

Act/Improve

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

Do

มาตรฐาน

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Process

ประเด็นสำคัญ

ความเสี่ยงสำคัญ

ความต้องการสำคัญ

บริบท

Context


5829312
ขั้นตอนปรับปรุงและแก้ไข (ACT)

 • หากมีปัญหาในการปฏิบัตินำเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป ตามขบวนการ PLAN – DO – CHECK – ACT ต่อไป เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


5829312
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริการแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม


5829312
สรุปผลการดำเนินการแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริการ

ไม่พบอุบัติการณ์การใช้ตัวกรองเลือดผิดคน

และยังคงใช้แนวทางปฏิบัตินี้ไปอย่างต่อเนื่อง


Process p d c a
Process แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริการ( P-D-C-A )

ขั้นตอนการเตรียมตัวกรองในแต่ละรอบ

 • พยาบาลหัวหน้าเวรระบุเครื่องฟอกเลือดเพื่อใช้กับผู้ป่วย


5829312

ขั้นตอนการเตรียมตัวกรองขั้นตอนการเตรียมตัวกรอง

 • ผู้ช่วยหยิบตัวกรองเลือดของผู้ป่วยรายนั้นๆจากชั้นวางตัวกรองมาไว้ที่เครื่องไตเทียมตามที่ระบุ


5829312
พยาบาลเจ้าของไข้ตรวจซ้ำอีกครั้งพยาบาลเจ้าของไข้ตรวจซ้ำอีกครั้ง


5829312

เตรียมตัวกรองให้พร้อมที่เครื่องฟอกเลือดเตรียมตัวกรองให้พร้อมที่เครื่องฟอกเลือด


Chart
ขั้นตอนผู้ป่วยมาฟอกเลือดขั้นตอนผู้ป่วยมาฟอกเลือดเมื่อผู้ป่วยมาถึงให้ระบุตัวผู้ป่วยให้ตรงกับตัวกรอง และ Chart


5829312
พยาบาลเจ้าของไข้เตรียมตัวกรองเลือดเพื่อทำการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยพยาบาลเจ้าของไข้เตรียมตัวกรองเลือดเพื่อทำการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วย


5829312
ทำการฟอกเลือดพยาบาลเจ้าของไข้เตรียมตัวกรองเลือดเพื่อทำการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วย


5829312
ขั้นตอนการสิ้นสุดพยาบาลเจ้าของไข้เตรียมตัวกรองเลือดเพื่อทำการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วย

 • พยาบาลเจ้าของไข้คืนเลือดให้ผู้ป่วย


5829312
ปลดสายส่งเลือดทั้งชุดใส่ลงในถังรองรับตามชื่อผู้ป่วยแต่ละรายพร้อมป้ายชื่อผู้ป่วยที่จัดทำไว้ไปที่อ่างล้างตัวกรองแยกตามชนิดตัวกรองเลือดปลดสายส่งเลือดทั้งชุดใส่ลงในถังรองรับตามชื่อผู้ป่วยแต่ละรายพร้อมป้ายชื่อผู้ป่วยที่จัดทำไว้ไปที่อ่างล้างตัวกรองแยกตามชนิดตัวกรองเลือด


5829312

อ่างล้างตัวกรองติดเชื้อ/ไม่ติดเชื้ออ่างล้างตัวกรองติดเชื้อ/ไม่ติดเชื้อ


5829312
พยาบาลหรือผู้ช่วยล้างตัวกรองจัดเก็บตัวกรองเข้าที่พร้อมป้ายแขวนที่ระบุผู้ป่วยแต่ละราย


ad