Prim. Dr. Sead Mulahasanović Dr. Goran Đuzel Dr. Ante Bošnjak - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prim. Dr. Sead Mulahasanović Dr. Goran Đuzel Dr. Ante Bošnjak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prim. Dr. Sead Mulahasanović Dr. Goran Đuzel Dr. Ante Bošnjak

play fullscreen
1 / 30
Prim. Dr. Sead Mulahasanović Dr. Goran Đuzel Dr. Ante Bošnjak
541 Views
Download Presentation
alexis
Download Presentation

Prim. Dr. Sead Mulahasanović Dr. Goran Đuzel Dr. Ante Bošnjak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sveučilišna Klinička Bolnica MostarKlinika za kirurške bolestiOdjel za KardiokirurgijuKIRURŠKA IMPLANTACIJA “PACEMAKERA” Prim. Dr. Sead Mulahasanović Dr. Goran Đuzel Dr. Ante Bošnjak

 2. Pacemaker ?pace = impulsmake = pravitiPACEMAKER – onaj koji pravi impulse ( električne )Pravilan ritam srca – harmonija nastanka i sprovođenja električnih impulsa

 3. PACEMAKER – bez značaja ako nema : a ) SPROVODNI SUSTAV( elektrode )b ) CILJ ? – SRCE !

 4. PUTEVI KIRURŠKE UGRADNJE PACEMAKERA :a ) transvenozno uvođenje i postavljanje elektroda ( izbor u SKB Mostar )b ) uvođenje nakon torakotomije !?

 5. TRANSVENOZNI NAČIN UGRADNJE :UVIJEK : preparacija veneIMPLANTIRATI – vršak elektrodeVIZUALIZACIJA – RTG dijaskopijaODREDIŠTE : desna strana srca !OVISNO : atrij i/ili ventrikl

 6. Pozicioniranje pacijenta

 7. - Pripremiti uređaje za elektrokardiografska mjerenja- osigurati mogućnost stalnog praćenja i eventualnog “pejsinga” pacijenta tijekom implantacije

 8. PRANJE OPERACIJSKOG POLJA

 9. Oprati i odgovarajući dio vrata s operacijske strane, područje pektoralnog mišića te rame i nadlakticu !

 10. Pokrivanje operacijskog polja

 11. ANESTEZIJA – lokalnaINCIZIJA – rez kože iznad ciljne žile ( vene )najčešće korištene vene : v. subclaviav. cephalica ( SKB Mostar preko 90 % slučajeva)

 12. vena cephalica

 13. Incizija žile – uvođenje elektrode :

 14. Mogući pristupi za implantaciju

 15. Uvođenje preko transdjusera ( igla vodilica ) npr. u potključnu venu ( v. subclavia )

 16. Vodilica u v. subclaviji

 17. ELEKTROKARDIOGRAFSKA MJERENJA :a ) prag okidanja – depolarizacije ( TRESHOLD point )b ) osjetljivost ( SENSING ) na mjestu fiksacije vrška elektrode ( P val, QRS kompleks )c ) ritam srca – aritmije ?d ) ne smije bit iritacije dijafragme ili mišića e ) mehanički stabilna elektroda !

 18. Nakon mjerenja : - fiksiranje elektrode- preparacija lože – ugl. na fasciji pektoralnog mišića

 19. Spajanje elektroda na pacemaker ( promijeniti rukavice )- Pacemaker uroniti u antibiotsku otopinu- Isprati ranu

 20. Zatvaranje rane :1 ) šavi odvajanja lože pacemakera od ostatka rane2 ) šavi potkožnog tkiva3 ) šavi kože

 21. NAKON SVAKE KARDIOKIRURŠKE OPERACIJE - postavljanje privremenih elektroda i eksternog pacemakera !!!Uklanjanje na dan otpusta !AKO 7 – 10 dana nakon op. pacijent nema adekvatan vlastiti ritam ( npr : bradikardija, AV blok gr. III.., ) indicira se postaviti trajni pacemaker !

 22. INTRAOPERATIVNE KOMPLIKACIJE • PERFORACIJA MIOKARDA • SMETNJE SRČANOG RITMA • POGREŠAN POLOŽAJ ELEKTRODE

 23. POSLIJEOPERACIJSKE KOMPLIKACIJE • DISLOKACIJA ELEKTRODE • STIMULACIJA DIJAFRAGME • STIMULACIJA MIŠIĆA • PNEUMOTORAKS • HEMATOTORAKS • TROMBOZA VENE • OŠTEĆENJE ELEKTRODE • DEKUBITUS U LOŽI U KOJOJ JE BATERIJA • INFEKCIJA (RANA ILI KASNA)

 24. HVALA NA POZORNOSTI !