lagstiftning om sektor vergripande samarbete och det upps kande ungdomsarbetet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet. Ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Bakgrund. Merparten av de finländska ungdomarna mår väl, men den sociala och mentala marginaliseringen av unga har ökat. de snabba samhällsförändringarna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet' - alexis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lagstiftning om sektor vergripande samarbete och det upps kande ungdomsarbetet

Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

bakgrund
Bakgrund
 • Merparten av de finländska ungdomarna mår väl, men den sociala och mentala marginaliseringen av unga har ökat.
  • de snabba samhällsförändringarna
  • de splittrade och sektoriserade tjänstesystemen (strukturerna)
  • oklarheter i befogenheter och ansvarsfördelning
  • olika tolkningar av regler för sekretess och personskydd
  • bristen på en öppen samarbetsattityd, kunnande och klar ledningsfunktion
 • marginalisering är ett hot för den unga själv, hans familj och näromgivning men också för samhället på många olika sätt
  • marginaliseringens nationalekonomiska konsekvenser är betydliga Statens revisionsverk beräknar att den årliga ekonomiska förlusten per marginaliserad ung är 27500 € ( medeltal utgående från prognostiserad yrkesaktivitet i 40 år)
 • utvecklingen av befolkningsstrukturen håller inte en bred marginalisering av arbetsföra
 • i olika projekt har man nått goda resultat
 • erfarenheter från de övriga nordiska länderna
kort om beredningen
Kort om beredningen
 • Statens revisionsverks årsberättelse 146/2007
 • Regeringsprogrammet Statsminister Vanhanens II regering
 • Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd
 • Utvecklingsprogrammet för barn- och ungdomspolitiken 2007 – 2011
 • Utlåtande av riksdagens bildningsutskott 10/2008 vp
 • Regeringens ställningstagande ”politikrian” statsrådets publikationsserie 14/2009
 • Två arbetsgrupper har förberett ärendet
 • I arbetsgruppen har följande varit representerade; undervisningsministeriet, arbets- och näringslivsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet delegationen för ungdomsfrågor representanter för politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd ( i den första gruppen även kommunförbundet, polisen, socialjouren och ungdomsforskningen)
m ls ttningar
Målsättningar
 • Den offentliga sektorns tjänstesystem börjar förverkliga ett tidigt stöd för unga
 • Förbättra de ungas möjligheter att få de offentliga tjänster, som de behöver
 • Stärka de ungas sociala identitet genom att erbjuda ett bättre tidigt stöd i syfte att främja deras levnadskontroll och inträde i arbete
tre centrala f rslag
Tre centrala förslag
 • Sektorövergripande samarbete mellan lokala myndigheter
 • Lagstiftning om det uppsökande ungdomsarbete
 • Om överlämnade av information till det uppsökande ungdomsarbetet
de lokala myndigheternas sektor vergripande samarbete 7a
De lokala myndigheternas sektorövergripande samarbete (7a§)
 • koordinerande nätverk för vägledning av och tjänster för unga i kommunerna, i vilket finns representanter för
  • undervisningsväsendet
  • Social- och hälsovårdsväsendet
  • ungdomsväsendet
  • arbetsförvaltningen
  • polisförvaltningen
  • försvarsförvaltningen
 • kommunerna kan grunda nätverket interkommunalt
 • nätverket fungerar i växelverkan med sammanslutningar, som producerar tjänster för unga
uppgifter n tverket f r v gledning av och tj nster f r unga g ller alla ungdomar i regionen
Uppgifter:Nätverket för vägledning av och tjänster för unga- gäller alla ungdomar i regionen
 • samla in information om ungdomars uppväxt- och levnadsförhållanden och att utgående från detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå
 • främja sammanförandet och effektiviteten av tjänster som riktar sig till unga i syfte att ta fram tjänster som är kvalitativt högtstående, lätt tillgängliga och som erbjuds i tillräcklig omfattning,
 • planera och effektivisera gemensamma förfaringssätt för att unga ska anlita tjänsterna och vid behov gå över från en tjänst till en annan
 • främja smidigt utbyte av information som ansluter sig till anordnandet av tjänster för unga genom att ta fram gemensamma förfaringssätt myndigheterna emellan.
  • Behandlar och handlägger INTE frågor som berör enskilda individer
  • Ökar INTE byråkratin
det upps kande ungdomsarbetet som st d f r unga att anlita tj nster 7b
Det uppsökande ungdomsarbetet som stöd för unga att anlita tjänster. (7b§)
 • Lagstiftning om uppsökande ungdomsarbete
 • Målsättningen är att nå sådana ungdomar som är i behov av tjänster och hjälpa honom/henne att få de tjänster de behöver eller annan tjänst som befrämjar hans uppväxt och självstädighet och till träde till arbetsmarkanden eller utbildning
 • Arbetet grundar sig i första hand på de uppgifter den unga gett och på hand egen bedömning av sitt behov av tjänster
 • Kommunen utser den myndighet (ungdomssektorn) som ansvarar för det uppsökande arbetet .
  • Kommunen kan också skaffa det uppsökande arbetets tjänster från sammanslutning, som erbjuder sådana tjänster efter att först ha försäkrat sig om tjänstens kvalitet
att verl mna uppgifter till det upps kande ungdomsarbetet 7c
Att överlämna uppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet. (7c§)
 • Överlämnande av uppgifter kräver att den unga gett sitt tillstånd därtill
 • Uppgifter om den unga bör utan hinder från sekretessbestämmelser överlämnas, om den unga
  • Försummar att delta i grundläggande utbildning i läropliktsålder
    • Oberoende av målsman eventuella vägran
  • Under 25 år som innevarande år inte har sökt, fått, mottagit studieplats eller inlett studierna
  • Under 25 år och avbryter yrkes- eller gymnasiestudier
  • Befrias från värnplikt eller civiltjänstgöring pga. att han inte är tjänsteduglig eller avbryter tjänstgöringen
 • Det är inte fråga om känsliga uppgifter
 • Ifrågavarande uppgifter finns redan och innebär att inga nya uppgifter behöver samlas in
 • Uppgifter behöver inte lämnas ut, om man på basen befintliga uppgifter, den ungas situation och bedömningen av den ungas behov av stöd bedömer att utlämning av uppgifter inte är nödvändigt för att hjälpa den unga.
 • Motsvarande skyldighet gäller och myndighet, vars tjänster den unga utnyttjar, om man bedömer att den unga är i behov av stöd.
att verl mna uppgifter till det upps kande ungdomsarbetet 7c1
Att överlämna uppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet (7c§)
 • Efter att ha erhållit uppgifter om den unga, tar det uppsökande ungdomsarbetet kontakt med den unga och utreder om den unga är i behov av sådant stöd eller tjänster som befrämjar dennes uppväxt, självständighet och underlättar dennes inträde till utbildning och arbetsmarknad ( att stöda den ungas levnadsbana)
  • Studiehandledare, skolkurator, skolpsykolog, ungdomsverkstad, TE-byrån hälsocentral, mentalvårdsbyrå etc.
 • Det uppsökande arbetet erbjuder inte den unge tjänstehelheter, utan hjälper den unga att hitta de tjänster som är lämpliga för denne
f rslagets f rh llande till skyddet f r privatlivet
Förslagets förhållande till skyddet för privatlivet
 • Grundlagens 10 §: "tryggas vars och ens privatliv, heder och hemfrid. Bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag”.
 • Enligt lagförslaget skulle i lagen nämnda myndighet få i lagen bestämt avgränsade uppgifter om den unga som är nödvändiga för identifiera den unga som löper risk att hamna utanför utbildning och arbete eller att marginaliseras
 • Den myndighet som sköter uppsökande arbete kan i samma syfte kombinera datauppgifter som erhållits från olika myndigheter
 • Uppgifterna måste förstöras genast när de inte längre är nödvändiga för att nå den unga eller för att bedöma dennes behov av tjänster.
resurser
Resurser
 • De koordinerande nätverket för vägledning och tjänster för unga föranleder inga direkta kostnader, då arbetet organiseras som ed del av befintliga tjänsteinnehavares arbetsbeskrivning.
 • När befogenheterna och arbetsfördelningen blir klarare kan man undvika överglappande tjänster och då behöver man inte mångdubbla resurser för samma verksamhet
 • Genom att bättre kombinera kunnande och förenhetliga verksamhetskulturen är det möjligt att spara resurser
 • Det uppsökande arbetet har för år 2009 beviljats 2,5 milj € i statsstöd
 • En nivåförhöjning på samma moment 150 000 euro inrikats till det uppsökande arbetet   
 • I regeringens budgetria har man kommit överens om höja anslaget för uppsökande arbetet med 2 milj. Euro år 2010.  
 • År 2010 är anslaget för uppsökande arbete samanlagt 4,65 milj euro
den fortsatta beredningen
Den fortsatta beredningen
 • Hearing om lagförslaget 26.87.2009
  • Representanter för 30 olika instanser
 • Remissrunda avslutades 4.9.2009
 • Mer detaljerad konsekvensbedömning ( ekonomiska etc) under beredning
 • Just nu genomgång av remiss-svaren
 • Lagförslaget preciseras på basen av remiss svaren
 • Om man vill att förändringarna skall träda i kraft från början av 2010 bör regeringens förslag ges till riksdagen i oktober.