Sungai rengai @ sungai lipis
Download
1 / 62

Sungai Rengai @ Sungai Lipis - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Sungai Rengai @ Sungai Lipis. Bersama Kita Jayakan. JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012. Disediakan oleh. Nama : En. Mohamad Nor Hafiz Bin Noor Azmi Jawatan : Jurutera Daerah Lipis J41. Bersama Kita Jayakan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sungai Rengai @ Sungai Lipis' - alexia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sungai rengai @ sungai lipis
Sungai Rengai@ Sungai Lipis

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Sungai rengai sungai lipis

Disediakanoleh

Nama : En. Mohamad Nor Hafiz Bin NoorAzmi

Jawatan : Jurutera Daerah Lipis J41

Bersama Kita Jayakan

Nama : En. MohdKhairuddin Bin Musa

Jawatan : PenolongJurutera J29

Nama : En. MohdJohari Bin Kaharuddin

Jawatan : Juruteknik J17

SUBA : SUB 2 – Sg. Rengai@ Sg. Lipis


Sungai rengai sungai lipis

PENGENALAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Sungai rengai sungai lipis

MASALAH DI SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Sungai rengai sungai lipis

ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN

BanjirKilat

PerumahandanPenempatansetinggandalamrezabsungai

Pengalihansungaitanpakelulusanpihakberkuasa

Pemasangan ‘ Culvert ’ tidakmengikutspesifikasiJabatan

Penyelarasandiperingkat frontline tidakberkesan


Sungai rengai sungai lipis

CABARAN DAN KEKANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Isu dan kekangan yang dihadapi

CabarandanKekangan

 • Banjirkilat

 • Kerosakanhartabendaorangawamdankerajaan

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isuDalamSublembangan

Kriteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi


Sungai rengai sungai lipis

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Perumahan & penempatansetinggandalamrezabsungai

 • PenempatanpendudukKampungdirezabsungai

Kriteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi


Sungai rengai sungai lipis

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

CabarandanKekangan

 • Pengalihansungaitanpakelulusanpihakberkuasa

 • Menganggugugatsistemsaliransediaada

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi


Sungai rengai sungai lipis

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Pemasangan ‘ Culvert ’ tidakmengikutspesifikasiJabatan

 • Menyempitkansistemsaliran air keluar

 • PuncautamamenyebabkanbanjirkilatterutamanyapembetongdiKampungRengai

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi


Sungai rengai sungai lipis

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

 • Penyelarasandiperingkat frontline tidakberkesan.

 • JPS Daerah Lipiskurangkakitangan

Kriteria

Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan

Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi


Sungai rengai sungai lipis

PETA TABURAN ADUAN AWAM

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR

23 JANUARI 2012


Sungai rengai sungai lipis

Sub 2 – Sungai Rengai@ Sungai Lipis

Sg. Rengai

 • Panjang Sungai Rengai 13.5km dari Kuala di Sungai Lipisdanlebarnya 9m.

 • Sungai Rengai mengalir merentasi Kampung Rengai-Kadok, Kampung Kemahang seterusnya ke Kampung Rengai.Sungai rengai sungai lipis

KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Pemilihan sublembangan

JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLLEMBANGAN (PESTEL)

PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

Kriteria

Justifikasipemilihansublembanganberdasarkan PESTEL ataumana-manakaedah yang sesuai.


Sungai rengai sungai lipis

MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Masalah di sublembangan yang dipilih

Taman RekreasiTasikBurungMandi

KampungKemahangHilir

Penduduksetinggan

KawasanPertanianKampungKemahangHilir

KawasanPertanianKampungRengai

PengusahaKolamIkandiKampungKemahangHilir

PengusahaIkanSangkardiKampungRengai

MASALAH DI SUBLEMBANGAN YANG DIPILIH

Siapa yang merasaiimpak

Kriteria

Keterangan setiap masalah dalam sublembangan

Analysis dalam bentuk carta

Impak masalah kepada pelanggan


Sungai rengai sungai lipis

ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN

Bersama Kita Jayakan

JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012


Analisis aduan dalam sublembangan rengai
ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN RENGAI

RumusanAduan

Majoritiaduanadalahberkenaan Sungai danKoridoriaitu45%.

AspekhakisanpantaidanSaliran Bandar tidakberkaitanuntukdaerahini.

Kriteria

Data asas dalam bentuk jadual (data terkini dan data historical)

Analisis Aduan (Bar chart /histrogram /pai chart)

Rumusan Aduan

Markah bonus untuk kreativiti


Sungai rengai sungai lipis

Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

DESCRIBE

MengenalpastiIsudanMasalah


Komponen describe

 • KomponenDescribe;

 • Apakahisudanmasalahdalamsublembangan?

 • Apaatausiapakah yang merasaiimpakmasalahini?

 • Siapakah yang bertanggungjawab?

 • Apa yang telahdilakukandimasadahulu?

 • Adakahmasalahinibermusimatauberpanjangan?

KOMPONEN DESCRIBE


Isu isu dalam sublembangan

MasalahBanjirKilat

 • Masalah banjir kilat sering berlaku di kawasan Kampung Kemahang Hilir dan kawasan setinggan yang berada di dalam rezab sungai.

 • Aduan daripada stakeholder, JKKK kampung dan penduduk tempatan.

 • Mengakibatkan kerugian harta benda awam dan kerajaan.

ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN


Sungai rengai sungai lipis

Nama-NamaKampung yang beradadalamkawasanSublembanganSg. Rengai

 • KampungRengai-Kadok

 • KampungTampin

 • Kampung Bukit Belau

 • KampungKemahangHilir

 • KampungRengai


Siapa bertanggungjawab
SiapaBertanggungjawab?

Pejabat Daerah dan Tanah Lipis

JabatanPengairandanSalirandaerahLipis

JKKK KampungKemahangHilir

JKKK KampungRengai-Kadok

JKKK KampungRengai


Apakah tindakan yang dilaksanakan
Apakahtindakan yang dilaksanakan ?

KekerapanbermesyuaratdiperingkatJabatanbagimenjagakepentingansungaisupayatidakdialihkandanrezabdikekalkan.

Membuatperancanganbersamaagensiterlibatdanmencarisumberkewangan agar projekmengatasimasalahbanjirkilatdapatdilaksanakan


Bila masalah banjir kilat terjadi
Bilamasalahbanjirkilatterjadi ?

Masalahbanjirkilatterjadiapabilaberlakuhujanlebatselama 3 jam. Keadaanbertambahburukapabila Sungai Rengaitidakdapatmengalirkeluarapabilaparas air Sungai Lipisadalahtinggi.

Kebiasaannya, banjirkilatiniberlakupadamusimhujaniaitupadabulan November hinggaDisember.


Sungai rengai sungai lipis

KampungRengai

Sg. Rengai

KampungKemahangHilir

KampungKadok


Sungai rengai sungai lipis

Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

EXPLAIN

Perincikan / Perjelasan


Komponen explain

 • KomponenExplain – memperjelas & memperincikan;

 • Bagaimanamasalahinibermula?

 • Apakahdiapunca-puncautama?

 • Bilakahiamenjadikritikal?

 • Siapa yang perludirujuk?

 • Siapakahpihakberkepentingan (stakeholder)?

 • Masalahmana yang perluditanganidahulu?

 • Apakah data ataupeta yang diperlukan?

 • Bagaimanakeberkesanansistemsaliransemasa?

KOMPONEN EXPLAIN


Sungai rengai sungai lipis

LOKASI YANG SERING BERLAKU BANJIR

KampungKemahangHilir

KampungRengai

KampungKadok


Sungai rengai sungai lipis

JK PENYELARAS AGENSI

MasalahUtama - Banjir

Punca-puncaBanjirkilatdikawasaniniialah:

Pembetung yang dibinatidakmengikutspesifikasiJabatan.

JKM melaksanakanprojekterlaluberhampirandenganrezabsungai.

‘ Backflow ’dari Sungai LipisketikahujanlebatmenyebabkankawasanKampungRengai & KampungKemahangHilirdinaiki air.


Sungai rengai sungai lipis

PihakBerkepentingan


Masalah yang perlu diselesaikan dahulu
Masalah yang perludiselesaikandahulu ?

Melebarkan Sungai RengaidiTasikBurungMandidiKampungKemahangHilirdengankos RM 190,000.00

Membersih & MemperelokkanAliran Sungai Rengaidari Kuala keHulu Sungai Rengaidengankos RM 200,000.00


Keberkesanan saliran sediada
Keberkesanansaliransediada ?

Saizpembetungsediada yang terdapatdiKampungKemahangHiliradalahtidaksesuaidanmenyebabkanaliran air tersekat.

Tindakanmembuka “pembetung” perludibuatdancadanganmembinajambatanbagimembantupengaliran air supayalebihlancarterutamanyaketikahujanlebat.


Apakah data @ peta yang diperlukan
Apakah data @ peta yang diperlukan ?

Semakandenganagensiberkaitanperludibuatmemandangkanterdapatbanyaktalianservis yang terlibatsepertipaip, talian Telekom dantalian TNB.

Semakanpelanhakmilikdan status tanahdenganPejabat Daerah dan Tanah Lipisbagimengenalpastituanmiliktanah yang beradadalamrezab Sungai Rengai.


Sungai rengai sungai lipis

Bersama Kita Jayakan

SUBA 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

EVALUATE

PenilaianKaedahPenyelesaian


Komponen evaluate

 • KomponenEvaluate - menilaikaedahpenyelesaian;

 • Kenalpastikeperluanmaklumat.

 • Dapatkanmaklumbalasdari stakeholder.

 • Apakahdiaopsyenpenyelesaian yang ada?

 • Analisakejuruteraan.

 • Tetapkanskopkerjapenyelesaianmasalah

 • Tentukankeutamaantindakan.

 • KOMPONEN EVALUATE


  Invertori maklumat

  Sistemsaliransediaada

  Kajian

  • Pembetungbersaizkeciltelahdibinaoleh PLB.

  • PengalihansungaitelahmenyempitkanaliranSungai Rengai.

  Rumusan

  MelaksanakanKerjaUkurTapakCadanganMenaiktarafSistemSaliran Di TasikBurungMandi, Kg. Kemahang.

  Oleh : JPS Daerah Lipis

  INVERTORI MAKLUMAT

  Hujanlebatselama 6 jam tanpahentimenyebabkanbanjirsetinggi 1 m disekitarlembangan Sungai Rengai.

  Maklumat GIS

  • Peta Daerah Lipis

  • PetaKampungKemahangHilir

  • Petasub-lembangansungai

  • Petakawasanbanjir.


  Maklumbalas stakeholder
  Maklumbalas Stakeholder

  Pejabat Tanah & Daerah Lipis : Kos menukarpembetongkepadajambatanmelibatkanperuntukan yang besar, anggaran RM 200,000.00


  Analisis kejuruteraan
  AnalisisKejuruteraan?

  SekiranyapembetungdigantikandenganjambatanbarudiKampungKemahangHilir, masalahbanjirdikawasanhuluKampungKemahangHilirdapatdielakkan.  Tentukan keutamaan tindakan
  Tentukan DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR keutamaantindakan

  Melaksanakankerja-kerjamemperelokkanaliranSg. Rengai.

  Membina ban tanahbagimelindungirumah-rumah yang berdekatandenganrezabsungai

  Menggantikanpembetungkecildenganjambatanbaru


  Sungai rengai sungai lipis

  Bersama DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Kita Jayakan

  SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

  PRESCRIBE

  MenetapkanSyorPenyelesaian


  Komponen prescribe

  • Komponen DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Prescribe - pengesyoranstrategi/kaedahpelaksanaanpenyelesaian;

 • Tetapkankaedahpelaksanaankerjapenyelesaian

 • Adakanmesyuarat stakeholder

 • Terangkanstrategipenyelesaianmasalah

 • Jadualkanpelaksanaan

 • Jelaskanhasil yang dijangka

 • Kenalpastiperanan stakeholder dandapatkankomitmen

 • Mulakankerjajangkapendek

 • Jadualkanpertemuan stakeholder secaraberkala

 • KOMPONEN PRESCRIBE


  Strategi penyelesaian masalah

  • Mengiatkan DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR usahaperbincangandengansemua stakeholder yang terlibat

  • Memohonperuntukankewangan agar tindakanmelaksanakanprojekmengatasimasalahbanjirdapatdilaksanakan

  • Mengawalsupayamasalahbanjirkilattidakberulanglagimelaluipenekanandansyarat-syaratpembangunan yang lebihketatdantidakmengganggugugatkeadaansemulajadiSg. Rengai.

  StrategiPenyelesaianmasalah ?


  Tindakan jangka pendek
  TINDAKAN JANGKA PENDEK DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR


  Sungai rengai sungai lipis

  Jangka DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Pendek – Kerja yang bolehdilaksanakansegera & mempunyaiimpakserta-merta ( 1 – 6 bulan )


  Tindakan jangka sederhana
  TINDAKAN JANGKA SEDERHANA DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR

  .


  Sungai rengai sungai lipis

  Jangka DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Sederhana – Kerja yang bolehdilaksanakandalamtempohpertengahan ( 6 – 24 bulan )


  Tindakan jangka panjang
  TINDAKAN JANGKA PANJANG DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR


  Sungai rengai sungai lipis

  Jangka DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Panjang – Kerja yang memerlukanperancangan, pengumpulan data dananalisis yang kompleks ( > 2 tahun )


  Sungai rengai sungai lipis

  Bersama DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Kita Jayakan

  SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

  PEMANTAUAN & PENILAIAN


  Keberkesanan kaedah penyelesaian
  Keberkesanan DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR kaedahpenyelesaian ?

  1. Projek yang dicadangkandijangkadapatmenyelesaikanmasalahbanjirkilat yang dihadapiolehpendudukterlibat

  2. Langkahkawalandanpenguatkuasaan yang lebihketatbagimemastikankeadaansemulajadi Sungai tidakdiusikdandiganggugugatolehpembangunan yang tidakterkawal

  3.Proses kempendanpromosi “Cintailah Sungai Kita” perlusentiasadisemaidanditeruskan agar generasimudadapatmenghayatiakanpentingnyamenjagaalamsekitardanmenyedaritanggugjawabsetiapindividudantidakbergantungkepadaagensikerajaansetiap kali berlakunyabencana


  Impak
  Impak DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR ?

  1. Sekiranyaperancangandanperuntukankewanganditerima, dijangkasemuarumah yang beradaberdekatandenganrezab Sungai Rengaiakanterhindardarimasalahbanjirkilatdansegalakerugianakibatbanjirdapatdielakkanpadamasaakandatang

  2. Sekiranyahubunganbaikdiantarasetiapagensi yang terlibatditeruskanpadamasaakandatang, pembangunan yang lebihterancangdapatmemastikanwangkerajaandapatdibelanjakansecaraberhemah, tidakberlakupembazirandanmerugikanwangrakyat


  Bukti kejayaan
  Bukti DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR kejayaan ?

  1. Denganperuntukankecil yang JPS daerahLipisterimasetiaptahun, beberapakawasan yang dikenalpastitidakmengalamikejadianbanjirkilatsetelahpembersihan & pelebaran Sungai Rengaidijalankan.

  2. Ketegasan JPS daerahLipisdimesyuarat JKKK memastikanrezabSg. Rengaiterusdipelihara , tidakdicerobohdansekaligusmemastikanmasalahbanjirkilatdapatdikawaldandikurangkan


  Gambar sebelum selepas

  SEBELUM DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR

  SELEPAS

  Gambarsebelum & selepas

  MenstabilkanTebing Sungai RengaidiKampungRengai


  Gambar sebelum selepas1

  SEBELUM DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR

  SELEPAS

  Gambarsebelum & selepas

  Melebarkan Sungai Kemahang yang mengalirke Sungai RengaidiKampungKemahangHilir


  Gambar sebelum selepas2

  SEBELUM DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR

  SELEPAS

  Gambarsebelum & selepas

  Melebarkan Sungai Rengai di Tasik Burung Mandi, Kampung Kemahang Hilir


  Sungai rengai sungai lipis

  Bersama DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR Kita Jayakan

  SUB 2: SG. RENGAI @ SG. LIPIS

  KESIMPULAN


  Tindakan selanjutnya
  TINDAKAN SELANJUTNYA DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR

  • Setelahselesaisatuisu, Jurutera Daerah perlumenjalankanproses DEEP untukisu-isu lain disublembangan yang sama.


  Sungai rengai sungai lipis

  Sekian DI KAMPUNG KEMAHANG HILIR TerimaKasih

  Bersama Kita Jayakan

  JPS DAERAH LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR 23 JANUARI 2012