slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T he art of slaying dragons There once lived a man who learned how to slay dragons and who gave all he possessed to mas PowerPoint Presentation
Download Presentation
T he art of slaying dragons There once lived a man who learned how to slay dragons and who gave all he possessed to mas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

T he art of slaying dragons There once lived a man who learned how to slay dragons and who gave all he possessed to mas - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

T he art of slaying dragons There once lived a man who learned how to slay dragons and who gave all he possessed to mastering the art After three years he was fully prepared but alas, he found no opportunity to practise his skills. Dschuang Dsi. As a result he began

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T he art of slaying dragons There once lived a man who learned how to slay dragons and who gave all he possessed to mas' - alexa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
The art of slaying dragons

There once lived a man

who learned how to slay dragons

and who gave all he possessed

to mastering the art

After three years

he was fully preparedbut

alas, he found no opportunity

to practise his skills.

Dschuang Dsi

slide3
As a result he began

to teach how to slay dragons

René Thom

aso derde graad leerplannen wiskunde
ASO - derde graadLeerplannen wiskunde
 • Kader
 • Opties leerplannen
 • Vrije ruimte
kader van verandering
Kader van verandering
 • Overheid
 • VVKSO
 • Overladenheid
 • Andere voorbereiding tweede graad
 • ICT verplicht
overheid
Overheid
 • Opleggen van

eindtermen

(goedgekeurd in Vlaamse raad)

en specifieke eindtermen

(al goedgekeurd in Vlaamse onderwijsraad)

 • Invoering derde graad:

1 september 2004

vvkso
VVKSO
 • lessentabel derde graad
vvkso9
VVKSO
 • lessentabel derde graad

zoals voorheen 3 – 4 – 6

 • complementaire lestijden
  • 8 lestijden blijft een mogelijke “vrije keuze”
  • Vorming van deze leerlingen blijft belangrijk, dus ruimer opentrekken naar “brede vorming”!
  • Ondersteuning LPC kán, vanuit respect voor

vrije ruimte school / leraar (/ leerling?)

visie gs vrije ruimte (vakkenrakend, ….)

aso derde graad leerplannen wiskunde10
ASO - derde graadLeerplannen wiskunde
 • Kader
 • Opties leerplannen
 • Vrije ruimte
leerplannen aso
Leerplannen ASO
 • Leerplan a ……-wiskunde
 • Leerplan b ……-wetenschappen
 • Leerplan c Economie-moderne talen

Grieks-Latijn

Humane wetenschappen

Latijn-moderne talen

leerplannen aso13
Leerplannen ASO

LEERPLAN C

1Vaardigheden en attitudes

2Verplichte deel ca. 105

Functieleer 83

Afgeleiden25

Integralen15

Exp. & log. 15

Goniom. 15

Statistiek 20

3Keuzeonderwerpen ca. 45

leerplannen aso14
Leerplannen ASO

LEERPLAN C

3Keuzeonderwerpen ca. 45

Matrices en stelsels 15

Financiële algebra 25

Ruimtemeetkunde 15

Lin. regressie en correlatie 15

Betrouwbaarheidsinterv. 10

Toetsen van hypothesen 7

Telproblemen 10

Kansrekenen 15

Mathematiseren 15

Eigen keuze max. 15

leerplannen aso15
Leerplannen ASO

LEERPLAN B

1Vaardigheden en attitudes

2Verplichte deel ca. 146

Functieleer 126

Afgeleiden25

Integralen15

Exp. & log. 25

Goniom. 30

Rationale 18

Statistiek 20

3Keuzeonderwerpen ca. 54

leerplannen aso16
Leerplannen ASO

LEERPLAN B

3Keuzeonderwerpen ca. 54

Complexe getallen 12

Matrices en stelsels 15

Financiële algebra 25

Ruimtemeetkunde 15

Lin. regressie en correlatie 15

Betrouwbaarheidsintervallen 10

Toetsen van hypothesen 8

Telproblemen 10

Kansrekenen 15

Rijen en iteratie 20

Mathematiseren 20

Eigen keuze max. 20

leerplannen aso17
Leerplannen ASO

LEERPLAN A

De decretale specifieke eindtermen wiskunde hebben betrekking op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes waarmee leerlingen:

 • verbanden leggen tussen wiskunde en praktische toepassingen uit het dagelijkse leven en zo relaties leggen met problemen uit maatschappij, wetenschap en techniek;
 • verbanden leggen binnen de wiskunde en daarmee hun wiskundig kader meer systematisch ordenen;
 • een wiskundig denken en redeneren ontwikkelen, d.w.z. een wiskundig eigen wijze van:
leerplannen aso18
Leerplannen ASO

LEERPLAN A

… een wiskundig eigen wijze van

  • bevragen, onderzoeken en formuleren van vermoedens
  • modelleren en structureren
  • argumenteren en bewijzen;
 • gesloten en open problemen wiskundig kunnen stellen en analyseren, en oplossingen argumenteren en bespreken;
 • communiceren over wiskundig beschreven situaties, met inbegrip van het vlotte gebruik van meer specifieke wiskundetaal;
 • kritisch reflecteren op denken en handelen.
leerplannen aso19
Leerplannen ASO

LEERPLAN A

Er moet aandacht besteed worden aan:

 • een efficiënte conceptvorming;
 • een adequaat en meer geformaliseerd taalge-bruik;
 • de ontwikkeling van meer specifieke wiskundige methoden en werkwijzen;
 • een accuraat aanwenden van heuristiek en probleemoplossende vaardigheden;
 • een zinvol gebruik van ICT;
 • een meer systematische ordening van de domeinspecifieke kennis.
leerplannen aso21
Leerplannen ASO
 • Basis: Kern-Verdieping
  • Conceptvorming/begripsvorming
   • Betekenisgeving, context
  • Techniciteit (berekeningen)
   • Beperken
   • ICT
  • Fundamenten
   • Kern of verdieping
  • Toepassen
 • Uitbreiding/keuze
 • Verband met vrije ruimte

LEERPLAN A

leerplannen aso22
Leerplannen ASO

LEERPLAN A

Analyse 40 %

Discrete wiskunde 6 %

Algebra 10 %

Meetkunde 10 %

Statistiek 10 %

Onderzoeksprojecten 4 %

Verdieping 10 %

Keuze 10 %

leerplan a concreet
leerplan a - concreet
 • Analyse
  • Algemene doelstellingen

problemen oplossen, manueel rekenen, ICT

  • Precalculus
   • Veeltermfun, rationale, irrationale fun

V: + k, . k; samengestelde functies

U: rekenen met rat v.; irration vergel.; verschuiven assenstelsel

   • Exponentiële en logaritmische functies

U: log. schaal

   • Goniometrische functies

V: Cyclometrische

leerplan a concreet24
leerplan a - concreet
 • Analyse
  • Afgeleiden & Integralen
   • Concept afgeleide, verloop, extremumproblemen, asymptotisch gedrag
   • Concept integraal, integratiemethodes

Splitsen, substitutie, partiële integratie

V: formelere definities, middelwaardestellingen, oneigenlijke integraal

U: de l’Hospital, partieelbreuken, booglengte,

K: Differentiaalvergelijkingen

K: Convergentie reeks

K: Numerieke methoden

leerplan a concreet25
leerplan a - concreet
 • Discretewiskunde
  • Rijen en dynamische processen
   • Convergentie
    • Begrip oneindig
   • Recursieve rijen
   • Discrete veranderingsprocessen

K: Iteratie

  • Telproblemen
leerplan a concreet26
leerplan a - concreet
 • Algebra
  • Complexe getallen

Begrip, rekenen, goniom. vorm, …

U: veeltermverg.nde graad, meetk. interpr.bewerkingen

K: Fractalen

  • Matrices

Begrip, berekeningen

Rijherleiden, stelsels

V: Inverse, stelsels één parameter

U: Determinant, eigenwaarden

K: Lineaire programmering

K: Financiële algebra

K: Getaltheorie

leerplan a concreet27
leerplan a - concreet
 • Meetkunde
  • Ruimtemeetkunde
   • Vectorruimte (dim drie, coördin)
   • Rechte, vlak
   • Loodrechte stand, afstanden
   • Toepassen in meetkundige problemen

synthetisch en analytisch

vlak en ruimte

U: Bol, Krommen en oppervlakken, Transformaties

K: Analytische meetkunde

leerplan a concreet28
leerplan a - concreet
 • Statistiek en kansrekenen
  • Statistiek
   • Statistische gegevens interpreteren
    • Steekproeftrekken
   • Normale verdeling, standaardnormale verd.
   • Betrouwbaarheid

K: Lineaire regressie en correlatie

K: Toetsen van hypothesen

  • Kansrekenen
   • Begrip, voorwaardelijke kans
   • Kansen bij normaalverdeelde gegevens
   • Binomiale verdeling
leerplan a concreet29
leerplan a - concreet

Vanuit de eindtermen ook nog

 • Wiskunde en cultuur
 • Onderzoekscompetenties

Suggesties vanuit de uitbreiding en de keuzeonderwerpen

aso derde graad leerplannen wiskunde30
ASO - derde graadLeerplannen wiskunde
 • Kader
 • Opties leerplannen
 • Vrije ruimte
vrije ruimte
Vrije ruimte

Principes

 • Vakoverschrijdende aanpak
  • ‘vak’betrokken - vakkenbetrokken
  • Vakkenrakend
  • Niveau algemene vorming
 • Projectmatige aanpak
  • Niet-exhaustief, deelaspect uitvergroot
 • Zelfsturend leren
  • Begeleid zelfstandig leren
 • Uitdiepend leren
hoe hiermee omgaan
Hoe hiermee omgaan?
 • Revolutie?
 • Koppeling van vrije ruimte
  • aan zinvol “leren”,
  • aan verwerven van inhouden, vaardigheden, attitudes, opvattingen, …
  • een bijzondere mogelijkheid hiertoe is o.m. het koppelen van vrije ruimte aan poolvakken (vormingtrekkende vakken)

Cf. een aantal keuzeonderwerpen geven aanleiding tot ‘vrije ruimte’

hoe hiermee omgaan33
Hoe hiermee omgaan?
 • Wij hebben wat gevraagd wordt
  • Zelfsturend leren, projectmatige aanpak, vakoverschrijdende aanpak past bij een vernieuwde wiskundeaanpak
  • Vandaaruit constructief deelnemen aan de begeleidingsgroep – schoolwerkgroep
 • Werkgroep wiskunde op niveau scholengemeenschap, diocees?
  • Opzoekwerk
  • Uitwisseling
vrije ruimte en wiskunde
Vrije ruimte en wiskunde
 • Twee denkpistes
  • Aanzet vanuit wiskundeleraar
  • Aanzet vanuit vakoverschrijdend samenwerken
slide35
vanuit wiskundeopdrachten
 • Coderen (cf. getaltheorie)
 • Dataverwerking (cf. statistiek, correlatie, …)
 • Planetenbanen (cf. kegelsneden)
 • Lenen en beleggen (cf. financiële algebra)
 • Groei
 • Benaderen
 • Testen en voorspellen
 • Simulatie
vrije ruimte i handboek
Vrije ruimte – i-handboek
 • Suggesties wiskunde
  • Geschiedenis en wiskunde
  • Codering en informatieverwerking
  • Wiskunde en kunst
  • Mathematiseren en het oplossen van problemen
  • Bijkomende suggesties
vrije ruimte40
Vrije ruimte
 • Praktische suggesties
  • Niet alles in ‘projecten’
  • ‘Behoud’ bestaande projecten
  • Geleidelijke overgang
   • Leerfase leerkrachten
   • Behoud lestijden seminarie + ‘contract/engagement’
   • Infrastructuur: mediatheek / ICT / OLC
  • Vrije ruimte namiddag
   • Keuze bij leerlingen vanuit aanbod
   • Verschillende coachen aanwezig; uitwisselbaar
  • Projectweken, rest normaal lesrooster (bijv. 22 of 23 weken); compensaties?
  • In 5de leerjaar voorbereiden via miniopdrachten
   • Leerfase leerlingen zelfstandig werken