Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Morfologija biljaka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Morfologija biljaka

Morfologija biljaka

1019 Views Download Presentation
Download Presentation

Morfologija biljaka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MORFOLOGIJA IZDANKA I GRAĐA STABLA

 2. cvet Temeni pupoljak Nodus ili cvor internodija Bocni pupoljak Sistem Izdanaka Temeni pupoljak Lisna drska Lisna ploca List Stablo Osovinski koren Korenov sistem Bocni korenovi

 3. IZDANAK (stablo sa listovima i pupoljcima) LIST TEMENI PUPOLJAK BOČNI PUPOLJAK NODUS INTERNODIJA STABLO

 4. PUPOLJAK • TEMENI PUPOLJAK • BOČNI ILI PAZUŠNI PUPOLJAK • USPAVANI PUPOLJCI

 5. Apikalni meristem stabla (Vegetaciona kupa izdanka) Vegetaciona kupa stabla se sastoji od: Protoderma (epidermis); Osnovnog meristema (parenhim); Prokambijuma (provodna I mehanička tkiva)

 6. USPAVANI PUPOLJCI Cercis siliquastrum, judino drvo

 7. DUGI I KRATKI IZDANCI KRATAK IZDANAK DUGI IZDANAK DUGI I KRATKI IZDANCI ARIŠA

 8. DUGI I KRATKI IZDANCI Pinus nigra, crni bor Cedrus spp., kedar

 9. GRANANJE 3. 2.

 10. Monopodijalno grananje Simpodijalno grananje Quercus sp., hrast Picea omorica, Pančićeva omorika

 11. METAMORFOZE NADZEMNOG IZDANKA FILOKLADIJE Ruscus hypoglosumL.

 12. KLADODIJE predstavnici fam. Cactaceae, kaktusi

 13. REPASTO ZADEBLJALO STABLO Brassica oleraceae var. gongyloides, keleraba

 14. STOLONI kod jagode, Fragaria vesca

 15. IZDANCI PREOBRAĆENI U TRNOVE Gleditschia sp., gledičija

 16. IZDANCI PREOBRAĆENI U RAŠLJIKE

 17. METAMORFOZE PODZEMNIH IZDANKA RIZOM Zingiber officinale Rosc., đumbir

 18. KRTOLA Solanum tuberosum L., krompir Krtola krompira poreklom od izdanka i krtolageorgine poreklom od korena su ANALOGNI organi. (imaju istu građu i funkciju ali surazličitog porekla). HOMOLOGI organi imaju isto poreklo ali različite funkcije (fotosintetički listovi, krunični listići i čašični listići)

 19. LUKOVICA Allium cepa L., crni luk Gagea sp., baloće

 20. Urginea maritima, primorski luk sa najvećom lukovicom u Evropi

 21. ZELJASTE I DRVENASTE BILJKE DRVENASTE - DRVEĆE, ŽBUNOVI I POLUŽBUNOVI Tip PALMI Tip LIŠĆARA

 22. Monopodijalno grananje Simpodijalno grananje Quercus sp., hrast Picea omorica, Pančićeva omorika

 23. GRAĐA STABLA

 24. Apikalni meristem Primarni meristemi Protoderm Osnovni meristem Prokambijum floem kambijum Primarni ksilem epidermis primarna kora srž Provodni snopić Lisni trag ANATOMIJA STABLA Stablo primarne građe

 25. OBLIK STABLA

 26. OBLIK STABLA NA POPREČNOM PRESEKU Juniperus communis Lavandula angustifolia

 27. KOLENHIM SRŽNI ZRACI PARENHIM KORE FLOEM KSILEM

 28. PRIMARNA GRAĐASTABLA • Kod biljaka klase Liliopsida (Monocotyledones) • Kod biljaka klase Magnoliopsida (Dicotyledones) 1 2

 29. PRIMARNA GRAĐASTABLA • Biljke klaseMonocotyledones biljke klaseDicotyledones

 30. Primarna građa stabla biljaka klaseDicotyledones A.Tip stabla bez provodnih snopića I Epidermis II Primarna kora III Centralni cilindar Atropa belladona, velebilje

 31. A.Tip stabla bez provodnih snopića Ocimum basilicum, bosiljak

 32. A.Tip stabla bez provodnih snopića Spartium junceum, žukva

 33. Primarna građa stabla B.Tip stabla sa provodnim snopića Echinacea sp.

 34. Aristolochia sp. I EPIDERMIS II PRIMARNA KORA PERICIKL III CENTRALNI CILINDAR Tip stabla sa provodnim snopićima

 35. PRIMARNA GRAĐASTABLA Kod biljaka klase Liliopsida (Monocotyledones)

 36. Primarna građastabla biljaka klase Liliopsida(Monocotyledones) Zea mays, kukuruz Zatvoreni kolateralni provodni snopić, razbacani

 37. Ruscushypoglosum L., širokolisna kostrika

 38. Ruscusaculeatus L., oštrolisna kostrika, veprina

 39. SEKUNDARNI RAST STABLA

 40. KAKO STABLO DEBLJA ILI SEKUNDARNI RAST STABLA KOD GOLOSEMENICA I DRVENASTIH DIKOTILA Formiranjem kambijalnog prstena I periderma epidermis ksilem floem srž kora kambijum

 41. STABLO SEKUNDARNE GRAĐE 3 I Sekundarna kora II Kambijum III Sekundarno drvo 1. Srž 2. Ksilem 3. Lenticela 2 2

 42. KAKO NASTAJE SEKUNDARNO POKORIČNO TKIVO PERIDERM ? epidermis parenhim epidermis felogen parenhim ostaci epidermisa pluta felogen parenhim

 43. OD PRIMARNE DO SEKUNDARNE GRAĐE STABLA, Juniperus communis

 44. SEKUNDARNA GRAĐA STABLA, Juniperus communis

 45. SEKUNDARNA GRAĐA STABLA ČETINARA God

 46. Delovi sekundarne građe stabla čeitinara: smoni kanali u kori i u drvetu

 47. SEKUNDARNO POKORIČNO TKIVO MRTVA KORA DRVO KORA KAMBIJUM

 48. LENTICELA

 49. Građa rizoma biljke iz klasaMonocotyledones, Iris sp.