Modül V - PowerPoint PPT Presentation

mod l v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modül V PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 36
Modül V
390 Views
Download Presentation
aletta
Download Presentation

Modül V

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modül V Öğretmenlerden öncelikli beklenti materyal tasarlama değildir. Öncelikli beklenti, bakanlık tarafından sağlanan kaynakları etkileşimli tahta üzerinde dersin süreçlerine uygun olarak kullanması, istediği materyale arama, bulma, seçme yolları ile ulaşmasıdır. Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma Bu modülün temel amacı derslerinde değişik teknolojik imkânlardan yararlanmak isteyen öğretmenlerin karşılaşmış olduğu bazı eksiklikleri giderme veya basit düzeyde ders materyallerini kendisinin hazırlamasını sağlamaktır.

 2. Niçin e-materyal tasarlayayım ki? Bulamadım, Yeterli değil, Düzenlenmesi gerek.

 3. Tasarlamada Dikkate Alınacak Faktörler E-materyal geliştirecek öğretmenin her şeyden önce e-materyal geliştirmenin bir süreç olduğunun farkında olması ve bu süreci oluşturan temel bileşenlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olması, geliştirilecek olan materyalin hem etki seviyesini artıracak, hem de sürecin daha planlı ve kolay yürümesini sağlayacaktır.

 4. Her şeyden önce e-materyal geliştirme bir süreçtir. • Analiz, • Geliştirme, • Değerlendirme.

 5. Analiz Bu aşama sürecin ilk basamağı olup, özetle öğretmenin ne tür bir materyale ihtiyaç duyduğunu, nerede ve hangi amaç için kullanacağını, ne tür öğretim faaliyetlerini bu materyal ile destekleyeceğini ve mevcut şartların bu materyalin geliştirilmesi ve uygulanması için uygun olup olmadığı gibi 5N1K türü diye özetleyeceğimiz sorular için cevap aradığı aşamadır. • Problem nedir? Neden bu materyale ihtiyaç var? • Bu materyal hangi problemi giderecek, konun öğrenilmesini kolaylaştıracak, destekleyecek? • Seçilen pedagojik yaklaşıma uygun mu? • Geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili fiziksel ve diğer şartlar incelendi mi? • Geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer teknik kaynaklar mevcut mu / yeterli mi? • Mevcut materyallerin var olup-olmadığı araştırıldı mı?

 6. Geliştirme Bu aşamada belirlenen öğretim hedef ve çıktıları için ihtiyaç duyulan e-materyalin geliştirilmesi sürecidir. • Süreci tanımla (nereden ve ne zaman başlanacak, neler yapılacak vb.) • Nasıl bir materyal geliştirileceğine karar ver (Video, Sunu, Grafik vb.) • Gerekli kaynakları bir araya getir (Videolar, resimler, grafikler, kamera vb.) • Teknik planlamanın ayrıntılarını belirle ve uzman görüşü al, farklı yöntemlerin olup-olmadığını tartış • Örnek bir prototip tasarla (Örnek bir sunum hazırla veya kısa bir video klip hazırla) • Mümkün ise planların hakkında tecrübeli meslektaşların veya uzmanların görüşü al • Tasarım ilke ve öğelerini incele ve seç

 7. Bu aşamada materyal geliştiren öğretmenin özellikle görsel tasarım ilke ve öğelerini dikkate alarak materyali geliştirmesi önemlidir.

 8. Değerlendirme Değerlendirme en genel anlamı ile öğretmenin geliştirmiş olduğu materyali ne derece amaca hizmet ettiğini değerlendirdiği aşamadır.

 9. Görsel Tasarım İlkeleri • Bütünlük • Basitlik • Yerleştirme (Hiyerarşi) • Yakınlık • Hizalama • Denge • Vurgu

 10. Bütünlük Bir görseli meydana getiren ögelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, ögeler arasındaki ilişkidir.

 11. BÜTÜNLÜK sağlayabilmek için: • İlişkili nesneleri birbirine yakın olarak kullan (yakınlık-uzaklık ilkesi) • Tekrar eden nesneler, özellikler kullan (renk, yazı sitili, boyutu vb) • Nesneler arası bir ilişki olmasa bile yerleştirmede bir düzenin olması-dağınık olmaması • Genel bir şablonun oluşturulması • Ortak renk, yazı sitili ve boyutu gibi elementlerin kullanılması • Belirlenen tasarım özelliklerinin çalışma baştan-sona tekrarlanması, aynı olması

 12. Basitlik Ulaştırılmak istenen mesajın açık, yalın ve basit olması gereklidir. Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirsizlik, arasında bir denge aranır. Tasarımdaki gereksiz, mesaj ile doğrudan ilişkisi olmayan tasarım öğelerinin kullanılmaması olarak ta tanımlayabiliriz. (Nike logosu gibi)

 13. Yerleştirme (Hiyerarşi) Bu ilke bilginin önem sırasına göre bir organizasyon içerisinde sunulmasına olan eğilimi ile ilgilidir. Bilginin hiyerarşik biçimde sunulması öğrencinin daha iyi öğrenmesine katkı sağlar. Maslow’unİhtiyaçlar Hiyerarşisi

 14. Yakınlık Bir görselde birbirine yakın ögeler birbiriyle ilişkili, uzak ögeler ise ilişkisiz olarak algılanır. Ögeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmedikçe, izleyenler bu ögeleri anlamlandırmaya çalışır, hangilerinin birlikte düşünüleceğine karar vererek gruplandırmaya çalışır.

 15. Hizalama Materyaldeki ögeler arasında dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalanmış iseler izleyici bu unsurları ve aralarındaki ilişkileri daha çabuk kavrar (Demirel, 2001, s:35). Tasarım elementleri belirli bir hiza ile sunulduğunda izleyenlerin kafasında bir düzen oluşturur ve düzenli bilgiler düzensizlere göre daha kolay öğrenilir ve hatırlanırlar(Yalın, 2003, s:116).

 16. Denge Denge tasarımlarımızda dikkat etmemiz gereken önemli bir ilkedir. Tasarım dengelenmemişse, izleyen kendini rahatsız hissedecek ve bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünecektir. Denge ile ilgili iki tür yaklaşım vardır. Simetrik Denge: Nesnelerin görselin merkezine göre ortadan ikiye bölündüğünde her iki tarafta da birbirinin aynı olacak şekilde yerleştirilmesi ile simetrik denge oluşur. Aşağıdaki resimde simetrik denge oluşturulmuştur.

 17. Asimetrik Denge: Farklı nesneler sayfaya ağırlıkları ölçüsünde yerleştirildiğinde asimetrik denge oluşur. Bu şekilde materyale belirli bir ölçüde hareketlilik kazandırılabilir.

 18. Vurgu Materyalde belli bir bölüme dikkat çekme olayıdır. Öğrencilerin görselin belli bir noktasına yoğunlaşması isteniyorsa vurgu kullanılabilir. Vurgu farklı renk ve doku kullanımı, odaklanacak noktanın boyutunun değiştirilmesi, , yön gösteren çizgilerin kullanılması şeklinde yapılabilir.

 19. Görsel Tasarım Ögeleri • Nokta ve Çizgi • Şekil • Renk • Yazı • Boşluk • Doku • Boyut • Değer

 20. Nokta ve Çizgi

 21. Şekil

 22. Renk Ana Renkler: Kırmızı, Sarı Mavi İkincil Renkler: Portakal, Yeşil Mor Ara Renkler

 23. Yazı rengi – alt zemin rengi uyum şeması

 24. OKUNABİLİRLİK İÇİN KÜÇÜK HARF KULLANIMINI TERCİH EDİN. YAZININ KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ BÜYÜK HARFLERLE YAZILABİLİR ANCAK CÜMLENİN TAMAMI VEYA ÜÇ KELİMEDEN DAHA UZUN YAZILAR KÜÇÜK HARFLER KULLANILARAK YAZILMALIDIR. Okunabilirlik için küçük harf kullanımını tercih edin. Yazının küçük bir bölümü büyük harflerle yazılabilir ancak cümlenin tamamı veya üç kelimeden daha uzun yazılar küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Yazı (Tipografi)

 25. Boşluk - Alan H a r f l e r a r a s ı b o ş l u k Harfler arası boşluk Satırlar aralıları fazla olduğu zaman ise metinler birbirinden kopuk görünür. Satırlar arası boşluk az olduğu zaman metinleri okumak zorlaşır. 1,5 satır aralığı en rahat okumaya izin veren görünüme sahiptir.

 26. Doku

 27. Boyut

 28. Değer

 29. Modülün bundan sonraki bölümü yazılımların kullanıldığı uygulamalı bölümdür.