konsolidovan laborato organizace pr ce na laborato i kontrola kvality laboratorn informa n syst m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha. Centralizace a konsolidace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém' - alesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konsolidovan laborato organizace pr ce na laborato i kontrola kvality laboratorn informa n syst m

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém

Miroslav Průcha

centralizace a konsolidace
Centralizace a konsolidace
 • Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB, HEM, RIA, Mikrobiologie, TRN, … - neefektivnost, vysoké náklady (personální, technologie)
 • Velký tlak na efektivitu a snižování nákladů vede k centralizaci a konsolidaci laboratoří
 • Konsolidovaná laboratoř – slučování jednotlivých úseků – technologicky, logisticky, popř. personálně
 • Vliv na přístrojové vybavení, personální obsazení a použití IS v takových provozech
c le p i konsolidaci laborato e
Cíle při konsolidaci laboratoře
 • Zvýšení efektivity laboratorního

komplementu

 • slučování všech úseků resp.odborností do

jednoho systému (jedno vedení,

 • Vysoká integrace technologií
 • Přizpůsobitelnost provozním podmínkám
 • Automatizace provozních procesů
 • Podpora akreditace laboratoře
 • Bezpečnost dat v souladu s legislativou
 • Technologická flexibilita a zastupitelnost
konsolidovan komplement
Konsolidovaný komplement

Hematologie

Imunologie

Klin.biochemie

Transfuzní stanice

Mol.diagnostika

Klin.mikrobiologie

syst m managementu kvality
Systém managementu kvality
 • Systém managementu kvality (Quality management systém - QMS) zdravotnické laboratoře je popsánv normě ISO 15189:2003. Tato norma představuje:
 • základní podklad k akreditaci zdravotnických
 • laboratoří
 • soubor doporučených standardů, popisujících

požadavky na kvalitu práce zdravotnické laboratoře (i tehdy, jestliže tato na akreditaci nepomýšlí).

kontrola kvality spr vn laboratorn praxe
Kontrola kvality – správná laboratorní praxe
 • Soubor doporučení, jak dohlížet na kvalitu svého pracovního procesu
 • Nejsou primárně závazná, těmi se mohou stát v průběhu akreditačního procesu
 • Definice – WHO 1981 – soubor opatření, kterými pracovníci laboratoře pečují o to, aby lab.práce a její výsledky byly hodnoceny z hlediska jejich správnosti a vhodnosti poskytnutí uživatelům
vnit n kontrola kvality
Vnitřní kontrola kvality
 • Vnitřní kontrola kvality (VKK) je jedním z nástrojů k zajištění bezpečí pacientů.
 • Kontrola kvality v klinické laboratoři je systém vytvořený ke zvýšení pravděpodobnosti, že každý výsledek vydaný laboratoří je validní a použitelný lékaři při diagnostickém a terapeutickém rozhodovacím procesu. Cílem kontroly kvality je detekovat a minimalizovat analytické chyby, které mohou negativně ovlivnit rozhodovací medicínský proces.
 • V praxi to znamená, že laboratoř měří kontrolní vzorky a porovnává je s očekávanými hodnotami.
vnit n kontrola kvality1
Vnitřní kontrola kvality
 • Systém VKK by měl být:
 • - jednoduchý
 • - přehledný
 • - ekonomický
 • - účinný
 • - v souladu s legislativními požadavky (direktiva EU

IVD MD)

 • - v souladu s odbornými poznatky
 • - v souladu s normativními požadavky
 • - užitečný při stanovení analytických znaků metod
vnit n kontrola kvality2
Vnitřní kontrola kvality

V systému VKK je potřeba nastavit:

 • používané kontrolní materiály
 • frekvenci měření
 • způsob hodnocení výsledků
vnit n kontrola kvality3
Vnitřní kontrola kvality
 • rozhoduje o spolehlivosti výsledků měřené série vzorků
 • provádí se měřením obvykle 2 až 3 kontrolních materiálů
 • kontrolní materiály musí mít známou koncentraci stanovovaného analytu a určené povolené rozmezí
vnit n kontrola kvality vzorky
Vnitřní kontrola kvality- vzorky
 • Označení vzorků - bar kód, prevence záměny vzorků
 • Písemný souhlas pacienta (genetické vyšetření, HIV, a další)
vnit n kontrola kvality p jem vzorku
Vnitřní kontrola kvality – příjem vzorku
 • Aktuální stav vzorku umožňující analýzu a označení vzorku
 • Žádanka – její forma
 • Doklad o příjmu vzorku v elektronické nebo písemné podobě
 • Uchovávání dat a údajů – přístup k nim
 • Zálohování dat – místo, délka zálohování, atd
vnit n kontrola kvality4
Vnitřní kontrola kvality
 • Uchovávaní vzorků
 • Transport vzorků
 • Zpracování vzorků
vnit n kontrola kvality5
Vnitřní kontrola kvality
 • Systém kontroly správného provádění analýzy
 • Používání vhodných pozitivních, negativních kontrol, vztažení k pohlaví
 • Referenční rozmezí
vnit n kontrola kvality6
Vnitřní kontrola kvality
 • Validace metody – rozdílné u komerčních a „home made“
 • Pro jednotlivá vyšetření jsou vypracovány S.O.P. – standardní operační postupy – přesný popis všech metod a aplikace na přístroje používané u těchto metod
extern hodnocen kvality
Externí hodnocení kvality
 • - externí hodnocení kvality (EHK) - je systém objektivního hodnocení laboratorních výsledků externí nezávislou organizací k tomu pověřenou. Provádí se pravidelným porovnáváním výsledků měření hodnocených klinických laboratoří a klinických jednotek navzájem a porovnáním s referenčními hodnotami měření. K vyjádření způsobilosti laboratoře se výsledky zkoušení zpracovávají statisticky a vyjadřují graficky (doporučené způsoby hodnocení EHK definuje norma ISO 13528).
extern hodnocen kvality1
Externí hodnocení kvality
 • - hlavním cílem EHK je - stanovení míry správnosti, pravdivosti, porovnatelnosti a úrovně návaznosti výsledků měření- dosáhnout srovnatelnosti výsledků měření mezi jednotlivými pracovišti v národním, případně mezinárodním měřítku. - v podstatě ekvivalentním termínem k EHK a EQA (EQAS - systems, EQAP-programme) jsou i termíny - "zkoušení způsobilosti- (proficiency testing - PT - používaný převážně v USA)
extern hodnocen kvality2
Externí hodnocení kvality
 • významná edukační hodnota pro laboratoře
 • používání doporučených metod a správných jednotek měření (nejlépe SI, je-li to možné)
  • určují odborné společnosti
 • odborné komentáře pomáhající řešit vyskytlé analytické problémy
extern hodnocen kvality3
Externí hodnocení kvality
 • zajišťují externí organizace (SEKK, SZÚ,…)
 • porovnání výsledků měření stejného kontrolního vzorku mezi laboratořemi
 • účel: zajištění porovnatelnosti a správnosti výsledků vydávaných zúčastněnými laboratořemi
kontrola t et stranou
Kontrola třetí stranou
 • akreditace (ČIA) – posouzení odborné způsobilosti a posouzení míry shody laboratorní praxe s požadavky mezinárodních norem
 • certifikace (certifikační společnosti) – posouzení míry shody laboratorní praxe s požadavky mezinárodních norem
 • Edukační audit I NASKL (orgán založený odbornými společnostmi při ČLS JEP) – posouzení dodržování odborných doporučení a správné laboratorní práce v běžné praxi laboratoře
kontrola kvality normy
Kontrola kvality - normy
 • - ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. ČSNI Praha 2001.- ČSN EN ISO 15189:2004 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. ČSNI Praha 2004. - ČSN EN ISO 17511:2004 Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům. ČSNI Praha 2004.- Akreditační standardy klinických laboratoří, Národní program kvality zdravotní péče MZ ČR, duben 2004
vnit n a extern kontrola kvality
Vnitřní a externí kontrola kvality
 • vnitřní kontrola kvality – povinná
 • externí hodnocení kvality – povinné
 • kontrola třetí stranou – dobrovolné
it pro komplement
IT pro komplement

Specializovaní dodavatelé IS pro

laboratorní provozy typu OKB, HEM, RIA, …

 • mikrobiologické laboratoře
 • transfuzní oddělení a jejich sklady
 • V některých zařízeních až 4 IS pro pokrytí potřeb laboratorního provozu
 • Složitá správa (více databází, číselníky, pojišťovna), různé ovládání, různá komunikace s NIS, …
 • Vysoké náklady na provoz IS
aktu ln stav
Aktuální stav
 • Stávající IS používají standardní klient-server technologii
 • Technologický návrh těchto systémů je 10 až 15 let starý
 • Obtížné nasazení pro distribuované řešení
 • To vede k požadavku na změnu technologie
c l otev en laboratorn informa n syst m lis
Cíl – „Otevřený „ laboratorní informační systém (LIS)
 • Nová generace laboratorního IS s otevřenou architekturou
 • Moderní vícevrstvá technologie podporuje připojení detašovaných pracovišť a práci laboratorních řetězců
 • Všechny odbornosti integrovány do jednoho prostředí !!!
 • Snadná správa a vysoká dostupnost systému