slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini Leppäharju, kehittäjä-sosiaaliohjaaja. Ky Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön kehittämishanke .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä KaksineuvoinenAikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010Eini Leppäharju, kehittäjä-sosiaaliohjaaja

ky kaksineuvoisen aikuissosiaality n kehitt mishanke
Ky Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön kehittämishanke
 • Valtaväylä-hanke tarjosi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle mahdollisuuden aikuissosiaalityön hankemuotoiseen kehittämiseen ajalla 1.1.-30.9.2010
 • Hanketyöntekijäksi valittiin kuntayhtymän aikuissosiaalityön tiimiin kuuluva sosiaaliohjaaja.
 • Tällä haluttiin vahvistaa kehittämistyön tulosten siirtymistä aikuissosiaalityön toimintakäytännöksi ja sen jatkumista hankkeen päätyttyä.
etel pohjanmaa ky kaksineuvoinen
Etelä-Pohjanmaa / Ky Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Lapuan terveyskeskus

Seinäjoen terveyskeskus

Kuusiokuntien terveysyhtymä

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

kuntayhtym n taustatietoja
Kuntayhtymän taustatietoja
 • Kuntayhtymästä muodostui 1.1.2009 alkaen Paras –lain mukainen yhteistoiminta-alue, joka hoitaa kaikki alueen sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
 • Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jäsenkuntia ovat: Kauhava (sis. Ala- ja Ylihärmä, Kortesjärvi), Evijärvi ja Lappajärvi. Yhteistoiminta-alueen asukasluku n. 24.000
 • Kuntayhtymän sosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteellakuudesta eri toimipisteestä käsin
 • Aikuissosiaalityön tiimin muodostavat aikuissosiaalityön, päihde- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät 4, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat 2 ja etuuskäsittelijät laajalla työnkuvalla 3.
kehitt mishankkeen tavoitteiden asettelu
Kehittämishankkeen tavoitteiden asettelu
 • Tavoitteet muodostuivat asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeista, joita kartoitettiin mm. kyselyjen avulla sekä aikuissosiaalityön palavereissa
 • Asiakaskyselyllä haluttiin selvittää miten asiakkaat kokivat
  • perusturvatoimistosta saamansa palvelut ja
  • vastasivatko ne asiakkaiden odotuksia
 • Työntekijäkyselyllä selvitettiin heidän käsitystään
  • työkäytäntöjen toimivuudesta ja kehittämistarpeista
  • ”Mitkä asiat koet haasteeksi työnteon sujuvuuden kannalta?”
 • Kehittämisprojektissa painotettiin asiakkaiden ja työntekijöiden osallistumista kehittämistyöhön
slide6

Aikuissosiaalityön sisällön kehittäminen tavoitteellisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi

 • Haasteena pidettiin kiirettä ja toimeentulotuen painottumista työssä, työ tuntui ajoittain ”liukuhihnatyöltä”. Työntekijät toivoivat voivansa käyttää enemmän aikaa asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen selvittelyyn
 • Yhtenäinen käytäntö asiakkaiden elämäntilanteen kartoittamiseen, asiakassuunnitelmien laatimiseen ja seurantaan sekä asiakkuuden päättämiseen
 • Asiakassuunnitelmassa huomioidaan mm. asiakkaan;

- Taustaa, arki ja resurssit, palvelut ja asiakkuudet

- Tavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

- Keinot, palvelut ja tukitoimet

- Arviointi ja arvioinnin ajankohta

slide7

Aikuissosiaalityön asiakasprosessin selkiyttäminen

 • Uuden kuntayhtymän organisaatiomuutosten myötä (2009) sosiaalityön osa-alueet olivat eriytyneet, joka vähensi vuoropuhelua ja tiedon kulkua työntekijöiden välillä. Lisäksi alueen toimintakäytännöissä oli alueellisia eroja
 • Asiakasprosessin mallinnuksella selkiytettiin asiakkuuden eri vaiheita sekä työvaiheita, ja korostettiin eri ammattiryhmien osaamista asiakkuuden eri vaiheissa.
 • Asiakaspolkujen mallintamisessa huomioitiin myös muiden tahojen palveluita.
slide10

Poikkihallinnollisen toiminnan kehittäminen

- Eri toimijatahojen palvelut toisiaan tukeviksi

 • Palveluketjujen kehittäminen siten, että ne muodostaisivat kokonaisuuden ja veisivät asiakkaan tilannetta eteenpäin

Esiin nousseita kehittämiskohteita olivat mm.:

  • Tiedon lisääminen toisten työn sisällöstä
  • Vastuullinen taho asiakasprosessin etenemiselle
  • Asiakassuunnitelman käyttäminen työvälineenä mm. tiedon jakamisessa asiakkaan verkostossa
  • Selkeän mallin luominen työkyvynarvioinnin asiakasprosessin toteuttamiseen
  • Palaverikäytäntöjen uudistaminen ja tehostaminen yhteistyöverkostoissa
kehitt misty n tuloksia
Kehittämistyön tuloksia
 • Perustasolla työn kehittäminen, johon ilman erillisiä resursseja ei olisi ollut mahdollisuutta
 • Yhtenäinen menetelmä suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiselle ja sen juurruttaminen käytännön työhön
 • Uuden viran perustaminen aikuissosiaalityöhön

-> sosiaaliohjaaja, jonka työ painottuu suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiseen

 • Aikuissosiaalityön esite
 • Kehittämistyötä tulee jatkaa toimivien poikkihallinnollisten yhteistyökäytäntöjen tehostamiseksi
slide12

Välityömarkkinoiden kehittäminen Seinäjoen seudulla ja Kuusiokunnissa osana Valtaväylä-hankekokonaisuutta (ESR)

Kirsi Lehtipää, palveluohjaaja Kuusiokunnat

te toimiston ja sosiaalitoimen yhteisty n kehitt minen v lity markkinoilla
TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteistyön kehittäminen Välityömarkkinoilla

Seinäjoen seutu:

palvelusuunnittelija Hilkka Saarenpää, työvoimaohjaaja (sosionomi AMK) TYP Seinäjoki

1.2.2011-30.6.2011

Alueena Ilmajoki, Seinäjoki ja Lapua

Kuusiokunnat:

palvelusuunnittelija Erika Vähä-Laakso (sosionomi AMK)

1.9.2010 – 31.3.2011

Alueena Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri

 • Kehittämistyön tavoitteena kehittää sosiaalitoimiston ja TE-toimiston työntekijöiden välistä yhteistyötä ja käytäntöjä yhteisten asiakkaiden palveluissa.
kehitt mistoiminnan l ht kohdat
Kehittämistoiminnan lähtökohdat

”Kehittää sosiaalitoimen ja TE-toimiston työntekijöiden välistä yhteistyötä ja käytäntöjä yhteisten asiakkaiden palveluissa”

Kysely työntekijöille:

 • Minkälaisia kehittämisen kohteita näette sosiaalitoimen, TE-toimiston ja TYP:n välisessä yhteistyössä?
 • Mitä kehitystarpeita näette alueenne aikuissosiaalityössä?
 • Koetteko, että aktivointisuunnitelmakäytäntöjä ja kuntouttavaa työtoimintaa tulisi kehittää alueellanne? Jos, niin miten?
 • Koetteko, että asiakkaiden eläkkeen hakemiseen, eläkemahdollisuuksien selvittelyyn/ eteenpäinohjaamiseen liittyvissä asioissa on kehittämistarpeita alueellanne? Jos, niin minkälaisia?
 • Onko asiakasohjauksessa eri tahojen välillä puutteita/epäselvyyksiä? Jos, niin millaisia ja minkälaisten asiakkaiden osalta erityisesti?
 • Mihin erityisesti toivotte kiinnitettävän huomiota alkavassa kehitystyössä?
kehitt mistarpeet
Kehittämistarpeet

Kyselyn tulosten pohjalta tehtiin koonti tärkeimmistä esille nousseista kehittämistarpeista

Seinäjoen seutu:

 • Yhteistyökäytännöt ja tiedonkulku, asiakasohjauskäytännöt, aktivointisuunnitelmakäytännöt, henkilöstöresurssit ja niiden kohdentaminen, lomakekantojen yhtenäistäminen, eläkeselvittelyjen mallinnus, työpaikkaohjaajien koulutus. Työttömien työterveystarkastusten ja terveysneuvonnan kehittäminen osana TE-toimiston ja sosiaalitoimiston palveluja

Kuusiokunnat:

 • Esim. Työnjaon, vastuiden, yhteistyökäytäntöjen selkiyttäminen, aktivointisuunnitelmakäytännöt, laadukkaat ja vaikuttavat asiakassuunnitelmat, polutus-seuranta-ohjaus- käytännöt eri toimenpiteissä, eläkeselvittelyjen mallinnus
 • Kehittämistarpeita lähdettiin jatkotyöstämään palvelusuunnittelijoiden järjestämissä

*kehittämispäivissä

*työkokouksissa

*keskustelutilaisuuksissa

*koulutustilaisuuksissa

 • Lähtökohtana käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen
kehitt misty k yt nn ss
Kehittämistyö käytännössä
 • Kehittämistarpeita lähdettiin jatkotyöstämään palvelusuunnittelijoiden järjestämissä

*kehittämispäivissä

*työkokouksissa

*keskustelutilaisuuksissa

*koulutustilaisuuksissa

 • Lähtökohtana käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen
kehitt misty n tuloksia1
Kehittämistyön tuloksia

Seinäjoen seutu:

 • TOIMIJAKARTTA välityömarkkinatoimijoista

(asiakasohjauksen tueksi tarkoitettu väline työntekijöille)

 • Lomakekantojen yhtenäistäminen
 • Työttömien työterveyshuoltoon liittyvä kehittämisprojekti (osana Valtaväylä- hanketta) käynnistymässä (terveydenhoitaja)
 • Täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen AMK:ssa terveydenhoitajille, joilla erityisalueena työttömien terveystarkastukset

Kuusiokunnat:

 • Uudistetut ja yhtenäiset ”lomakepohjat” Kuusiokuntiin (kutsu aktivointisuunnitelmaan, aktivointisuunnitelman kartoituslomake, aktivointisuunnitelmapohja, arviointi ja palautelomakkeet kuntouttavaan työtoimintaan
 • Vastuiden, työnjaon, työkäytäntöjen ja roolien selkeyttäminen eri toimijoiden välillä asiakastyössä
kiitos mielenkiinnostanne

Kiitos mielenkiinnostanne!

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)