predlozi za izmene i dopune odredbi zzp koje se odnose na ugovor o prodaji robe i prate e garancije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P rof. dr Katarina Ivančević 20 mart 2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
P rof. dr Katarina Ivančević 20 mart 2013.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

P rof. dr Katarina Ivančević 20 mart 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Predlozi za izmene i dopune odredbi ZZP koje se odnose na ugovor o prodaji robe i prateće garancije. P rof. dr Katarina Ivančević 20 mart 2013. Pojam ugovora o prodaji Direktiv a 2011/83/E U čl. 2. st. 1. t. 5. Važeći tekst čl. 5. st. 1. t. 4). Predlog izmene čl. 5. st. 1. t. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P rof. dr Katarina Ivančević 20 mart 2013.' - aleron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predlozi za izmene i dopune odredbi zzp koje se odnose na ugovor o prodaji robe i prate e garancije

Predlozi za izmene i dopune odredbi ZZP koje se odnose na ugovor o prodaji robe i prateće garancije

Prof. dr Katarina Ivančević

20 mart 2013.

pojam ugovora o prodaji direktiv a 2011 83 e u l 2 st 1 t 5
Pojam ugovora o prodaji Direktiva 2011/83/EU čl. 2. st. 1. t. 5.

Važeći tekst čl. 5. st. 1. t. 4)

Predlog izmene čl. 5. st. 1. t. 4

„Ugovor o prodaji” označava svaki ugovor u kome trgovac prenosi ili se obavezuje da prenese vlasništvo nad robom potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu za robu, uključujući i sve ugovore koji za predmet imaju i robu i usluge.

Direktiva 2011/83/EU čl. 2(5)

 • ugovor o prodaji robe jeste ugovor zaključen između trgovca i potrošača koji za predmet ima prodaju robe, kao i ugovor koji za predmet istovremeno ima prodaju robe i pružanje usluga;
pojam komercijalne garancije direktiv a 2011 83 e u l 2 st 1 t 14
Pojam komercijalne garancije Direktiva 2011/83/EU čl. 2. st. 1. t. 14.

Važeći tekst čl. 56. st. 1.

Predlog izmene čl. 5. t. 39.

Direktiva 2011/83/EU čl. 2(14)

„Komercijalna garancija” označava svaku garanciju od strane prodavca ili proizvođača (garant) prema potrošaču da pored njegove zakonske obaveze koja proizilazi iz garancije o usaglašenosti proizvoda nadoknadi i plaćenu cenu ili da zameni, popravi proizvod ili obezbedi servis za proizvod na bilo kakav način ako proizvodi nisu u skladu sa specifikacijom ili sa drugim zahtevima koji se ne odnose na usaglašenost definisanim u garanciji ili u odgovarajućoj reklami, koji su dostupni u vreme ili pre zaključivanja ugovora.

 • Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.
l 16 zzp direktiv a 2011 83 e u l 5
Čl. 16 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl.5.

Važeći tekst

Predlog izmene

Obaveza obaveštavanja u pogledu ugovora koji nisu ugovori na daljinu ili ugovori zaključeni izvan poslovnih prostorija

(1) Pre nego što se potrošač obaveže ugovorom koji nije ugovor na daljinu ili ugovor zaključen izvan poslovnih prostorija ili odgovarajućom ponudom za zaključivanje ugovora, trgovac je dužan da potrošača na jasan i razumljiv način obavesti o sledećim informacijama ako te informacije nisu jasne iz konteksta:

 • Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora
 • Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način, obavesti o:
l 16 zzp direktiv a 2011 83 e u l 51
Čl. 16 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl.5.

Važeći tekst

Predlog izmena

nazivu i vrsti robe, sastavu i količini, kao i drugim podacima u skladu sa posebnim propisima, a naročito podacima o proizvođaču, zemlji porekla, datumu proizvodnje i roku upotrebe, uvozniku, kvalitetu i proizvodnom procesu (korišćenje genetski modifikovanih proizvoda i/ili nanočestica);

osnovnim karakteristikama dobara ili usluga do stepena koji odgovara sredstvu komunikacije i dobrima i uslugama;

 • osnovnim obeležjima robe ili usluge;
l 16 zzp direktiv a 2011 83 e u l 52
Čl. 16 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl.5.

Važeći tekst

Predlog izmena

identitetu trgovca, kao što je trgovačko ime, geografska adresa na kojoj je registrovan (sedište) i njegov telefonski broj;

5. dogovorima o plaćanju, isporuci, realizaciji, vremenu za koje se trgovac obavezuje da isporuči robu ili realizuje uslugu i predviđenim načinima rešavanja žalbi od strane trgovca kada je primenljivo;

 • adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta trgovca, kao što su naziv trgovca ili naziv drugog trgovca u čije ime taj trgovac postupa;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;

l 16 zzp direktiv a 2011 83 e u l 53
Čl. 16 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl.5.

Važeći tekst

Predlog izmena

4. ukupnoj ceni robe i usluga sa uključenim porezima, ili kada je priroda robe i usluga takva da se cena ne može izračunati unapred u razumnim granicama, načinu na koji će se cena obračunati i, kada je primenljivo, o svim dodatnim troškovima transporta, isporuke ili poštanskim troškovima ili, kada se ovi troškovi ne mogu razumno obračunati unapred, činjenici da se takvi dodatni troškovi mogu staviti potrošaču na teret;

3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;

l 16 zzp direktiv a 2011 83 e u l 54
Čl. 16 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl.5.

Važeći tekst

Predlog izmena

6. pored napomene o postojanju zakonske garancije o usaglašenosti proizvoda, postojanju i uslovima postprodajnih usluga i trgovačkih garancija kada je primenljivo; 

trajanju ugovora, gde je primenljivo ili, ako je ugovor zaključen na neodređeni rok ili se produžava automatski, o uslovima za njegovo raskidanje;

minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača, gde je primenljivo;

6) podršci koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima potrošač ima pravo na ugovorne garancije;

7) vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je ugovor zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;

8) minimalnom trajanju ugovorne obaveze potrošača ako je potrebno odrediti njeno trajanje;

l 16 zzp direktiv a 2011 83 e u l 55
Čl. 16 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl.5.

Važeći tekst

Predlog izmena

postojanju i uslovima bilo kakvog oblika finansijske garancije koju potrošač treba da plati ili dostavi na zahtev trgovca;

upozorenju o potencijalnoj opasnosti ili štetnosti robe i usluga, kao i uputstvu o načinu korišćenja, gde je primenljivo;

uslovima koji se odnose na vraćanje kupljene robe trgovcu, kao što je originalno pakovanje ili plaćanje naknade.

9) obavezi potrošača da pruži bilo koji oblikobezbeđenja na zahtev trgovca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji.

l 16 zzp
Čl. 16. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmena novi st. 9.

(9) Osim ako nije drugačije predviđeno ovim zakonom, informacije u skladu sa stavom 1. moraju biti na srpskom jeziku, napisane ćiriličnim ili latiničnim pismom.

 • u Zakonu o zaštiti potrošača ne postoje opšte odredbe koje se odnose na korišćenje srpskog jezika u materijalima za obaveštavanje koji se dostavljaju potrošačima.
l 17 zzp direktiv a 2011 83 e u l 22
Čl. 17 ZZP- Direktiva 2011/83/EU čl. 22.

Važeći tekst

Predložena izmena

dodati st. 2.

Potrošač ima pravo na povraćaj novca za dodatno plaćanje, ukoliko trgovac nije dobio izričitu saglasnost potrošača već je bio obavešten pomoću podrazumevane opcije koja zahteva da je potrošač odbije kako bi izbegao dodatno plaćanje“

Dodatni troškovi

 • Potrošač nije dužan da plati dodatne poštanske troškove i troškove transporta i isporuke ako trgovac nije obavestio potrošača o dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke ili se dodatni poštanski troškovi i troškovi transporta i isporuke ne mogu unapred obračunati ukoliko trgovac nije obavestio potrošača da se dodatni poštanski troškovi i troškovi transporta i isporuke mogu staviti potrošaču na teret.
zzp l 49 st 1 direktiva 2011 83 eu l 18 st 1
ZZP čl. 49. st.1. Direktiva 2011/83/EU čl. 18. st. 1.

Važeći tekst

Predložena izmena

1. Trgovac je dužan da isporuči robu, preda dokumenta koja se odnose na robu i da prenese vlasništvo na robi na način predviđen ugovorom.

2. Trgovac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno.

Isporuka

Trgovac je dužan da robu preda potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik u primerenom roku potrebnom za isporuku robe iste vrste, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno.

l 49 zzp dodaje se nov stav
Čl. 49. ZZP dodaje se nov stav

3. Kada trgovac uz prodaju proizvoda nudi dostavu proizvoda na adresu koju odredi potrošač, obavezan je da u dogovorenom roku dostavi proizvod ugovorenog kvaliteta i količine, u ugovorenom stanju, kao i da tom prilikom uruči sva pripadajuća dokumenta, uz obavezno izdavanje potvrde o prijemu proizvoda u pisanoj formi.

l 49 zzp dodaju se novi stavovi
Čl. 49. ZZPdodaju se novi stavovi

4. Trgovac je u obavezi da na računu čitljivo i jasno napiše rok isporuke proizvoda.

5. Neće se smatrati da je izvršena uredna dostava proizvoda na adresu koju odredi potrošač ostavljanjem proizvoda ispred vrata kuće ili stana potrošača ili nekog drugog mesta.

l 49 zzp dodaju se novi stavovi1
Čl. 49. ZZPdodaju se novi stavovi
 • 6. Trgovac je dužan da potrošaču obezbedi uz robu deklaraciju, uputstvo za upotrebu, uputstvo za montažu, i druge podatke kojima se potrošač upoznaje sa svojstvima proizvoda u skladu sa propisima.
 • 7. Uputstvo za upotrebu i montažu može biti sačinjeno na posebnom pismenu odnosno prilepljeno ili odštampano na robi ili njenoj ambalaži, u vidu teksta, slike ili skice kao i u kombinaciji ovih oblika.
l 49 zzp dodaje se nov stav1
Čl. 49. ZZP dodaje se nov stav

8. Sadržaj uputstava i dokumentacije koja se daje potrošaču mora biti sačinjen u skladu sa propisima, čitko i jasno na čitljiv način na srpskom jeziku, a kada je prevod u pitanju istovetan izvornom tekstu tako da za potrošača bude lako razumljiv.

l 49 zzp dodaje se nov stav2
Čl. 49. ZZPdodaje se nov stav

9. Prilikom ponude i prodaje tehničke robe trgovac je u obavezi da potrošača u pisanom obliku obavesti o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i popravke za vreme i posle prestanka perioda u kome odgovara za saobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

l 49 zzp dodaje se nov stav3
Čl. 49. ZZP dodaje se nov stav

10. Proizvođači, distributeri i prodavci tehničkih proizvoda moraju da obezbede da rezervni delovi, pribor potrebni za održavanje i opravke kao i drugi proizvodi bez kojih se tehnička roba ne može upotrebljavati prema predviđenoj nameni, budu dostupni potrošačima kao i ovlašćenim servisima tokom perioda u kome se oni za to smatraju odgovornim, kao i posle prestanka proizvodnje i uvoza robe, u skladu sa propisima.

l 49 zzp dodaje se nov stav4
Čl. 49. ZZP dodaje se nov stav

11. Rok iz predhodnog stava ovog člana ne može biti kraći od tri godine za aparate za domaćinstvo, odnosno pet godina za drugu tehničku robu, ako posebnim propisom nije drugačije propisano, koji rok se računa od dana prodaje potrošaču.

l 49 st 2 zzp
Čl. 49. st.2. ZZP

Važeći tekst st. 2.

Predložena izmena

novi st. 12.

U slučaju raskida ugovora, trgovac je u obavezi da, bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od raskida ugovora vrati potrošaču sve iznose plaćene po ugovoru.  

Direktiva 2011/83/EU - bez odlaganja

 • Ako trgovac ne isporuči robu u roku iz stava 1. ovog člana, dužan je da u roku od sedam dana od dana isteka roka vrati potrošaču iznos koji je uplatio.
direktiva 2011 83 eu l 21 zzp l 49 dodaje se novi stav
Direktiva 2011/83/EU čl. 21 ZZP čl. 49. dodaje se novi stav
 • 13. Komunikacija putem telefona

Ukoliko trgovac omogućava potrošačima telefonsku liniju za kontakte vezano za zključenje i realizaciju ugovora u obavezi je da obezbedi da se razgovori tarifiraju po ceni redovnog poziva.

prelazak rizika l 50 st 1 i 2 zzp direktiv a 2011 83 e u l 20
Prelazak rizika Čl. 50. st. 1. i 2. ZZP-Direktiva 2011/83/EU čl. 20.

Važeći tekst sada st. 2.

Predložena izmena

U ugovorima u kojima trgovac dostavlja robu potrošaču, rizik od gubitka ili oštećenja robe prelazi na potrošača kada on ili treće lice označeno od strane potrošača, izuzev prevoznika, stekne fizičku državinu robe.

Međutim, rizik će preći na potrošača nakon isporuke prevozniku, ako je prevoznik angažovan od strane potrošača da preveze robu pod uslovom da izabranog prevoznika nije ponudio trgovac, ne dovodeći u pitanje prava potrošača protiv prevoznika.

1. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi trgovac.

2. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

prelazak rizika l 50 st 1 i 2 zzp direktiv a 2011 83 e u l 201
Prelazak rizika Čl. 50. st. 1. i 2. ZZP-Direktiva 2011/83/EU čl. 20.

Važeći tekst

Predložena izmena

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač, treće lice ili prevoznik koje je odredio potrošač, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

 • Akopredaja robe nijeizvršenaizrazlogaštopotrošačilitreće lice koje je odrediopotrošač, a kojenijeprevoznikiliotpremnik, bezosnovanograzlogaodbijadaprimirobuilisvojimponašanjemsprečavaisporuku, rizikizst. 1. i 2. ovogčlanaprelazinapotrošačaistekomrokazaisporuku, odnosno u rokuod 30 danaoddanazaključenjaugovoraakorokisporukenijeugovoren.
saobraznost robe
Saobraznost robe
 • Predlog za promenu naslova:

1. Zakonska garancija saobraznosti

ili

2.Ugovorna odgovornost trgovca

l 51 st 1 zzp
Čl. 51. st. 1. ZZP

Važeći tekst

Predložena izmena

Trgovac je dužan da isporuči upakovanu i zaštićenu robu u količini, kvalitetu i vrsti kako je to predviđeno ugovorom odnosno dužan je da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

 • Saobraznost ugovoru
 • Trgovac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru o prodaji.
l 51 st 2 zzp predlo ena izmena
Čl. 51. st. 2. ZZP-predložena izmena

Da bi se smatralo da je isporučena roba saobrazno ugovoru mora da:

1: ) bude pogodna za svrhu koja se obično povezuje sa robom iste vrste i, ako je primenjivo

a) odgovara opisu koji je dao trgovac, i ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

b) da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe koja su data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa, predstavljanja ili na ambalaži robe.

2) ispunjava karakteristike definisane sporazumom ugovornih strana ili da ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

l 52 st 1 zzp
Čl. 52. st. 1. ZZP

Važeći tekst

Uz korekciju objedinjeni su sadašnji stav 1, 2. i 4. čl. 52.

Trgovac odgovara za svaki vid nesaobraznosti isporučene robe ugovoru koji se ispolji i

1) koji je postojao u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao;

2) koji se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.

3) koju je potrošač mogao lako opaziti, ako je izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

 • Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.
l 52 st 2 zzp
Čl. 52. st. 2. ZZP

Važeći tekst - st. 2.

Preformulisan sadašnji čl. 53. Nepravilna instalacija

Trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio trgovac ili drugo lice pod njegovim nadzorom kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predato potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

 • Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.
l 52 st 4 zzp
Čl. 52. st. 4. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Odgovornost trgovca za nedostatak saobraznosti ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Sadašnja odredba st. 4. preneta u st. 1. č. 52

 • Trgovac odgovara za nesaobraznost koju je potrošač mogao lako opaziti, ako je izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
l 53 st 1 i 2 zzp menjaju se tako da glase
Čl. 53. st.1. i 2. ZZPmenjaju se tako da glase:

Obaveze potrošača

 • Potrošač nema obavezu da u momentu sklapanja ugovora detaljno pregleda robu niti da je da na pregled, ali je u obavezi da obavesti trgovca o nesaobraznosti robe u roku od dva meseca od dana kada je otkrio postojanje nesaobraznosti da bi ostvario svoja prava.
 • U obaveštenju o nesaobraznosti u ispunjenju ugovora potrošač nije dužan da detaljno opisuje kako se nesaobraznost ispoljava ali je u obavezi da trgovcu omogući da pregleda robu.
l 53 zzp dodaju se novi stavovi
Čl. 53. ZZPdodaju se novi stavovi

3. U slučaju da trgovac osporava nesaobraznost, a potrošač ne odustaje od svog zahteva, stručno mišljenje o opravdanosti zahteva daje ovlašćeni sudski veštak ili drugo ovlašćeno telo.

4. Ukoliko stručno mišljenje bude u prilog zahtevu potrošača troškove veštačenja snosi trgovac.

5. Potrošač ima pravo da prisustvuje proveri kvaliteta robe.

l 54 st 1 zzp
Čl. 54. st. 1. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je blagovremeno i uredno obavestio prodavca o nesaobraznostiima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 • Pravne posledice nesaobraznosti
 • Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
l 54 st 3 zzp
Čl. 54. st. 3. ZZP

Važeći tekst

Objedinjen je st. 3. i 7. čl. 54.

Potrošač može da bira da li će raskinuti ugovor ili zadržati nesaobraznu robu i zahtevati sniženje cene ako

1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom;

2. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca;

3. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

4. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

5. zbog nedostataka saobraznosti koji su se posle opravke ponovo pojavili ili zbog većeg broja nedostataka ne može stvar koristiti u skladu sa namenom.

 • Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguce ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
l 54 st 5 zzp
Čl. 54. st. 5. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku, sa kojim se saglasio potrošač, bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

 • Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
l 55 zzp dodaje se nov stav
Čl. 55. ZZPdodaje se nov stav

4. Vremenski period koji trgovac koristi da otkloni nedostatak saobraznosti suspenduje rokove propisane u stavovima 1, 2. i 3. ovog člana

direktiva 2011 83 eu l 18 st 2 pravo potro a a na raskid ugovora
Direktiva 2011/83/EU čl. 18. st. 2.pravo potrošača na raskid ugovora
 • ZZP nema odredbe - primena odredbi ZOO
 • Raskidanje ugovora zbog neispunjenja

ZOO čl. 124. do čl. 132.

1. Kada je ispunjenje o roku bitni sastojak ugovora – čl. 125. st. ZOO

2. Kada ispunjenje o roku nije bitni sastojak ugovora - čl. 126. st. ZOO

l 56 st 1 zzp
Čl. 56. st. 1. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Davalac komercijalne garancije i garantni list

Proizvod za koji davaoc garancije daje komercijalnu garanciju prodaje se uz popunjen i overen garantni list i uz spisak ovlašćenih servisa, sa teritorije Republike Srbije.

 • Davalac garancije i garantni list
 • Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.
 • Definicija prebačena u čl. 5. ZZP
l 56 st 2 zzp
Čl. 56. st. 2. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Brisana t. 3.

 • Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:
 • 1) pravima potrošača iz čl. 54. ovog zakona, uz obaveštenje da se ugovornom garancijom ne utiče na ta prava;
 • 2) nazivu i adresi davaoca garancije, sadržini ugovorne garancije i uslovima za ostvarivanje prava iz ugovorne garancije, a naročito o njenom trajanju I prostornom važenju;
 • 3) neprenosivosti, u slučaju da su prava iz garancije neprenosiva, čime se ne utiče na pretpostavku iz člana 48. tačka 10) ovog zakona.
predlog izmene l 56 st 2 zzp
Predlog izmene čl. 56. st. 2. ZZP
 • Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja na srpskom jeziku sadrži sve podatke izkomercijalne garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:

1) tome koja prava potrošač ima na osnovu ovog zakona i da garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti trgovca u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru;

2) nazivu i adresi davaoca komercijalne garancije,

3) nazivu i adresi trgovca ako on nije istovremeno i davaoc komercijalne garancije

4) datumu predaje robe potrošaču;

5) podatke koji identifikuju robu;

6) sadržini komercijalne garancije i uslovima za ostvarivanje prava iz komercijalne garancije

7) trajanju garantnog roka;

8) području važenja komercijalne garancije;

9) vremenu po proteku garantnog roka u kome davaoc garancije obezbeđuje potrošaču održavanje, rezervne delove i priključne (pomoćne) aparate ili slične delove.

 • Ako se napred navedeni podaci nalaze na različitim papirima, odnosno različitim oblicima isprave, trgovac je u obavezi da posebno upozori na to potrošača.
l 56 st 3 zzp
Čl. 56. st. 3. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Po pravilu garantni list se sačinjava u pisanom obliku na papriru.

Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču podataka koji je jednostavno dostupan potrošaču.

 • Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list.
l 56 zzp dodaju se novi stavovi
Čl. 56. ZZP - dodaju se novi stavovi

6. Nadležni ministar može doneti pravilnik kojim će se detaljnije urediti pitanja vezana za izdavanje komercijalne garancije.

7. Davaoc garancije mora za robu za koju je pružena komercijalna garancija u u periodu važenja zakonske odgovornosti odnosno periodu koji je duži od ovog, da obezbedi:

- servis koji ima ovlašćenje proizvođača za ugradnju servisnih delova za proizvod i sa njim sklopljen ugovor za nabavku zamenjivih delova ako sam ne obavlja tu delatnost;

- besplatno otklanjanje neispravnostu u periodu garantnog roka;

- održavanje, rezervne delove i priključne aparate saglasno odredbama ovog zakona po proteku garantnog roka tako da servis vrši popravke sam ili ima ugovor o servisiranju sa drugim licem.

l 56 zzp dodaju se novi stavovi1
Čl. 56. ZZP - dodaju se novi stavovi

8. Ukoliko roba za koju je izdata komercijalna garancija ne funkcioniše ispravno ili nema svojstvo navedeno u garantnom listu ili oglasnoj poruci, potrošač najpre može da traži otklanjanje nedostatka.

9. U slučaju otklanjanja nedostatka garantni rok se produžava za vreme za koje proizvod nije korišćen, koje se računa od dana podnošenja zahteva potrošača za otklanjanje nedostatka.

10. U slučaju da nedostatak ne bude otklonjen u roku od koji ne može biti duži od 30 dana od dana kada je primljen zahtev potrošača za opravku, davaoc garancije mora potrošaču besplatno da preda identičnan, nov i ispravan proizvod.

l 56 zzp dodaju se novi stavovi2
Čl. 56. ZZP - dodaju se novi stavovi

11. Ukoliko davaoc garancije u navedenom roku iz predhodnog stava ne popravi ili ne zameni robu sa novim proizvodom potrošač može da raskine ugovor ili zahteva sniženje cene.

12. Za zamenjeni proizvod ili zamenjen bitan deo proizvoda proizvođač mora potrošaču da izda nov garantni list.

13. Prava potrošača iz ovog člana prestaju po proteku dve godine od dana kada je potrošač zahtevao besplatno otklanjanje nedostatka ili zamenu proizvoda sa novim.

l 56 zzp dodaju se novi stavovi3
Čl. 56. ZZP - dodaju se novi stavovi

14. Davaoc garancije odnosno ovlašćeni servis mogu potrošaču za period dok traje popravka za koju je bila izdata obavezna garancija da obezbede besplatnu upotrebu podobnog proizvoda.

15. Ukoliko davaoc garancije potrošaču ne obezbedi odgovarajući proizvod za privremenu upotrebu potrošač ima pravo na naknadu štete koju je imao zbog toga što nije mogao da upotrebljava proizvod od trenutkla kada je zahtevao popravku ili zamenu, do njenog okončanja.

16. Troškove materijala, zamenjenih delova, rada, prenosa i prevoza proizvoda koji nastanu prilikom otklanjanja kvara odnosno zamene robe novom plaća davaoc komercijalne garancije.

l 57 zzp dodaje se novi stav
Čl. 57. ZZP - dodaje se novi stav

2. Proizvođač i distributer/uvoznik je dužan da se u svojim oglašavanjima ili drugim javnim izjavama koje se odnose na robu široke potrošnje uzdrži od upotrebe reči garancija ili nekog drugog izraza sa tim značenjem ako po osnovu ugovora o prodaji čiji su predmet ti proizvodi, potrošač ne stiče više prava nego što ih već ima u skladu sa ovim zakonom.

l 58 st 1 zzp
Čl. 58. st. 1. ZZP

Važeći tekst

Predlog izmene

Reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu, radi ostvarivanja svojih prava zbog nedostatka saobraznosti, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamacija

 • Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu, radi ostvarivanja svojih prava iz člana 54.
l 58 zzp dodaju se novi stavovi
Čl. 58. ZZP - dodaju se novi stavovi

2. Trgovac je u obavezi da u prodajnom objektu na vidnom mestu istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacija i da na mestu određenom za prijem istih obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

3. Potrošač može da reklamaciju saopšti trgovcu ili zastupniku trgovca pisanim putem, elektronskim putem ili na nekom trajnom mediju, odnosno lično usmeno u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen ili drugom mestu koje je u tom smislu određeno uz dostavu kopije računa na uvid.

l 58 zzp dodaju se novi stavovi1
Čl. 58. ZZP - dodaju se novi stavovi

4. Trgovac je u obavezi da potrošaču izda pisanu potvrdu odnosno da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

5. Trgovac je u obavezi da vodi evidenciju primljenih reklamacija koju je u obavezi da čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

l 58 zzp dodaju se novi stavovi2
Čl. 58. ZZP - dodaju se novi stavovi

6. Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, predmetu i zahtevu iz reklamacije, kao i datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije potrošaču, roku za rešavanje reklamacije, odluci, načinu i datumu rešavanja reklamacije.

l 58 st 2 zzp
Čl. 58. st. 2. ZZP

Važeći tekst st. 2.

Predlog izmene - sada st. 7.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetoj reklamaciji i predlogu njenog rešavanja.

 • Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu I predlogom njegovog rešavanja.
l 58 zzp dodaju se novi stavovi3
Čl. 58. ZZP - dodaju se novi stavovi

Rešavanje reklamacija potrošača

8. Ukoliko trgovac prihvati reklamaciju, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije udovolji zahtevu potrošača.

9. Ako nije moguće da se udovolji zahtevu potrošača iz objektivnih razloga u roku od osam dana, trgovac je u obavezi da pisanim putem obavesti o tome potrošača i da navede rok u kome će je otkloniti s tim da taj rok ne može biti duži od 15 dana računajući od dana prijema reklamacije.

l 58 zzp dodaju se novi stavovi4
Čl. 58. ZZP - dodaju se novi stavovi

10. Ukoliko trgovac ošteti predmet koji mu je dat na popravku u obavezi je da ga popravi u roku od tri dana ukoliko se time ne smanjuje vrednost i upotrebljivost proizvoda.

11. U slučaju da trgovac uništi ili izgubi predmet koji mu je dat na popravku dužan je da potrošaču po njegovom izboru preda u roku od tri dana nov isti proizvod ili mu plati naknadu štete u visini maloprodajne cene novog proizvoda.

12. Nemogućnost potrošača da dostavi trgovcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanja reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti ili kvara.