1 / 17

Hur tillgängligt boende kan begränsa välfärdskostnaderna Leif Wikman Luleå

Hur tillgängligt boende kan begränsa välfärdskostnaderna Leif Wikman Luleå. Leif Wikman. 70-talet 80-talet 90-talet 00-talet 10-talet SIB Wikman-konsult. e-post: leif@wikman.nu tel: 070-529 43 61.

alena
Download Presentation

Hur tillgängligt boende kan begränsa välfärdskostnaderna Leif Wikman Luleå

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hur tillgängligt boende kan begränsa välfärdskostnaderna Leif Wikman Luleå _____________________________________________________________________________________________ Wikman-konsult

 2. Leif Wikman 70-talet 80-talet 90-talet 00-talet 10-talet SIB Wikman-konsult e-post: leif@wikman.nu tel: 070-529 43 61 _____________________________________________________________________________________________ Wikman-konsult

 3. Flytt till särskilt boende => 80 + 10 års skillnad = 6 mkr => 90 +

 4. Inventera bostadsbeståndet Demografin idag och på sikt +112% +42%

 5. Ekonomisk konsekvensbeskrivning för Luleå

 6. Vem äger frågan? A L L M Ä N N Y T T A N S T A D S B Y G G N A D S O C I A L A T E K N I S K A R Ä D D N I N G S T J Ä N S T A N D R A B O L A G o F Ö R V K O M M U N L E D N I N G _____________________________________________________________________________________________ Wikman-konsult

 7. Inventering av tillgänglighet i boendet Området Gångvägar Belysning Sikt Orienterbarhet Vilplatser Parkering Vägen till husetGångvägarNivåskillnaderBelysningSiktOrienterbarhetTillgänglig utemiljöParkering In i husetNivåskillnad i entrénYtterdörrenHissHalvtrappaLedstängerRollatorparkeringVäg till soprum ServiceAffär, kommunikationer, vårdcentral osv Alla flerbostadshus _____________________________________________________________________________________________ Wikman-konsult

 8. Trappsteg vid entrén Luleå

 9. Halvtrappa utan ledstänger Luleå

 10. Inventering av bostadsbestånd Demografin idag Och på sikt Bostadsområden i behov av ökad tillgänglighet

 11. Utbyggnadsprogram • Hur vill de äldre bo?OLE-material, Lulebo-enkäten, medborgarenkäter Trender • Bo kvar i området • Flytta till centrum • Flytta till sommarstugan • 10-årsprogram • kopplas till bostadsförsörjningsplan • 0-alternativ • vad händer om man fortsätter som hittills

 12. Ekonomisk konsekvensbeskrivning för Luleå

 13. Håller kalkylen? • SNAC-studien på Kungsholmen visar liknande resultat. • Finland räknar med samma effekt. • Kortare tid i särskilt boende kräver färre platser. • 80% är Luleås besparing. Hur stor den blir på andra håll beror på demografi, antal tillgängliga lägenheter, antal platser i särskilt boende och deras vårdtyngd idag. Samt politisk vilja och organisatorisk samarbetsförmåga. _____________________________________________________________________________________________ Wikman-konsult

 14. Några av våra uppdrag _____________________________________________________________________________________________ Wikman-konsult

 15. TACK! Leif Wikman

More Related