Download
za tita vodnih resursa u nacionalnom parku plitvi ka jezera n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAŠTITA VODNIH RESURSA U NACIONALNOM PARKU „PLITVIČKA JEZERA” PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAŠTITA VODNIH RESURSA U NACIONALNOM PARKU „PLITVIČKA JEZERA”

ZAŠTITA VODNIH RESURSA U NACIONALNOM PARKU „PLITVIČKA JEZERA”

193 Views Download Presentation
Download Presentation

ZAŠTITA VODNIH RESURSA U NACIONALNOM PARKU „PLITVIČKA JEZERA”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZNANSTVENI SKUP – INŽENJERSTVO OKOLIŠA 2012. ZAŠTITA VODNIH RESURSAU NACIONALNOM PARKU „PLITVIČKA JEZERA” Dr. sc. Hrvoje Meaški, dipl. ing. geol. Varaždin, svibanj 2012.

 2. Zaštita vodnih resursa u NP Plitvička jezera? • Krški vodonosnici • heterogeni podzemni sustavi… • brojne nepoznanice vezane za vremensku i prostornu dinamiku vode • Zaštićeni prirodni prostor • izazov za istraživače, urbaniste i izravne korisnike prostora • istovremeni razvoj prostora i održivost prirodnih sustava • Pojačani ljudski utjecaj Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 3. Legislativa vezana za zaštitu krških područja Zakon o vodama …Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11) ODV …strateški dokument EU – okvir za upravljanje i zaštitu voda… Zaštita međunarodno prepoznatih područja …UNESCO lista, Ramsarska konvencija, MAB Zakon o zaštiti prirode …zaštita ekoloških sustava …upravljanje zaštićenim područjima kroz planove upravljanja Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 4. NPPJ smješten u središnjem, krškom dijelu Republike Hrvatske • U planinskom masivu Dinarida, oko 60 km zračne udaljenosti od Jadranskog mora • 1949. područjePlitvičkih jezera proglašeno Nacionalnim parkom • 1979.uvršteno na UNESCO listu Svjetske prirodne baštine • 1997. proširene granice zaštićenog područja • današnja površina ~ 297 km2 Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 5. Područje NPPJ • u morfološkom pogledu brdsko-planinsko područje • najniža nadmorska visina 367 m (Koranski most) • Mala Kapela na JZ; najviša nadmorska visina 1279 m (Seliški vrh) • vodni sustav Plitvičkih jezera pripada slivu Crnoga mora Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 6. 16 jezeraodvojenih sedrenim barijerama stvorenima radom vode tijekom kvartara • Gornja jezera ► (Prošćansko), Ciganovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Burgeti, (Kozjak) • Donja jezera ► Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića brod Jezerski sustav Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 7. Geološka građa • stijene gornjotrijaske, jurske i kredne starosti • naslaga kvartarne starosti Ulazne podloge Hidrogeološka karta • od dobro vodopropusnih do slabo vodopropusnih karbonatnih stijena • vodonepropusne klastične naslage i naslage promjenjive vodopropusnosti Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 8. Ulazne podloge Strukturne jedinice • temeljem istraživanja u sklopu OGK list Bihać Krška geomorfološka obilježja • vertikalni speleološki objekti (manje jame) • brojne vrtače (oko 16 500) Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 9. Ulazne podloge sliv izvorišta Ličke Jasenice neposredni sliv rijeke Korane sliv izvora Gacke sliv ponora u Prijeboju sliv Koreničke rijeke Trasiranja tokova podzemne vode • značajno za interpretacije HG odnosa • značajno za zaštitu vodnih resursa Izdvajanje slivova na području NPPJ • Centralno mjesto zauzima sliv Plitvičkih jezera Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 10. …temperature …padaline …evapotranspiracija • raspoložive vode tijekom određenog vremena u određenom slivnom području • osnovni elementi potrebni za izračun vodne bilance nekoga područja Određivanje bilance vode + Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 11. Analize protoka • Matica► 73% Crna rijeka, 24% Bijela rijeka, nepoznati međudotoci oko 3% • Kozjak most ► Matica 68%, Rječica 12%, 9% izravni jezerski sliv, Sušanj 4%, zahvat vode 3% i nedostaje oko 3% (oko 100 l/s) Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 12. karakterizacija hidrokemijskog razvoja • određivanje kemijskih promjena • uočavanje mogućih antropogenih utjecaja • delineacija sliva Plitvičkih jezera Hidrokemijske analize • dvije hidrološke godine • mjerenja fizikalno-kemijskih parametara, uzorkovanja vode i laboratorijske analize Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 13. Ca-HCO3 do CaMg-HCO3 tip vode Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 14. danas je cjelovito ali je bilo u dva dijela • najveća dubina 48,5 m • visina barijere smanjivana rastom barijere na kraju jezera Kozjak (Kozjački most) jezero Kozjak Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 15. Analize stabilnih izotopa vode • Određivanje lokalne linije meteorske vode • Korelacije sadržaj δ18O i δD u padalinama • Sadržaj δ18O i δD u vodnim pojavama • Određivanje srednje nadmorske visine prihranjivanja glavnih izvora • Određivanje srednjeg vremena zadržavanja vode u podzemlju Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 16. Jedinstven hidrogeološkisliv • sve vode usmjerene prema jezerskom sustavu Pl. jezera i izvorišnoj zoni rijeke Korane • Temeljem istraživanja izdvajanje tri manje hidrogeološke cjeline • učinkovitija zaštita vodnih resursa Delineacija sliva Plitvičkih jezera podsliv Plitvice podsliv Jezera podsliv Matice Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 17. Qsr. 2,09 m3/s Qsr. 0,448 m3/s Qsr. 1,36 m3/s • površinom ~55% sliva Plitvičkih jezera • količinski ~2/3 ukupne količine vode koja utječe u sustav jezera • svi izvori i vodotoci koji gravitiraju vodotoku Matica podsliv Matice Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 18. Qsr. 0,094 m3/s Qsr. ? m3/s Qsr. 0,655 m3/s • površinom ~26 % ukupne površine sliva Plitvičkih jezera • sve vode koje gravitiraju vodotoku Plitvica • izravno preko Velikog slapa utječe u područje Sastavaka (početak rijeke Korane) podsliv Plitvice Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 19. površinom ~19 % sliva Plitvičkih jezera • količinski ~1/3 vode koja utječe u sustav jezera • svi izravni dotoci vode u jezera, bilo da je riječ o povremenim ili stalnim dotocima podsliv Jezera Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 20. OSNOVNA ANALIZA PRIRODNE RANJIVOSTI DODATNA ANALIZA PRIRODNE RANJIVOSTI za podzemne voda za površinske vode površinske vode krški vodonosnik krška izvorišta PRIRODNA RANJIVOST KRŠKIH VODNIH RESURSA ZAŠTITA KRŠKIH VODNIH RESURSA (PRIRODNI UVJETI) procjena potenc. opasnosti ANTROPOGENO OPTEREĆENJE (HAZARD) antropog. utjecaj na sliv PROCJENA UKUPNOG RIZIKA ZA VODNE RESURSE model zaštite PROCJENA ODRŽIVOG RAZVOJA PROSTORA Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 21. Temeljem istraživanja • rezultati hidrogeoloških, hidroloških, hidrokemijskih istraživanja, kao i rezultati stabilnih izotopa vode • Definiranje rubnih uvjeta priljevnog područja ► granica sliva Plitvičkih jezera • Podjela na tri podsliva Osnovna analiza prirodne ranjivosti Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 22. Pretpostavka da fizički uvjeti u okolišu pružaju prirodnu zaštitu podzemnim vodama • Određivanje prirodnih značajki kroz multiparametarsku analizu (GIS tehnologija) • relativno, nemjerljivo, bezdimenzijsko svojstvo prirodnoga sustava Dodatna analiza prirodne ranjivosti utjecaj padalina površinske vode pokrovne naslage utjecaj infiltracije svojstva nesaturirane zone svojstva saturirane zone Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 23. Zaštite temeljem prirodne ranjivosti • Osnovnim istraživanjima nije uvijek moguće obuhvatiti sve dijelove istraživanoga područja • Dobivena nadopuna osnovnih hidrogeoloških istraživanja Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 24. + prirodna ranjivost klasificirane opasnosti Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 25. Ukupan rizik • Mogućnost da će se u određenom vremenskom razdoblju neki događaj onečišćenja u prostoru različitog stupnja prirodne ranjivosti i dogoditi • Izdvojene zone najugroženije antropogenim utjecajem ► a koje ovise o prirodnim uvjetima prostora • prioriteti pri sanaciji prostora Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 26. Zaštite temeljem održivog razvoja prostora • Mjere sanacije u slivu ► posebnom studijom vezati za pojedina rizična područja • kontrolirani sustav odvodnje za državnu cestu od Korenice prema Vrhovinama (D52, dionica Špilnik – Korenica) • izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja Plitvički Ljeskovac i Plitvice • što hitnije dovršenje sustava odvodnje i za ostatak NPPJ + izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda • problem sjeveroistočne obale jezera Kozjak • ograničiti daljnji antropogeni utjecaj Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”

 27. Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera” 27 Istraživanja su provedena na Plitvičkim jezerima u razdoblju od 2005. do 2008. godine : u sklopu znanstvenog projekta Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku Plitvička jezera (odobrenog i sufinanciranog od strane MZOS-a) i kroz suradnju Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Joanneum Research instituta iz Graza, u sklopu međunarodnog projekta Sustainable utilization of water in the pilot area Plitvice Lakes (sufinanciranom od strane Vlade Republike Austrije i NPPJ)

 28. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Geotehnički fakultet ZNANSTVENI SKUP – INŽENJERSTVO OKOLIŠA 2012. Dr. sc. Hrvoje Meaški, dipl. ing. geol. ZAŠTITA VODNIH RESURSAU NACIONALNOM PARKU „PLITVIČKA JEZERA” HVALA NA PAŽNJI Varaždin, svibanj 2012. Hrvoje Meaški (2012): Zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku „Plitvička jezera”