modeli baza podataka n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MODELI BAZA PODATAKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MODELI BAZA PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

MODELI BAZA PODATAKA. Modeli baza podataka prema strukturi mogu biti :. Hijerarhijski model

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MODELI BAZA PODATAKA' - aldona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modeli baza podataka prema strukturi mogu biti
Modelibazapodatakapremastrukturimogubiti:
  • Hijerarhijskimodel

Strukturahijerarhijskogmodela (sl. 3.3) je u oblikudrveta. Podacisuorganizovani u entitete, pričemu je entitetnanajvišemnivou, tzv. koren. Svakientitetvišegnivoapovezan je saentitetomnižegnivoarelacijomtiparoditelj - dete, tako da je jednomentitetuvišegnivoapodređenovišeentitetanižegnivoa, a jedanentitetnižegnivoaimasamojedannadređenientitet. Hijerarhijskomstrukturommože se prikazatiodnos 1:više, dok se odnosviše:više ne možedobroizvesti.

Hijerarhijskastrukturabazepodatakazaavionskirezervacionisistem

slide3

Osnovninedostatcihijerarhijskogmodela, pored krutosti u predstavljanjupodataka, suproblemipriunošenju, brisanjuiažuriranju.

Unošenjebilokogsegmentanijemogućeako ne postojinjegovnadređeni segment.

Brisanjenadređenogsegmentadovodi do brisanjanjemupodređenihsegmenata.

Problem ažuriranja je u tome štočestoažuriranjejednogpodatkazavisi od ažuriranjadrugihpodataka.

2 mre ni model
2. Mrežnimodel

Mrežni model je nastaokaoposledicaograničenjahijerarhijskogmodela. To je u stvarivarijacijahijerarhijskogmodelaihijerarhijski model može se prevesti u mrežniiobratno.

Zasniva se namrežipodataka u kojojne postojenadređeniipodređenientitetii u nju je mogućeućisabilokogčvora.

Mrežnastrukturaprikazujerelacijemeđupodacima u oblikuviše:više.

Sa ovomstrukturom u odnosunahijerarhijskusmanjuje se redudantnostiskraćujevremepristupapodacima, ali je samastrukturasloženija, pa samimtimiimplementacijakomplikovanija.

3 relacioni model
3. Relacionimodel

U slučajevimasloženijihvezahijerarhijskiimrežni model postajunepogodniizato je razvijenrelacioni model

Relacionebazepodataka se zasnivajuna

relacionojalgebri.

U relacionojbazipodatakapodaci se organizuju u oblikudvodimenzionalnihtabela, savrstama u kojimasuslogovi, različitimeđusobom, ikolonama u koje se smeštajuodređenevrstepodataka.

Relacionimodeliispoljavajusnagu, posebno u slučajevimakada je potrebnopovezatirazličitepodatkeizvišetabela, što je omogućenozajedničkimelementompodataka u timtabelama.

slide7

Relacionastrukturabazepodatakaučenika

Accessje alatkakojumožetekoristitizabrzilakrazvojaplikacijazarelacionebazepodatakakojevampomažu u upravljanjuinformacijama.

Možetekreiratibazupodatakakojaćevampomoći da pratiteskorosvevrsteinformacija, na primer zalihe, profesionalnekontakteiliposlovneprocese.

U stvari, Access sadržipredloškekojeodmahmožetekoristitizapraćenjeraznihinformacija, što je lakočakizapočetnika.

4 objektni model
4. Objektnimodel
  • Objektnoorijentisana, odnosnomultimedijalnabazapodatakaomogućava, zarazliku od predhodnihbazapodataka, memorisanjeipretraživanjeinformacija u oblikuteksta, slikeizvukainjihovihkombinacija (crteži, dijagrami, multimedijalnidokumenti).
  • To je posebnovažnozapojedineposlovnesisteme, kaoštosu Radio, TV, projektnibiroi, bolnice, školei sl.
slide9

Onaomogućavalekarudirektanpristup do fajlapacijenta, uvid u svenjegovenalaze, uključujućii one u oblikuslikaidijagrama, kaoigenerisanjeizlaza (nalaz, izveštajdijagnoza, uput).

Objektnoorijentisanabazapacijenata

relaciona algebra
Relaciona algebra
  • Relaciona algebra je familija algebri sa dobro

zasnovanom semantikom koja se koristi za modeliranje relacija (objekata) smeštenih u relacionoj bazi podataka i za definisanje upita nad njima.

  • U suštini predstavlja skup operatora čiji su operandi i rezultati relacije
  • Prvu verziju je dao Codd 1972. godine.

Povratak

slide11

Edgar Frank „Ted“ Kod (eng.Edgar Frank "Ted" Codd; 23. avgust1923 — 18. april2003.) je bio britanskiinformatičarkoji je daoznačajandoprinosteorijirelacionihbazapodataka.

  • U vremedok je radio zaIBM, stvorio je relacioni modelzaupravljanjebazamapodataka. Iako je to nijenjegovjediniznačajnidoprinosračunarstvu,

relacionimodel, vrlouticajnaopštateorija

manipulacijepodacima, ostajenjegovo

najznačajnijedostignuće.

Povratak